Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från Evira Katja Korkalainen Enheten för foder- och gödselkontroll Utbildning om vårens stödansökan 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från Evira Katja Korkalainen Enheten för foder- och gödselkontroll Utbildning om vårens stödansökan 2014."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från Evira Katja Korkalainen Enheten för foder- och gödselkontroll Utbildning om vårens stödansökan 2014

2 Allmänt om Eviras övervakning av tvärvillkoren 1)
Mavi styr Eviras övervakning av tvärvillkoren Evira ger anvisningar och följer upp övervakningen av föreskrivna verksamhetskrav för tvärvillkoren då det gäller: Livsmedel Djursjukdomar Djurens välbefinnande ID-övervakning Användningen av växtskyddsmedel Foder Utbildning om vårens stödansökan 2014

3 Allmänt om Eviras övervakning av tvärvillkoren 2)
De praktiska kontrollerna utförs av: ELY-centralernas inspektörer (ID-övervakning, användningen av växtskyddsmedel, foder) Regionförvaltningsverkens tillsynsveterinärer (livsmedel, djursjukdomar, djurens välbefinnande) ELY-centralens koordinator för tvärvillkor skriver det slutliga protokollet för en gård som har ålagts påföljder vid kontroll av tvärvillkoren Utbildning om vårens stödansökan 2014

4 Nytt om Eviras övervakningar 2014
Ändringen av förordning om övervakning av tvärvillkoren, SRf 854/2013 ► Ändringar i foderkontrollen Utökas till ett större antal gårdar med växtproduktion ► från och med år 2014 kontrolleras på 1 % av de gårdar som har ansökt om stöd Ny indikator: Bokföring av användningen av biocider Utbildning om vårens stödansökan 2014

5 Allmänt om foderkontroll på gårdar
Utbildning om vårens stödansökan 2014

6 Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur
Foderråvaror (t.ex. spannmål, hö, ensilage, fiskmjöl) Olika foderblandningar (kompletteringsfoder, helfoder, mineralfoder, mjölknäring) Fodertillsatser (t.ex. vitaminer, urea, konserveringsmedel) Tillsatsblandningar, dvs. förblandningar (t.ex. konserveringsmedel för ensilage) Utbildning om vårens stödansökan 2014

7 Foderkontroll på gårdar
Övervakning enligt foderlagstiftningen Kontroll av tvärvillkoren I samband med kontrollen av tvärvillkoren kontrolleras också Registrering som primärproducent och/eller tillverkare i foderbranschen Användning av vissa animaliska proteiner och mjölkbaserade produkter som foder samt den registrering som hör till dessa Lagring av foder, t.ex. separat från organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel Förekomst av flyghavre, skadeinsekter och mjöldryga i foderprover Selenhalter i ensilage Dioxiner, mykotoxiner och rester av växtskyddsmedel i foderprover, genom stickprover Utbildning om vårens stödansökan 2014

8 Övervakning av tvärvillkoren för foder
Utbildning om vårens stödansökan 2014

9 Bakgrund till övervakningen av tvärvillkoren för foder
Från och med år 2006 6 indikatorer har kontrollerats Har koncentrerat till kontroll av gårdar med djurhållning, ca 250 gårdar/år Enstaka försummelser har observerats på gårdarna årligen, oftast i bokföring, lagring och anskaffningar av foder Utbildning om vårens stödansökan 2014

10 Kraven baserar sig på EU-författningar
TSE-förordningen (EG) nr 999/2001 Livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002 Foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 Utbildning om vårens stödansökan 2014

11 Övervakning av tvärvillkoren för foder 2014
Kontroll av 210 gårdar med djurhållning – Slumpmässigt och riskbaserat urval Kontroll av 400 gårdar med växtproduktion - NYTT Gårdar som hör till Mavis åkerövervakning Slumpmässigt och riskbaserat urval Utbildning om vårens stödansökan 2014

12 Vid övervakning av tvärvillkoren för foder övervakas 2014
Användning av animaliskt protein Säkerställande av att foder som innehåller animaliskt protein ges till rätt djurslag Foderbokföring Avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde och foderläkemedel har lagrats och hanterats på korrekt vis, separat från foder och djurhållningsplatser Användningen av växtskyddsmedel har bokförts Användningen av biocider har bokförts – NYTT Fodren har anskaffats från ett registrerat eller godkänt foderföretag Utbildning om vårens stödansökan 2014

13 Användning av animaliskt protein och säkerställande av att foder ges till rätt djurslag
Det finns begränsningar av användningen av animaliskt protein för att förhindra degenerativa hjärnsjukdomar (t.ex. BSE dvs. galna ko-sjukan), bl. a.: Det är förbjudet att ge kött- och benmjöl och blodmjöl till djur som används för livsmedelsproduktion, med undantag av vattenbruksdjur Det är förbjudet att ge fiskmjöl till idisslare, med undantag av kommersiell mjölknäring till oavvänjda idisslare Inspekteras på gårdar med djur: provtagning av foder samt fodrens märkningar, förvaring, tillverkning och distribution Utbildning om vårens stödansökan 2014

14 Foderbokföring Inspekteras på alla gårdar för att säkerställa fodrens spårbarhet Gäller: Foder som har producerats på eller anskaffats till gården för livsmedelsproducerande djur Foder som har sålts/överlåtits från gården Resultat av prover som har tagits på fodren Inköps- och försäljningskvitton för fodren, skifteskort, analysintyg eller bokföring av produktflödet då det gäller ekologisk produktion kan användas om de innehåller de nödvändiga uppgifterna Eviras blankett för foderbokföring (på nätet) är ett exempel på nödvändiga uppgifter Bokföringen ska förvaras i 5 år Utbildning om vårens stödansökan 2014

15 Avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde och foderläkemedel har lagrats och hanterats på korrekt vis, separat från foder och djurhållningsplatser Kontrolleras på alla gårdar Ämnena i fråga får inte hamna bland fodret Djuren får inte komma åt att äta dessa ämnen, t.ex. om de slipper ut Utbildning om vårens stödansökan 2014

16 Användningen av växtskyddsmedel har bokförts
Inspekteras på alla gårdar för att trygga fodersäkerheten Det räcker med skiftesvisa anteckningar enligt villkoren för miljöstöd Bokföringen ska förvaras i 3 år Utbildning om vårens stödansökan 2014

17 Användningen av biocider har bokförts – NYTT
Inspekteras på alla gårdar med tanke på fodersäkerheten Bokföring krävs av biocider som tryggar fodersäkerheten, dvs. – desinfektionsmedel, gifter avsedda för gnagare samt insekts- och fästinggifter som används i foderlager eller vid behandling av utfodringskärl och transportmedel, förflyttnings- eller vägningsutrustning för foder. Namn, mängder och användningstider på använda biocider ska antecknas. Inköpskvitton kan användas som grund Bokföringen ska förvaras i 5 år Utbildning om vårens stödansökan 2014

18 Fodren har anskaffats från ett registrerat eller godkänt foderföretag
Kontrolleras på alla gårdar Har att göra med fodrens spårbarhet Allt foder som har köpts eller införskaffats till gården kommer från registrerade eller godkända aktörer i foderbranschen. Även foder som har införskaffats från andra gårdar. Förteckningar över registrerade företag och primärproducenter i foderbranschen (inkl. gårdar) finns på Eviras internetsidor Utbildning om vårens stödansökan 2014

19 Ytterligare uppgifter och anvisningar
Utbildning om vårens stödansökan 2014

20 Utbildningar för inspektörer
För ELY-inspektörer som utför foderkontroller på gårdar med djurproduktion, januari 2014 För ELY-inspektörer som inspekterar åkrar för foderkontroll på växtodlingsgårdar, maj-juni 2014 Utbildning om vårens stödansökan 2014

21 Internetsidor www.evira.fi > Sakenheter > Tvärvillkor
Om övervakningen av tvärvillkoren som styrs av Evira Eviras guide om tvärvillkor (delen om foder uppdateras tidigt på våren 2014) > Djur > Foder > Verksamhet inom fodersektorn > Jordbrukare och husdjursproducenter För jordbrukare och husdjursproducenter om kraven på foder Eviras foderblanketter för jordbrukare och husdjursproducenter Utbildning om vårens stödansökan 2014

22 Utbildning om vårens stödansökan
2014

23 Eviranet En nättjänst som endast är tillgänglig för myndigheterna
Inloggning med personliga användarkoder Eviras kontrollanvisningar och -blanketter för inspektörer Kontakt med Mavis extranet Aitta Ytterligare uppgifter: Utbildning om vårens stödansökan 2014

24 Utbildning om vårens stödansökan
2014

25 Eviras övervakning av tvärvillkoren år 2015
Livsmedelstillsyn på gårdar med växtproduktion inleds Utbildning om vårens stödansökan 2014

26 Tack Utbildning om vårens stödansökan 2014


Ladda ner ppt "Aktuellt från Evira Katja Korkalainen Enheten för foder- och gödselkontroll Utbildning om vårens stödansökan 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser