Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning miljösamordnare Göteborgs Universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning miljösamordnare Göteborgs Universitet"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning miljösamordnare Göteborgs Universitet
Utbildning miljösamordnare Göteborgs Universitet Tove Andersson

2 Program Normhierarki Grundläggande miljöbalkskunskap
Skillnad grundlag/lagar/förordningar/föreskrifter? Hur berörs vi av EG-rätten; hur blir EG-bestämmelser svensk rätt? Grundläggande miljöbalkskunskap Övergripande genomgång av de olika kapitlen i miljöbalken med nedslag i centrala delar Vad innebär de allmänna hänsynsreglerna? Diskussion: Hur bevakar ni att miljölagstiftningen efterlevs? Avfallslagstiftningen Vad är avfall? Hantering och transport av avfall – vad gäller? EG:s nya ramdirektiv om avfall – vilka ändringar i svensk lagstiftning är på gång? Diskussion: Hur ser era rutiner för avfallshantering ut idag? Vad skulle kunna förbättras? Frågor/diskussion

3 Wistrand idag Tre kontor: Stockholm, Göteborg och Malmö
Omsättning 2008: MSEK 365 Femte största byrån på den svenska marknaden (Affärsvärlden 2008) Ca 130 jurister, varav drygt 50 delägare Medlem i Meritas

4 Kompetensområden och klienter
Fullservice inom alla affärsjuridiska områden Wistrands fokusområden Bank & Finans EU- & konkurrens Fastighet M & A Miljö & energi Obestånd Process Teknologi

5 Miljö- och energirätt Ombud och rådgivare beträffande:
Tillståndsprövningar och anmälningsärenden Miljöfarlig verksamhet – bl.a. vindkraft, täkter och avfall Vattenverksamhet Förelägganden och förbud Tillsyn Förorenad mark Stora sakägarintressen (infrastruktur, gruvor m.m.) Ekonomiska styrmedel (utsläppsrätter, energiskatter, elcertifikat) Energiavtal och upphandlingar Due Diligence Juridisk projektledning i stora projekt

6 Normhierarki

7 Lagstiftningskarta - principer
Internationell miljörätt Konventioner Multilaterala och bilaterala avtal EU:s miljörätt EG-fördraget Förordningar Direktiv Beslut Nationell miljörätt Lagar Föreskrifter

8 Exempel 1: Avfallets lagstiftningskarta – allmänna avfallsregler
Rådets direktiv 2006/12/EG om avfall av den 5 april 2006 (upphör att gälla med verkan från och med den 12 december 2010) Europaparlamentets och rådets direkt 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (direktivet ska ha genomförts i nationell lagstiftning senast den 12 december 2010) 15 kap miljöbalken Avfallsförordningen 2001:1063 Miljödepartementets promemoria av den 17 augusti 2009 Ds 2009:37 ”Nya avfallsregler”

9 Exempel 2: Avfallets lagstiftningskarta - elavfall
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) ändrat genom direktiv 2003/108/EG och 2008/34/EG Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, ändrat genom direktiv 2008/35/EG 15 kap miljöbalken Avfallsförordningen 2001:1063 Förordning 2005:209 om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Förordning 2008:834 om producentansvar för batterier Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:10 om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter Naturvårdsverkets föreskrifter 2008:14 om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter Miljödepartementets promemoria av den 17 augusti 2009 Ds 2009:37 ”Nya avfallsregler”

10 Miljöbalken

11 Miljöbalken skall tillämpas så att
Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och andra olägenheter Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas Den biologiska mångfalden bevaras Mark - och vattenområden används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas och Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås

12 Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
Allmänna hänsynsregler m.m. → tillstånd och tillsyn Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden → lokalisering av tillståndspliktig verksamhet Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden för vissa områden i landet → lokalisering av tillståndspliktig verksamhet Miljökvalitetsnormer → tillstånd för tillståndspliktig verksamhet Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag → tillstånd för tillståndspliktig verksamhet

13 Miljöbalken avd 2 – skydd av naturen
Skydd av områden → strandskydd mm; betydelse för tillstånd för tillståndspliktig verksamhet Särskilda bestämmelser om skydd för djur och växtarter → artskydd; kan vara av betydelse för tillstånd för tillståndspliktig verksamhet

14 Miljöbalken avd 3 – övergripande bestämmelser om vissa verksamheter
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd → viktiga definitioner; utgångspunkt för tillståndspliktig verksamhet Verksamheter som orsakar miljöskador → ansvar för bedriven verksamhet (förorenad mark, ekologisk skada) Vattenverksamhet → av intresse om bedriver verksamhet i vattenområde Jordbruk och annan verksamhet Genteknik

15 Miljöbalken avd 3, forts. Kemiska produkter och biotekniska organismer → kompletterar REACH Avfall och producentansvar → det primära kapitlet för avfallsverksamhet

16 Miljöbalken avd 4 - Prövningen av mål och ärenden
Allmänt om prövningen → formalia när man söker tillstånd för tillståndspliktig verksamhet Regeringens tillåtlighetsprövning → stora anläggningar Regeringens prövning av överklagade avgöranden m.m. Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning Domstolar

17 Miljöbalken avd 4 - Prövningen av mål och ärenden, forts.
Mål i miljödomstol Förfarandet i miljödomstol i ansökningsmål Rättegången i Miljööverdomstolen och Högsta domstolen Tillstånds giltighet, omprövning m.m. → vilket skydd innebär tillståndet att verksamheten? Rättegångskostnader och liknande kostnader

18 Miljöbalken avd 5 – Tillsyn m.m.
Tillsyn → även om egenkontroll och miljörapport Avgifter → bl.a. renhållningsavgift Tillträde m.m. → tvångsrätt, polis

19 Miljöbalken avd 6 – Påföljder
Straffbestämmelser och förverkande → straffansvar; t.ex. om man bryter mot villkor i tillstånd Miljösanktionsavgifter → avgifter (olika belopp) bl.a. vid försenad miljörapport, bristande anmälan och transportdokument m.m.

20 Miljöbalken avd 7 - Ersättning och skadestånd
Ersättning vid ingripanden av det allmänna och vid tillståndsprövning av vattenverksamhet Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk → ”miljöskadestånd”, även om man följer tillstånd! Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

21 Miljöbalkens hänsynsregler -Bevisbörderegeln
Det åligger den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder att visa att hänsynsreglerna följs (s.k. omvänd bevisbörda). Obs! Gäller dock inte i brottmål eller i mål eller ärenden om skadestånd eller ersättning enligt miljöbalken.

22 Hänsynsreglerna (kap 2) forts. Kunskapskravet
Verksamhetsutövaren skall kunna sin verksamhet, dvs. veta vilka risker, hälso- och/eller miljöproblem som finns förenade med verksamheten Det är verksamhetsutövarens ansvar att skaffa sig (och de anställda) den kunskap som behövs för att undvika att företaget orsakar skador på hälsa och miljö.

23 Hänsynsreglerna (kap 2) forts. Försiktighetsprincipen
Alla som bedriver (eller planerar att bedriva) en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra sådana skyddsåtgärder som behövs för att förebygga eller hindra att företaget orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Skyddsåtgärder skall vidtas även vid risk för skada. Bästa möjliga teknik (”BAT”).

24 Hänsynsreglerna (kap 2) forts. Lokaliseringsregeln
Lokaliseringen (placeringen) av en verksamhet skall göras där ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Plan- och bygglagen innehåller regler om mark- och områdesplanering.

25 Hänsynsreglerna (kap 2) forts. Resurshushållning
Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

26 Hänsynsreglerna (kap 2) forts. Produktvalsprincipen
Verksamhetsutövaren är skyldig att undvika sådana farliga ämnen och beredningar som kan ersättas med mindre farliga motsvarigheter. Principen omfattar både produktvals- och utbytesfrågor. Produktvalsprincipen kompletterar specifika förbudsregler för vissa ämnen som inte skall användas (jfr vissa kvicksilverhaltiga varor).

27 Hänsynsreglerna (kap 2) forts. Avhjälpandeskyldigheten
Principen att förorenaren betalar (PPP) omfattar, förutom skyldigheten att vidta skyddsåtgärder, även en skyldighet att avhjälpa skador som redan inträffat. Den som bedrivit verksamhet ansvarar för eventuella skador till dess skadan eller olägenheten avhjälpts. Det kan vara av betydelse att skilja mellan ålägganden som meddelas enligt 2 kap och 10 kap miljöbalken. Möjlighet att göra solidariskt ansvar gällande mot tidigare verksamhetsutövare/fastighetsägare föreligger endast enligt 10 kap miljöbalken.

28 Hänsynsreglerna (kap 2) forts. Skälighetsregeln
Hänsynsreglerna skall tillämpas i den utsträckning de kan anses rimliga. Nyttan av skyddsåtgärderna skall ställas i relation till kostnaden för att genomföra åtgärderna. Marginalnyttan skall jämföras med marginalkostnaden.

29 Hänsynsreglerna (kap 2) forts. Stoppregeln
En verksamhet (eller åtgärd) som innebär (eller kan innebära) skada eller väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön, även efter det att skyddsåtgärder vidtagits, får endast bedrivas om det finns särskilda skäl. Innebär verksamheten att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligen försämrade får den inte bedrivas.

30 Hänsynsreglerna (kap 2) forts. Stoppregeln
Regeringen kan dock tillåta en sådan verksamhet om den är av ”synnerlig betydelse från allmän synpunkt”. Detta gäller inte verksamheter som riskerar att försämra det allmänna hälsotillståndet.

31 Avfallslagstiftningen

32 Varför är det viktigt att definiera om något är avfall eller inte?
Om avfallslagstiftningen överhuvudtaget skall tillämpas eller inte bygger på den grundläggande förutsättningen att ett föremål klassificeras som avfall vilket får betydelse för bestämmande av bl.a. Tillstånds- och anmälningsplikt vid hantering, transport etc. Kommunal renhållningsskyldighet Övervakningssystem, rapporteringsskyldighet Import- och exportrestriktioner Renhållningsavgifter Avfallsskatt Ansvar

33 Vad är avfall? Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken) Avfallskategorier: Bilaga 1 avfallsförordningen (2001:1063); Q1-Q16, Avfallsslag: Bilaga 2 avfallsförordningen; Identifierar viss typ av avfall; avfallskatalogen

34 Vad är farligt avfall? Med farligt avfall avses sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 till avfallsförordningen eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till den förordningen

35 Vad är hushållsavfall? Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (15 kap. 2 § miljöbalken) Vägledning från Naturvårdsverket ”Sahlgrenskamålet” (Miljööverdomstolens dom , mål M )

36 Producentansvar Lagstadgade med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken
förpackningar däck returpapper bilar elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur) batterier Om avfallet skall transporteras genom en producents försorg, får regeringen meddela föreskrifter om att inte någon annan än producenten eller den producenten anlitar för ändamålet får ta befattning med transporten (15 kap. 21 § miljöbalken)

37 Kommunalt renhållningsansvar
Varje kommun skall enligt 15 kap. 8 § miljöbalken - om inte annat föreskrivs med stöd av 6 § (producentansvar) - svara för att 1. hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning /…/ och 2. hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas Om avfall skall transporteras genom kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten (15 kap. 21 § miljöbalken) Straffbart!

38 Vad är hantering? En verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall (15 kap. 3 § miljöbalken)

39 Hanteringens olika steg
Vid källan Insamling och transport Behandling Återvinning: Förfarande enligt avfallsförordningen bilaga 4, exempelvis huvudanvändning som bränsle, återvinning av metaller, jordbehandling m.m. Bortskaffande: Förfarande enligt avfallsförordningen bilaga 5, exempelvis deponering, djupinjicering, utsläpp till hav och oceaner m.m.

40 Bestämmelser om hantering
15 kap. 5a § miljöbalken: avfallsinnehavarens ansvar 15 kap §§ miljöbalken: hantering av avfall 15 kap. 18 §: omhändertagande på fastighet 15 kap. 19 §: möjlighet meddela föreskrifter om blandningsförbud → 19 § avfallsförordningen (brännbart och organiskt avfall) → Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), undantag i 11 § 15 kap. 20 §: möjlighet meddela föreskrifter om förbud mot deponering av brännbart och organiskt avfall → förbud i förordningen (2001:512) om deponering av avfall, 9-10 §§ 15 kap. 21 §: transportmonopol Allmänna bestämmelser om hantering finns även §§ avfallsförordningen

41 Kompostering Kompostering av annat än trädgårdsavfall skall anmälas (38 § avfallsförordningen)

42 Transport av avfall Yrkesmässig transport kräver tillstånd (26 § avfallsförordningen) undantag för transport för återanvändning av avfall som inte är farligt avfall samt för vissa ”frimängder” farligt avfall (FA) Anmälan räcker om transport sker av (2 § NFS 2005:3) en eller flera separata avfallsfraktioner till återvinning (ej FA) avfall som uppkommit i egen verksamhet (ej FA) Transport av ≤ 50 ton avfall per år från egen verksamhet är undantagen även från anmälningsplikt

43 Transport av avfall, forts.
Tillstånd lämnas av länsstyrelsen efter ansökan Transportören skall söka tillståndet Personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar Ekonomisk säkerhet kan krävas Anteckningsskyldighet för de som transporterar FA

44 Avfallslämnaren är skyldig att kontrollera tillstånd
Kontroll av transportörens tillstånd/anmälan. Om FA kontroll att mottagaren har tillstånd.

45 Transportdokument Transport av farligt avfall Mottagare Transportör
Avfallsslag (EWC) Avfallsmängd Undertecknas Avsändare Samt även (enligt NFS 2005:3) Hämtningsdatum Organisationsnummer Adressuppgifter

46 Ytterligare reglering av transporter
Tillstånd till yrkesmässig transport Trafikstillstånd Trafikansvariga inom organisationen Lastningsregler

47 Nya bestämmelser (Ds 2009:37)
Miljöbalken En ny bestämmelse om avfallshierarkin införs i 15 kap. och bl.a. kommunens ansvar för avfallshanteringen kopplas till avfallshierarkin Möjligheten att ge tillstånd till omhändertagande av avfall på den egna fastigheten, även om tillstånd inte krävs, utökas till en möjlighet att ge tillstånd för all avfallshantering.

48 Nya bestämmelser (Ds 2009:37) forts.
Avfallsförordningen Det ges möjlighet att meddela föreskrifter om när ”avfall upphör att vara avfall”. Tillståndsplikten för avfallstransportörer ersätts med en anmälningsplikt. För den som bedriver en yrkesmässig verksamhet införs det en möjlighet att under vissa förutsättningar lämna hushållsavfall till någon annan än kommunen eller den som kommunen har anlitat. Den som i en yrkesmässig verksamhet lämnar avfall för hantering till någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar ska kontrollera att den som tar emot avfallet omfattas av den anmälan eller det tillstånd som krävs för hanteringen. Förbudet mot blandning av farligt avfall ska omfatta även utspädning av farliga ämnen. I enlighet med EG-direktivet får undantag från blandningsförbudet ges endast till den som bedriver en sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av en anmälan eller av ett tillstånd. Även reglerna om anteckningsskyldighet och transportdokument anpassas till EG-direktivets krav. De flesta bestämmelserna i förordningen (1993:1268) om spillolja upphävs och återstoden tas in i avfallsförordningen. Ändringarna föreslås träda i kraft i fråga om regelförenkling för avfallstransportörer den 1 januari 2010 och i övrigt den 1 augusti 2010.

49 Kontaktinformation Tove Andersson Advokat
Direkt: + 46 (0) Wistrand Stockholm Box 7543, SE Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 65 Tel: + 46 (0) Fax: + 46 (0) Wistrand Malmö Box 4149, SE Malmö Besöksadress: Baltzar City, Södergatan 22 Tel: + 46 (0) Fax: + 46 (0) Wistrand Göteborg Box 11920, SE Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1 Tel: + 46 (0) Fax: + 46 (0)


Ladda ner ppt "Utbildning miljösamordnare Göteborgs Universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser