Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 1Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 1 PU vid LiU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 1Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 1 PU vid LiU."— Presentationens avskrift:

1 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 1Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 1 PU vid LiU En utvärdering Ht 2012 Ulla Riis & Jan-Erik Ögren

2 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 2 Uppdraget Utvärdera den gemensamma pedagogiska utbildningen och det övriga pedagogiska stödet –Hur har CUL och PC förvaltat och utvecklat sitt uppdrag? –Hur fungerar samverkan mellan dem? Överlapp? –Hur är balansen mellan uppdrag uppifrån och underifrån?

3 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 3 Uppdraget –Hur ser kompetensprofilen ut och vad behövs framåt? –Finns förutsättningar att bistå vid nya krav på lärarnas kompetens och pedagogiska metoder? –Är organisation, ledning, styrning och finansiering ändamålsenliga?

4 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 4 Metod Underlaget har bestått av –Relevanta dokument som policy, riktlinjer och instruktioner –52 intervjuer med studenter, lärare som deltagit i kurser, studierektorer, prefekter, dekaner, medarbetare vid CUL och PC samt universitetsledningen

5 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 5 PU vid andra lärosäten Likartade uppdrag beslutade av rektor Kärnan är högskolepedagogisk utbildning Fyra av sex lärosäten ger högskolepoäng Olika resurser och organisation

6 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 6 Lärare/ anställd 200,5206,5211,9132,5172,5182,5 Kronor/ lärare 627746784024676243286283 GU LU SU UmU UU LiU Fakultet Förvalt- Centrum Centrum Förvalt- Centrum ningen ningen Organi- sation PU vid andra lärosäten

7 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 7 Några resultat Styrdokumenten är väl kända CUL har förvaltat sitt uppdrag väl CULs kurser uppfattas som obligatoriska Generellt behov finns av pedagogisk utveckling i kursform Behov finns av stöd till lärarna i vardagen Behov finns av kompetensutveckling för IKT-användning

8 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 8 LEDNING UTBILDNING FORSKNING SAMVERKAN STÖD HUVUDPROCESSERHUVUDPROCESSER

9 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 9 En utgångspunkt Pedagogisk kompetensutveckling av lärare är en del av huvudprocessen utbildning

10 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 10 Verksamheten vid CUL och PC och deras samverkan Utveckla en kurs för handledare av examensarbeten Se över examinationen – tydligare krav, individuell slutexamination Ta hänsyn till kritiken från några håll om irrelevans och flummighet För kurser som inte gäller högskolepedagogik till annan enhet

11 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 11 Styrning av en PU-enhets uppdrag Låt uppdraget utgå från universitets- styrelse och rektor Ge PU-enhetens styrelse en reell möjlighet att besluta om verksamheten Rektor tar beslut om en ny instruktion Samråd med verksamheten genom ledningsrådet och utbildningsstrategiska rådet

12 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 12 IKT-användning i utbildning och undervisning Bygg upp ett Linköping Learning Lab Tillför kompetens inom området IKT- användning Tillskapa utvecklingsmedel för IKT-satsning Slutför upphandling av en ny lärplattform –som motsvarar dagens krav –och utbilda lärarna i användningen Anpassa lokaler och övrig infrastruktur

13 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 13 Pedagogisk kompetensutveckling Kompetensprofil Rekrytera medarbetare med kompetens inom områdena pedagogik, ämnesdidaktik och IKT-användning Ta ställning till i vilken utsträckning PBL- modellen ska användas framgent och anpassa fortbildningskapacitet och inriktning efter detta Utöka inslagen av praktisk träning

14 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 14 Ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete samt konsultstöd och fortbildning Initiera ett ämnesdidaktiskt utvecklings- arbete och skapa resurser för detta Utveckla möjligheten att från PU-enheten erbjuda konsultstöd Ge erfarna lärare möjlighet till fortbildning

15 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 15 Forskningsanknytning av PU- funktionen Skapa en forskningsöverbyggnad vid PU- enheten Ge forskningsledarna en gemensam instruktion, kanske enligt Temamodell Skapa nätverk för all högskolepedagogisk och didaktisk forskning vid universitetet. Inrätta en styrgrupp eller vetenskapligt råd

16 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 16 Organisation, styrning, ledning och kvalitetssäkring Organisera som en universitetsgemensam centrumbildning med nytt namn Minska styrelsens storlek - låt föreståndaren vara adjungerad Välj styrelseledamöter med erfarenhet och engagemang för högskolepedagogik Rektor utse styrelsens ledamöter, ej studenter Utse prorektor att vara ordförande

17 Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 17 Organisation, styrning, ledning och kvalitetssäkring Rektor fastställer instruktionen Biträdande föreståndare med IKT-kompetens Ge föreståndaren och den biträdande föreståndaren i uppdrag att integrera IKT Anställ medarbetarna som lärare vid centrat Utse kontaktperson för varje fakultet och utbildningsvetenskap Utse en värdfakultet som får ansvar för kvalitetssäkring och viss administration


Ladda ner ppt "Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 1Riis & ÖgrenPU-funktionen vid Linköpings universitet - en utvärdering 1 PU vid LiU."

Liknande presentationer


Google-annonser