Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/7 Vad är riktvärden för förorenad mark i efterbehandlingssammanhang? Ett av flera verktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/7 Vad är riktvärden för förorenad mark i efterbehandlingssammanhang? Ett av flera verktyg."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/7 Vad är riktvärden för förorenad mark i efterbehandlingssammanhang? Ett av flera verktyg i riskbedömningen: −förenklad riskbedömning genom att jämföra uppmätta halter med riktvärden (generella eller platsspecifika) Framtagna för bedömning av föroreningshalter i mark Anger en nivå under vilken risken normalt är acceptabel: −inga negativa effekter på människor, miljö och naturresurser −halter över riktvärden innebär inte automatiskt risk Rekommendationer (inte juridiskt bindande) Inte automatiskt detsamma som mätbara åtgärdsmål. Tar inte hänsyn till teknik, ekonomi, allmänna och enskilda intressen

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2/7 Riktvärdesmodellen

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3/7 Generella riktvärden - förutsättningar SkyddsobjektKMMKM Människor som vistas på området HeltidsvistelseDeltidsvistelse Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska funktion Begränsat skydd av markens ekologiska funktion Grundvatten Grundvatten intill området skyddas Grundvatten 200 m nedströms området skyddas YtvattenSkydd av ytvatten

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4/7 Exponeringsvägar som beaktas med avseende på hälsa

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5/7 Grundvatten skyddas vid KM och MKM: −exponering via intag av dricksvatten i hälsoriktvärde (KM) −halter i grundvatten nedströms* underskrider halva dricksvattennormen (KM och MKM) Ytvatten skyddas så att tillskott inte gör att haltkriterier överskrids (KM och MKM) −liten avvikelse i förhållande till normalt förekommande halter för metaller −halter underskrider halva effektgränsen för organiska ämnen Markmiljön skyddas på en nivå som motsvarar skydd av: −75% av arterna vid KM och 50% av arterna vid MKM Exponeringen från ämnen med tröskeleffekt från det förorenade området begränsas till: −50 % av tröskeldosen (TDI/RfC) generellt −20 % av tröskeldosen (TDI/RfC) för Pb, Cd, Hg och 10 % för dioxin, PCB För genotoxiska, cancerogena ämnen (utan tröskeleffekt) accepteras maximalt ett extra cancerfall per 100 000 invånare *0 m för KM, 200 m för MKM Generella riktvärden – antaganden och val Resultat av utgångspunkterna

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6/7 Urval av ämnen Nya ämnen −antimon, barium, molybden −alifatiska och aromatiska kolväten Polycykliska aromatiska kolväten i tre grupper −PAH-L med låg molekylvikt: naftalen, acenaften och acenaftylen −PAH-M medelhög molekylvikt: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren −PAH-H med hög molekylvikt: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen, benso(ghi)perylen, indeno(123cd)pyren PAH-M och PAH-H cancerogena med viktningsfaktorer (baserat på uppmätta halter i svenska förorenade områden)

7 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7/7 Nyheter i beräkningsmetodik Förbättrade eller nya modeller: −transport av ångor till inomhusluft och utomhusluft −upptag av organiska föroreningar i växter −utspädning till brunnar −spridning i vatten med mobilt organiskt material Ny modell för halter i fisk, men exponeringsvägen ingår inte i beräkningen av riktvärden Justeringen för dricksvattennormer i brunnar har ändrats jämfört med NV 4639 Gränser för när fri fas av organiska ämnen kan förekomma


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/7 Vad är riktvärden för förorenad mark i efterbehandlingssammanhang? Ett av flera verktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser