Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsförändring -hur påverkas arbetet med intern kontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsförändring -hur påverkas arbetet med intern kontroll"— Presentationens avskrift:

1 Organisationsförändring -hur påverkas arbetet med intern kontroll

2 Organisationsförändringen
Koncernkontoret är en förvaltning som ger stöd/service till flera nämnder Regionstyrelsen är ansvarig nämnd för koncernkontoret som förvaltning Regionstyrelsen ansvarar för all personal i koncernkontoret Nämnderna ansvarar utifrån respektive reglemente för verksamheten Intern kontroll

3 Intern kontroll Kommunallagen 6 kap 7 §
Nämnderna ska … se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt… De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig…. Mer som styr i samma riktning lagar/författningar inom hälso- och sjukvård, tandvård, arbetsmiljö, säkerhet mm VGR:s egna styrande dokument Intern kontroll

4 Regionstyrelsens beslut
Riktlinjer för intern kontroll Alla nämnder, styrelser och bolag Regionstyrelsens övergripande ansvar enligt riktlinjerna Stödja nämnder/ förvaltningar i deras arbete Samordna och följa upp arbetet med intern kontroll, utvärdera det samlade systemet för intern kontroll Intern kontroll

5 Förändring med anledning av koncernkontoret
RS eget ansvar för intern kontroll omfattar alla typer av personalfrågor i koncernkontoret, totalt ca 1200 medarbetare att befintliga personalresurser används effektivt och väl avvägt så att berörda nämnder får det stöd de behöver att det finns tillräcklig sakkompetens för att hantera de olika nämndernas ansvarsområden/verksamheter Intern kontroll

6 Planering för RS eget arbete
Våren 2015: Ta fram riskanalys och plan för intern kontroll 2015 för RS Hösten 2015 : arbeta med riskanalys och plan för RS 2016 som en del i arbetet med detaljbudget Samordning sker med säkerhetsarbetet Förslag till nytt uppdrag för RS:s utsedda internrevisorer. Internkontroll

7 Uppsiktsplikten Kommunallagen 6 kap 1§
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av .. landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Reglementet för RS Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser och vakar över att VGR fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar. Alltså: RS ska ta sitt ansvar att vaka över och följa upp att övriga nämnder gör sitt. Ingen direkt påverkan på grund av koncernkontoret. Lämpligt med vaksamhet i fördelning av tjänstemannauppgifter Intern kontroll


Ladda ner ppt "Organisationsförändring -hur påverkas arbetet med intern kontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser