Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Banverkets fd impregneringsanläggning i Nässjö Pär Nilsson Länsstyrelsen i Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Banverkets fd impregneringsanläggning i Nässjö Pär Nilsson Länsstyrelsen i Jönköping."— Presentationens avskrift:

1 Banverkets fd impregneringsanläggning i Nässjö Pär Nilsson Länsstyrelsen i Jönköping

2 Bakgrund Impregnering av träslipers mellan år1918 och 2005 Tryckimpregnering med kreosotolja och bolidensalt Cirka sju ha stort impregneringsområde varav fem ha utgörs av upplagområde utan övertäckning (tak) eller hårdgjord yta Nuvarande verksamhet: begränsad industriell verksamhet – uppställning av järnvägsvagnar reningsverk som renar grundvattnet från föroreningar Framtida markanvändning – verkstäder (?), uppställningsplats och underhåll för järnvägsvagnar i Trafikverkets regi

3

4 Föroreningssituation Merparten av impregneringsområdet är förorenat av kreosot och arsenik men även punktvist förorenat av bly, kadmium, krom, koppar, zink, nickel, kvicksilver samt alifatiska och aromatiska kolväten Även en f.d. bostadsfastighet och delar av ett skogsområde är förorenat Grundvattendelare inom området vilket medför att grundvattnet strömmar i tre olika riktningar mot tre olika recipienter Grundvattnet är förorenat med avseende på arsenik och PAH Omgivningarna är påverkade däribland två mindre sjöar

5 Föroreningssituation (forts.) Jordprofilen utgörs av fyllning som underlagras av morän och torv Ca 73 % av fyllningen har arsenikhalter över bakrundsnivån, maxhalten 13 300 mg As/kg TS Ca 84 % av fyllningen har PAH-halter över bakrundsnivån, maxhalten 6 200 mg/kg TS för PAHcanc och 115 000 mg/kg för PAHövr Sammanlagt ca 400 000 ton jord som är förorenad över bakrundsnivån Ca 40 ton arsenik och 40 ton PAH

6

7

8

9 Riskbedömning Trafikverkets slutsatser: Åtgärder är nödvändiga Akuta hälsorisker – mycket höga halter arsenik i ytjorden Ej hänsyn till miljön på industriområdet - Banverkets motiv: Växlighet är inte önskvärd på industriområdet Risk för exponering som ger negativa effekter på hälsan bedöms som liten (dricksvatten och fisk) Omgivningspåverkan på de närliggande recipienterna medför att en sanering måste utföras med avseende på antracen och flouranten. Arsenik, krom och naftalen låg belastning på recipienterna.

10 Åtgärdsutredning och förordat förslag Trafikverkets förordade åtgärdsförslag (alt. 36): All jord urschaktas till ett djup av 0,2-0,5 meter under befintlig markyta. Djupare schakt utförs där de platsspecifika riktvärdena överskrids Arsenik 830 mg/kg TS Bly 3900 mg/kg TS PAHcanc 80 mg/kg TS PAHövr 80 mg/kg TS Slutligen täcks industrimarken med minst 0,5 meter bergkross Mängd massor för externt omhändertagande beräknas till 70 000 ton Kvarlämnad förorening: ca 11 ton Arsenik, ca 0,7 ton PAHcanc och ca 0,8 ton PAHövr

11

12 Anmälan om avhjälpandeåtgärd, Länsstyrelsens beslut och TRV:s överklagande Anmälan inkom till Länsstyrelsen ( 7 dec 2007) med utgångspunkt från avhjälpandeåtgärd alt. 36 Länsstyrelsen beslutade (28 mars 2008) om en mer långtgående avhjälpandeåtgärd, alt. 12 Trafikverket överklagade (18 april 2008) Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen Miljödomstolen avslår (12 okt 2009) överklagandet med några mindre ändringar och tillägg Trafikverket överklagade (18 dec 2009) MD:s dom M 1132-08 till Miljööverdomstolen Miljööverdomstolen fastställer (22 dec 2010) miljödomstolens dom med några mindre ändringar samt avgör skälighetsfrågan

13 Resultat av den juridiska processen - Vad är miljömässigt motiverat och skäligt? Miljömässigt motiverad åtgärd Domstolen konstaterar att Länsstyrelsens förordade åtgärd (alt. 12) är miljömässigt motiverad och skälig För höga acceptabla resthalter för arsenik – vilket innebär framtida restriktioner - åtgärden inte är att betrakta som slutlig Arsenikföroreningen bedöms inte ligga fast och har en påverkan på omgivningen Den täckning som TRV föreslår är inte tillräcklig – jämförelse med deponilagstiftning Det faktum att alt. 12 är mer kostsam än alt. 36 är inte av avgörande betydelse

14 Resultat av den juridiska processen (forts.) Ansvarets omfattning Domstolen jämkar ansvaret till 50% och menar att det allmänna ska bära övriga kostnader Tidigare framkommen praxis gällande tidsaspekten görs gällande även i denna dom Oklart hur ”dåtidens krav” och ”omständigheterna i övrigt” beaktas vid domstolens bedömning av skäligheten ” Vid en samlad bedömning av tidsaspekten och omständigheterna i målet i övrigt …” (M 8489-09) På grund av otydligheten i domskälen ger detta ingen vägledning i hur dessa aspekter påverkar skäligheten, mer än att de gör det

15 Vägledning av domslutet - hur påverkar det vårt fortsatta arbete Domstolen väljer den höga ambitionsnivån när det gäller vad som är miljömässigt motiverat - var inte rädd för att ställa höga krav och ta sikte på miljömålen! Långsiktigheten är av stor vikt, åtgärden bör syfta till att vara slutlig – konfrontera VU:s ofta kortsiktiga planeringshorisont! Andra faktorer än kostnad/marginalkostnad ska bedömas – motivera med risker, kvarlämnade mängder, allmänna förutsättningar för åtgärderna – långsiktigt perspektiv Jämförelse görs med deponeringslagstiftning – våga tänka kreativt! Jämkat ansvar - beroende av övrig finansiering (statlig?)! -tillsynsmyndighet och bidragsförmedlare

16 Fortsatt arbete Samfinansierat projekt – tillsynsarbete och bidragsförmedling Trafikverket är myndighet - ansöka om statliga åtgärdsmedel Detaljprojektering av delområde Jernhusen Järnvägsområdets komplexitet – problem och möjligheter Planerad start av entreprenad sep 2012


Ladda ner ppt "Banverkets fd impregneringsanläggning i Nässjö Pär Nilsson Länsstyrelsen i Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser