Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målbild 2012 Mariestad 081107.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målbild 2012 Mariestad 081107."— Presentationens avskrift:

1 Målbild 2012 Mariestad

2 Utgår från hälso- och sjukvårdsnämndernas vision
Uppdrag Målbild 2012 Utgår från hälso- och sjukvårdsnämndernas vision ”Det goda livet” Ett befolkningsperspektiv där även övriga perspektiv belyses Balanserat styrkort används som verktyg Kontinuerlig dialog med politiker vid seminarier och kunskapsinhämtning

3 Arbetsgång – Målbild 2012 Seminarier Risker, hot och möjligheter SWOT
Framtida spelplan Nuläge Uppdrag 3

4 Nuläges- och trendanalys
Omvärldspaning, trender inom hälso- och sjukvård nationellt och internationellt Prioriteringar nationellt, regionalt och lokalt ”Medborgarnas primärvård” Verksamhetsanalys SWOT-analys Seminarier för dialog

5 Arbetsgång – Målbild 2012 Målbild Strategisk mål Strategi Kritiska
framgångs- faktorer Seminarier Vad vill vi uppnå på spelplanen ? Risker, hot och möjligheter SWOT Framtida spelplan Nuläge Uppdrag 5

6 Strategiska mål (långa mål) Kritiska framgångsfaktorer (korta mål)
Balanserat styrkort Målbild 2012 Strategier Strategiska mål (långa mål) Medborgare Verksamheter Medarbetare Ekonomi Kritiska framgångsfaktorer (korta mål) Mått

7 Förutsättningar Hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade och en svårare ekonomisk situation är att vänta framöver: Vilka områden och till vilka åtgärder ska de tillgängliga resurserna användas i första hand? Exempel på områden där snabb utveckling och förändring förväntas ske är inom psykiatri, både för vuxna och barn och ungdomar, operationsverksamhet och akut/jourverksamhet

8 Strategier Skaraborg - Målbild 2012 Främja god hälsa – motverka ohälsa
Vård av hög kvalitet Inga upplevda gränser i vården

9 Främja god hälsa – motverka ohälsa
Skaraborg - Målbild 2012 Främja god hälsa – motverka ohälsa Medborgare Bibehålla eller förbättra egen hälsa, förebygga ohälsa Verksamhet Hälsofrämjande och förebyggande perspektiv i allt vårdarbete Tvärsektoriell samverkan kring hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter Medarbetare Hälsofrämjande kunskaper hos alla. Kunskaperna används i mötet med patienten Ekonomi Det ska löna sig att arbeta hälsofrämjande

10 Vård av hög kvalitet Skaraborg - Målbild 2012 Medborgare
Lätt att hitta rätt, gott bemötande, säker vård, ingen onödig väntan, jämlik vård, bota/lindra sjukdom Verksamhet Ständigt förbättrings- och säkerhetsarbete i alla vård- och stödprocesser Mäta, öppet redovisa och följa upp resultat för att lära och förbättra Tillgång till relevanta patientdata längs hela vårdkedjan Medarbetare Alla medarbetare ska ha möjlighet att delta i utvecklingsarbete Förbättringskunskap på alla nivåer i organisationen Ett aktivt och tydligt ledarskap för utveckling Ekonomi Kvalitets- och ekonomistyrning - det ska löna sig att sträva mot hög kvalitet

11 Inga upplevda gränser i sjukvården
Skaraborg - Målbild 2012 Inga upplevda gränser i sjukvården Medborgare Inga upplevda gränser oavsett vårdform Verksamhet Utveckla samarbetet ur ett brett perspektiv Utveckla den nära sjukvården Utveckla vården för personer med psykisk ohälsa och multisjuka äldre Samordnad akut- och jourverksamhet Medarbetare Lära känna och använda allas resurser och kompetenser Delaktiga, känna yrkesstolthet och ta ansvar för helheten Ekonomi Att vi använder resurser där de gör störst nytta Att vi samverkar över vårdgränser för att skapa synergieffekter Att vi använder arbetskraft gränsöverskridande

12 Strategiska mål (4 års sikt)
Skaraborg - Målbild 2012 Strategiska mål (4 års sikt) Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan (Medborgare) Nöjda medborgare God kunskap om livsstil och egenvård Trygga medborgare med stort förtroende för vården Gott bemötande Medborgare Ingen onödig väntan Lätt att få kontakt och hitta rätt i vården Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet

13 Strategiska mål (4 års sikt)
Skaraborg - Målbild 2012 Strategiska mål (4 års sikt) Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan (Verksamhet) Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet God kunskap om medborgarnas nuvarande och framtida behov Utveckla den nära sjukvården Verksamhet Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer Främja hälsa och förebygg ohälsa

14 Strategiska mål (4 års sikt)
Skaraborg - Målbild 2012 Strategiska mål (4 års sikt) Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra (Medarbetare/Lärande) Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Lärande över gränser Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet Hälsofrämjande kunskap Kunskap om hållbar utveckling och förbättring God arbetsmiljö

15 Strategiska mål (4 års sikt)
Skaraborg - Målbild 2012 Strategiska mål (4 års sikt) Vi använder våra resurser effektivt (Ekonomi) (Med effektivitet avses måluppfyllelse/resurs) Minska kvalitetsbrist-kostnader genom effektiva processer Kostnads-kontroll Kvalitets- och ekonomistyrning Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Ekonomi Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter

16 Skaraborg - Målbild 2012 Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan Nöjda medborgare Trygga medborgare med stort förtroende för vården God kunskap om livsstil och egenvård Gott bemötande Medborgare Ingen onödig väntan Lätt att få kontakt och hitta rätt i vården Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet God kunskap om medborgarnas nuvarande och framtida behov Utveckla den nära sjukvården Verksamhet Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer Främja hälsa och förebygg ohälsa Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Lärande över gränser Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet Medarbetar/Lärande Hälsofrämjande kunskap Kunskap om hållbar utveckling och förbättring God arbetsmiljö Vi använder våra resurser effektivt Minska kvalitetsbrist-kostnader genom effektiva processer Kostnads-kontroll Kvalitets- och ekonomistyrning Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Ekonomi Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter 16

17 Skaraborg - Målbild 2012 Vård av hög kvalitet
Främja god hälsa – motverka ohälsa Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan Nöjda medborgare Trygga medborgare med stort förtroende för vården God kunskap om livsstil och egenvård Medborgare Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet Verksamhet Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer Främja hälsa och förebygg ohälsa Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Lärande över gränser Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet Medarbetar/Lärande Hälsofrämjande kunskap Kunskap om hållbar utveckling och förbättring God arbetsmiljö Vi använder våra resurser effektivt Minska kvalitetsbrist-kostnader genom effektiva processer Kostnads-kontroll Kvalitets- och ekonomistyrning Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Ekonomi Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter 17

18 Skaraborg - Målbild 2012 Vård av hög kvalitet
Inga upplevda gränser i vården Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan Nöjda medborgare Gott bemötande Medborgare Ingen onödig väntan Lätt att få kontakt och hitta rätt i vården God kunskap om medborgarnas nuvarande och framtida behov Utveckla den nära sjukvården Verksamhet Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Lärande över gränser Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet Medarbetar/Lärande Hälsofrämjande kunskap Kunskap om hållbar utveckling och förbättring God arbetsmiljö Vi använder våra resurser effektivt Minska kvalitetsbrist-kostnader genom effektiva processer Kostnads-kontroll Kvalitets- och ekonomistyrning Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Ekonomi Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter 18

19 Skaraborg - Målbild 2012 Vård av hög kvalitet
Främja god hälsa – motverka ohälsa Inga upplevda gränser i vården Vi främjar god hälsa och erbjuder en god vård utan onödig väntan Vi ger en jämlik och säker vård av hög kvalitet i aktiv samverkan Nöjda medborgare Trygga medborgare med stort förtroende för vården God kunskap om livsstil och egenvård Gott bemötande Medborgare Ingen onödig väntan Lätt att få kontakt och hitta rätt i vården Effektiv och jämlik vård med hög kvalitet och säkerhet God kunskap om medborgarnas nuvarande och framtida behov Utveckla den nära sjukvården Verksamhet Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer Främja hälsa och förebygg ohälsa Vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling där vi lär av varandra Aktivt och tydligt ledarskap som stödjer utveckling Lärande över gränser Kompetenta medarbetare som ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet Medarbetar/Lärande Hälsofrämjande kunskap Kunskap om hållbar utveckling och förbättring God arbetsmiljö Vi använder våra resurser effektivt Minska kvalitetsbrist-kostnader genom effektiva processer Kostnads-kontroll Kvalitets- och ekonomistyrning Nuvarande och frigjorda resurser används där de skapar störst värde för medborgarna Ekonomi Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter 19

20 Hur?

21 Utvecklingsdialog Lär Planera Studera Gör Målbild 2012
Säkra nådda förbättringar och sprid lösningar Dra lärdomar av arbetet Revidera målbilden Inled ny cykel Tolka och planera vad som behöver göras inom den egna enheten utifrån Målbild 2012 Målbild 2012 Studera Gör Utvärdera och följ upp –gick det bra? Eller behöver vi backa några steg? Genomför det som behöver göras Bestäm hur det ska göras och följas upp

22 Klinker, Vårdcentraler
Verksamheter Enheter Planera Gör Studera Lär Målbild 2012 Planera Gör Studera Lär Målbild 2012 Klinker, Vårdcentraler Planera Gör Studera Lär Målbild 2012 Primärvårds-områden Sjukhus Planera Gör Studera Lär Målbild 2012 Planera Gör Studera Lär Målbild 2012 Planera Gör Studera Lär Målbild 2012 Styrelser Nämnder

23 Hur? Strategierna översätts till mål och mått i de olika verksamheterna, vilka tas fram på ett sådant sätt att de går att mäta och att följa upp Kontinuerliga dialogmöten krävs. Utgångspunkten är redan befintliga grupper/möten. Dialogmöten mellan företrädare för nämnderna och styrelserna, där svåra frågor kan diskuteras i återkommande dialoger

24 Exempel på arbeten/dokument där Målbild 2012 ska kunna användas
Mål- och inriktningsdokument Dialogen inför överenskommelser Överenskommelserna Budgetar Verksamhetsutveckling Dialog/uppföljning i verksamheten

25 Hur? Mäta och förstå på övergripande systemnivå – Skaraborg
Hur går det för Målbild 2012 – är vi rätt väg Var ligger vi efter? Var är vi bra? Hur går det för hela systemet?

26 Exempel från Ontario, Canada
Patients with cancer who died in acute care beds 5-year survival rates for cancer % of cases treated according to clinical practice guidelines Sexually-transmitted disease rates Preventative screening

27 Förslag till beslut för hälso- och sjukvårdsnämnderna och för styrelserna för Skaraborgs sjukhus och styrelsen för Primärvården Skaraborg att godkänna förslag till Målbild 2012 att behålla nuvarande struktur för arbetet med styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp för fortsatt samverkan kring gemensamma frågor att Målbild 2012 ska vara ett underlag för framtagande av måldokument, överenskommelser, budgetar och andra styrdokument att Målbild 2012 används på verksamhetsnivå att fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet, t e x med att ta fram förslag till gemensamma, mätbara mål

28 Särskilda aktiviteter 2009-2010, exempel
Skaraborg - Målbild 2012 Särskilda aktiviteter , exempel Identifiera och etablera gränsöverskridande vårdprocesser Samverkan över vårdgränser för att skapa synergieffekter Samordnad akut- och jourverksamhet Utveckla vården för personer med psykisk ohälsa Bättre balans mellan oplanerad och planerad vård Utveckla den nära sjukvården Utveckla den nära vården för multisjuka äldre Ständig, hållbar utveckling av gränsöverskridande processer Minska kvalitetsbrist-kostnader genom effektiva processer Utveckla IT-stöd för vårdprocesserna för att möjliggöra kontinuerlig styrning, mätning, uppföljning och öppen redovisning av resultat


Ladda ner ppt "Målbild 2012 Mariestad 081107."

Liknande presentationer


Google-annonser