Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenförsörjningsplaner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenförsörjningsplaner"— Presentationens avskrift:

1 Vattenförsörjningsplaner
Ann Rane

2 Berörda miljömål Levande sjöar och vattendrag
- Delmål 3 Grundvatten av god kvalitet - Åtgärdsförslag God bebyggd miljö -strecksats (förslag)

3 Vattenförsörjningsplaner och svensk vattenförvaltning
Underlag till åtgärdsprogram Informationsutbyte

4 Syfte Garantera tillgången till dricksvatten på lång sikt
Effektivisera vattenanvändning Identifiera problemområden

5 Kommunala vattenförsörjningsplaner
Ev regionala vattenförsörjningsplaner Åtgärdsprogram

6 Länsstyrelsen Västra Götaland www.o.lst.se
Hur ska arbetet gå till? Länsstyrelsen Västra Götaland

7 Förslag till arbetsform
Bilda en arbetsgrupp Kommunens miljökontor, tekniska kontor samt samhällsplaneringskontor bör finnas representerade med motsvarande nämnder liksom räddningstjänsten.

8 Förslag till arbetsform
2. Fastställ vattenförsörjningsplanens utformning och uppdatering Planen bör utgöra ett underlag till kommunens översiktsplan och de riktlinjer som tas fram i planen bör införlivas i översiktsplanen. Bestäm hur planen ska infogas i ett eller flera åtgärdsprogram.

9 Förslag till arbetsform
3. Undersök vilken information som finns tillgänglig vid kommunen, men även hos andra berörda (samfälligheter, grannkommun, Länsstyrelse, SGU) 4. Samla in den information som saknas för att färdigställa vattenförsörjningsplanen.

10 Innehåll i en vattenförsörjningsplan
Redovisning av vilka vattenresurser man har att tillgå och deras nuvarande skydd. I vissa fall även enskilda vattentäkter. Redovisning av faktorer som kan utgöra en påverkan på eller ett hot mot en vattenresurs

11 Faktorer som kan utgöra hot eller påverkan
Bristfällig vattendistribution Avloppssystem Dagvatten Saltvatteninträngning / Vattenbrist Förorenade områden

12 Faktorer som kan utgöra hot eller påverkan
Markanvändning Miljöfarliga verksamheter Vägar, järnvägar och transport av farligt gods Översvämningar, höga flöden, ras och skred


Ladda ner ppt "Vattenförsörjningsplaner"

Liknande presentationer


Google-annonser