Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt förbättringsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt förbättringsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt förbättringsarbete
Siggi Olafsson & Annica Nyman-Alm Prevention och Utvecklingsenheten Social resursförvaltning

2 I vilket sammanhang? Likabehandlingsarbetet (Diskrimineringslag )
Arbetet mot kränkningar och mobbning (Skollag) Arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljölag) Förändringar i organisation eller uppdrag (Läroplan) Höja kvalitén på arbetet

3 Systematiskt förbättringsarbete
Kartlägga Analysera Målbeskrivning Genomföra förändringar Utvärdera I syfte att fortlöpande förbättra verksamheten… Ansvarsfördelning Rollfördelning Tidsplan Vad, När, Vem…

4

5 Kartläggning – varför? Samla kunskap om hur det ser ut för att ha underlag för analys Vad kartläggs? Verksamhetens arbetssätt och organisation Barn/elever och personal Kännedom om behov, risker, hinder, händelser problem etc…

6 Hur ser kartläggningsarbetet ut på din/er skola?
Prata om… Hur ser kartläggningsarbetet ut på din/er skola?

7 Metoder för Kartläggning
Samtal med enskilda (Enskild) Observationer (Enskild, grupp) Samtal i grupp (Grupp) Sociogram (Grupp) Enkäter (Grupp, org.) Tillbudsrapporter (Grupp, org.) Kartor (Grupp, org.) Utredningsdokument (Grupp, org.) Promenader, inspektioner (Grupp, org.)

8 Metoder… Samtal med enskilda Samtal i grupp Spontana
Planerade, systematiska Slumpmässigt valda Barn/personal som kommer med ”tankar” självmant. Kännetecknas av en strukturerad samtalsagenda med samtalsledare och protokollförare. Samtal i grupp Fokusgrupper Sammansatta grupper ”Naturliga” grupper Kännetecknas av en strukturerad samtalsagenda med samtalsledare och protokollförare

9 Metoder… Observationer Sociogram Individnivå Gruppnivå Miljönivå
ex vid misstanke om… Gruppnivå ex. aktiviteter, klassrum Miljönivå ex skolmatsal, uterum... Observationsschema Man letar efter något… Dokumenteras Sociogram Över relationer individnivå Över gruppers sammansättning gruppnivå Sociogram görs av de vuxna på egen hand eller tillsammans med barnen

10 Metoder… Tillbudsrapporter Kartor
Varje händelse på skolan rapporteras skriftligen till rektor. Sammanställs utifrån ett kartläggningssyfte Kunskapsunderlag om risk platser, skeenden etc.. Kartor En bild, överblick över situationen. Skolans område Skolans lokaler Stora och synliga Samlar uppgifter från ex tillbudsrapporter.

11 Metoder… Enkäter Utredningsdokument Kvalitetsenkäter Medarbetarenkät
Elevenkät Totalundersökning eller delar av. Uppfattningar om och förekomst av problem, ex ANDT eller trivsel Sammanställs på skolnivå Utredningsdokument De dokument som har upprättats vid olika tillbud kan utgöra ett underlag för en systematisk analys. Leta efter samband och skeenden…

12 Metoder… Promenader, inspektioner Trygghetspromenader Miljöronder
Inspektioner på indikation

13 När anser du det passar att använda de olika kartläggningsmetoderna?
Prata om… När anser du det passar att använda de olika kartläggningsmetoderna?

14 Analys Att förstå Hitta förklaringar Många perspektiv
barnens, personalens, vårdnadshavare, ledning och organisation, lagar och förordningar, teoretiska och kunskapsbaserade perspektiv etc…

15 SWOT-analys SWOT är en akronym byggd på de engelska orden… Strengths
Weaknesses Opportunities Threats SWOT-analys är ett frekvent förekommande planeringshjälpmedel, där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn.

16 Målbeskrivning Målbeskrivning, vad ska uppnås
Konkreta (insatser, förändringar) Delmål?

17 Genomförandeplan Uppföljningsbara Ansvarsfördelning
När följs det upp, hur märks förändringen Ansvarsfördelning Vem gör vad, vem har ansvar för vad Kommunicera målen på alla nivåer Vårdnadshavare, barnen, personalen, övriga aktörer? Tidsbestämda När ska insatsen genomföras och vara klar Resurser Personal, ekonomi, tid och rum, omdisponering av personal Genomförandeplan Beskrivning av arbetsgången, processen.

18 SMARTA mål Specifika (avgränsade) Mätbara
Accepterade (kommunicerade, kända och förstådda) Realistiska Tidsatta Ansvarsfördelade

19 Genomföra förändringar Undvika motstånd
Tydlig information Involvera viktiga personer tidigt- ambassadörer Kommunicera beslut Kommunicera kalendariet Kommunicera arbete på medarbetarsamtal Kommunicera arbete/modellen i ”fikarummet”

20 Integrerad modell Projekt organisering Samordningsgrupp Samordnare
Extern konsult Huvudman Samordningsgrupp Rektor Elevhälsa Samordnare Nyckelpersoner Arbetslag Arbetslag Arbetsgrupper Klasser

21 Vad bidrar till god implementering
Kännetecken i arbetsmodellen Kännetecken i implementerings upplägget Förändrad praktik hos lärare Implementerings kvalité Förändringar hos barnen Kännetecken i skolan Kännetecken hos genomförarna Exempelvis; SET, Olweus, StegVis, ÖPP etc…

22 Fyra framgångsfaktorer för lyckad skolutveckling
( Fullen, 1992 ) Aktivt deltagande (lokal anpassning med pedagogisk sensivitet) Ägarförhållandet i arbetet Att det sker ändring i beteende och förståelse Press och stöd i processen

23 Utvärdering & Uppföljning
Ständiga förbättringar En lärande organisation Årligen Efter genomförda förändringar

24 Förbättringshjulet Beskrivande kvalitetsplan Elev-Kartläggning Analys
Lösa problem Säkra kvalitet Kvalitetskilen För att förbättringshjulet bara kan rulla framåt/uppåt Checklistor Referat Avvikelsehantering Åtgärder vid fel

25 Gruppuppgift I arbetet med likabehandlingsplanen ingår att man ska göra en kartläggning… På vilket sätt kan det som presenterats vara användbart? Vad saknas?


Ladda ner ppt "Systematiskt förbättringsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser