Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Vattenförsörjningsplaner Ann Rane.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Vattenförsörjningsplaner Ann Rane."— Presentationens avskrift:

1 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Vattenförsörjningsplaner Ann Rane

2 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Berörda miljömål Levande sjöar och vattendrag - Delmål 3 Grundvatten av god kvalitet - Åtgärdsförslag God bebyggd miljö -strecksats (förslag)

3 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Vattenförsörjningsplaner och svensk vattenförvaltning Underlag till åtgärdsprogram Informationsutbyte

4 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Syfte Garantera tillgången till dricksvatten på lång sikt Effektivisera vattenanvändning Identifiera problemområden

5 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Kommunala vattenförsörjningsplaner Ev regionala vattenförsörjningsplaner Åtgärdsprogram

6 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Hur ska arbetet gå till? Länsstyrelsen Västra Götaland www.o.lst.se

7 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Förslag till arbetsform 1.Bilda en arbetsgrupp Kommunens miljökontor, tekniska kontor samt samhällsplaneringskontor bör finnas representerade med motsvarande nämnder liksom räddningstjänsten.

8 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Förslag till arbetsform 2. Fastställ vattenförsörjningsplanens utformning och uppdatering Planen bör utgöra ett underlag till kommunens översiktsplan och de riktlinjer som tas fram i planen bör införlivas i översiktsplanen. Bestäm hur planen ska infogas i ett eller flera åtgärdsprogram.

9 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Förslag till arbetsform 3. Undersök vilken information som finns tillgänglig vid kommunen, men även hos andra berörda (samfälligheter, grannkommun, Länsstyrelse, SGU) 4. Samla in den information som saknas för att färdigställa vattenförsörjningsplanen.

10 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Innehåll i en vattenförsörjningsplan Redovisning av vilka vattenresurser man har att tillgå och deras nuvarande skydd. I vissa fall även enskilda vattentäkter. Redovisning av faktorer som kan utgöra en påverkan på eller ett hot mot en vattenresurs

11 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Faktorer som kan utgöra hot eller påverkan Bristfällig vattendistribution Avloppssystem Dagvatten Saltvatteninträngning / Vattenbrist Förorenade områden

12 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Faktorer som kan utgöra hot eller påverkan Markanvändning Miljöfarliga verksamheter Vägar, järnvägar och transport av farligt gods Översvämningar, höga flöden, ras och skred


Ladda ner ppt "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Vattenförsörjningsplaner Ann Rane."

Liknande presentationer


Google-annonser