Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt förbättringsarbete Siggi Olafsson & Annica Nyman-Alm Prevention och Utvecklingsenheten Social resursförvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt förbättringsarbete Siggi Olafsson & Annica Nyman-Alm Prevention och Utvecklingsenheten Social resursförvaltning."— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt förbättringsarbete Siggi Olafsson & Annica Nyman-Alm Prevention och Utvecklingsenheten Social resursförvaltning

2 I vilket sammanhang? Likabehandlingsarbetet (Diskrimineringslag ) Arbetet mot kränkningar och mobbning (Skollag) Arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljölag) Förändringar i organisation eller uppdrag (Läroplan) Höja kvalitén på arbetet

3 Systematiskt förbättringsarbete Kartlägga Analysera Målbeskrivning Genomföra förändringar Utvärdera I syfte att fortlöpande förbättra verksamheten… Ansvarsfördelning Rollfördelning Tidsplan Vad, När, Vem…

4

5 Kartläggning – varför? Samla kunskap om hur det ser ut för att ha underlag för analys Vad kartläggs? –Verksamhetens arbetssätt och organisation –Barn/elever och personal Kännedom om behov, risker, hinder, händelser problem etc…

6 Prata om… Hur ser kartläggningsarbetet ut på din/er skola?

7 Metoder för Kartläggning Samtal med enskilda(Enskild) Observationer(Enskild, grupp) Samtal i grupp(Grupp) Sociogram(Grupp) Enkäter(Grupp, org.) Tillbudsrapporter(Grupp, org.) Kartor(Grupp, org.) Utredningsdokument(Grupp, org.) Promenader, inspektioner(Grupp, org.)

8 Metoder… Samtal med enskilda –Spontana –Planerade, systematiska –Slumpmässigt valda –Barn/personal som kommer med ”tankar” självmant. –Kännetecknas av en strukturerad samtalsagenda med samtalsledare och protokollförare. Samtal i grupp –Fokusgrupper –Sammansatta grupper –”Naturliga” grupper –Kännetecknas av en strukturerad samtalsagenda med samtalsledare och protokollförare

9 Metoder… Observationer –Individnivå ex vid misstanke om… –Gruppnivå ex. aktiviteter, klassrum –Miljönivå ex skolmatsal, uterum... –Observationsschema Man letar efter något… –Dokumenteras Sociogram –Över relationer individnivå –Över gruppers sammansättning gruppnivå –Sociogram görs av de vuxna på egen hand eller tillsammans med barnen

10 Metoder… Tillbudsrapporter –Varje händelse på skolan rapporteras skriftligen till rektor. –Sammanställs utifrån ett kartläggningssyfte –Kunskapsunderlag om risk platser, skeenden etc.. Kartor –En bild, överblick över situationen. –Skolans område –Skolans lokaler –Stora och synliga –Samlar uppgifter från ex tillbudsrapporter.

11 Metoder… Enkäter –Kvalitetsenkäter –Medarbetarenkät –Elevenkät –Totalundersökning eller delar av. –Uppfattningar om och förekomst av problem, ex ANDT eller trivsel –Sammanställs på skolnivå Utredningsdokument –De dokument som har upprättats vid olika tillbud kan utgöra ett underlag för en systematisk analys. –Leta efter samband och skeenden…

12 Metoder… Promenader, inspektioner –Trygghetspromenader –Miljöronder –Inspektioner på indikation

13 Prata om… När anser du det passar att använda de olika kartläggningsmetoderna?

14 Analys Att förstå Hitta förklaringar Många perspektiv –barnens, personalens, vårdnadshavare, ledning och organisation, lagar och förordningar, teoretiska och kunskapsbaserade perspektiv etc…

15 SWOT är en akronym byggd på de engelska orden… Strengths Weaknesses Opportunities Threats SWOT-analys är ett frekvent förekommande planeringshjälpmedel, där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn. SWOT-analys

16 Målbeskrivning Målbeskrivning, vad ska uppnås –Konkreta (insatser, förändringar) –Delmål?

17 Genomförandeplan Uppföljningsbara –När följs det upp, hur märks förändringen Ansvarsfördelning –Vem gör vad, vem har ansvar för vad Kommunicera målen på alla nivåer –Vårdnadshavare, barnen, personalen, övriga aktörer? Tidsbestämda –När ska insatsen genomföras och vara klar Resurser –Personal, ekonomi, tid och rum, omdisponering av personal Genomförandeplan –Beskrivning av arbetsgången, processen.

18 SMARTA mål Specifika (avgränsade) Mätbara Accepterade (kommunicerade, kända och förstådda) Realistiska Tidsatta Ansvarsfördelade

19 Genomföra förändringar Undvika motstånd Tydlig information Involvera viktiga personer tidigt- ambassadörer Kommunicera beslut Kommunicera kalendariet Kommunicera arbete på medarbetarsamtal Kommunicera arbete/modellen i ”fikarummet”

20 Huvudman Rektor Arbetslag Klasser Projekt organisering Elevhälsa Nyckelpersoner Samordnare Arbetsgrupper Extern konsult Integrerad modell Samordningsgrupp

21 Vad bidrar till god implementering Kännetecken i arbetsmodellen Kännetecken i implementerings upplägget Kännetecken i skolan Kännetecken hos genomförarna Implementerings kvalité Förändrad praktik hos lärare Förändringar hos barnen Exempelvis; SET, Olweus, StegVis, ÖPP etc…

22 Fyra framgångsfaktorer för lyckad skolutveckling  Aktivt deltagande  (lokal anpassning med pedagogisk sensivitet)  Ägarförhållandet i arbetet  Att det sker ändring i beteende och förståelse  Press och stöd i processen ( Fullen, 1992 )

23 Utvärdering & Uppföljning Ständiga förbättringar En lärande organisation Årligen Efter genomförda förändringar

24 Förbättringshjulet Beskrivande kvalitetsplan Kvalitetskilen För att förbättringshjulet bara kan rulla framåt/uppåt Checklistor Referat Avvikelsehantering Åtgärder vid fel Elev-Kartläggning Analys Lösa problem Säkra kvalitet

25 Gruppuppgift I arbetet med likabehandlingsplanen ingår att man ska göra en kartläggning… På vilket sätt kan det som presenterats vara användbart? Vad saknas?


Ladda ner ppt "Systematiskt förbättringsarbete Siggi Olafsson & Annica Nyman-Alm Prevention och Utvecklingsenheten Social resursförvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser