Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdnad, boende och umgänge Stockholm den 22 maj 2012 Malmö den 29 maj 2012 Göteborg den 11 juni 2012 Gunilla Cederström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdnad, boende och umgänge Stockholm den 22 maj 2012 Malmö den 29 maj 2012 Göteborg den 11 juni 2012 Gunilla Cederström."— Presentationens avskrift:

1 Vårdnad, boende och umgänge Stockholm den 22 maj 2012 Malmö den 29 maj 2012 Göteborg den 11 juni 2012 Gunilla Cederström

2 Socialstyrelsens avdelningar Tillsynsavdelningen Avdelningen för regler och tillstånd Avdelningen för kunskapsstyrning Avdelningen för statistik och utvärdering

3 Varför har vi gjort detta? Lagändringar: föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen m.m. Uppföljningar, kartläggningar, kunskapssammanställningar och handböcker Forskning

4 Allmänna råd SOSFS 2012:4 Barnets bästa Samarbetssamtal Avtal Upplysningar Utredningar Talan om umgänge Umgängesstöd/kontaktperson Kompetens

5 Handboken Allmän del Handläggningsprocessen Avslutande del

6 Barn i Sverige år 2012 2 miljoner barn Cirka 25 % bor med särlevande föräldrarna Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Gemensam vårdnad 92 % av alla 99 % av de som bor tillsammans 72 % när barnet bor hos en

7 Lagstiftarens målsättning Samförståndslösningar Tvistemålen i rätten ökar

8 VBU-mål i tingsrätten Avgjorda tvistemål i tingsrätter avseende familjerätt – talan om vårdnad av barn med mera (hela riket). Ett mål kan beröra fler än ett barn. År Antal mål 2005 2 628 2006 2 909 2007 3 157 2008 3 660 2009 3 839 2010 4 126 20114 586

9 Vad ska vi göra? Ska vi göra något?

10 Samarbetssamtal

11 VBU-Samarbetssamtal Barn berörda av socialtjänstens samarbetssamtal om vårdnad, boende och umgänge År Antal Per 10 000 av samtliga barn 0-17 år 2005 19 700102 2006 18 800 97 2007 18 200 94 2008 18 500 96 2009 18 700 98 2010 19 400101 2011 18 900 99

12 Samarbetssamtal En förälders begäran Väntetid Ifrågasättande Ramen för samtalen Kontakten med barnet Barnets bästa Avbrytande av samtalen Uppföljning

13 Avtal Avtal

14 VBU - Avtal År Antal 2005 4 119 2006 4 068 2007 4 338 2008 4 247 2009 4 293 20104 300 20114 700

15 Avtal Personligt sammanträffande Kontakt med barnet Avtal om vårdnad Avtal om boende Avtal om umgänge Avtalets form Tidsbegränsade avtal Utredningens innehåll Förälder med anknytning till annat land Uppföljning

16 Upplysningar

17 VBU - Upplysningar Barn berörda av socialtjänstens upplysningar om vårdnad, boende och umgänge År Antal Per 10 000 av samtliga barn 0-17 år 2005 5 90030 2006 6 90035 2007 7 100 37 2008 7 70040 2009 8 30043 2010 9 00047 20119 30048

18 Upplysningar Tillfälle att lämna upplysningar Upplysningar inför ett interimistiskt beslut Registeruppgifter Samtal med föräldrarna Kontakten med barnet

19 Utredningar

20 VBU-Utredningar Barn berörda av socialtjänstens utredning om vårdnad, boende och umgänge År Antal Per 10 000 av samtliga barn 0-17 år 2005 6 723 35 2006 7 304 38 2007 7 182 37 2008 7 072 37 2009 7 391 38 2010 7 240 38 20117 40039

21 Utredningsförfarandet Påbörja utredningen Inledande samtal Fortsatta samtal Samtal med ny partner Kontakten med barnet Referenspersoner Registeruppgifter Avslutande samtal med föräldrar Avslutande samtal med barnet

22 Utredningsrapporten Vad bör redovisas? Allmänt Om barnet Om föräldrarna Referenspersoner Registeruppgifter Utredarens bedömning Förslag till beslut Uppföljning

23

24 Vårdnad, boende och umgänge Upplysningar 9 300 Utredningar 7 400 Samarbetssamtal 18 900 Avtal4 700

25 Väcka talan om umgänge Umgänge med förälder Umgänge med annan än förälder

26 Umgängesstöd Yttrandet Lämplighet Uppdraget Handledning Uppföljning

27 Kontaktperson Lämplighet Uppdraget Handledning

28 Personalens kompetens SOSFS 2006:14 Gäller också för samarbetssamtal Ett års yrkeserfarenhet inom vårdnad, boende och umgänge Lagstiftning och praxis inom det familjerättsliga området Kriser och konflikter Våld hot, missbruk o psykisk ohälsa Olika modeller för konfliktlösning

29 Tack för uppmärksamheten! Tack för uppmärksamheten! gunilla.cederstrom@socialstyrelsen.se telefon 075 247 38 46

30 Statistik - familjerätt och familjerådgivning Familjerätt 2010 Faderskapsutr 61 775 Föräldraskapsutr 131 Adoptionsytt 271 Medgivandeutr 1 483 Snabbupplysningar 9 000 Vå/bo/umg utr 7 240 Samarbetssamtal 19 400 Avtal 4 300 Familjerådgivning 2010 Familjerådgivning 25 500 Samarb.Vård /umg 1 200 Antal berörda barn 43 000 Av antalet berörda barn är 9.000 umgänges/växelvis boende barn

31 Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull - SOU 2011:51

32 Fortsatt föräldrar- Förslag Samarbetssamtal ökade informationsinsatser behandla även ekonomiska frågor Separationsteam råd och stödinsatser samverkan mellan olika professioner

33 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar tala med barn Proposition 2009/10:192 att domstolen i mål om umgänge ska ha möjlighet att besluta att en person som socialnämnden utser ska medverka vid umgänget, s.k. umgängesstöd. att det i socialtjänstens barnavårdsutred- ningar ska vara möjligt för utredaren att tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

34 11 kap 10 § socialtjänstlagen Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det. Vid en sådan utredning som avses i 11 kap. 2 § SoL om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 eller 8 § FB

35 6 kap 15c§ föräldrabalken När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid. Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande från socialnämnden. Socialnämnden ska efter rättens beslut om umgängesstöd utse en viss person att medverka vid umgänget. Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än nödvändigt.

36 Barns möjlighet få vård Prop 2011/12:53 6 kap 13a § föräldrabalken Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa

37 Barns möjlighet få vård 1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL. 3. utseende av en kontaktperson eller en familj enligt 3 kap. 6 § tredje stycket SoL.

38 Barns möjlighet få vård 3. en insats enligt 9 § 4–6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvalt- ningsdomstol Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.

39 Prop. 2011/12:85 Sveriges tillträde till 1996 års Haagkonvention Från 1 juli 2012 så gäller att det inte längre krävs svenskt medborgarskap för anmälan om gemensam vårdnad till Skattemyndigheten. Det räcker med att barnet är folkbokfört i landet.

40 Utvärdering av 2006 års lagstiftning Regeringens proposition 2005/06:99 ska utvärderas under mandatperioden.

41 Uppföljning av 2006 års vårdnadslagstiftning Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Barnperspektivet stärktes Barnets bästa avgörande Risken för att barnet far illa Barnets rätt att komma till tals tydligare Föräldrarnas samarbetsförmåga Väcka talan om umgänge Beslutsunderlaget Verkställigheten

42 Uppföljning 2006 års vårdnadslagstiftning forts. Enkät till landets alla kommuner och stadsdelar Aktstudier Intervjuer med socialtjänstens familjerättshandläggare Fokusgrupp med barnrättsorganisationer Fokusgrupp med tingsrättens rådmän

43 Uppföljning forts. Resultat - sammanfattning Överlag en bättre kvalitet på socialtjänstens utredningar. Stora skillnader mellan kommunerna. Barn kommer till tals i större utsträckning. Dokumentation av barns utsagor behöver bli bättre. Riskbedömningar behöver bli bättre. De tre undersökta talerätterna används knappt alls.

44 Riskbedömning Regeringsuppdrag Kartläggning Enkät till familjerätterna Att utveckla ett stöd för riskbedömning Förslag till instrument som kan användas i ett inledande enskilt samtal med föräldrar och ge en initial riskbedömning Vägledning beslutsstöd/checklista

45 Dokumentation av barns bästa inom socialtjänsten Vägledning för att dokumentera barns utsagor inom socialtjänsten Vägledning för hur barns bästa ska beaktas, motiveras och dokumenteras vid bedömningar av om polisanmälan ska göras när barn misstänks ha utsatts för brott

46 Kartläggning – Utvärderade metoder Regeringsuppdrag att sammanställa kunskap om metoder för att ge stöd till konfliktlösning vid vårdnadstvister och lämna förslag till fortsatt arbete inom området. 1.Kartläggning av vetenskapligt publicerat underlag när det gäller metoder att förebygga tvister eller lösa uppkomna konflikter 2.Mer ingående beskriva de utvärderade metoderna. Metodernas relevans för svensk kontext, utvärderingarnas tillförlitlighet och metodernas effekter.

47 Interventioner för att förebygga och hantera föräldrars konflikter angeläget att utvärdera de interventioner som redan idag ges inom socialtjänsten, i första hand de samarbetssamtal som kommunen erbjuder. i dagsläget finns inte någon utvärdering som svarar på vilka effekter samtalen har. ett första steg är att kommunerna själva följer upp den egna verksamheten

48 Våld - Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

49 Vårdnad boende och umgänge - Handbok Konferenser Stockholm tisdag den 22 maj Malmö tisdag 29 maj Göteborg måndag 11 juni

50 SLUT


Ladda ner ppt "Vårdnad, boende och umgänge Stockholm den 22 maj 2012 Malmö den 29 maj 2012 Göteborg den 11 juni 2012 Gunilla Cederström."

Liknande presentationer


Google-annonser