Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöriskhantering vid miljöfarliga verksamheter Länsstyrelsen Dalarna Johan Hjerpe Tel: 023-810 40

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöriskhantering vid miljöfarliga verksamheter Länsstyrelsen Dalarna Johan Hjerpe Tel: 023-810 40"— Presentationens avskrift:

1 Miljöriskhantering vid miljöfarliga verksamheter Länsstyrelsen Dalarna Johan Hjerpe Tel: 023-810 40 E-mail: johan.hjerpe@w.lst.se

2 Krav på riskarbete i egenkontrollförordningen Förordning ( 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 6§: ”Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras”

3 Varför arbeta utifrån risker? Krav i lagstiftningen, bl a egenkontrollförordningen. Miljöledningssystem. Ledning och anställda får större ”riskinsikt” i sin egen anläggning. Proaktivt miljöarbete alltid fördel. Underlag för att visa ledningen att miljöåtgärder behövs. Prioriteringsunderlag för åtgärder. Negativa miljöhändelser massmedialt intressant, dålig publicitet. Minskar risken för produktionsbortfall, höga saneringskostnader, miljösanktionsavgifter, åtal, förelägganden, mm. (försäkringsbolag, ägare, investerare, kunder, leverantörer,anställda mfl)

4 Riskanalys - Syfte och omfattning - Riskidentifiering - Beräkning av risk Riskvärdering -Accepterad risk? -Alternativ Riskreduktion/ kontroll - Beslutsfattande - Genomförande - Övervakning Risk- bedömning Risk- hantering RISKHANTERING Risk = Sannolikheten för och konsekvenserna av en oönskad händelse

5 Vad bör finnas med i riskhanteringsarbetet Mål, omfattning och avgränsning. Identifiering och skattning av riskerna (riskkällor och riskhändelser). Värdering av riskerna. Uppföljning, utvärdering och kommunikation. Rutiner för det fortlöpande arbetet. (Skapa beredskap).

6 Praktisk riskhantering Bemanning och kompetens Underlagsmaterial Analysera området, avdelningen, hela verksamheten utifrån: -Mänskliga aspekter -Tekniska aspekter -Organisatoriska aspekter Hjälpmedel för systematiken; redovisningsmall, klassningsmatriser. Värdering i riskmatris. Komplettera redovisningsmallen med ”Ansvarig” och ”Klart senast”

7 Praktisk riskhantering forts Åtgärda Skapa nya instruktioner/ rutiner utifrån analysen. Planera eventuella fördjupade riskanalyser/utredningar. Skapa rutiner för att följa upp arbetet. Utse ansvarig för att följa upp arbetet. Följ upp, utvärdera, avrapportera till företagsledning. Miljöriskbedömningar – hur ofta? Miljöriskbedömningar vid förändringar? Entreprenörer och tillfälligt anställda? Vad har vi för beredskap?

8 Datum: Anläggning Avdelning: Identifierad risk/scenario Möjliga orsakerKonsekvenserKommentarer Riskvärdering Rekommen- derade åtgärder Sannolikhet Konsekvens H*M*E*

9 Ex. konsekvensklassning yttre miljö Konsekvens- klass Konsekvens- område Omfattning 1SmåMiljöLiten påverkan och utbredning. Ingen sanering 2MåttligaMiljöLiten påverkan och utbredning. Enkel sanering 3StoraMiljöStor utbredning. Måttlig påverkan. Enkel sanering 4Mycket storaMiljöStor utbredning måttlig påverkan. Svår sanering 5KatastrofMiljöStor utbredning och påverkan. Svår sanering

10 Sannolikhets- klass Frekvens 1Extremt osannolik Mindre än en gång på 1000 år 2OsannolikEn gång per 100-1000 år 3Liten sannolikhet En gång per 10-100 år 4SannoliktEn gång per 1-10 år 5Mycket sannoliktMer än en gång per år Ex. sannolikhetsklass

11 Sannolikhet Mycket sannolikt5 Sannolikt4 Liten sannolikhet3 Osannolikt2 Extremt osannolikt1 Konsekvens 12345 SmåMåttligaStoraMycket storaKatastrof Oacceptabel risk Signifikant risk. Åtgärder vidtas efter utredning eller djupare riskanalys Acceptabel risk (normal situation)

12 Framtida tillsyn Med tillsynsmyndighetens stöd av Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 6§ ska Ni kunna uppvisa ett: - Systematiskt - Fortlöpande - Dokumenterat…… tillvägagångssätt för att arbeta med risker och riskreducering vid Er verksamhet.

13


Ladda ner ppt "Miljöriskhantering vid miljöfarliga verksamheter Länsstyrelsen Dalarna Johan Hjerpe Tel: 023-810 40"

Liknande presentationer


Google-annonser