Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsanalys 2009 www.vgregion.se/analysenhet Verksamhetsanalysen är en samlad årlig uppföljning av hälso- och sjukvården Sjätte rapporten Skall ge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsanalys 2009 www.vgregion.se/analysenhet Verksamhetsanalysen är en samlad årlig uppföljning av hälso- och sjukvården Sjätte rapporten Skall ge."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsanalys Verksamhetsanalysen är en samlad årlig uppföljning av hälso- och sjukvården Sjätte rapporten Skall ge en sammanhållen bild av hälso- och sjukvården i regionen Jämförelser mellan områden och över tid Befintliga data Komplement till årsredovisning och annan uppföljning Samverkan mellan flera enheter Nytt care need index, akutmottagning, sjuklighet i hjärt- kärlsjukdomar, mer undvikbar slutenvård Kommentar ur genusperspektiv i kort om rutor Webprofiler

2 Verksamhetsanalys Innehåll Regionens befolkning – Care Need Index Perspektiv på resurser och resursförbrukning Patientströmmar och VGPV Sjukhusens akutmottagningar Tillgänglighet Konsumtion av hälso- och sjukvård och av särskilda planerade operationer, mer undvikbar slutenvård, sjuklighet i hjärt-kärlsjukdomar Kvalitetsuppföljning Befolkningens uppfattning Läkemedel Tandvård Kostnader Hälso- och sjukvårdspersonal Basala uppgifter + Tabellbilaga

3 Verksamhetsanalys Informationsexplosionen! Antal ord, avsnittet kvalitet, VGRs Verksamhetsanalys Kvalitet antal ord

4 Verksamhetsanalys Figur A-4. Prognostiserad förändring av folkmängden (%) mellan år 2008 och 2015, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområden. BEFOLKNING - prognos Källa: VGR Statistikdatabasen, Regional utveckling

5 Verksamhetsanalys Figur F-3. förändring av andelen av individer i VGR som haft kontakt med olika vårdformer Källa: Vega Kontaktgrad

6 Verksamhetsanalys Figur X-4. Antal västragötalänningar per invånare i åldrarna 20 år och äldre som slutenvårdats med akut hjärtinfarkt (I21, I22) som huvud- eller bidiagnos, fördelat på kön och åren % konfidensintervall. HJÄRT-KÄRLSJUKDOM Åldersstandardiserade värden. Källa: Vårddatabasen Vega

7 Verksamhetsanalys Figur H-37. Kvalitetsindexpoäng per sjukhus/klinik år För 2009 finns ännu inte riksgenomsnittet att tillgå. Källa: Riks-HIA Årsrapport 2007, Årsrapport 2008 samt opublicerade data 2009 Hjärtsjukvård

8 Verksamhetsanalys Figur X-13. Antal västragötalänningar per invånare i åldrarna 20 år och äldre som slutenvårdats med stroke (I61, I63, I64) som huvud- eller bidiagnos, fördelat på kön och åren % konfidensintervall. HJÄRT-KÄRLSJUKDOM Åldersstandardiserade värden. Källa: Vårddatabasen Vega

9 Verksamhetsanalys Figur H-23 Andel i målgruppen som fått trombolys vid stroke Källa: Riks-Stroke i Öppna Jämförelser 2009 Riks-Stroke

10 Verksamhetsanalys Figur D-1. Schematisk beskrivning av ledtider på akutmot-tagningen RR

11 Verksamhetsanalys Akutmottagningarna: Ledtider Gunnar Numeus / juli 2010

12 Verksamhetsanalys Allt fler västragötalänningar är nöjda med sjukvården Tillgång till vård Förtroende VC Rimlig väntetid VC Telefonfram- komlighet VC Förtroende sjh VÅRDBAROMETERN

13 Verksamhetsanalys Öppna Jämförelser 2009 RÖDA/GRÖNA Procent Likartat beräkningssätt

14 Verksamhetsanalys Öppna Jämförelser 2009 Cancersjukvård

15 Verksamhetsanalys Reoperation vid ändtarmscancer – andelen reoperationer inom 30 dagar efter primäroperation vid ändtarmscancer Svenska Rektalcancerregistret

16 Verksamhetsanalys Regionalt cancercentrum, RCC i Västra sjukvårdsregionen Förslag i nationella cancerstrategin Numera 6 centrum, inte 3-4 Ansökan tillsammans med Halland Beslut hos respektive huvudman 12/5, 7/ Information i Samverkansnämnden 21 maj 2010 Tilldelning från Soc styr. 4 mkr för 2010 Nya medel för 2011 har aviserats

17 Verksamhetsanalys RCC - arbetsuppgifter Strategier för förebyggande arbete Screening program Effektiva vårdprocesser Nationella riktlinjer/vårdprogram Resurs för cancerforskning Ut- och fortbildning Uppföljning och utvärdering Internationell samverkan Stärka patientens ställning

18 Verksamhetsanalys RCC – statsbidrag för inrättande Utredningsarbete inför inrättandet Delar som saknas i den regionala strategin  Gränssnittet primärvård och sjukhusvård (tidig upptäckt, utredning, symptomriktlinjer) 2,0 mkr  Utreda förutsättningar, resursbehov mm av screeningsprogram för colorectalcancer 1,0 mkr  Cancer hos barn och unga vuxna 1,0 mkr

19 Verksamhetsanalys Fortsatt process för inrättandet av RCC Riks-Stroke  Utformning av ett förslag avseende struktur och organisation för RCC i Västra sjukvårdsregionen  Arbetsgrupp; Nils Conradi, Marie Röllgårdh, Lena Kirrkegard, Anders Dybjer  Kontinuerlig diskussion med Styrgruppen för ROC  Avstämning med respektives ledningsgrupper dec 2010  Avstämning med respektives politiska ledningar dec 2010  Ny ansökan för 2011


Ladda ner ppt "Verksamhetsanalys 2009 www.vgregion.se/analysenhet Verksamhetsanalysen är en samlad årlig uppföljning av hälso- och sjukvården Sjätte rapporten Skall ge."

Liknande presentationer


Google-annonser