Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIV-projektet, IT-Centrum. KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIV-projektet, IT-Centrum. KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls."— Presentationens avskrift:

1 KIV-projektet, IT-Centrum

2 KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en enhetlig informationsmängd vad gäller enheter och personer. KIV blir en del i regionens informationsstruktur och blir ”master” till andra system och kataloger där motsvarande uppgifter ingår. KIV kommer att vara en del av den nationella samverkan vad gäller kataloger så att regionens verksamheter får tillgång till uppgifter om enheter och personer inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. KIV

3 KIV-projektet, IT-Centrum KIV är en del i regionens informationsstruktur och ”master” till andra system och kataloger där motsvarande uppgifter ingår. KIV - masterkatalog

4 KIV-projektet, IT-Centrum Dubbelarbete/dubbellagring kan undvikas om katalogen används som en regiongemensam sökfunktion. Regional sökfunktion

5 KIV-projektet, IT-Centrum Upprätta en katalog som säkerställer regional enhetlighet vad gäller struktur, rutiner och regler för namnsättning, koder, benämningar m m för enheter och personal. Ansvaret för att fylla katalogen med uppgifter, enligt framtagen tidplan ligger på respektive förvaltning. Mål för KIV-projektet

6 KIV-projektet, IT-Centrum Vårdcentral Apotek Ambulans Sjukhus Försäkringskassan Kommunal vård Privata vårdgivare Hemmet Sökning av uppgifter om enheter och personer: att säkert och entydigt finna namn, adresser mm för vårdgivare och enheter utifrån olika sökkriterier för VGR, kommuner, andra landsting och patienter Katalog en verksamhetsfråga

7 KIV-projektet, IT-Centrum KIV - Projektorganisation Projektägare/Uppdragsgivare Gösta Malmer Regional styrgrupp Projektledare Projektledningsgrupp Projektgrupp Delprojektledare Delprojektgrupp Delprojektledare Delprojektgrupp Delprojektledare Delprojektgrupp Förvaltningschef Uppdragsmott Förvaltningschef Uppdragsmott Förvaltningschef Uppdragsmott

8 KIV-projektet, IT-Centrum Beskriva adekvat projektorganisation samt resursbehov Starta en projektgrupp inom förvaltningen Beskriva förvaltningens organisation samt efter förvaltningsbeslut ombesörja grundregistrering i KIV Rekrytera katalogadministratör/-er Utbilda och samordna katalogadministratörer Kvalitetssäkra uppgifterna i katalogen KIV - Delprojektledarens roll

9 KIV-projektet, IT-Centrum Alla enheter registreras manuellt Alla personer får vissa uppgifter automatiskt - resten registreras manuellt Då en person anställs och registreras i lönesystemet Palett, förs uppgifter om personnummer, anställningsdatum o s v över med automatik till KIV. Namn kontrolleras automatiskt via Västfolket Grundregistrering - Underhåll

10 KIV-projektet, IT-Centrum Katalogorganisation VGR Person i VGR Innehåll o Teknik Anskaffning Förvaltning Utveckling Drift Säkerhet Användning Registrerar Verifierar

11 KIV-projektet, IT-Centrum Länsnivå KIV/VGL Personer Enhet nivå 1 ”Förvaltning” Organisation KIV/VGR Organisation KIV/Kommuner Organisation KIV/Privata vårdg Enhet nivå 1 ”Förvaltning” Enhet nivå 1 ”Förvaltning” Enhet nivå 2-10 Anställning Objektet ORGANISATION ett unikt organisationsnummer, d v s VGR Generell katalogstruktur

12 KIV-projektet, IT-Centrum KIV/VGR E-postVästfolketPalette Nuvarande Kommande LäkIT Dokha Beh o kontr Div vårdsystem AD APK Projekt- och systemkopplingar

13 KIV-projektet, IT-Centrum Informationsöversikt

14 KIV-projektet, IT-Centrum KIV kommer att vara en del av den nationella samverkan vad gäller kataloger så att regionens verksamheter får tillgång till uppgifter om enheter och personal inom svensk hälso- och sjukvård. Nationell samverkan

15 KIV-projektet, IT-Centrum KIV Kopia spegling System X sökning - Palett/anställdas personnummer - Västfolket/anställdas namn - ?/enheter enligt bilaga 4 & 6 - E-post katalog/behörigheter Överföring HSA/ VGR Nationell nod Andra regioner/landsting Arbetsplatsregister, E-post katalog, telefonväxeln m fl Specifika kataloger Gemensam kärna

16 KIV-projektet, IT-Centrum Utforma Directory Practice Statement - DPS/Katalogpolicytillämpning - KPT samt katalogorganisation och arbetsrutiner - ägande och ansvar - säkerhet - revision - kataloguppbyggnad vad gäller struktur och informationsinnehåll - registrering av kataloginnehåll - krav vad gäller aktualitet och tillgänglighet - säkerhetskopiering - arkivering - överföring till extern HSA-katalog - kontinuitetsplanering - fysisk säkerhet Ansvaret för respektive verksamhets kataloginnehåll måste vara lokalt. Regler, rutiner, organisation

17 KIV-projektet, IT-Centrum Regelverk och rutiner

18 KIV-projektet, IT-Centrum För att få en katalog med pålitlig information måste värden matas in enligt gällande regler och kodverk. Värden måste alltid matas in på samma sätt. Standard - Likformighet

19 KIV-projektet, IT-Centrum Behörigheter i KIV finns på olika nivåer: för systemförvaltning, för katalogadministration/registrering, för sökning ….. De som har registreringsbehörighet för ett speciellt område, ex. en förvaltning, kommer ej åt att registrera uppgifter för en annan förvaltning Behörigheter

20 KIV-projektet, IT-Centrum För hjälp se HSA-bilagor: Speciella koder Bilaga 1: Typ av verksamhet för organisationen Bilaga 2: Pekare till ev EDI-information i separat EDI-träd Bilaga 3: Internet-adress Bilaga 4: Klassificering av verksamhet Bilaga 5: Sjukvårdsregioner Bilaga 6: Ägarform och Drift/Juridisk-form Bilaga 7: Vårdform Bilaga 8: Klassificering av specialitet Bilaga 9: Klassificering av roll/funktion Bilaga 10: HSA-titel Bilaga 11: Läns kod/namn Bilaga 12: Språkkunskaper Bilaga 13: Funktionsansvar

21 KIV-projektet, IT-Centrum Klara regler för inmatning

22 KIV-projektet, IT-Centrum SLUT

23 KIV-projektet, IT-Centrum REGLERREGLER

24

25 Katalogens containrar O = VGR Ou = PersonalOu = OrgOu = ImportOu = ResursOu = LimboOu = System VGRs organisationsträd. Manuellt inmatad Personer och anställningar hämtade från Palett. Katalogfunktion där Palettposter hamnar först. Personer utan aktiv anställning i Palett. Objekt med VGR-id men utan personid. Objekt för katalogtjänstens tekniska funktion.

26 KIV-projektet, IT-Centrum Organisation O = VGR Ou = PersonalOu = OrgOu = ImportOu = ResursOu = LimboOu = SystemOu = SÄSOu = PV/TVOu = NUOu = Handikappförvaltningen Ou = SUOu = Osv … Ou = PV Fyrbodal Ou = PV GöteborgOu = Uddevalla Ou = Dagsons VC Exempel på attribut: Postnummer = 451 40 Ansvarsnummer = 3001

27 KIV-projektet, IT-Centrum Personal O = VGR Ou = PersonalOu = OrgOu = ImportOu = ResursOu = LimboOu = System CN = EVAAN Exempel på Attribut: Personid Förnamn Efternamn CN = MARSV CN = FRENI12 CN = TOMRI CN = anställning 1 Exempel på Attribut: Start- och Slutdatum Titel Ansvarsnummer (kostnadsställe) CN = anställning 2

28 KIV-projektet, IT-Centrum Koppling personal - Organisation O = VGR Ou = PersonalOu = Org CN = EVAAN Exempel på Attribut: Personid Förnamn Efternamn CN = anställning 1 Exempel på Attribut: Ansvarsnummer = 3001 Start- och Slutdatum Titel Ou = PV/TV Ou = PV Fyrbodal Ou = Uddevalla Ou = Dagsons VC Exempel på attribut: Postnummer = 451 40 Ansvarsnummer = 3001

29 KIV-projektet, IT-Centrum Administration av katalogen CN = ADM_082 Administrationsgrupp för Ao3 = 082 Ou = SÄS Ao3 = 082 CN = GUNER Membership = ADM_082 CN = MARSV Ao3 = 082 GUNER är administratör av användare på SÄS (arbetsområde – Ao3 082) och därför medlem i gruppen ADM_082. MARSV har ett anställningsobjekt med Ao3 = 082 och görs av katalogtjänstens logik trustee till gruppen ADM_082.

30 KIV-projektet, IT-Centrum Logisk vy i administrationsgränssnitt Ou = OrgOu = … Ou = Dagsons VC Ansvarsnummer = 3001 CN = EVAAN Ansvarsnummer = 3001 CN = MARSV Ansvarsnummer = 3001 CN = FRENI12 Ansvarsnummer = 3001 CN = TOMRI Ansvarsnummer = 3001 Administrationsgränssnittet visar personer med samma ansvarsnummer som den markerade enheten. Detta sker genom LDAP-sökningar. Administratören upplever att personobjekten är placerade i organisationen.

31 KIV-projektet, IT-Centrum KIV Milstolpar Uppstart 2003-08 Grundversion av tekniska miljön implementeras 2003-10 Start första etappen omfattande 11 verksamheter/förvaltningar 2004-01 Ny teknisk miljö med kopplingar till Palette, Västfolket och e-post 2005-01 KIV referensregister - beslut 2004-08-23 Organisation enheter registreras 2004-12--2005-03 Personer registreras 2005-04--06 Start andra etappen - resterande verksamheter/förvaltningar VGR 2005-01-05

32 KIV-projektet, IT-Centrum Intern och extern katalog En elektronisk katalog kan bestå av två delar, en intern del och en extern del. Den interna delen finns vanligtvis bara tillgänglig för användare som har tillgång till katalogägarens nät

33 KIV-projektet, IT-Centrum

34 KIV och PUL Den information som föreslås ingå i katalogerna är; enhet, person, roll/funktion och verksamhet. Inga av dessa uppgifter ryms under vad som enligt PUL är känsliga uppgifter. Restriktion av personnummer? Obs KIV omfattas inte av Vårdregisterlagen.

35 KIV-projektet, IT-Centrum Säkerhet Kryptering??? Loggning??? Brandvägg??? Fysisk säkerhet??

36 KIV-projektet, IT-Centrum Lätt att använda Nås via Internet På adress:http://kiv.vgregion.se/ Lätt att Söka i (så snart vi fått klart sökrutiner och vad vi vill söka efter)

37 KIV-projektet, IT-Centrum Men kräver följande: Klar organisationsbeskrivning Systemförvaltning Delprojektledare Noggrannhet vid inmatning och filöverföring Katalogansvarig Registerinmatare

38 KIV-projektet, IT-Centrum Ärvda uppgifter Vissa uppgifter kommer att ärvas såsom: Alla adresser (Faktura, besök, intern, leverans, post) Ansvarsområdeskod, Arbetsplatskod Drift och juridisk form Edi-kod, EAN-kod E-postadress Hemsida HSA-id Län -kod Nivå Ägarform mm

39 KIV-projektet, IT-Centrum Mata in uppgifter Mata in nya enheter Mata in enheternas uppgifter Mata in personer överföring från Palett och Västfolket. Titta i Handboken, se registrering. Nästan klar Handbok

40 KIV-projektet, IT-Centrum Vad finns idag?  kataloger i e-post systemen  katalog för Regionens Hus  telefonväxlarnas kataloger  telefonkataloger för varje sjukhus, PV/TV,……...  telefonkatalog på regionens hemsida  förteckningar/register i alla vårdsystem som finns inom regionen Vi behöver samordna oss…… ”Katalogen är färdig och intresset stort när utbildningscentrum i Mariestad kör igång på allvar".

41 KIV-projektet, IT-Centrum Katalog och informationssäkerhet certifikaten ska lagras i katalogen katalogen blir fundamental del i infrastruktur för säkerhet, sk PKI (Public Key Infrastructure) Västra Götalandsregionen har beslutat att följa den nationella samverkan för PKI. Detta innebär att nationella krav ställs på katalogen vad gäller informationsinnehåll, teknik, drift och förvaltning

42 KIV-projektet, IT-Centrum Vad finns idag?  kataloger för e-post  katalog för varje förvaltning  katalog för Regionens Hus  telefonväxlarnas kataloger  telefonkatalog på regionens hemsida  förteckningar/register i alla vårdsystem som finns inom regionen

43 KIV-projektet, IT-Centrum Vårdcentral Apotek Ambulans Sjukhus Försäkringskassan Kommunal vård Privata vårdgivare Hemmet Katalog - uppgifter om enheter och personer Var finns specialist…... Vem ska vi kontakta för att….. Vart ska remissen skickas? …… att säkert och entydigt hantera namn, adresser mm för vårdgivare och enheter ….. för VGR, kommuner, andra landsting och patienter

44 KIV-projektet, IT-Centrum KIV/VGR - enheter och personer HSA/VGR Nationell koppling Katalog- administratör nyanställd/ slutar Väst- Folket namn Palett Personnummer, namn titel, anställningsdatum Koppling till enhet, e-post-adress genereras, smeknamn, telefonnummer, specialitet….. Behörig- heter ”Teknik -katalog” PKI MeliorE-postRadiologi LabLäkemedel Varje förvaltning

45 KIV-projektet, IT-Centrum Användarnas gränssnitt mot katalogen Kataloginnehållet måste vara korrekt så att den nationella katalogpolicyn efterlevs. Därför måste katalogens användargränssnitt (både för uppdatering/förvaltning och sökning) vara väl utvecklat med bra sökfunktioner genom: - kontroll gentemot regelverk (enligt bilagorna), dvs inte kunna registrera felaktiga uppgifter eller inte utelämna obligatoriska uppgifter - registrering får bara göras av vissa användare - information som hämtats från andra system får inte ändras i katalogen, förutom markering av personers tilltalsnamns

46 KIV-projektet, IT-Centrum Innehåll i KIV - enheter Exempel på uppgifter som ska finnas för enheter är: -Enhetens namn -Adress -Telefonnummer -Verksamhetsklassificiering -Kommun där enhetens huvudkontor finns -Certifikat -Arbetsplatskod -????

47 KIV-projektet, IT-Centrum Innehåll i KIV - personer Exempel på uppgifter som ska finnas för personer är: -För- och efternamn -Namnet på huvudarbetsplatsens plats/ort -Telefonnummer -Anställningsdatum -Slutdatum (i relevanta fall) -Yrkesgrupp -Titel enligt lönesystem -”HSA-titel” (Legitimerade och skyddade yrkestitlar) -Certifikat -”log-in id” -Förskrivarkod -????


Ladda ner ppt "KIV-projektet, IT-Centrum. KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls."

Liknande presentationer


Google-annonser