Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Örebro den 12 april 2012 Gunilla Cederström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnets rättigheter i vårdnadstvister Örebro den 12 april 2012 Gunilla Cederström."— Presentationens avskrift:

1 Barnets rättigheter i vårdnadstvister Örebro den 12 april 2012 Gunilla Cederström

2 Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar Antal tvistemål i rätten ökar

3 Socialtjänstens familjerätt Adoptionsärenden Faderskaps- och föräldraskapsärenden Vårdnad, boende och umgängesärenden Samarbetssamtal, avtal, upplysningar och utredningar

4 VBU-Samarbetssamtal Barn berörda av socialtjänstens samarbetssamtal om vårdnad, boende och umgänge År Antal Per 10 000 av samtliga barn 0-17 år 2005 19 700102 2006 18 800 97 2007 18 200 94 2008 18 500 96 2009 18 700 98 2010 19 400101

5 VBU-mål i tingsrätten Avgjorda tvistemål i tingsrätter avseende familjerätt – talan om vårdnad av barn med mera (hela riket). Ett mål kan beröra fler än ett barn. År Antal mål 2005 2 628 2006 2 909 2007 3 157 2008 3 660 2009 3 839 2010 4 126 20114 586

6 VBU - Upplysningar Barn berörda av socialtjänstens upplysningar om vårdnad, boende och umgänge År Antal Per 10 000 av samtliga barn 0-17 år 2005 5 90030 2006 6 90035 2007 7 100 37 2008 7 70040 2009 8 30043 2010 9 00047

7 VBU-Utredningar Barn berörda av socialtjänstens utredning om vårdnad, boende och umgänge År Antal Per 10 000 av samtliga barn 0-17 år 2005 6 723 35 2006 7 304 38 2007 7 182 37 2008 7 072 37 2009 7 391 38 2010 7 240 38

8 Vårdnad, boende och umgänge Upplysningar 9 000 Utredningar 7 240 Samarbetssamtal 19 400 Avtal4 300

9 Statistik - familjerätt och familjerådgivning Familjerätt 2010 Faderskapsutr 61 775 Föräldraskapsutr 131 Adoptionsytt 271 Medgivandeutr 1 483 Snabbupplysningar 9 000 Vå/bo/umg utr 7 240 Samarbetssamtal 19 400 Avtal 4 300 Familjerådgivning 2010 Familjerådgivning 25 500 Samarb.Vård /umg 1 200 Antal berörda barn 43 000 Av antalet berörda barn är 9.000 umgänges/växelvis boende barn

10 Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull - SOU 2011:51

11 Fortsatt föräldrar- Förslag Samarbetssamtal ökade informationsinsatser behandla även ekonomiska frågor Separationsteam råd och stödinsatser samverkan mellan olika professioner

12 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar tala med barn Proposition 2009/10:192 att domstolen i mål om umgänge ska ha möjlighet att besluta att en person som socialnämnden utser ska medverka vid umgänget, s.k. umgängesstöd. att det i socialtjänstens barnavårdsutred- ningar ska vara möjligt för utredaren att tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

13 11 kap 10 § socialtjänstlagen Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det. Vid en sådan utredning som avses i 11 kap. 2 § SoL om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 eller 8 § FB

14 6 kap 15c§ föräldrabalken När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid. Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande från socialnämnden. Socialnämnden ska efter rättens beslut om umgängesstöd utse en viss person att medverka vid umgänget. Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än nödvändigt.

15 Barns möjlighet få vård Prop 2011/12:53 6 kap 13a § föräldrabalken Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa

16 Barns möjlighet få vård 1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL. 3. utseende av en kontaktperson eller en familj enligt 3 kap. 6 § tredje stycket SoL.

17 Barns möjlighet få vård 3. en insats enligt 9 § 4–6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvalt- ningsdomstol Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.

18 Prop. 2011/12:85 Sveriges tillträde till 1996 års Haagkonvention Från 1 juli 2012 så gäller att det inte längre krävs svenskt medborgarskap för anmälan om gemensam vårdnad till Skattemyndigheten. Det räcker med att barnet är folkbokfört i landet.

19 Socialstyrelsens avdelningar Tillsynsavdelningen Avdelningen för regler och tillstånd Avdelningen för kunskapsstyrning Avdelningen för statistik och utvärdering

20 Utvärdering av 2006 års lagstiftning Regeringens proposition 2005/06:99 ska utvärderas under mandatperioden.

21 Uppföljning av 2006 års vårdnadslagstiftning Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Barnperspektivet stärktes Barnets bästa avgörande Risken för att barnet far illa Barnets rätt att komma till tals tydligare Föräldrarnas samarbetsförmåga Väcka talan om umgänge Beslutsunderlaget Verkställigheten

22 Uppföljning 2006 års vårdnadslagstiftning forts. Enkät till landets alla kommuner och stadsdelar Aktstudier Intervjuer med socialtjänstens familjerättshandläggare Fokusgrupp med barnrättsorganisationer Fokusgrupp med tingsrättens rådmän

23 Uppföljning forts. Resultat - sammanfattning Överlag en bättre kvalitet på socialtjänstens utredningar. Stora skillnader mellan kommunerna. Barn kommer till tals i större utsträckning. Dokumentation av barns utsagor behöver bli bättre. Riskbedömningar behöver bli bättre. De tre undersökta talerätterna används knappt alls.

24 Riskbedömning Regeringsuppdrag Kartläggning Enkät till familjerätterna Att utveckla ett stöd för riskbedömning Förslag till instrument som kan användas i ett inledande enskilt samtal med föräldrar och ge en initial riskbedömning Vägledning beslutsstöd/checklista

25 Dokumentation av barns bästa inom socialtjänsten Vägledning för att dokumentera barns utsagor inom socialtjänsten Vägledning för hur barns bästa ska beaktas, motiveras och dokumenteras vid bedömningar av om polisanmälan ska göras när barn misstänks ha utsatts för brott

26 Kartläggning – Utvärderade metoder Regeringsuppdrag att sammanställa kunskap om metoder för att ge stöd till konfliktlösning vid vårdnadstvister och lämna förslag till fortsatt arbete inom området. 1.Kartläggning av vetenskapligt publicerat underlag när det gäller metoder att förebygga tvister eller lösa uppkomna konflikter 2.Mer ingående beskriva de utvärderade metoderna. Metodernas relevans för svensk kontext, utvärderingarnas tillförlitlighet och metodernas effekter.

27 Interventioner för att förebygga och hantera föräldrars konflikter angeläget att utvärdera de interventioner som redan idag ges inom socialtjänsten, i första hand de samarbetssamtal som kommunen erbjuder. i dagsläget finns inte någon utvärdering som svarar på vilka effekter samtalen har. ett första steg är att kommunerna själva följer upp den egna verksamheten

28 Våld - Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

29 Vårdnad boende och umgänge - Handbok Konferenser Stockholm tisdag den 22 maj Malmö tisdag 29 maj Göteborg måndag 11 juni

30 SLUT


Ladda ner ppt "Barnets rättigheter i vårdnadstvister Örebro den 12 april 2012 Gunilla Cederström."

Liknande presentationer


Google-annonser