Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MKB-processen i infrastrukturprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MKB-processen i infrastrukturprojekt"— Presentationens avskrift:

1 MKB-processen i infrastrukturprojekt

2 Miljösäkring i infrastrukturprojekt
Strategisk nivå Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) Planläggning MKB-förordningen bil 2 anger kriterier för beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). Beslut tas av länsstyrelsen. Miljökonsekvens - eller miljöbeskrivning Miljösäkring plan och bygg Byggskedet Miljökrav i entreprenader Driftskede Miljöuppföljning

3 Lagar mm med koppling till MKB
Väglagen (1971:948) att MKB ska tas fram LBJ (1995:1649) Miljöbalken krav på MKB enl 6 kap Kulturmiljölagen, EU-direktiv och internationella konventioner, nationella mål

4 Sammanhängande planprocess

5 Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
Förberedande studier enligt fyrstegsprincipen Tänk om Optimera Bygg om Bygg nytt Miljöaspekter på övergripande nivå Planläggningsbeskrivning ska tas fram

6 Vägplan/järnvägsplan

7 Miljökonsekvens-och miljöbeskrivning
Om projektet ger betydande miljöpåverkan (BMP) ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt MB 6 kap 3, 7§§ tas fram och redovisas i ett separat dokument. Godkänns av länsstyrelsen. Om det inte är betydande miljöpåverkan görs en miljöbeskrivning som är en del i planbeskriv-ningen i eget kapitel eller under andra rubriker. Inget godkännande av länsstyrelsen.

8 MKB 6 kapitlet 3 § miljöbalken
En MKB ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på: människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt annan hushållning med material, råvaror och energi. En samlad bedömning av ovanstående effekter på människors hälsa och miljön ska vara möjlig att utläsa.

9 MKB 6 kapitlet 7 § miljöbalken
En MKB ska, när verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, alltid innehålla: en beskrivning av verksamheten med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet MB överträds

10 MKB de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd en icke-teknisk sammanfattning.

11 Miljöbeskrivning En miljöbeskrivning ska innehålla uppgifter om
miljöförutsättningarna i det område som kan komma att påverkas. de förändringar i miljökvalitet som projektet kan medföra och vad dessa förändringar bedöms innebära för människors hälsa och miljön. Nollalternativ inte obligatoriskt. Inget godkännande av länsstyrelsen

12 Särskilda prövningar och tillstånd
Vid särskilda prövningar enligt miljöbalkens 9:e (miljöfarlig verksamhet) och 11:e (vattenverksam-het) kapitel ska MKB tas fram. Kraven i miljöbalkens 6 kap tillämpas. Detta gäller även tillståndsprövning enligt 7 kapitlet (särskilt skyddade områden).

13 Skyddsbestämmelser i MB som hanteras i samråd
Strandskydd Generellt biotopskydd Åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön Hanteras i samråd i planeringsprocessen och kan ske samtidigt som samråd sker kring plan och MKB. Samråd ska dokumenteras och redovisas i samråds-redogörelsen. Gäller endast inom område som ska fastställas.

14 Samråd Formerna för samråd är inte preciserade i lag
Innan beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) ska samråd ske med direkt berörda, länsstyrelse och kommuner (minimum). Om BMP blir samrådskretsen större och även allmänheten ingår. Allmänheten kan uteslutas om det inte är betydande miljöpåverkan (nytt). Genomförda samråd och skriftliga synpunkter ska dokumenteras och redovisas i en samrådsredo-görelse som uppdateras succesivt fram tills att planen kungörs för granskning.

15

16 Ej BMP inga alternativa sträckningar

17 Ej BMP men alt. sträckningar

18 BMP inga alternativa sträckningar

19 BMP med alternativa sträckningar

20 Tillåtlighetsprövade projekt

21 Åtgärder i MKB och plan MKB är ett beslutsunderlag och ger förslag till åtgärder. I väg/järnvägsplanen redovisas den åtgärd som ska genomföras. Åtgärden redovisas på plankarta.

22

23 Samordning med kommunal planering
Översiktsplaner ska redovisa riksintressen för väg och järnväg. Väg och järnvägsplaner ska vara förenliga med översiktsplanen. En väg-eller järnvägsplan som i sin helhet ligger inom en detaljplan kan hanteras med ett förenklat förfarande avseende MKB, samråd, kungörande och granskning. MKB måste vara aktuell och uppfylla gällande krav och ska godkännas av länsstyrelsen. .

24 Infrastrukturbyggaren kan inte avstå från att planlägga enl VL och LBJ om det finns en detaljplan men det kan ske samordnat med den kommunala planeringen. Väg eller järnväg får inte byggas i strid med gällande detaljplan – detaljplan bör ändras innan väg- eller järnvägsplan går till fastställelse.


Ladda ner ppt "MKB-processen i infrastrukturprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser