Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi. Kommunens intäkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi. Kommunens intäkter."— Presentationens avskrift:

1 Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi

2 Kommunens intäkter

3 Hit går pengarna

4 Många år med starka resultat!, men…

5 Skillnad på resultat och ”riktiga pengar” Investering utgiftAvskrivning kostnad Exempel 2013, mnkr -Årets resultat194 -Avskrivningar214 -Summa egna medel408 -Investeringar482 -Upplåningsbehov74

6 Självfinansieringsgrad av investeringar

7 Nämndernas resultat jämfört med budget 2014, mnkr KS -Exploatering + 10 -KLF resultatenheter+ 3 -KLF övrigt+ 8(272) Vård- och omsorgsnämnden- 2(901) Kultur- och fritidsnämnden+ 3(206) Samhällsbyggnadsnämnden+ 6 (144) Arbetsmarknad och vuxenutbildning+ 5 (208) Tekniska nämnden- 8 (0) Miljö- och hälsoskyddsnämnden+ 1(11) Utbildningsnämnden+ 27(2 128) Socialnämnden- 18 (519) Summa+ 30(4 395)

8 Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014

9 Finansiering av investeringar Finansierar med egna medel investeringar på 300-350 mnkr med nuvarande resultatnivå Investeringsbudget, mnkr -2015950 -2016544 -2017512 -2018367

10 Vad är styrning? Att få en annan aktör att göra något Utöva makt genom bland annat budgeten, andra styrdokument och uppföljning etc.

11 Att utveckla styrningen Från –Budgetfokus –Hålla budget –Intern förvaltning –Tjänstemannamål –Många mål –Försöker fånga allt –Följa upp –Fokus på delar –Org struktur –Prat Till –Resultatfokus –Vad fick vi för pengarna? –Medborgar- /brukarperspektiv –Politikermål (inriktning) –Strategiska inriktningar –Fokus på viktiga förbättringar –Utvärdera, jämföra –Fokus på helheten –Org kultur –Handling

12 Omvärldsanalys Vad som händer i omvärlden som påverkar kommunen Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Förslag till övergripande mål och ekonomiska ramar för flerårsplaneperioden Beslut om flerårsplan - mål & ekonomiska ramar Beslut om ettårsplan - verksamhet & budget Framåtsikt utifrån omvärldsanalysen + resultatanalys Synpunkter på mål och ramar Precisering av åtagandet för nästkommande år - mål, ekonomi, aktiviteter Nämnder och styrelser Process för budget – dvs flerårsplan/ettårsplan Nov Feb Mar Apr Jun Okt Nov Dec Invärldsanalys Verksamheternas förmåga att klara uppsatta ambitioner

13 Uppföljning Nämndernas årsredovisningar Kommunens årsredovisning Nämndernas delårsrapport 1 Kommunens delårsrapport 1 Nämndernas delårsrapport 2 Kommunens delårsrapport 2

14 90.000 invånare 4,6 Mdr kronor 6.000 medarbetare Flerårsplan 4 år 13 mål Styrsystemets uppgift

15 Styrsystemet Planer, strategier och riktlinjer Nämnder Enheter Ett hållbart Botkyrka Flerårsplanen (resultat, mål och övergripande ramar) Uppföljning Resultat Förvaltning

16 Målområde Mål Indikator Åtagande Nämndmål, gärna mätbara Åtagande/ aktivitet Kommunfullmäktige Nämnden Enheten Enhetens mål

17 Flerårsplanen 2015-2018 - målområden Medborgarnas Botkyrka, Framtidens jobb, Välfärd med kvalitet för alla, Grön stad i rörelse, Kultur och kreativitet ger kraft En effektiv och kreativ kommunal organisation.

18 Flerårsplanen 2015-2018 - mål Mål 1: Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Mål 2: Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Mål 3: Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Mål 4: Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Mål 5: Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar Mål 6: Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar Mål 7: Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver Mål 8: Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva Mål 9: I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Mål 10: Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål 13: Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015


Ladda ner ppt "Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi. Kommunens intäkter."

Liknande presentationer


Google-annonser