Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/6 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/6 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/6 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2/6 Riskbedömning Området är förorenat Då behövs en riskbedömning som kan svara på: −Vilka risker innebär föroreningarna idag och i framtiden? −Vilken belastning innebär föroreningarna idag och i framtiden? −Vilken minskning av risken krävs för att nå de övergripande åtgärdsmålen? −Vilka risker kan uppstå under åtgärdsfasen (första bedömning)?

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3/6 Problembeskrivning Riskbedömningens avgränsning i tid och rum Föroreningskällor och föroreningarnas egenskaper Spridnings- och exponeringsvägar Skyddsobjekt Framtids- och händelsescenarier Konceptuell modell Kunskapsluckor, undersöknings- och analysprogram ExponeringsanalysEffektanalys Riskkarakterisering Problembeskrivning – alltid viktig start Förenklad eller fördjupad riskbedömning – samma metodik (men olika ambitioner)

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4/6 Exempel på konceptuell modell

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5/6 Exponeringsanalys Föroreningshalter och mängder Spridning och belastning Exponering Biologisk tillgänglighet* Bioackumulation* Biomagnifiering* Nedbrytning och omvandling* Effektanalys Rikt- och gränsvärden (eller andra haltkriterier) Biologiska undersökningar * Ekotoxikologiska tester * Toxikologisk data* Epidemiologisk data* Riskkarakterisering Utvärdering av exponering mot effekter Orsakssamband* Beviskedjor* Kombinationseffekter* Osäkerheter Problembeskrivning Riskanalys och riskkarakterisering * Hör främst till en fördjupad riskbedömning

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6/6 Sammanfattande riskbedömning Risken −vilka negativa miljö- och hälsoeffekter kan uppstå idag och i framtiden? Förändring över tid −förväntas risker och belastning vara oförändrade, öka eller minska med tiden? −vilka episodiska händelser, kort- och långsiktiga förändringar som förändrar riskbedömning och belastning kan förväntas? Riskreduktion −Hur mycket behöver riskerna minska för att de ska vara acceptabla (i förhållande till de övergripande åtgärdsmålen)? −Vilka former av riskreduktion kan på kort och lång sikt minska riskerna till acceptabel nivå (reduktion av föroreningskälla, spridning eller exponering)? −Vilka risker kan uppstå vid utförande av åtgärd (första bedömning)?


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/6 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser