Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagstiftningen om djurens välbefinnande Utbildning om tvärvillkor för rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning 1.11.2006 Obs! Bara de EU-rättsakter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagstiftningen om djurens välbefinnande Utbildning om tvärvillkor för rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning 1.11.2006 Obs! Bara de EU-rättsakter."— Presentationens avskrift:

1 Lagstiftningen om djurens välbefinnande Utbildning om tvärvillkor för rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning 1.11.2006 Obs! Bara de EU-rättsakter och inhemska författningar som gäller vid tidpunkten i fråga är officiella källor.

2 Djurskyddslagen JSM:s förordningar Förordningen om transport av djur Djurskydds- förordningen Lagen om försöksdjurs- verksamhet EU:s rättsakter

3 EU:s rättsakter om djurskydd Krav som gäller bara produktions- och försöksdjur Vanligtvis minimikrav: medlemsstaterna får nationellt anta strängare krav Djurhållning samt transport, slakt och avlivning av djur Kraven i direktiven införlivas med den nationella lagstiftningen –riktlinjer för utarbetandet av nationella författningar Förordningarna är direkt tillämpliga

4 Djurskyddslagstiftningen i Finland Djurskyddslagen –riksdagen Lagen om försöksdjursverksamhet Förordningar om djurskydd –statsrådet Jord- och skogsbruks- ministeriets förordningar om djurskydd –JSM/avd. för livsmedel och hälsa

5 Djurskyddslagen F 1 (247/1996) Allmänna krav som gäller bl.a. Förvaringsutrymmet för djur Skötsel av djur Behandling av djur Åtgärder som utförs på djur Anmälnings- respektive tillståndspliktig verksamhet Tillsyn över djurskyddsbestämmelserna - Myndigheter, åtgärder, påföljder

6 1-2 § Lagens syfte o. tillämpningsområde 3 § Allmänna djurhållningsprinciper 4-6 § Förvaringsutrymme, skötsel och behandling av djur 7-8 § Åtgärder som utförs på djur, avel 9-10 § Påverkande av djurens prestations- och produktionsförmåga 11 § Tvångsmatning av djur 12 § Redskap, anordningar och ämnen 13 § Tagande av vilda djur för uppfödning 14 § Sjuka eller skadade djur 15 § Omhändertagna djur 16-17 § Djurtävlingar 18 § Överlåtelse av djur som pris 19 § Utställande av djur och användning av djur vid förevisningar 20-26 § Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet 27 § Kringföringshandel 28-30 § Import och transport av djur, tillstånd att transportera djur 31 § Försöksdjursverksamhet 32-33 § Avlivning och slakt 34-65 § Myndigheter, tillsyn och påföljder 66-67 § Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Djurskyddslagens innehåll

7 Förordningar om djurskydd Djurskyddsförordningen F 2 Förordningen om transport av djur F 3 Bestämmelser som är mera detaljerade än lag www.mmm.fi  Lagstiftning (i den grönfärgade raden upptill)  Djur, livsmedel och hälsa  Lagstiftning

8 1. Förvaringsutrymme för djur 2. Uppfödning av animalieproduktionsdjur utomhus 3. Skötsel av djur 4. Behandling och hantering av djur 5. Uppbindning av djur och hållande av vissa djur 6. Åtgärder som utförs på djur samt avel 7. Produktionsfarmer för kött, ägg och avelsdjur 8. Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur 9. Anmälningspliktig verksamhet 10. Avlivning av djur 11. Slakt och därtill anslutna åtgärder 12. Slaktmetoder som används på religiösa grunder 13. Särskilda bestämmelser De 13 kapitlen i djurskyddsförordningen

9 Uppbindning av djur F2 Förbud mot burar för sinsuggor och gyltor Kalvar får inte hållas uppbundna Kalvar som är äldre än 8 veckor placeras i gruppbox Mjölkkor och kvigor skall få gå på bete Övergångstid för värphöns i icke inredda burar

10 Gamla burar kan vara i bruk till slutet av år 2011

11 Jord- och skogsbruksministeriets förordningar (och beslut) Mer detaljerade än lagar och förordningar, kraven gäller ofta vissa arter Krav som gäller utrymmet Innehåller även rekommendationer Broschyrer som är avsedda för djurägare

12 JSM:s förordningar Produktionsdjur på gårdarna omfattas närmast av: AvlivningHjortarHästar SlaktSvinBison NötkreaturPälsdjurKalkoner FårStrutsarAnkor, gäss GetterHönor

13 Artspecifika JSM-förordningar Förvaringsutrymmet för djur –allmänna krav –förhållandena i djurstallet –anordningar och redskap –krav på utrymmets storlek –fållor och beten

14 Artspecifika JSM-förordningar forts... Skötsel av djur –omsorg om välbefinnandet –vattning och utfodring –artspecifika särskilda krav –åtgärder som utförs på djuren

15 Djur får avlivas bara av personer som behärskar avlivning Onödig smärta eller plåga får inte åsamkas, övriga djur störs så litet som möjligt Det skall säkerställas att djuret har dött Det är förbjudet att genom dränkning eller kvävning avliva ryggradsdjur som är vid medvetande Artspecifika tillåtna metoder DSL 32 §, DSF 10 kap., JSM-förordning F11, F11:1 Avlivning

16 Djurskyddslagen 33 § Djurskyddsförordningen 11 och 12 kap. JSM:s förordning om krav på skydd av djur vid slakt (F7) DSF 42 § Djuret skall ha bedövats före blodavtappningen! Slakt

17 Jord- och skogsbruksministeriet Avdelningen för livsmedel och hälsa Jord- och skogsbruksministeriet Avdelningen för livsmedel och hälsa Länsstyrelserna Länsveterinärer Länsstyrelserna Länsveterinärer Gräns- veterinärer Gräns- veterinärer Djurskydds- övervakare Lokala myndigheter: Kommunalveterinärer Hälsoinspektörer Polisen Lokala myndigheter: Kommunalveterinärer Hälsoinspektörer Polisen Besiktnings- veterinärer Besiktnings- veterinärer Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA

18 Djurskyddsövervakaren anmäler till tillsynsmyndigheten 41 § Besiktningsveterinären anmäler till länsstyrelsen 41 § Tillsynsmyndigheten anmäler till polisen 63 § Anmälningsskyldighet

19 Rätt att verkställa inspektion 1.Objekt som får inspekteras utan misstanke 39 § 2.Utredningar och undersökningar som utförs utan misstanke 48 § 3.Inspektioner som grundar sig på misstanke 39 §

20 När det finns anledning att misstänka att ett djur sköts, behandlas, används eller transporteras i strid med djurskyddsbestämmelserna Länsstyrelsen – länsveterinären Kommunalveterinären Hälsoinspektören Polisen Djurskyddsövervakaren – inte en djurskydds- myndighet Vid slakteriet: besiktningsveterinären Gränsveterinären Inspektioner som grundar sig på misstanke

21 Råd och anvisningar DSL 40 § Om lindriga missförhållanden i djurskyddshänseende uppdagas men djurskyddsbestämmelserna inte har överträtts Den som verkställer inspektionen skall sträva efter att främja djurens välbefinnande genom att ge råd och anvisningar Exempel: råd om utfodring, avmaskning...

22 Förbud och föreskrifter DSL 42 § Myndigheten konstaterar att bestämmelserna överträtts  Djurets ägare eller innehavare förbjuds att fortsätta med eller upprepa det förfarande som strider mot bestämmelserna  Djurets ägare eller innehavare åläggs att fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid Obs! Rätt att överklaga beslutet, därför är en skriftlig dokumentation viktig OM BESTÄMMELSERNA HAR ÖVERTRÄTTS, SKALL ETT ÅLÄGGANDE ELLER FÖRBUD ALLTID MEDDELAS! Råd och anvisningar ges bara när bestämmelserna inte har överträtts.

23 Brådskande åtgärder DSL 44 § Omedelbara åtgärder för att trygga djurens välbefinnande Skaffande av vård annanstans, en skötare tillkallas, foder eller andra absolut nödvändiga ämnen skaffas Om de ovan nämnda åtgärderna inte är ändamålsenliga kan djuret avlivas, sändas till slakt eller säljas

24 Påföljder Åtalsprövning, domstolsbehandling, dom Djurskyddsbrott eller lindrigt djurskyddsbrott faller numera under strafflagen  böter  fängelsestraff  djurhållningsförbud Djurhållningsförbud:  för viss tid eller bestående  vissa djurarter eller alla djur  personen är olämplig eller oförmögen att sörja för djurens välfärd

25 40 § råd Har djurskyddslagstiftningen överträtts? NEJ JA OK 44 §42 § upprepad inspektion finns det förseelser? VITE nej ja (hörande) hörande utsatt tid

26 inga nya bestämmelser, i stället övervakas det att den befintliga lagstiftningen iakttas för tillfället är avsikten att –kalvar, svin och värphöns skall inspekteras på basis av urval –de ovan nämnda produktionsdjuren och andra på basis av försummelser av DSL och DSF som uppdagats i samband med den övriga kontrollen för de övriga produktionsdjurens del utövas tillsyn över att DSL, DSF och JSM-förordningen om djurslaget i fråga har följts CAP-inspektioner 2007- djurens välbefinnande

27 CAP-inspektioner 2007 kalvar: krav på utrymmets storlek, vattning och utfodring svin: krav på utrymmets storlek, material att undersöka, ventilationen vid störningar värphöns: ventilationen vid störningar, krav på utrymmets storlek inom olika produktionsformer

28 http://www.mmm.fi/sv/index/lagstiftning/Veteri narlagstiftningen/sisalto.html –djurskydd: avsnitt F kan beställas per telefon, nr 09-16053398 och under adress Jord- och skogsbruksministeriet, Avdelningen för livsmedel och hälsa, PB 30, 00023 Statsrådet Källor för djurskyddsbestämmelserna

29 Rådets direktiv 98/58/EG om skydd av animalie- produktionens djur Rådets direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning Rådets direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar Den nationella lagstiftningen –Djurskyddslagen 247/1996 –Djurskyddsförordningen 396/1996 –JSMf 10/VLA/2000 höns –JSMf 14/VLA/2002 svin –JSMf 14/VLA/1997 kalvar, nötkreatur Lista över rättsakter och författningar

30 JSMb 18/VLA/96 avlivning JSMb 23/VLA/1997 slakt JSMb 4/VLA/1997 får JSMb 5/VLA/1997 get JSMb 11/VLA/1997 hjort JSMb 22/VLA/1997 struts JSMb 14/EEO/1998 häst JSMb 3/VLA/1999 bison JSMb 16/VLA/1999 pälsdjur JSMb 30/VLA/1999 anka, myskanka, gås JSMf 1/VLA/2002 kalkon Lista över rättsakter och författningar forts...


Ladda ner ppt "Lagstiftningen om djurens välbefinnande Utbildning om tvärvillkor för rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning 1.11.2006 Obs! Bara de EU-rättsakter."

Liknande presentationer


Google-annonser