Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""— Presentationens avskrift:

32 Vad är riktvärden för förorenad mark i efterbehandlingssammanhang?
Ett av flera verktyg i riskbedömningen: förenklad riskbedömning genom att jämföra uppmätta halter med riktvärden (generella eller platsspecifika) Framtagna för bedömning av föroreningshalter i mark Anger en nivå under vilken risken normalt är acceptabel: inga negativa effekter på människor, miljö och naturresurser halter över riktvärden innebär inte automatiskt risk Rekommendationer (inte juridiskt bindande) Inte automatiskt detsamma som mätbara åtgärdsmål. Tar inte hänsyn till teknik, ekonomi, allmänna och enskilda intressen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

33 Riktvärdesmodellen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2/7

34 Generella riktvärden - förutsättningar
Skyddsobjekt KM MKM Människor som vistas på området Heltidsvistelse Deltidsvistelse Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska funktion Begränsat skydd av markens ekologiska funktion Grundvatten Grundvatten intill området skyddas Grundvatten 200 m nedströms området skyddas Ytvatten Skydd av ytvatten Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3/7

35 Exponeringsvägar som beaktas med avseende på hälsa
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4/7

36 Generella riktvärden – antaganden och val Resultat av utgångspunkterna
Grundvatten skyddas vid KM och MKM: exponering via intag av dricksvatten i hälsoriktvärde (KM) halter i grundvatten nedströms* underskrider halva dricksvattennormen (KM och MKM) Ytvatten skyddas så att tillskott inte gör att haltkriterier överskrids (KM och MKM) liten avvikelse i förhållande till normalt förekommande halter för metaller halter underskrider halva effektgränsen för organiska ämnen Markmiljön skyddas på en nivå som motsvarar skydd av: 75% av arterna vid KM och 50% av arterna vid MKM Exponeringen från ämnen med tröskeleffekt från det förorenade området begränsas till: 50 % av tröskeldosen (TDI/RfC) generellt 20 % av tröskeldosen (TDI/RfC) för Pb, Cd, Hg och 10 % för dioxin, PCB För genotoxiska, cancerogena ämnen (utan tröskeleffekt) accepteras maximalt ett extra cancerfall per invånare *0 m för KM, 200 m för MKM Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5/7

37 Urval av ämnen Nya ämnen antimon, barium, molybden
alifatiska och aromatiska kolväten Polycykliska aromatiska kolväten i tre grupper PAH-L med låg molekylvikt: naftalen, acenaften och acenaftylen PAH-M medelhög molekylvikt: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren PAH-H med hög molekylvikt: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen, benso(ghi)perylen, indeno(123cd)pyren PAH-M och PAH-H cancerogena med viktningsfaktorer (baserat på uppmätta halter i svenska förorenade områden) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

38 Nyheter i beräkningsmetodik
Förbättrade eller nya modeller: transport av ångor till inomhusluft och utomhusluft upptag av organiska föroreningar i växter utspädning till brunnar spridning i vatten med mobilt organiskt material Ny modell för halter i fisk, men exponeringsvägen ingår inte i beräkningen av riktvärden Justeringen för dricksvattennormer i brunnar har ändrats jämfört med NV 4639 Gränser för när fri fas av organiska ämnen kan förekomma Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt ""

Liknande presentationer


Google-annonser