Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övervakning av främmande ämnen - förbjudna ämnen •Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning •Rådgivningsdel 5. Livsmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övervakning av främmande ämnen - förbjudna ämnen •Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning •Rådgivningsdel 5. Livsmedel."— Presentationens avskrift:

1 Övervakning av främmande ämnen - förbjudna ämnen •Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning •Rådgivningsdel 5. Livsmedel •2.11.2006 Helsingfors Obs! Endast de senaste gällande bestämmelserna är officiella källor.

2 Bakomliggande lagstiftning •Livsmedelslagen 23/2006 •Lagen om medicinsk behandling av djur 617/1997 ändr. •JSMf om främmande ämnen i animaliska livsmedel 13/VLA/2001 ändr. •JSMf om bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur 13/VLA/2000 ändr. •JSM:s beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur 743/1997 ändr.

3 Lag om medicinsk behandling av djur 617 /1997 den s.k. Medicineringslagen (ändr. 893/2001, 413/2002, 299/2006) Utdrag som särskilt berör produktionsenheter…

4 Allmänna bestämmelser 1- 4 § •Syftet med lagen är att förebygga och minska de negativa effekter som medicineringen av djuren har för människor, djur och miljön. •Lagen tillämpas på användning av läkemedel och andra ämnen som är avsedda för behandling av djur samt... på redskap som är avsedda att användas vid medicinsk behandling av djur och… på tillsynen över dessa ämnen och redskap.

5 Myndigheter 5-8 § •Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar i egenskap av högsta myndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna •Livsmedelssäkerhetsverket leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna. •Länsstyrelsen svarar i länet för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna. •Till sin hjälp kan LS använda de veterinärer som den förordnat.

6 Användningssätt och begränsning av användningen 9 – 10 § •Användningen av en läkemedels- substans kan förbjudas för en bestämd djurart eller djurkategori om •användningen kan äventyra säkerheten hos eller kvaliteten på de animaliska livsmedlen eller •om de används i syfte att befrämja djurens tillväxt eller produktion.

7 Identifiering av djur 11 -12 § •Animalieproduktionsdjuren skall kunna identifieras under den tid medicinsk behandling och läkemedelsbehandling pågår samt under läkemedlets karenstid och t.ex. vid förflyttning. •Ett animalieproduktionsdjur eller en kategori av animalieproduktionsdjur skall märkas för identifiering i samband med att läkemedel ges om djuret eller djurkategorin inte kan identifieras på något annat sätt.

8 Karenstider 13 – 15 § •Ett djur som behandlats med läkemedel får inte slaktas för att användas som livsmedel och de produkter som fåtts från djuret får inte överlåtas för att användas som livsmedel om det kan medföra olägenheter för säkerheten hos eller kvaliteten på livsmedlen. •De karenstider som föreskrivits för läkemedlet skall iakttas. Ett djur får slaktas under karenstiden för att användas som livsmedel enligt särskilda villkor som hänför sig till djurskyddet •Den karenstid som veterinären fastställer kan skilja sig från den tid som anges på läkemedels- förpackningarna.

9 Upplysningar 16 – 18 § •Tillsynsmyndigheten skall på begäran underrättas om de animalieproduktionsdjur som förflyttats till eller från produktionsenheten… •Veterinären skall ge en skriftlig eller annan tillförlitlig utredning om det läkemedel som han har behandlat animalieproduktionsdjuret med. •T.ex. slakteriet, den instans som tar emot produkten och den nya ägaren skall underrättas skriftligen om den medicinska behandlingen och gällande karenstid

10 Bokföring 19 – 21 § •Djurets ägare eller innehavare skall föra bok över de läkemedel som getts till animalieproduktionsdjur. •Veterinären skall föra bok över de läkemedel som han har behandlat djuren med eller ordinerat att ges till djuren

11 Tillsyn 22 – 32 § •Tillsynsmyndigheten har rätt att •av djurets ägare och innehavare, av veterinärer... samt av statliga och kommunala myndigheter få den information som behövs. •göra inspektioner samt få tillträde till nödvändiga utrymmen. •Ägaren eller innehavaren skall beredas tillfälle att närvara vid inspektionen. Frånvaro hindrar inte att inspektionen utförs.

12 Tillsyn … •Tillsynsmyndigheten har rätt att utan ersättning ta prov av djur, av produkter från dem, av djurens foder och dricksvatten samt av foder eller läkemedel som djurets ägare eller innehavare har i sin besittning •Skyldighet att bistå: Djurens ägare och innehavare, veterinärer...skall lämna den hjälp som behövs för övervakning och inspektion.

13 Tillsyn … •Om animalieproduktionsdjuret behandlats med ett förbjudet läkemedel kan LS förordna att •djuret avlivas samt att kroppen och de produkter som fåtts från djuret skall förstöras och förbjuda att djuret säljs… slaktas för att användas som livsmedel … att produkterna överlåts för att användas som livsmedel … att produktionsenhetens andra animalieproduktionsdjur flyttas från produktionsenheten medan undersökningarna pågår. •Förstärkt kontroll av gården •om man har konstaterat förbjudna läkemedelssubstanser eller upprepade gånger konstaterat restsubstanser som överstiger de tillåtna maximimängderna

14 Tillsyn… Ändringssökande 33 – 35 § •Brådskande åtgärder, hörande, vite och hot om tvångsutförande, omhändertagande samt förvaring och användning av omhändertagen egendom •Sökande av ändring i beslut av en tillsynsmyndighet och besvärsförbud som gäller vite

15 Straffbestämmelser 36-37 § Övriga bestämmelser 39–45 § •Straffbestämmelser  böter, fängelse •Ägaren eller innehavaren måste betala de kostnader som uppstår av utredningarna och undersökningarna om det konstateras •att djuret har behandlats med ett förbjudet läkemedel eller att restsubstanser av läkemedel i produkter som fåtts från djuret överstiger de tillåtna maximimängderna •Vid behov hjälp av polisen

16 JSM:s beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur 743/1997 •ändr. 935/1998, 510/2000, 911/2004 •Givet med stöd av 10, 39, 44 § i medicineringslagen (617/1997)

17 2 § Begränsning av användningen av läkemedelssubstanser •All behandling av djur med stilbener och stilbenderivat är förbjuden •Stilbener och stilbenderivat •Får inte användas för animalieproduktionsdjur: 1) ämnen som har östrogen, androgen eller gestagen verkan (obs. undantag) 2) ämnen som har tyreostatisk verkan

18 2 § fortsättning... 3) nitrofuraner, kloramfenikol, dapson, ronidazol, dimetridazol, metronidazol, kloroform, klorpromatsin, kolkisin samt Aristolochia spp. och dess derivat 4) bovint somatotropin och dess derivat 5) beta-agonister (obs. Undantag)

19 2 § Undantag… •Läkemedel som innehåller ämnen med östrogen, androgen eller gestagen verkan  för behandling av reproduktions- störningar hos enskilda djur samt för behandling som hänför sig till reproduktionen •Beta-agonister  för förlossningshjälp till enskilda kor och ston samt för behandling av sjukdomar i andningsorganen och profylax av abort hos hästar

20 Bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur Bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur JSMf nr. 13/VLA/2000 (ändring 4/VLA/2005) 1. Inledning 2. Definitioner 3. Bokföring över medicinsk behandling 4. Veterinärens redogörelseplikt 5. Iakttagande av karenstider 6. Djurägarens plikt att underrätta om medicinering

21 Erforderliga basuppgifter i produktionsenhetens bokföring över medicineringen •Djurets ägare eller innehavare skall i sin bokföring anteckna de läkemedel som veterinären gett animalieproduktionsdjuret samt de läkemedel som ägaren själv eller någon annan person gett animalieproduktionsdjuret. •Även foderläkemedel som har getts åt animalieproduktionsdjuret skall antecknas i bokföringen

22 Av bokföringen skall åtminstone följande uppgifter framgå: •1. identifieringsuppgifter för djuret eller gruppen av djur •2. datum för den medicinska behandlingen •3. läkemedlets namn •4. läkemedlets mängd •5. karenstiden för läkemedlet samt •6. namnet på den som sålt läkemedlet •Med den som sålt läkemedlet avses den veterinär som gett eller sålt läkemedlet eller det apotek eller något annat motsvarande företag som sålt läkemedlet.

23 Anteckningar om medicinsk behandling av ett djur kan göras i t.ex.: •Djurets seminerings- eller hälsokort •Svinstallsjournalen eller hälsokontrollblanketterna •Att de skriftliga utredningar om medicinsk behandling och de recept som fåtts av veterinärer sparas i en pärm är tillräckligt om ägaren eller innehavaren inför de uppgifter som saknas i handlingarna •I ett häfte eller en bok som särskilt reserverats för detta ändamål •I elektroniskt format

24 •Bokföringen över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur skall sparas i minst fem år även om djuret slaktas före det.

25 Veterinärens redogörelseplikt •Veterinären skall ge djurets ägare eller innehavare en utredning om det läkemedel som han har behandlat djuret med eller det läkemedel som han har ordinerat till animalieproduktionsdjuret. •Denna utredning skall vara skriftlig om en karenstid har föreskrivits för läkemedlet som ges till djuret. •Veterinären kan ge en annan redogörelse än en skriftlig utredning.

26 •Animalieproduktionsdjuren skall kunna identifieras under den tid medicinsk behandling och läkemedelsbehandling pågår samt under karenstiden. •Ett animalieproduktionsdjur eller en kategori av animalieproduktionsdjur skall märkas för identifiering i samband med att läkemedel ges om djuret eller djurkategorin inte kan identifieras på något annat sätt.

27 Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel •Livsmedelslagen 23/2006 •Lagen om medicinsk behandling av djur 617/1997 med ändringar •Förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel 13/VLA/2001 ändr. (Förordningen om främmande ämnen)

28 Inledning •Med främmande ämnen avses främmande ämnen i livsmedel som inte är livsmedlets produktions- eller tillsatsämnen och som kan göra livsmedlet menligt för hälsan eller i övrigt odugligt som livsmedel. •För att säkerställa konsumenternas trygghet genomför EU:s medlemsländer årligen ett tillsynsprogram av främmande ämnen i levande djur och i animaliska livsmedel.

29 Inledning Genom programmet kontrolleras, -att inga förbjudna ämnen används i uppfödningen av animalieproduktionsdjur. -att livsmedel inte innehåller restsubstanser av läkemedel som är tillåtna för behandling av djur som överstiger de gränsvärden som fastställts i lagstiftningen. -och övervakas förekomsten och restmängder av miljögifter i livsmedel.

30 Övervakningen av främmande ämnen kan indelas i tre delar •Ett nationellt tillsynsprogram av främmande ämnen •samma krav inom hela EU •Undersökningar som baserar sig på misstanke •t.ex. i samband med köttkontroll •Inrättningarnas egenkontroll •mejeriernas och slakteriernas test av restsubstanser av mikrobiläkemedel

31 Föremål för övervakningen av främmande ämnen: •Levande djur och kött: nöt, svin, får, häst, fjäderfä (höna, broiler, kalkon), hägnat vilt (and, ren, vildsvin) och viltdjur (älg) •Mjölk •Odlad fisk •Hönsägg •Honung

32 3.1. Ämnesgrupper och föreningar som undersöks Anabola och förbjudna ämnen målet med övervakningen är att förhindra olaglig användning av dessa ämnen Tillåtna djurläkemedel och kontaminanter för de ämnen som hör hit övervakas att restmängderna av djurläkemedel, bekämpningsmedel och miljögifter i vävnad som används som livsmedel inte överskrider de tillåtna maximihalterna

33 Gränsvärden •Högsta tillåtna restmängd – MRL-värdet (maximum residue limit) •innebär den högsta tillåtna restmängd av ifrågavarande ämne som ett livsmedel (kött, lever, njure, mjölk, fisk, honung, hönsägg) kan innehålla utan att riskera konsumentens hälsa. •På basis av MRL-värdet fastställs en karenstid för läkemedlet

34 MRL-värden •Rådets förordning (EEG) 2377/90 med ändringar •de högsta tillåtna restmängderna av djurläkemedel bygger på en toxikologisk riskbedömning •Bilaga I: gränsvärden för tillåtna läkemedel •Bilaga 2: medel för vilka gränsvärden inte behövs •Bilaga 3: temporära gränsvärden •Bilaga 4: medel för vilka det ej är möjligt att fastställa högsta tillåtna restmängd  förbjudna ämnen

35 Gränsvärden... •MRPL-värde (minimum required performance limit) den minsta mängd av en analyt i ett prov som åtminstone måste detekteras och konfirmeras. •Laboratoriernas lägsta funktionsgräns som krävs för analyserna av förbjudna ämnen eller ämnen för vilka inga tillåtna gränsvärden har fastställts. •ämnets toxikologiska egenskaper har inte beaktats utan enbart de analytiska aspekterna. •(Kommissionens beslut avseende analysmetodernas funktionsgränser och tolkning av resultat 2002/657/EG)

36 Åtgärder om provet innehåller rester av undersökta ämnen •Om övervakningen av främmande ämnen ger ett positivt resultat skall myndigheten genast inleda en utredning av fallet. •laboratoriet meddelar genast Eviras enhet för livsmedelshygien •den länsstyrelse underrättas inom vilkens område den produktionsenhet finns varifrån djuret eller livsmedlet härrör. •även den kommunala tillsynsmyndighet som övervakar produktionsenheten eller inrättningen underrättas samt besiktningsveterinären för vederbörande slakteri.

37 Åtgärder... •Länsveterinären eller den veterinär som länsstyrelsen förordnat gör en inspektion på den produktionsenhet som det positiva provet kom ifrån. •Produktionsenhetens läkemedelsbokföring granskas. •Vid behov tas extra prov av enhetens djur eller av produkter från dem, av djurens foder eller dricksvatten. •Om restmängden kommer från djurfodret deltar Eviras enhet för foder- och gödselkontroll i utredningsarbetet som berör fodret.

38 Genomförande av det nationella tillsynsprogrammet av främmande ämnen •Kommissionen underrättas om planer och resultat Mer detaljerad beskrivning av hur programmet genomförs finns i den årligen utgivna rapporten ”Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainetutkimukset 200x” ("Undersökning av främmande ämnen i animaliska livsmedel 200x ") på adressen www.evira.fi www.evira.fi

39 Antalet undersökningar av främmande ämnen år 2005 totalt cirka x st Förbjudna läkemedel 1900 Mikrobiläkemedel5500 Övriga läkemedel1300 Kontaminanter1100 Mikrobiologiska undersökningar av rester av mikrobiläkemedel ca 5500 Totalt cirka 11 000 undersökningar

40 Resultat •Rester av förbjudna ämnen har aldrig uppvisats i Finland •Årligen enstaka prov som uppvisat rester av tillåtna läkemedel. Av utredningarna har inga lagbrott framkommit. •Kontaminanter påträffas i varierande grad.

41 Övervakning av tvärvillkoren på gårdarna / övervakning av förbjudna ämnen Lagstiftningsgrund •EG:s hygienförordningar 852/2004 och 853/2004 •Livsmedelslagen 23/2006, hygienförordningen för primärproduktion 134/2006 Verkställighet •JSMf om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar 181/2006

42 Övervakningens innehåll •På gården kontrolleras att den har följt bestämmelserna i 2 § i JSMb 743/1997 om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur •Övervakningen skiljer sig inte från genomförandet av övervakningen av främmande ämnen som gäller levande djur = levande djur - provtagning

43 Genomförande av övervakningen - Behöriga myndigheter är länsstyrelsen och av länsstyrelsen förordnad tjänsteveterinär som inte är den som behandlar djuren på gården som övervakas - 260 produktionsenheter år 2006 på vilka övervakningen av främmande ämnen som gäller levande djur genomförs (mjölk- och köttgårdar, svingårdar, broiler- och kalkongårdar)

44 Övervakningsindikator •I det prov som tagits av ett levande djur, foder eller dricksvatten för övervakningen av främmande ämnen har inte konstaterats något förbjudet ämne •Om kontrollören upptäcker något misstänkt med tanke på övervakningen av främmande ämnen (t.ex. tomma ampuller) skall denne utreda saken och vid behov vidta övriga lagstadgade åtgärder


Ladda ner ppt "Övervakning av främmande ämnen - förbjudna ämnen •Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning •Rådgivningsdel 5. Livsmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser