Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av Kungsbackaån GRUNDVATTEN Anna Kjellin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av Kungsbackaån GRUNDVATTEN Anna Kjellin."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av Kungsbackaån GRUNDVATTEN Anna Kjellin

2 Grundvattensituationen i Sverige Morän dominerar – grundvattenytan är strax under markytan …men vi utvinner sällan vatten ur morän Isälvsavlagringar (rullstensåsar mm) används ofta för vattenförsörjningen… …liksom sprickigt berg och sedimentär berggrund Bilder: SGU

3 Grundvatten finns (nästan) överallt…

4 …ska vi jobba med allt grundvatten? Sand- och grusavlagringar med ett krav på minsta uttagsmöjlighet Senare: Förekomster i sedimentär berggrund, urberg, morän Bilder: SGU

5 Grundvattenförekomster 3150 st i Sverige i dagsläget Varierande noggrannhet i avgränsningen av grund- vattenförekomsterna 2 st i Kungsbackaån (rosa färg på kartan intill) ”Övrigt vatten” finns också (875 st i Sverige)

6 Grundvattenstatus Uppnår ej godUppnår ej god KEMISK STATUS KVANTITATIV STATUS GodGod Uppnår ej godUppnår ej god I år bedöms 4 parametrar: Nitrat (>50mg/l) Klorid (> 100mg/l) Sulfat (> 100mg/l) Bekämpningsmedel (>0,1ug/l) (summa >0,5ug/l) Medelvärde 2006 alt. 2001-2007 Alla grundvattenförekomster som finns idag bedöms ha god kvantitativ status Bild: SGU

7 Sammanvägning (Kemisk status) Få riktlinjer finns ”One out – all out” gäller Något oklart hur man ska gå tillväga om en eller flera kvalitetsfaktorer saknas NitratSulfat Klorid Bek. medel Kemisk status Uppnår ej god NitratSulfat Klorid Bek. medel Kemisk status God NitratSulfat Klorid Bek. medel Kemisk status Uppnår ej god NitratSulfat Klorid Bek. medel Kemisk status Ej klassad Klassa utifrån påverkanstryck?

8 Underlagsmaterial (Kemisk status) Kemi från vattentäkter (SGUs databas DGV) Regional miljöövervakning Nationell miljöövervakning (SGU)

9 Provtagningsstationer 2 källor/brunnar (regional miljöövervakning) 1 vattentäkt (finns det fler?)

10 Kemisk status Kungsbackaån version 1.0

11 Påverkansanalys Nationell nivå Hänsyn har tagits till markanvändning och punktkällor (förorenade områden, A- och B- anläggningar, grusuttag mm) I Kungsbackaån: Tätorter, vägar och förorenade områden största källorna

12 Hur går vi vidare? Utökad övervakning i datalösa grundvattenförekomster och förekomster med högt påverkanstryck Insamling av data från de kommunala vattentäkter som saknas i SGUs databas Information från vattenråd/ vattenvårdsförbund Västra Götaland: Mätningar av bekämpningsmedel kommer att prioriteras, eftersom det i vårt län är den parameter som oftast överskrider de uppsatta gränsvärdena NitratSulfat Klorid Bek. medel ?


Ladda ner ppt "Kartläggning av Kungsbackaån GRUNDVATTEN Anna Kjellin."

Liknande presentationer


Google-annonser