Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från Evira 2014 Utbildning om vårens stödansökan Katja Korkalainen Enheten för foder- och gödselkontroll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från Evira 2014 Utbildning om vårens stödansökan Katja Korkalainen Enheten för foder- och gödselkontroll."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från Evira 2014 Utbildning om vårens stödansökan Katja Korkalainen Enheten för foder- och gödselkontroll

2 Allmänt om Eviras övervakning av tvärvillkoren 1) •Mavi styr Eviras övervakning av tvärvillkoren •Evira ger anvisningar och följer upp övervakningen av föreskrivna verksamhetskrav för tvärvillkoren då det gäller: –Livsmedel –Djursjukdomar –Djurens välbefinnande –ID-övervakning –Användningen av växtskyddsmedel –Foder 2014 Utbildning om vårens stödansökan

3 Allmänt om Eviras övervakning av tvärvillkoren 2) •De praktiska kontrollerna utförs av: –ELY-centralernas inspektörer (ID-övervakning, användningen av växtskyddsmedel, foder) –Regionförvaltningsverkens tillsynsveterinärer (livsmedel, djursjukdomar, djurens välbefinnande) •ELY-centralens koordinator för tvärvillkor skriver det slutliga protokollet för en gård som har ålagts påföljder vid kontroll av tvärvillkoren 2014 Utbildning om vårens stödansökan

4 Nytt om Eviras övervakningar 2014 •Ändringen av förordning om övervakning av tvärvillkoren, SRf 854/2013 ► Ändringar i foderkontrollen –Utökas till ett större antal gårdar med växtproduktion ► från och med år 2014 kontrolleras på 1 % av de gårdar som har ansökt om stöd –Ny indikator: Bokföring av användningen av biocider 2014 Utbildning om vårens stödansökan

5 Allmänt om foderkontroll på gårdar 2014 Utbildning om vårens stödansökan

6 Foder •Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur –Foderråvaror (t.ex. spannmål, hö, ensilage, fiskmjöl) –Olika foderblandningar (kompletteringsfoder, helfoder, mineralfoder, mjölknäring) –Fodertillsatser (t.ex. vitaminer, urea, konserveringsmedel) –Tillsatsblandningar, dvs. förblandningar (t.ex. konserveringsmedel för ensilage) 2014 Utbildning om vårens stödansökan

7 Foderkontroll på gårdar •Övervakning enligt foderlagstiftningen –Kontroll av tvärvillkoren –I samband med kontrollen av tvärvillkoren kontrolleras också •Registrering som primärproducent och/eller tillverkare i foderbranschen •Användning av vissa animaliska proteiner och mjölkbaserade produkter som foder samt den registrering som hör till dessa •Lagring av foder, t.ex. separat från organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel •Förekomst av flyghavre, skadeinsekter och mjöldryga i foderprover •Selenhalter i ensilage •Dioxiner, mykotoxiner och rester av växtskyddsmedel i foderprover, genom stickprover 2014 Utbildning om vårens stödansökan

8 Övervakning av tvärvillkoren för foder 2014 Utbildning om vårens stödansökan

9 Bakgrund till övervakningen av tvärvillkoren för foder •Från och med år 2006 •6 indikatorer har kontrollerats •Har koncentrerat till kontroll av gårdar med djurhållning, ca 250 gårdar/år •Enstaka försummelser har observerats på gårdarna årligen, oftast i bokföring, lagring och anskaffningar av foder 2014 Utbildning om vårens stödansökan

10 Kraven baserar sig på EU-författningar •TSE-förordningen (EG) nr 999/2001 •Livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002 •Foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 2014 Utbildning om vårens stödansökan

11 Övervakning av tvärvillkoren för foder 2014 •Kontroll av 210 gårdar med djurhållning – Slumpmässigt och riskbaserat urval •Kontroll av 400 gårdar med växtproduktion - NYTT –Gårdar som hör till Mavis åkerövervakning –Slumpmässigt och riskbaserat urval 2014 Utbildning om vårens stödansökan

12 Vid övervakning av tvärvillkoren för foder övervakas 2014 •Användning av animaliskt protein •Säkerställande av att foder som innehåller animaliskt protein ges till rätt djurslag •Foderbokföring •Avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde och foderläkemedel har lagrats och hanterats på korrekt vis, separat från foder och djurhållningsplatser •Användningen av växtskyddsmedel har bokförts •Användningen av biocider har bokförts – NYTT •Fodren har anskaffats från ett registrerat eller godkänt foderföretag 2014 Utbildning om vårens stödansökan

13 Användning av animaliskt protein och säkerställande av att foder ges till rätt djurslag •Det finns begränsningar av användningen av animaliskt protein för att förhindra degenerativa hjärnsjukdomar (t.ex. BSE dvs. galna ko-sjukan), bl. a.: –Det är förbjudet att ge kött- och benmjöl och blodmjöl till djur som används för livsmedelsproduktion, med undantag av vattenbruksdjur –Det är förbjudet att ge fiskmjöl till idisslare, med undantag av kommersiell mjölknäring till oavvänjda idisslare •Inspekteras på gårdar med djur: provtagning av foder samt fodrens märkningar, förvaring, tillverkning och distribution 2014 Utbildning om vårens stödansökan

14 Foderbokföring •Inspekteras på alla gårdar för att säkerställa fodrens spårbarhet •Gäller: –Foder som har producerats på eller anskaffats till gården för livsmedelsproducerande djur –Foder som har sålts/överlåtits från gården –Resultat av prover som har tagits på fodren •Inköps- och försäljningskvitton för fodren, skifteskort, analysintyg eller bokföring av produktflödet då det gäller ekologisk produktion kan användas om de innehåller de nödvändiga uppgifterna •Eviras blankett för foderbokföring (på nätet) är ett exempel på nödvändiga uppgifter •Bokföringen ska förvaras i 5 år 2014 Utbildning om vårens stödansökan

15 Avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde och foderläkemedel har lagrats och hanterats på korrekt vis, separat från foder och djurhållningsplatser •Kontrolleras på alla gårdar •Ämnena i fråga får inte hamna bland fodret •Djuren får inte komma åt att äta dessa ämnen, t.ex. om de slipper ut 2014 Utbildning om vårens stödansökan

16 Användningen av växtskyddsmedel har bokförts •Inspekteras på alla gårdar för att trygga fodersäkerheten •Det räcker med skiftesvisa anteckningar enligt villkoren för miljöstöd •Bokföringen ska förvaras i 3 år 2014 Utbildning om vårens stödansökan

17 Användningen av biocider har bokförts – NYTT •Inspekteras på alla gårdar med tanke på fodersäkerheten •Bokföring krävs av biocider som tryggar fodersäkerheten, dvs. – desinfektionsmedel, gifter avsedda för gnagare samt insekts- och fästinggifter som används i foderlager eller vid behandling av utfodringskärl och transportmedel, förflyttnings- eller vägningsutrustning för foder. •Namn, mängder och användningstider på använda biocider ska antecknas. Inköpskvitton kan användas som grund •Bokföringen ska förvaras i 5 år 2014 Utbildning om vårens stödansökan

18 Fodren har anskaffats från ett registrerat eller godkänt foderföretag •Kontrolleras på alla gårdar •Har att göra med fodrens spårbarhet •Allt foder som har köpts eller införskaffats till gården kommer från registrerade eller godkända aktörer i foderbranschen. Även foder som har införskaffats från andra gårdar. •Förteckningar över registrerade företag och primärproducenter i foderbranschen (inkl. gårdar) finns på Eviras internetsidor 2014 Utbildning om vårens stödansökan

19 Ytterligare uppgifter och anvisningar 2014 Utbildning om vårens stödansökan

20 Utbildningar för inspektörer •För ELY-inspektörer som utför foderkontroller på gårdar med djurproduktion, januari 2014 •För ELY-inspektörer som inspekterar åkrar för foderkontroll på växtodlingsgårdar, maj-juni 2014 2014 Utbildning om vårens stödansökan

21 •www.evira.fi > Sakenheter > Tvärvillkorwww.evira.fi –Om övervakningen av tvärvillkoren som styrs av Evira –Eviras guide om tvärvillkor (delen om foder uppdateras tidigt på våren 2014) •www.evira.fi > Djur > Foder > Verksamhet inom fodersektorn > Jordbrukare och husdjursproducenterwww.evira.fi –För jordbrukare och husdjursproducenter om kraven på foder –Eviras foderblanketter för jordbrukare och husdjursproducenter 2014 Utbildning om vårens stödansökan Internetsidor

22 2014 Utbildning om vårens stödansökan

23 Eviranet •En nättjänst som endast är tillgänglig för myndigheterna •Inloggning med personliga användarkoder •Eviras kontrollanvisningar och -blanketter för inspektörer •Kontakt med Mavis extranet Aitta •Ytterligare uppgifter: http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/tjanster/elektr oniska+tjanster/eviranet/ 2014 Utbildning om vårens stödansökan

24 2014 Utbildning om vårens stödansökan

25 Eviras övervakning av tvärvillkoren år 2015 •Livsmedelstillsyn på gårdar med växtproduktion inleds 2014 Utbildning om vårens stödansökan

26 2014 Utbildning om vårens stödansökan Tack


Ladda ner ppt "Aktuellt från Evira 2014 Utbildning om vårens stödansökan Katja Korkalainen Enheten för foder- och gödselkontroll."

Liknande presentationer


Google-annonser