Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålen och förorenade områden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålen och förorenade områden"— Presentationens avskrift:

1 Miljömålen och förorenade områden
Presentation för EBH-seminariet 22 november 2013 Carly Smith-Jönsson

2 16 nationella miljömål

3 Angelägna regionala mål
Begränsad klimatpåverkan Levande sjöar och vattendrag Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Levande skogar Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap

4 Giftfri miljö foto: Göran Nyrén/JOHNER Förekomsten av ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

5 Arbete med förorenade områden bidrar till nå fler mål
Vattenkvalitet Jordbruksmark Boendemiljö

6 foto: Göran Assner/JOHNER
God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

7 Ett rikt odlingslandskap
foto: Tore Hagman/Naturfotograferna/Pixelfactory Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

8 Levande sjöar och vattendrag
foto: Annika Vannerus/JOHNER Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhus- hållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

9 Grundvatten av god kvalitet
foto: Jeppe Wikström/JOHNER Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

10 Giftfri miljö Regeringen har fastställt sex preciseringar om:
foto: Göran Nyrén/JOHNER Giftfri miljö Regeringen har fastställt sex preciseringar om: Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen Användningen av särskilt farliga ämnen Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper Förorenade områden Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper Information om farliga ämnen i material och produkter Preciseringen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö preciseras så att med målet avses att den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden, användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört, spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga, förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön, kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning, och information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

11 Precisering om förorenade områden
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön”

12 16 nationella miljömål

13 Det regionala miljömålsprogrammet

14 Framtagandet av det nya programmet
Informella och formella möten med kommunerna, Regionförbundet och Landstinget Remiss 24 juni 2013 – 20 september 2013 (förlängdes med 3 veckor) Bearbetning inom Länsstyrelsen Nytt utskick 6 november 2013 Beslutas 2 december 2013

15 Utmaningar för att nå Giftfri miljö
Öka kunskap om skadliga ämnen som människor kan exponeras för i det dagliga livet, inte minst från material, och dess effekter på människan och miljön Minska utsläpp av miljögifter, i synnerhet till sjöar och vattendrag Minska antalet förorenade områden i länet Ingen brytning av alunskiffer för att framställa uran

16 Uppdaterade indikatorer publicerades 18 november 2013 på www. miljomål
Uppdaterade indikatorer publicerades 18 november 2013 på

17 Nya bedömningar beslutas 25 nov

18 Tack!


Ladda ner ppt "Miljömålen och förorenade områden"

Liknande presentationer


Google-annonser