Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare Anna Sundberg och Frida Nobel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare Anna Sundberg och Frida Nobel."— Presentationens avskrift:

1 Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare Anna Sundberg och Frida Nobel

2 Bakgrund Uppdrag till Socialstyrelsen att föreslå förändringar i specialitetsindelningen som i högre grad än tidigare tillgodoser sjukvårdens och patienternas behov av kompetens hos specialister. Uppdrag att föreslå kvalitetshöjande åtgärder i specialiseringstjänstgöringen.

3 Vem påverkar ST? ST Patienter Medborgare Media Staten Sjukvårdshuvudmän Professionen ?

4 Socialstyrelsen och läkarnas utbildning Grundutb.STATFortbildning

5 Nya regler från 1 juli 2006 1. Specialiteterna har ändrats huvudsakligen avseende -struktur (bas + gren + 2 tillägg) -antal 2. Meriter från forskarutbildning får tillgodoräknas enligt närmare föreskrifter från Socialstyrelsen 3. Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) har inrättats 4. Socialstyrelsen har fått i uppgift att stärka kvaliteten i ST på olika sätt

6 ST-rådet En ordförande och sju andra ledamöter. Minst en på förslag av: -Svenska Läkaresällskapet -Sveriges kommuner och landsting -Sveriges läkarförbund -Universitet och högskolor genom Högskoleverket -Socialstyrelsen

7 Ledamöter i ST-rådet Bo Lindblom, Socialstyrelsen, ordförande Göran Berg, Universitet och högskolor Hans Hjelmqvist, Läkarförbundet Anna Engström-Laurent, Läkaresällskapet Kerstin Sjöberg, SKL Ulf Kvist, SKL Heidi Stensmyren Nina Rehnqvist

8 Socialstyrelsen ska med bistånd av ST-rådet utarbeta målbeskrivningar stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i ST främja utbildning av handledare inom ST följa kvaliteten i ST utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda ST av hög kvalitet från 1 feb 2009 – specialitetsindelningen

9 För vem gäller nya ST? Gäller från och med 1 september 2008 Måste följas av alla som legitimerats från och med 1 juli 2006 Den som legitimerats till och med 30 juni 2006 kan följa nya eller gamla ST. Om gamla ST följs måste ansökan skickas in senast 31 december 2013

10 Nytt med nya ST Handledningens kvalitet stärks Kontinuerlig bedömning av ST-läkaren Ökade dokumentationskrav Krav på extern granskning

11 Föreskrifter och allmänna råd med målbeskrivningar Föreskrifterna med nya målbeskrivningar har tagits av professionen och Socialstyrelsen i samarbete.

12 Olika regler SOSFS 2008:17 Föreskrifter - ska Allmänna råd - bör Föreningarnas rekommendationer

13 Grunderna för ST Minst fem års heltidstjänstgöring under handledning

14 Tillgodoräkningsbar tid Semester Jourkompensationer

15 Tillgodoräkningsbar tid INTE föräldraledighet

16 Reglerna berör Vårdgivare Verksamhetschef Studierektor Handledare ST-läkare

17 Vårdgivarens ansvar Ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att ST kan genomföras och utvärderas.

18 Tjänstgöring och utbildningsprogram Vårdgivarens ansvar Tillgång till en studierektor Studierektorns kompetens Studierektorns uppgifter

19 Tjänstgöring och utbildningsprogram Verksamhetschefens ansvar Handledare Utbildningsprogram

20 Vi undrar Har ni utbildningsprogram idag? Hur ser de ut och hur används de? Problem?

21 Allmänna råd om tjänstgöring och utbildningsprogram Kurser bör kvalitetsgranskas. Tillgång på specialistläkare/andra medarbetare bör motsvara behov. Verksamheten bör vara allsidig, lokaler och utrustning tillräckliga. Tillgång till intern och extern utbildning, tid för självstudier samt möjlighet att delta i forsknings- och kvalitetsutvecklingsarbete.

22 Handledning och instruktioner All ST ska genomföras under handledning. Skillnad mellan handledning och instruktion.

23 Vi undrar Hur ser handledningen ut idag vid er klinik? Hur gör ni vid tjänstgöring på annan klinik? Problem?

24 Handledning och instruktioner Handledningen bör ges regelbundet och med största möjliga kontinuitet. Handledaren ska ha specialistkompetens i avsedd specialitet samt ha genomgått handledarutbildning. Handledarutbildning bör innehålla handledning, pedagogik, kommunikation och etik.

25 Dokumentation, bedömning och utvärdering Ökade krav i syfte att kontinuerligt bedöma ST- läkarens kompetens och vid behov förbättra utbildningsprogram och utbildningsinsatser. Fler som bedömer ST-läkarens kompetens. Ökat krav på ST-läkaren avseende dokumentation. Bättre underlag för prövning av ansökan.

26 Dokumentation, bedömning och utvärdering Verksamhetschefens ansvar Se till att en fortlöpande bedömning av ST- läkarens kompetensutveckling görs regelbundet utifrån målbeskrivningen och utbildnings- programmet. Kompetensutvecklingssamtal bör hållas och dokumenteras.

27 Dokumentation, bedömning och utvärdering ST-läkarens ansvar Att med stöd av handledare fortlöpande dokumentera uppnådd kompetens. Kompetensutvecklings- och handledarsamtal bör dokumenteras

28 Dokumentation, bedömning och utvärdering Handledarens ansvar Bör fortlöpande stödja och vägleda samt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling. Samtal bör dokumenteras. Bedömningen bör: -göras med kända metoder -göras internt inom verksamheten -omfatta alla aspekter av ST och alla mål

29 Dokumentation, bedömning och utvärdering Vårdgivarens ansvar Extern granskning Vad ska granskas?

30 Sammanslagna specialiteter Särskilda bestämmelser för sammanslagna specialiteter. Dubbla verksamhetschefer och dubbla handledare.

31 Tilläggsspecialiteter Akutsjukvård Smärtlindring Baser som kan ligga till grund för specialistkompetensbevis anges i föreskrifterna.

32 Utlandstjänstgöring Del av utbildningsprogram Handledning Intyg Måluppfyllelse

33 Forskarutbildningsmeriter 4 ½ år Målbeskrivningens krav uppfyllda Doktorsexamen

34 Målbeskrivning Framtagna tillsammans med specialitetsföreningarna Slutgiltigt beslutade av Socialstyrelsen Gäller från och med 1 september 2008 –kan väljas av den som legitimerats till och med 30 juni 2006 –måste följas av alla som legitimerats från och med 1 juli 2006

35 Målbeskrivning Övergripande kompetensdefinition Delmål

36 Övergripande kompetensdefinition Definition av kompetensområdet Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav för kommunikation, ledarskap samt medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete – gemensamma för alla målbeskrivningar Utbildningsstruktur

37 Delmål

38 Gemensamma kompetenskrav Kommunikation Ledarskap Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

39 Gemensamma kompetenskrav Kommunikation Den jämlika och ansvarstagande patienten Genus och mångfaldsaspekter Interprofessionella relationer Pedagogisk förmåga Professionellt förhållningssätt och etik Egen kompetensutveckling

40 Gemensamma kompetenskrav Ledarskap Medarbetarskap Handledarskap Ledarskap Systemkunskap

41 Gemensamma kompetenskrav Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Medicinsk vetenskap Förbättrings- och kvalitetsarbete Folkhälsa och prevention

42 Delmål

43 Vi undrar Deltar ST-läkaren i klinikens kvalitetsarbete idag? Om inte, hur kan ni skapa möjligheter för detta?

44 Ansöknings- och godkännandeprocessen Fler intyg än tidigare ska bifogas ansökan till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska inhämta yttrande från externa bedömare vid prövning av ansökan.

45 Vilka intyg krävs? Klinisk tjänstgöring Auskultation (när alternativ till tjänstgöring) Kurs Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer Kvalitets- och utvecklingsarbete

46 Externa bedömare Externa bedömare utses av Socialstyrelsen på förslag av professionen.

47 Vad gäller för dig? Övergångsbestämmelser Gamla eller nya? 1 juli 2006 Handledarutbildning 1 sep 2010

48 Tack Tack för er uppmärksamhet! st@socialstyrelsen.se Anna Sundberg 0752 47 37 07 Frida Nobel 0752 47 34 89


Ladda ner ppt "Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare Anna Sundberg och Frida Nobel."

Liknande presentationer


Google-annonser