Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2012-2013 HSU 2012-04-11 Läkemedelsenheten Karin Lendenius Christian Lindberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2012-2013 HSU 2012-04-11 Läkemedelsenheten Karin Lendenius Christian Lindberg."— Presentationens avskrift:

1 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2012-2013 HSU 2012-04-11 Läkemedelsenheten Karin Lendenius Christian Lindberg Anna Lindhé Lena Gustafsson

2 Läkemedelsenheten Prognosrapport - sammanfattning 1 sida - rapport 15 sidor - bilagor för fördjupning 6:e året www.vgregion.se/lakemedel

3 Läkemedelsenheten Arbetsgrupp prognosrapport: Christian Lindberg, Läkemedelsenheten Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Karin Nylén, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lennart Andrén, Klinisk farmakologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inhämtat underlag bl.a. från regionala terapigrupper Benchmarking i 4-länssamarbetet och med Socialstyrelsen

4 Läkemedelsenheten Läkemedelskostnader 2011 Förmånskostnad2,9 mdkr Rekvisitionsläkemedel1,2 mdkr Totalt 4,1 mdkr KOSTNADSUTVECKLING FÖR LÄKEMEDEL ?

5 Läkemedelsenheten Syfte Underlag till arbetet med budget och vårdöverenskommelser Utgångspunkt för ordnat införande av nya läkemedelsbehandlingar Ge en övergripande bild av läkemedelsmarknaden

6 Läkemedelsenheten Metod Trendframskridning av historiska läkemedelskostnader Bedömning av väntade enskilda händelser, ex - Introduktion av nya läkemedel - Patentutgångar - Subventionsbeslut - Riktlinjer och rekommendationer Övergripande händelser, ex - Reglering av apoteksmarknaden, ex prissättning - Subventionssystem - Ekonomiska styrmodeller

7 Läkemedelsenheten Horizon scanning The process of identifying new medicines or new uses of existing medicines that are expected to receive marketing authorisation from the Regulatory Authority in the near future and estimating their potential impact on patient care. Definition from dictionary, Scottish Medicines consortium

8 Läkemedelsenheten Vilka kostnader ingår i prognosen? Källa: Apotekens försäljningsdata för läkemedel. Concise Förmånskostnad för receptläkemedel Kostnad för rekvisitionsläkemedel - avtalspriser fr o m 1 mars 2012, - korrigering har gjorts för avtalspriser i historiska data, ca 150 mnkr 2011

9 Läkemedelsenheten Vilka kostnader ingår inte? Egenavgift för receptläkemedel Förmånskostnad för hjälpmedel t ex diabetesstickor Kostnader för receptläkemedel som hanteras utanför förmånen tex smittskyddsläkemedel Kostnad för vacciner som ej distribueras via apotek

10 Läkemedelsenheten 2011: Kostnadsutveckling, Riket - VGR Relativ förändring av läkemedelskostnaderna, rullande 12 månader VGR jämfört med riket, recept (förmån) och rekvisition. 2011: Prognos 2,2 %, utfall 1,5 %

11 Läkemedelsenheten 2011: Kostnadsutveckling, Rekvisition - Recept Relativ förändring av läkemedelskostnaderna, rullande 12 månader, för recept (förmån) respektive rekvisition, VGR. Rekvisition: Prognos 5,2 %, utfall 6,2 % Recept: Prognos 1,1 %, utfall – 0,1 %

12 Läkemedelsenheten 2011: Kostnadsutveckling Sjukhus - Primärvård Relativ förändring av läkemedelskostnaderna, rullande 12 månader, för sjukhus och Primärvård, VGR. Sjukhus: Prognos 4 – 5 %, utfall 5,2 % Primärvård: Prognos svagt negativ, utfall -5,9 %

13 Läkemedelsenheten Läkemedelskostnadernas andel av regionens totala kostnader

14 Läkemedelsenheten Kostnadsanalys 2011 jämfört med 2010 per 4-ställig ATC-kod

15 Läkemedelsenheten

16

17

18 Prognos 2012 Kostnadsminskning på 0,5 procent motsvarande en minskning med ca 22 miljoner kronor 2013 Kostnadsökning på 3,4 procent motsvarande en ökning med 132 miljoner kronor

19 Läkemedelsenheten ” Västra Götalandsregionens kostnadsutveckling för läkemedel uppgår i februari till 1,8… Förklaringen ligger huvudsakligen i att förvaltningarna under perioden byggt upp en extra buffert av rekvisitionsläkemedel som försäkring mot eventuella leveransstörningar i samband med införandet av ny läkemedelsförsörjning som startar i mars 2012.” Faktisk kostnadsutveckling 2012, Tom. februari

20 Läkemedelsenheten Prognos uppdelat på recept och rekvisition 2012 Recept kostnadsminskning med 2,5 procent Rekvisition kostnadsökning med 5,2 procent 2013 Recept kostnadsökning med 1,8 procent Rekvisition kostnadsökning med 7,6 procent

21 Läkemedelsenheten Rekvisitionsläkemedel, andel av total läkemedelskostnad

22 Läkemedelsenheten Prognos för sjukhus och för primärvård 2012 Sjukhus kostnadsökning med 1,5 - 2,5 procent Primärvård kostnadsminskning med 5 - 6 procent 2013 Sjukhus kostnadsökning med 4,5 - 5,5 procent Primärvård kostnadsökning med 0 - 1 procent

23 Läkemedelsenheten Prognostiserad kostnadsutveckling per 1-ställig ATC-grupp

24 Läkemedelsenheten Kostnadsdrivande faktorer Introduktion av nya läkemedel och nya indikationer för befintliga läkemedel Nya behandlingsriktlinjer med mer intensiv läkemedelsbehandling Trendframskrivning; ökande volym, åldrande befolkning etc

25 Läkemedelsenheten Kostnadsdämpande faktorer Patentutgångar och prispress på generika Höjning av gränsen för högkostnadsskydd Takpris för läkemedel med generisk konkurrens TLV:s beslut och översyn av läkemedelsförmån Effektivisering av läkemedelsanvändningen

26 Läkemedelsenheten Tumörer och rubbningar i immunsystemet Inflammatoriska sjukdomar Största kostnadsökningen prognostiseras för läkemedel för behandling av inflammatoriska sjukdomar (reumatisk sjukdom, psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom) Avser biologiska läkemedel, huvudsakligen TNF-hämmare Införande av nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar ger ökade kostnader för behandling av RA, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit Prissänkning fr.o.m. 1 januari 2012 på Enbrel och Humira i samband med TLV:s översyn

27 Läkemedelsenheten Fortsatt kostnadsökningen för läkemedel mot malign tumörsjukdom prognostiseras under 2012 och 2013 Nya läkemedel introduceras..ex. Prostatacancer; Zytiga, Jevtana Malignt melanom; Yervoy, Zelboraf Lungcancer; Xalkori Bröstcancer; Halaven, pertuzimab … och nya patientpopulationer blir aktuella för behandling med befintliga läkemedel ex. Herceptin, Mabthera, Tyverb, Alimta, Glivec, Tasigna och Sprycel Tumörer och rubbningar i immunsystemet Tumörsjukdomar

28 Läkemedelsenheten Läkemedel för behandling av multipel skleros (MS) väntas ge ökade kostnader (Tysabri och Gilenya). Flera nya läkemedel vid MS finns i pipeline. Patentutgång för olanzapin (Zyprexa), neuroleptika vid schizofreni, bidrar till minskade kostnader 2012. Prissänkning på vissa antiepileptika och patentutgångar för demensläkemedel håller ner kostnaderna. Kostnaderna för läkemedel vid ADHD väntas öka Nervsystemet Neurologi och psykiatri

29 Läkemedelsenheten Blod och blodbildande organ Antikoagulantia Läkemedel för att förebygga eller behandla blodproppar, bedöms under 2012 och 2013 öka betydligt som en följd av introduktion av nya läkemedel. Ticagrelor (Brilique) vid akut koronart syndrom Trombosprofylax vid förmaksflimmer (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) Behandling/förebyggande av djup ventrombos (rivaroxaban)

30 Läkemedelsenheten Ytterligare terapiområden där kostnadsökningar väntas Hepatit C, proteashämmare (telaprivir, boceprivir) OBS! SML Makulaödem (ranibizumab, aflibercept) Diabetesmedel (insuliner, GLP-1-analoger, DPP-4 hämmare, SGLT-2 hämmare) KOL Läkemedel vid ovanliga sjukdomar

31 Läkemedelsenheten Smittskyddsläkemedel Smittskyddsläkemedel (SML) ska vara kostnadsfria för patienten. Kostnadsansvaret för dessa fördelas idag mellan: - Sjukhusklinikerna (Hepatit B och C) - Läkemedelsenheten (HIV) - Smittskyddsenheten (övriga sjukdomar enligt SML) Förskrivs på recept men faktureras separat  ingen förmånskostnad  ingår inte i prognosrapporten

32 Läkemedelsenheten Smittskyddsläkemedel 2011 Läkemedel vid Hepatit B och C – ca 18 mnkr Läkemedel vid HIV – ca 70 mnkr Övriga SML-läkemedel – ca 2-3 mnkr Bedömningen är att kostnaderna för både läkemedel vid HIV samt Hepatit B och C kommer att öka under 2012 och 2013. För övriga SML-läkemedel bedöms kostnadsnivå vara oförändrad.

33 Läkemedelsenheten Solidarisk finansiering av läkemedel som är extremt dyra per patient Ingår som en del i anslaget för läkemedel under Hälso- och sjukvårdsutskottet Utfall 2011; 40,3 mnkr Prognos 2012; 68,3 mnkr (9 olika läkemedel, ca 30 patienter) Läkemedelsenheten ersätter förvaltningarna med 95 % och förvaltningarna finansierar 5 % av uppkomna kostnader 2012. Kostnadseffektiva?

34 Läkemedelsenheten Patentutgångar som får störst betydelse 2012 och 2013 (förmånskostnad 2011) olanzapin (Zyprexa), sept 2011 (53 mnkr) latanoprost (Xalatan), jan 2012 (15 mnkr) donepezil (Aricept), febr 2012 (30 mnkr) candesartan (Atacand, Atacand Plus), april 2012 (36 mnkr) atorvastatin (Lipitor), maj 2012 (51 mnkr) montelukast (Singulair), aug 2012 (10 mnkr) oxykodon depotberedning (Oxycontin), nov 2012 (19 mnkr) duloxetin (Cymbalta), dec 2012 (18 mnkr) Biosimilar?

35 Läkemedelsenheten Osäkra faktorer Utfall av kommande upphandling av läkemedel Införandet av nya läkemedelsförsörjning Eventuella förändringar av styrmodeller ”Allmänna ekonomiska läget” Kommande beslut och översyner från TLV Reglering av prissättning av läkemedel och apoteksmarknaden

36 Läkemedelsenheten Sammanfattning Läkemedelkostnadernas andel av regionens/sjukvårdens totala kostnader är oförändrad eller t o m minskar Olika kostnadsutveckling för läkemedel för primärvård och sjukhus Höjning av högkostnadsskydd ger lägre förmånskostnader 2012 och 2013 Olika utveckling inom olika terapiområden där den största kostnadsökningen prognostiseras för reumatologiska sjukdomar

37 Läkemedelsenheten Andra aktualiteter Sjukhusapoteket VGR i drift Upphandling av dostjänst pågår Prisförfrågan TNF-hämmare Kommande etapp ordnat införande


Ladda ner ppt "Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2012-2013 HSU 2012-04-11 Läkemedelsenheten Karin Lendenius Christian Lindberg."

Liknande presentationer


Google-annonser