Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöriskhantering vid miljöfarliga verksamheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöriskhantering vid miljöfarliga verksamheter"— Presentationens avskrift:

1 Miljöriskhantering vid miljöfarliga verksamheter
Länsstyrelsen Dalarna Johan Hjerpe Tel:

2 Krav på riskarbete i egenkontrollförordningen
Förordning ( 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 6§: ”Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras”

3 Varför arbeta utifrån risker?
Krav i lagstiftningen, bl a egenkontrollförordningen. Miljöledningssystem. Ledning och anställda får större ”riskinsikt” i sin egen anläggning. Proaktivt miljöarbete alltid fördel. Underlag för att visa ledningen att miljöåtgärder behövs. Prioriteringsunderlag för åtgärder. Negativa miljöhändelser massmedialt intressant , dålig publicitet. Minskar risken för produktionsbortfall, höga saneringskostnader, miljösanktionsavgifter, åtal, förelägganden, mm. (försäkringsbolag, ägare, investerare, kunder, leverantörer,anställda mfl)

4 Riskreduktion/ kontroll
RISKHANTERING Risk = Sannolikheten för och konsekvenserna av en oönskad händelse Riskanalys - Syfte och omfattning - Riskidentifiering - Beräkning av risk Riskvärdering Accepterad risk? -Alternativ Riskreduktion/ kontroll - Beslutsfattande - Genomförande - Övervakning Risk-bedömning Risk-hantering

5 Vad bör finnas med i riskhanteringsarbetet
Mål, omfattning och avgränsning. Identifiering och skattning av riskerna (riskkällor och riskhändelser). Värdering av riskerna. Uppföljning, utvärdering och kommunikation. Rutiner för det fortlöpande arbetet. (Skapa beredskap).

6 Praktisk riskhantering
Bemanning och kompetens Underlagsmaterial Analysera området, avdelningen, hela verksamheten utifrån: Mänskliga aspekter Tekniska aspekter Organisatoriska aspekter Hjälpmedel för systematiken; redovisningsmall, klassningsmatriser. Värdering i riskmatris. Komplettera redovisningsmallen med ”Ansvarig” och ”Klart senast”

7 Praktisk riskhantering forts
Åtgärda Skapa nya instruktioner/ rutiner utifrån analysen. Planera eventuella fördjupade riskanalyser/utredningar. Skapa rutiner för att följa upp arbetet. Utse ansvarig för att följa upp arbetet. Följ upp, utvärdera, avrapportera till företagsledning. Miljöriskbedömningar – hur ofta? Miljöriskbedömningar vid förändringar? Entreprenörer och tillfälligt anställda? Vad har vi för beredskap?

8 Datum: Anläggning Avdelning: Identifierad risk/scenario
Möjliga orsaker Konsekvenser Kommentarer Riskvärdering Rekommen- derade åtgärder Sannolikhet Konsekvens H* M* E*

9 Ex. konsekvensklassning yttre miljö
Konsekvens-område Omfattning 1 Små Miljö Liten påverkan och utbredning. Ingen sanering 2 Måttliga Liten påverkan och utbredning. Enkel sanering 3 Stora Stor utbredning. Måttlig påverkan. Enkel sanering 4 Mycket stora Stor utbredning måttlig påverkan. Svår sanering 5 Katastrof Stor utbredning och påverkan. Svår sanering

10 Ex. sannolikhetsklass Sannolikhets-klass Frekvens 1 Extremt osannolik
Mindre än en gång på 1000 år 2 Osannolik En gång per år 3 Liten sannolikhet En gång per år 4 Sannolikt En gång per 1-10 år 5 Mycket sannolikt Mer än en gång per år

11 Sannolikhet Mycket sannolikt 5 Sannolikt 4 Liten sannolikhet 3
Sannolikt 4 Liten sannolikhet 3 Osannolikt 2 Extremt osannolikt 1 Konsekvens Små Måttliga Stora Mycket stora Katastrof Oacceptabel risk Signifikant risk. Åtgärder vidtas efter utredning eller djupare riskanalys Acceptabel risk (normal situation)

12 Framtida tillsyn Med tillsynsmyndighetens stöd av Förordning
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 6§ ska Ni kunna uppvisa ett: - Systematiskt - Fortlöpande - Dokumenterat…… tillvägagångssätt för att arbeta med risker och riskreducering vid Er verksamhet.

13


Ladda ner ppt "Miljöriskhantering vid miljöfarliga verksamheter"

Liknande presentationer


Google-annonser