Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålen och förorenade områden Presentation för EBH-seminariet 22 november 2013 Carly Smith-Jönsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålen och förorenade områden Presentation för EBH-seminariet 22 november 2013 Carly Smith-Jönsson."— Presentationens avskrift:

1 Miljömålen och förorenade områden Presentation för EBH-seminariet 22 november 2013 Carly Smith-Jönsson

2 16 nationella miljömål

3 Angelägna regionala mål  Begränsad klimatpåverkan  Storslagen fjällmiljö  Levande skogar  Ett rikt odlingslandskap  Levande sjöar och vattendrag  God bebyggd miljö  Giftfri miljö

4 Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. FOTO: GÖRAN NYRÉN/JOHNER

5 Arbete med förorenade områden bidrar till nå fler mål Vattenkvalitet Jordbruksmark Boendemiljö

6 God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. FOTO: GÖRAN ASSNER/JOHNER

7 Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. FOTO: TORE HAGMAN/NATURFOTOGRAFERNA/PIXELFACTORY

8 Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhus- hållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. FOTO: ANNIKA VANNERUS/JOHNER

9 Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNER

10 1.Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen 2.Användningen av särskilt farliga ämnen 3.Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper Giftfri miljö Regeringen har fastställt sex preciseringar om: 4.Förorenade områden 5.Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper 6.Information om farliga ämnen i material och produkter FOTO: GÖRAN NYRÉN/JOHNER

11 Precisering om förorenade områden Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön”

12 16 nationella miljömål

13 Det regionala miljömålsprogrammet

14 Framtagandet av det nya programmet 1.Informella och formella möten med kommunerna, Regionförbundet och Landstinget 2.Remiss 24 juni 2013 – 20 september 2013 (förlängdes med 3 veckor) 3.Bearbetning inom Länsstyrelsen 4.Nytt utskick 6 november 2013 5.Beslutas 2 december 2013

15 Utmaningar för att nå Giftfri miljö  Öka kunskap om skadliga ämnen som människor kan exponeras för i det dagliga livet, inte minst från material, och dess effekter på människan och miljön  Minska utsläpp av miljögifter, i synnerhet till sjöar och vattendrag  Minska antalet förorenade områden i länet  Ingen brytning av alunskiffer för att framställa uran

16 Uppdaterade indikatorer publicerades 18 november 2013 på www.miljomål.se

17 Nya bedömningar beslutas 25 nov

18 Tack!


Ladda ner ppt "Miljömålen och förorenade områden Presentation för EBH-seminariet 22 november 2013 Carly Smith-Jönsson."

Liknande presentationer


Google-annonser