Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(CAP-) Övervakning av tvärvillkoren på mjölkproducerande gårdar Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning Rådgivningsdel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(CAP-) Övervakning av tvärvillkoren på mjölkproducerande gårdar Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning Rådgivningsdel."— Presentationens avskrift:

1 (CAP-) Övervakning av tvärvillkoren på mjölkproducerande gårdar Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning Rådgivningsdel 5. Livsmedel 2.11.2006 Helsingfors Obs! Endast de senaste gällande bestämmelserna är officiella källor.

2 Lagstiftningsgrund och verkställighet Lagstiftningsgrund •EG:s hygienförordningar 852/2004 och 853/2004 •Livsmedelslagen 23/2006, hygienförordningen för primärproduktion 134/2006 Verkställighet •JSMf om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar 181/2006

3 Verkställighet JSMf 181/2006 •Indikatorgrupper •11 § växtskyddsmedel •12 § foder •13 § hygien på mjölkproduktionsenheter •14 § ämnen som är förbjudna för animalieproduktionsdjur samt främmande ämnen •15 § övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar •16 § anmälan av djursjukdomar

4 Genomförande av övervakningen •100 mjölkproduktionsenheter år 2006 (70 år 2007), ett urval av kontrollen av främmande ämnen •Vid samma besök provtagning för kontrollen av främmande ämnen av ett levande djur och kontroll av ladugårdens hygien i fråga om CAP-indikatorerna – på grund av kontrollen av främmande ämnen får kontrollanten inte vara den veterinär som i huvudsak behandlar gårdens djur •JSMf 181/2006 4 § Utförande av kontrollerna – i fråga om kontroller av ladugårdens hygien är länsstyrelsen och av länet förordnad tjänsteveterinär behöriga myndigheter

5 Innehållet i CAP-övervakningen på mjölproduktionsenheter •endast fyra indikatorer kontrolleras, och därför •ersätter den inte den normala hygienkontrollen •Veterinären skall enligt lagstiftningen om tvärvillkoren göra en anmälan till länet om det i den normala hygienkontrollen upptäcks brister i någon indikator  gården sätts under CAP- övervakning i fråga om ladugårdens hygien

6 Övervakningsindikatorer för hygienen på mjölkproduktionsenheter 1/2 1.För avkylning och förvaring av mjölken finns ett särskilt utrymme (mjölkrum) som inte är i direkt förbindelse med djurhållningslokalerna och inte med andra lokaler varifrån smuts kan föras till mjölkrummet. 2.I mjölkrummet utförs inga andra uppgifter än hantering av mjölk och av de redskap och maskiner som behövs för mjölkhantering.

7 Övervakningsindikatorer för hygienen på mjölkproduktionsenheter 2/2 3.Kvaliteten på vattnet som används till att rengöra och skölja maskiner och redskap för mjölkning och hantering av mjölken har utretts. 4.Gården har bokföring för minst ett års tid över den mjölk som den automatiska mjölkningsanläggningen separerat.

8 Övervakningsindikator 1 / tolkning För avkylning och förvaring av mjölken finns ett särskilt utrymme (mjölkrum) som inte är i direkt förbindelse med djurhållningslokalerna och inte med andra lokaler varifrån smuts kan föras till mjölkrummet. •Mjölkrummet skall avskiljas från sådana lokaler genom ett mellanrum och två stängbara dörrar eller med en dörr, och i detta fall får luftströmmen inte gå från de smutsiga lokalerna mot mjölkrummet. •Vid bedömningen av hur omfattande och allvarlig försummelsen är beaktas i synnerhet omständighetens inverkan på mjölkens livsmedelshygieniska kvalitet.

9 Övervakningsindikator 2 / tolkning I mjölkrummet utförs inga andra uppgifter än hantering av mjölk och av de redskap och maskiner som behövs för mjölkhantering. •I mjölkrummet får man hantera mjölk och de redskap och maskiner som behövs vid mjölkhanteringen, t.ex. utrustning som används vid mjölkningen och bedömningen av mjölkens kvalitet samt juverdukar. •Hur omfattande försummelsen är beror på hur många uppgifter som inte hör till mjölkrummet som ändå utförs där, och vid bedömningen av hur allvarlig försummelsen är beaktas vilken inverkan försummelsen har på mjölkens livsmedelshygieniska kvalitet.

10 Övervakningsindikator 3 / tolkning 1/3 Kvaliteten på vattnet som används till att rengöra maskiner och redskap för mjölkning och hantering av mjölken har säkerställts. •För rengöring och sköljning av maskiner och redskap som används vid mjölkning och hantering av mjölken får endast sådant vatten användas som har undersökts före användning. Efter att vattnet börjat användas skall vattenkvaliteten undersökas regelbundet, dock minst vart tredje år. •Författningarnas krav på kontroll och bevarande av kontrollintyg har ändrats 1.3.2006. På grund av detta har det år 2006 räckt att gården, för det vatten som används, kunnat visa upp ett kontrollintyg för tiden 1.1.2003 – 28.2.2006. Vid vattenkontroll efter detta iakttas den nya bestämmelsen.

11 Övervakningsindikator 3 / tolkning 2/3 Kvaliteten på vattnet som används till att rengöra maskiner och redskap för mjölkning och hantering av mjölken har säkerställts. •Den som bedriver primärproduktion kan själv bedöma färgen och lukten på vattnet, och en skriftlig beskrivning av detta skall uppvisas. •Kopia av kontrollintyget eller annan motsvarande handling med vilken aktören kan påvisa ursprunget för det vatten som används samt genomförda vattenkontroller. •Att intyget saknas anses inte vara en försummelse ifall det sänds till kontrollanten inom två veckor efter kontrollen och om det framgår av dokumentet att provet har tagits och avtalet ingåtts före kontrollen.

12 Övervakningsindikator 3 / tolkning 3/3 Kvaliteten på vattnet som används till att rengöra maskiner och redskap för mjölkning och hantering av mjölken har säkerställts. •Försummelser med vattenkontroll och i kontrollfrekvensen inverkar på försummelsens omfattning. I bedömningen av hur allvarlig försummelsen är beaktas dess inverkan på mjölkens livsmedelshygieniska kvalitet.

13 Övervakningsindikator 4 / tolkning 1/3 Gården har bokföring för minst ett års tid över den mjölk som den automatiska mjölkningsanläggningen separerat. •Den automatiska mjölkningsanläggningen skall ha ett separeringssystem som självständigt upptäcker och separerar mjölk som uppvisar förändringar från sådan mjölk som är avsedd att användas som livsmedel. Systemet skall på förhand kunna ta emot inmatade uppgifter om djur vars mjölk separeras från övrig mjölk, t.ex. om medicinerade djur och om djur som just har kalvat.

14 Övervakningsindikator 4 / tolkning 2/3 Gården har bokföring för minst ett års tid över den mjölk som den automatiska mjölkningsanläggningen separerat. •Den automatiska mjölkningsanläggningen skall ha ett system som lagrar uppföljningsuppgifter över all mjölk som separerats för varje djur. Produktionsenheten skall ha en bokföring över separeringen för minst ett års tid. Bokföringen skall kunna granskas av tillsynsmyndigheten. •Vidare skall en automatisk mjölkningsanläggning från och med 1.3.2006 ha ett system som lagrar uppföljningsuppgifter om huruvida ett separeringssystem för mjölk som uppvisar förändringar är i bruk eller ej. •År 2006 kontrolleras verksamheten från och med 1.1.2005.

15 Övervakningsindikator 4 / tolkning 3/3 Gården har bokföring för minst ett års tid över den mjölk som den automatiska mjölkningsanläggningen separerat. •Hur omfattande en försummelse är beror på i vilken omfattning den automatiska mjölkningsanläggningens separeringssystem för mjölk som uppvisar förändring varit i användning och om aktören har bokföring över den separerade mjölken för varje djur. •Bedömningen av hur allvarlig en försummelse är baserar sig på om den automatiska mjölkningsanläggningens separeringssystem använts och på hur väl den förändrade mjölken har separerats samt hur försummelsen inverkar på mjölkens livsmedelshygieniska kvalitet.


Ladda ner ppt "(CAP-) Övervakning av tvärvillkoren på mjölkproducerande gårdar Utbildning i tvärvillkoren för rådgivarna för systemet för jordbruksrådgivning Rådgivningsdel."

Liknande presentationer


Google-annonser