Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten. April 2014 Diagrammen. Diagram 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. April 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten. April 2014 Diagrammen. Diagram 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. April 2014."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten. April 2014 Diagrammen

2 Diagram 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. April 2014

3 Diagram 2 BNP i Sverige Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2012 årspriser; säsongrensade data

4 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 3 Hushållens konsumtion och sparande Procentuell förändring resp. procent av disponibel inkomst

5 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 4 BNP och arbetade timmar Indextal 2007 kvartal 4 = 100, säsongsrensade värden

6 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 5 Relativ arbetslöshet och timlöne- ökningar enligt konjunkturlönestatistiken Procent av arbetskraften respektive procentuell förändring

7 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 6 Skatteunderlag och den kommu- nala sektorns totala intäkter Index 100=år 2005 Källa: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

8 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 7 Konjunkturvariationer BNP-nivå

9 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 8 Antal sysselsatta och antal arbetade timmar Index 1998 = 100 Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

10 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 9 Konsumtionsvolym och arbetade timmar, egen regi och totalt Index 1998 = 100 Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

11 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 10 Arbetskraftskostnadernas andel i kommuner respektive landsting Andelar av kostnaderna för egen regi Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

12 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 11 Kommunernas resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent av skatter och bidrag

13 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 12 Antal kommuner med underskott samt med resultat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag

14 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 13 Kommunernas resultat 2013 inklusive samt exklusive beräknad återbetalning från AFA Försäkring

15 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 14 Nyckeltalsjämförelse mellan kommunerna indelade efter resultat 2011-2013

16 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 15 Medelskattesats och antal skatteförändrare Procent och antal kommuner

17 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 16 Generella och specialdestinerade statsbidrag Miljarder kronor i 2012 års priser och procentuell utveckling

18 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 17 Kostnadsutveckling och demografiska behov Procentuell utveckling

19 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 18 Kommunernas investeringar och avskrivningar Miljarder kronor, löpande pris

20 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 19 Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Procentuell förändring, index 2012 = 100

21 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 20 Ökade behov från demografiska förändringar inom äldreomsorgen Femårigt glidande medelvärde, procent per år

22 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 21 Avvikelse mellan redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad, kommungrupper, Procent Källa: Statistiska centralbyrån.

23 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 22 Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

24 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 23 Landstingens resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent Källa: Statistiska centralbyrån.

25 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 24 Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent av skatter och statsbidrag Källa: Statistiska centralbyrån.

26 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 25 Landstingens resultat 2013 samt resultat rensat för tillfälliga poster Procent av skatter och bidrag Källa: Statistiska centralbyrån.

27 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 26 Kortsiktig handlingsberedskap och långsiktig kapacitet Landstinget i Östergötland 2012 och 2013 Rescaling 0–1 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

28 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 27 Kortsiktig handlingsberedskap och långsiktig kapacitet i Stockholms läns landsting och i Region Skåne, utfall 2013 Rescaling 0–1 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

29 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 28 Medelskattesats och antal skatteförändrare Procent och antal landsting

30 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 29 Generella och specialdestine- rade statsbidrag Miljarder kronor i 2012 års priser och procentuell utveckling

31 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 30 Kostnadsutveckling * och demografiska behov Procentuell utveckling Anm.: Rensat för effekten av skatteväxlingar.

32 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 31 Landstingens investeringar, löpande priser Miljarder kronor

33 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 32 Sluten somatisk vård, utveckling av kostnader per vårdtillfälle (fasta priser) och genomsnittlig vårdtid 2008–2012 Procent Källa: KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting.

34 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 33 Utvalda diagnoser, utveckling av kostnader per vårdtillfälle i fasta priser och genomsnittlig vårdtid samt kvalitet 2008–2012 Procent Källa: KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting.

35 Ekonomirapporten. April 2014 Diagram 34 Landstingens resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten. April 2014 Diagrammen. Diagram 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. April 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser