Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målbild 2012 Mariestad 081107. Uppdrag Målbild 2012 Utgår från hälso- och sjukvårdsnämndernas vision ”Det goda livet” –Ett befolkningsperspektiv där även.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målbild 2012 Mariestad 081107. Uppdrag Målbild 2012 Utgår från hälso- och sjukvårdsnämndernas vision ”Det goda livet” –Ett befolkningsperspektiv där även."— Presentationens avskrift:

1 Målbild 2012 Mariestad 081107

2 Uppdrag Målbild 2012 Utgår från hälso- och sjukvårdsnämndernas vision ”Det goda livet” –Ett befolkningsperspektiv där även övriga perspektiv belyses –Balanserat styrkort används som verktyg –Kontinuerlig dialog med politiker vid seminarier och kunskapsinhämtning

3 Arbetsgång – Målbild 2012 Nuläge Framtida spelplan Risker, hot och möjligheter SWOT Seminarier Uppdrag

4 Nuläges- och trendanalys Omvärldspaning, trender inom hälso- och sjukvård nationellt och internationellt Prioriteringar nationellt, regionalt och lokalt ”Medborgarnas primärvård” Verksamhetsanalys SWOT-analys Seminarier för dialog

5 Arbetsgång – Målbild 2012 Nuläge Framtida spelplan Risker, hot och möjligheter SWOT Vad vill vi uppnå på spelplanen ? Målbild Strategi Strategisk mål Kritiska framgångs- faktorer Seminarier Uppdrag

6 Strategiska mål (långa mål) Kritiska framgångsfaktorer (korta mål) Mått MedarbetareMedborgareVerksamheterEkonomi Strategier Målbild 2012 Balanserat styrkort

7 Förutsättningar Hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade och en svårare ekonomisk situation är att vänta framöver: Vilka områden och till vilka åtgärder ska de tillgängliga resurserna användas i första hand? Exempel på områden där snabb utveckling och förändring förväntas ske är inom psykiatri, både för vuxna och barn och ungdomar, operationsverksamhet och akut/jourverksamhet

8 Strategier Främja god hälsa – motverka ohälsa Vård av hög kvalitet Inga upplevda gränser i vården Skaraborg - Målbild 2012

9 Främja god hälsa – motverka ohälsa Medborgare –Bibehålla eller förbättra egen hälsa, förebygga ohälsa Verksamhet –Hälsofrämjande och förebyggande perspektiv i allt vårdarbete –Tvärsektoriell samverkan kring hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter Medarbetare –Hälsofrämjande kunskaper hos alla. Kunskaperna används i mötet med patienten Ekonomi –Det ska löna sig att arbeta hälsofrämjande Skaraborg - Målbild 2012

10 Vård av hög kvalitet Medborgare –Lätt att hitta rätt, gott bemötande, säker vård, ingen onödig väntan, jämlik vård, bota/lindra sjukdom Verksamhet –Ständigt förbättrings- och säkerhetsarbete i alla vård- och stödprocesser –Mäta, öppet redovisa och följa upp resultat för att lära och förbättra –Tillgång till relevanta patientdata längs hela vårdkedjan Medarbetare –Alla medarbetare ska ha möjlighet att delta i utvecklingsarbete –Förbättringskunskap på alla nivåer i organisationen –Ett aktivt och tydligt ledarskap för utveckling Ekonomi –Kvalitets- och ekonomistyrning - det ska löna sig att sträva mot hög kvalitet Skaraborg - Målbild 2012

11 Inga upplevda gränser i sjukvården Medborgare –Inga upplevda gränser oavsett vårdform Verksamhet –Utveckla samarbetet ur ett brett perspektiv –Utveckla den nära sjukvården –Utveckla vården för personer med psykisk ohälsa och multisjuka äldre –Samordnad akut- och jourverksamhet Medarbetare –Lära känna och använda allas resurser och kompetenser –Delaktiga, känna yrkesstolthet och ta ansvar för helheten Ekonomi –Att vi använder resurser där de gör störst nytta –Att vi samverkar över vårdgränser för att skapa synergieffekter –Att vi använder arbetskraft gränsöverskridande Skaraborg - Målbild 2012

12 Strategiska mål (4 års sikt) Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan (Medborgare) Skaraborg - Målbild 2012 Medborgare Nöjda medborgare Trygga medborgare med stort förtroende för vården Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet Gott bemötande Lätt att få kontakt och hitta rätt i vården God kunskap om livsstil och egenvård Ingen onödig väntan

13 Strategiska mål (4 års sikt) Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan (Verksamhet) Skaraborg - Målbild 2012 Verksamhet Främja hälsa och förebygg ohälsa Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer God kunskap om medborgarnas nuvarande och framtida behov Utveckla den nära sjukvården

14 Strategiska mål (4 års sikt) Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra (Medarbetare/Lärande) Skaraborg - Målbild 2012 Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet God arbetsmiljö Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Kunskap om hållbar utveckling och förbättring Hälsofrämjande kunskap Lärande över gränser

15 Strategiska mål (4 års sikt) Vi använder våra resurser effektivt (Ekonomi) (Med effektivitet avses måluppfyllelse/resurs) Skaraborg - Målbild 2012 Ekonomi Minska kvalitetsbrist- kostnader genom effektiva processer Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter Kvalitets- och ekonomistyrning Kostnads- kontroll

16 Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan Verksamhet Medarbetar/Lärande Ekonomi Medborgare Nöjda medborgare Trygga medborgare med stort förtroende för vården Skaraborg - Målbild 2012 Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet God arbetsmiljö Vi använder våra resurser effektivt Minska kvalitetsbrist- kostnader genom effektiva processer Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Främja hälsa och förebygg ohälsa Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet Gott bemötande Lätt att få kontakt och hitta rätt i vården Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer God kunskap om medborgarnas nuvarande och framtida behov God kunskap om livsstil och egenvård Ingen onödig väntan Utveckla den nära sjukvården Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Kunskap om hållbar utveckling och förbättring Hälsofrämjande kunskap Lärande över gränser Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter Kvalitets- och ekonomistyrning Kostnads- kontroll

17 Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan Verksamhet Medarbetar/Lärande Ekonomi Medborgare Nöjda medborgare Trygga medborgare med stort förtroende för vården Skaraborg - Målbild 2012 Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet God arbetsmiljö Vi använder våra resurser effektivt Minska kvalitetsbrist- kostnader genom effektiva processer Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Främja hälsa och förebygg ohälsa Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer God kunskap om livsstil och egenvård Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Kunskap om hållbar utveckling och förbättring Hälsofrämjande kunskap Lärande över gränser Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter Kvalitets- och ekonomistyrning Kostnads- kontroll Främja god hälsa – motverka ohälsa Vård av hög kvalitet

18 Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan Verksamhet Medarbetar/Lärande Ekonomi Medborgare Nöjda medborgare Skaraborg - Målbild 2012 Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet God arbetsmiljö Vi använder våra resurser effektivt Minska kvalitetsbrist- kostnader genom effektiva processer Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Gott bemötande Lätt att få kontakt och hitta rätt i vården Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer God kunskap om medborgarnas nuvarande och framtida behov Ingen onödig väntan Utveckla den nära sjukvården Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Kunskap om hållbar utveckling och förbättring Hälsofrämjande kunskap Lärande över gränser Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter Kvalitets- och ekonomistyrning Kostnads- kontroll Inga upplevda gränser i vården Vård av hög kvalitet

19 Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan Verksamhet Medarbetar/Lärande Ekonomi Medborgare Nöjda medborgare Trygga medborgare med stort förtroende för vården Skaraborg - Målbild 2012 Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet God arbetsmiljö Vi använder våra resurser effektivt Minska kvalitetsbrist- kostnader genom effektiva processer Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Främja hälsa och förebygg ohälsa Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet Gott bemötande Lätt att få kontakt och hitta rätt i vården Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer God kunskap om medborgarnas nuvarande och framtida behov God kunskap om livsstil och egenvård Ingen onödig väntan Utveckla den nära sjukvården Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Kunskap om hållbar utveckling och förbättring Hälsofrämjande kunskap Lärande över gränser Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter Kvalitets- och ekonomistyrning Kostnads- kontroll Vård av hög kvalitet Främja god hälsa – motverka ohälsa Inga upplevda gränser i vården

20 Hur?

21 Utvecklingsdialog Planera Gör Studera Lär Tolka och planera vad som behöver göras inom den egna enheten utifrån Målbild 2012 Genomför det som behöver göras Bestäm hur det ska göras och följas upp Utvärdera och följ upp – gick det bra? Eller behöver vi backa några steg? Säkra nådda förbättringar och sprid lösningar Dra lärdomar av arbetet Revidera målbilden Inled ny cykel Målbild 2012

22 Styrelser Nämnder Primärvårds- områden Verksamheter Enheter Sjukhus Klinker, Vårdcentraler Planera Gör StuderaLär Målbild 2012 Planera Gör StuderaLär Målbild 2012 Planera Gör StuderaLär Målbild 2012 Planera Gör StuderaLär Målbild 2012 Planera Gör StuderaLär Målbild 2012 Planera Gör StuderaLär Målbild 2012

23 Hur? Strategierna översätts till mål och mått i de olika verksamheterna, vilka tas fram på ett sådant sätt att de går att mäta och att följa upp Kontinuerliga dialogmöten krävs. Utgångspunkten är redan befintliga grupper/möten. Dialogmöten mellan företrädare för nämnderna och styrelserna, där svåra frågor kan diskuteras i återkommande dialoger

24 Exempel på arbeten/dokument där Målbild 2012 ska kunna användas Mål- och inriktningsdokument Dialogen inför överenskommelser Överenskommelserna Budgetar Verksamhetsutveckling Dialog/uppföljning i verksamheten

25 Hur? Mäta och förstå på övergripande systemnivå – Skaraborg Hur går det för Målbild 2012 – är vi rätt väg Var ligger vi efter? Var är vi bra? Hur går det för hela systemet?

26 Sexually-transmitted disease rates Preventative screening 5-year survival rates for cancer Patients with cancer who died in acute care beds % of cases treated according to clinical practice guidelines Exempel från Ontario, Canada

27 Förslag till beslut för hälso- och sjukvårdsnämnderna och för styrelserna för Skaraborgs sjukhus och styrelsen för Primärvården Skaraborg att godkänna förslag till Målbild 2012 att behålla nuvarande struktur för arbetet med styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp för fortsatt samverkan kring gemensamma frågor att Målbild 2012 ska vara ett underlag för framtagande av måldokument, överenskommelser, budgetar och andra styrdokument att Målbild 2012 används på verksamhetsnivå att fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet, t e x med att ta fram förslag till gemensamma, mätbara mål

28 Särskilda aktiviteter 2009-2010, exempel Skaraborg - Målbild 2012 Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser –Samordnad akut- och jourverksamhet –Utveckla vården för personer med psykisk ohälsa –Bättre balans mellan oplanerad och planerad vård Utveckla den nära sjukvården Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter –Utveckla den nära vården för multisjuka äldre Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer Minska kvalitetsbrist- kostnader genom effektiva processer –Utveckla IT-stöd för vårdprocesserna för att möjliggöra kontinuerlig styrning, mätning, uppföljning och öppen redovisning av resultat


Ladda ner ppt "Målbild 2012 Mariestad 081107. Uppdrag Målbild 2012 Utgår från hälso- och sjukvårdsnämndernas vision ”Det goda livet” –Ett befolkningsperspektiv där även."

Liknande presentationer


Google-annonser