Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsfullmäktiges program för mål, uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata vårdgivare Syfte med programmet är att lyfta frågorna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsfullmäktiges program för mål, uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata vårdgivare Syfte med programmet är att lyfta frågorna."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsfullmäktiges program för mål, uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata vårdgivare Syfte med programmet är att lyfta frågorna till en politisk strategisk nivå, förbättra uppföljningen och kontrollen samt att öka allmänhetens insyn.

2 Bakgrund och avsikt Utredningen om en kommunallag för framtiden.
( SOU 2013:53 Privata utförare – kontroll och insyn och Prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet) Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Kommuner och landsting behöver ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

3 Nya reglerna i kommunallagen
KL 3 kap 19 § När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen respektive landstinget kontrollera och följa upp verksamheten. KL 3 kap 19 a § Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utförare ska kommunen respektive landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

4 Nya reglerna i kommunallagen
KL 3 kap 17 § p 6 Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige ---- 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

5 Nya reglerna i kommunallagen
KL 3 kap 19 b § Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

6 Nya reglerna i kommunallagen
KL 6 kap 8 a § När enskilda kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska nämnden lämna information om samtliga utförare om inte annat är särskilt föreskrivet. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig.

7 Starkare krav Kommunen respektive landstinget ska kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen respektive landstinget ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

8 Program för uppföljning
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program: Mål och riktlinjer: med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Uppföljning hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp Insyn och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

9 Om fullmäktiges program (hämtat ur Sou och prop)
Mål och riktlinjer avseende t ex hur privata utförare ska användas i valfrihetslösningar eller upphandling, kvalitet och effektivitet, ägarkrav, miljö-, jämställdhet- och integrationsaspekter. Behovet av riktlinjer analyseras från struktur-, process och resultatperspektiv. Kriterier för hur mål och riktlinjer ska uppnås. Riktlinjer för hur kommunen eller landstinget ska uppfylla sitt ansvar för kontroll och uppföljning. Riktlinjer för hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lokal utformning inom ramen för självstyrelsen Ett eller flera program Möjligt att samverka mellan kommuner och landsting

10 Förslag till LiV:s fullmäktigeprogram
Integreras i befintliga styrdokument Landstingets flerårsplan Stämmer överens med kommande mandatperiod Är ett befintligt styrdokument som fastställs av fullmäktige

11 Förslag på integrering i befintliga styrdokument
Krav enligt kommunalagen Uppfylls genom att: Mål och riktlinjer: med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Läggs in i flerårsplanen under avsnittet 4. Målbild för planperioden - Verksamhet. Det tydliggörs i inledningen att det även är fullmäktiges program för uppföljning och insyn. Uppföljning hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp Nytt avsnitt i flerårsplanen – Uppföljning, kort om att årliga mål ska sättas och hänvisning till årlig uppföljning i årsredovisningen. Insyn och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Läggs avsnitt in i flerårsplanen under avsnittet 4. Målbild för planperioden - Medborgare.

12 Fortsatt praktisk hantering
Integrera programarbetet med arbetet för landstingets flerårsplan I samverkan med chefen för ledningsstöd fördela vem som skriver vad och var. Information/diskussion i LF beredningar?


Ladda ner ppt "Landstingsfullmäktiges program för mål, uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata vårdgivare Syfte med programmet är att lyfta frågorna."

Liknande presentationer


Google-annonser