Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSU Läkemedelsenheten Karin Lendenius Christian Lindberg Anna Lindhé

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSU Läkemedelsenheten Karin Lendenius Christian Lindberg Anna Lindhé"— Presentationens avskrift:

1 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2012-2013
HSU Läkemedelsenheten Karin Lendenius Christian Lindberg Anna Lindhé Lena Gustafsson

2 Prognosrapport - sammanfattning 1 sida - rapport 15 sidor - bilagor för fördjupning 6:e året

3 Arbetsgrupp prognosrapport: Christian Lindberg, Läkemedelsenheten Anna Lindhé , Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Karin Nylén, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lennart Andrén, Klinisk farmakologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inhämtat underlag bl.a. från regionala terapigrupper Benchmarking i 4-länssamarbetet och med Socialstyrelsen

4 Läkemedelskostnader 2011 Förmånskostnad 2,9 mdkr Rekvisitionsläkemedel 1,2 mdkr Totalt 4,1 mdkr ? KOSTNADSUTVECKLING FÖR LÄKEMEDEL

5 Syfte Underlag till arbetet med budget och vårdöverenskommelser
Utgångspunkt för ordnat införande av nya läkemedelsbehandlingar Ge en övergripande bild av läkemedelsmarknaden

6 Metod Trendframskridning av historiska läkemedelskostnader
Bedömning av väntade enskilda händelser, ex - Introduktion av nya läkemedel - Patentutgångar - Subventionsbeslut - Riktlinjer och rekommendationer Övergripande händelser, ex - Reglering av apoteksmarknaden, ex prissättning - Subventionssystem - Ekonomiska styrmodeller

7 Horizon scanning The process of identifying new medicines or new uses of existing medicines that are expected to receive marketing authorisation from the Regulatory Authority in the near future and estimating their potential impact on patient care. Definition from dictionary, Scottish Medicines consortium

8 Vilka kostnader ingår i prognosen?
Källa: Apotekens försäljningsdata för läkemedel. Concise Förmånskostnad för receptläkemedel Kostnad för rekvisitionsläkemedel - avtalspriser fr o m 1 mars 2012, - korrigering har gjorts för avtalspriser i historiska data, ca 150 mnkr 2011

9 Vilka kostnader ingår inte?
Egenavgift för receptläkemedel Förmånskostnad för hjälpmedel t ex diabetesstickor Kostnader för receptläkemedel som hanteras utanför förmånen t ex smittskyddsläkemedel Kostnad för vacciner som ej distribueras via apotek

10 2011: Kostnadsutveckling, Riket - VGR
2011: Prognos 2,2 %, utfall 1,5 % Relativ förändring av läkemedelskostnaderna, rullande 12 månader VGR jämfört med riket, recept (förmån) och rekvisition.

11 2011: Kostnadsutveckling, Rekvisition - Recept
Rekvisition: Prognos 5,2 %, utfall 6,2 % Recept: Prognos 1,1 %, utfall – 0,1 % Relativ förändring av läkemedelskostnaderna, rullande 12 månader, för recept (förmån) respektive rekvisition, VGR.

12 2011: Kostnadsutveckling Sjukhus - Primärvård
Sjukhus: Prognos 4 – 5 %, utfall 5,2 % Primärvård: Prognos svagt negativ, utfall -5,9 % Relativ förändring av läkemedelskostnaderna, rullande 12 månader, för sjukhus och Primärvård, VGR.

13 Läkemedelskostnadernas andel av regionens totala kostnader

14 Kostnadsanalys 2011 jämfört med 2010 per 4-ställig ATC-kod

15

16

17

18 Prognos 2012 Kostnadsminskning på 0,5 procent motsvarande en minskning med ca 22 miljoner kronor 2013 Kostnadsökning på 3,4 procent motsvarande en ökning med 132 miljoner kronor

19 Faktisk kostnadsutveckling 2012, Tom. februari
” Västra Götalandsregionens kostnadsutveckling för läkemedel uppgår i februari till 1,8… Förklaringen ligger huvudsakligen i att förvaltningarna under perioden byggt upp en extra buffert av rekvisitionsläkemedel som försäkring mot eventuella leveransstörningar i samband med införandet av ny läkemedelsförsörjning som startar i mars 2012.”

20 Prognos uppdelat på recept och rekvisition
2012 Recept kostnadsminskning med 2,5 procent Rekvisition kostnadsökning med 5,2 procent 2013 Recept kostnadsökning med 1,8 procent Rekvisition kostnadsökning med 7,6 procent

21 Rekvisitionsläkemedel, andel av total läkemedelskostnad

22 Prognos för sjukhus och för primärvård
2012 Sjukhus kostnadsökning med 1,5 - 2,5 procent Primärvård kostnadsminskning med procent 2013 Sjukhus kostnadsökning med 4,5 - 5,5 procent Primärvård kostnadsökning med procent

23 Prognostiserad kostnadsutveckling per 1-ställig ATC-grupp

24 Kostnadsdrivande faktorer
Introduktion av nya läkemedel och nya indikationer för befintliga läkemedel Nya behandlingsriktlinjer med mer intensiv läkemedelsbehandling Trendframskrivning; ökande volym, åldrande befolkning etc

25 Kostnadsdämpande faktorer
Patentutgångar och prispress på generika Höjning av gränsen för högkostnadsskydd Takpris för läkemedel med generisk konkurrens TLV:s beslut och översyn av läkemedelsförmån Effektivisering av läkemedelsanvändningen

26 Tumörer och rubbningar i immunsystemet Inflammatoriska sjukdomar
Största kostnadsökningen prognostiseras för läkemedel för behandling av inflammatoriska sjukdomar (reumatisk sjukdom, psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom) Avser biologiska läkemedel, huvudsakligen TNF-hämmare Införande av nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar ger ökade kostnader för behandling av RA, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit Prissänkning fr.o.m. 1 januari 2012 på Enbrel och Humira i samband med TLV:s översyn

27 Tumörer och rubbningar i immunsystemet Tumörsjukdomar
Fortsatt kostnadsökningen för läkemedel mot malign tumörsjukdom prognostiseras under 2012 och 2013 Nya läkemedel introduceras.. ex. Prostatacancer; Zytiga, Jevtana Malignt melanom; Yervoy, Zelboraf Lungcancer; Xalkori Bröstcancer; Halaven, pertuzimab … och nya patientpopulationer blir aktuella för behandling med befintliga läkemedel ex. Herceptin, Mabthera, Tyverb, Alimta, Glivec, Tasigna och Sprycel

28 Nervsystemet Neurologi och psykiatri
Läkemedel för behandling av multipel skleros (MS) väntas ge ökade kostnader (Tysabri och Gilenya). Flera nya läkemedel vid MS finns i pipeline. Patentutgång för olanzapin (Zyprexa), neuroleptika vid schizofreni, bidrar till minskade kostnader Prissänkning på vissa antiepileptika och patentutgångar för demensläkemedel håller ner kostnaderna. Kostnaderna för läkemedel vid ADHD väntas öka

29 Blod och blodbildande organ Antikoagulantia
Läkemedel för att förebygga eller behandla blodproppar, bedöms under 2012 och 2013 öka betydligt som en följd av introduktion av nya läkemedel. Ticagrelor (Brilique) vid akut koronart syndrom Trombosprofylax vid förmaksflimmer (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) Behandling/förebyggande av djup ventrombos (rivaroxaban)

30 Ytterligare terapiområden där kostnadsökningar väntas
Hepatit C, proteashämmare (telaprivir, boceprivir) OBS! SML Makulaödem (ranibizumab, aflibercept) Diabetesmedel (insuliner, GLP-1-analoger, DPP-4 hämmare, SGLT-2 hämmare) KOL Läkemedel vid ovanliga sjukdomar

31 Smittskyddsläkemedel
Smittskyddsläkemedel (SML) ska vara kostnadsfria för patienten. Kostnadsansvaret för dessa fördelas idag mellan: - Sjukhusklinikerna (Hepatit B och C) - Läkemedelsenheten (HIV) - Smittskyddsenheten (övriga sjukdomar enligt SML) Förskrivs på recept men faktureras separat  ingen förmånskostnad  ingår inte i prognosrapporten

32 Smittskyddsläkemedel 2011
Läkemedel vid Hepatit B och C – ca 18 mnkr Läkemedel vid HIV – ca 70 mnkr Övriga SML-läkemedel – ca 2-3 mnkr Bedömningen är att kostnaderna för både läkemedel vid HIV samt Hepatit B och C kommer att öka under 2012 och För övriga SML-läkemedel bedöms kostnadsnivå vara oförändrad.

33 Solidarisk finansiering av läkemedel som är extremt dyra per patient
Ingår som en del i anslaget för läkemedel under Hälso- och sjukvårdsutskottet Utfall 2011; 40,3 mnkr Prognos 2012; 68,3 mnkr (9 olika läkemedel, ca 30 patienter) Läkemedelsenheten ersätter förvaltningarna med 95 % och förvaltningarna finansierar 5 % av uppkomna kostnader 2012. Kostnadseffektiva?

34 Patentutgångar som får störst betydelse 2012 och 2013 (förmånskostnad 2011)
olanzapin (Zyprexa), sept 2011 (53 mnkr) latanoprost (Xalatan), jan 2012 (15 mnkr) donepezil (Aricept), febr 2012 (30 mnkr) candesartan (Atacand, Atacand Plus), april 2012 (36 mnkr) atorvastatin (Lipitor), maj 2012 (51 mnkr) montelukast (Singulair), aug 2012 (10 mnkr) oxykodon depotberedning (Oxycontin), nov 2012 (19 mnkr) duloxetin (Cymbalta), dec 2012 (18 mnkr) Biosimilar?

35 Osäkra faktorer Utfall av kommande upphandling av läkemedel
Införandet av nya läkemedelsförsörjning Eventuella förändringar av styrmodeller ”Allmänna ekonomiska läget” Kommande beslut och översyner från TLV Reglering av prissättning av läkemedel och apoteksmarknaden

36 Sammanfattning Läkemedelkostnadernas andel av regionens/sjukvårdens totala kostnader är oförändrad eller t o m minskar Olika kostnadsutveckling för läkemedel för primärvård och sjukhus Höjning av högkostnadsskydd ger lägre förmånskostnader 2012 och 2013 Olika utveckling inom olika terapiområden där den största kostnadsökningen prognostiseras för reumatologiska sjukdomar

37 Andra aktualiteter Sjukhusapoteket VGR i drift
Upphandling av dostjänst pågår Prisförfrågan TNF-hämmare Kommande etapp ordnat införande


Ladda ner ppt "HSU Läkemedelsenheten Karin Lendenius Christian Lindberg Anna Lindhé"

Liknande presentationer


Google-annonser