Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete Ledord: Enkelt, tydligt, användbart Skild från men kongruent med Högskoleverkets utvärdering av nuläget Inriktning på fakultetsnivån (strategisk ledning), men med universitetsövergripande perspektiv och generaliserbarhet som huvudprincip Vissa av kvalitetsindikatorerna värderas mot exempel från kursnivå och olika undervisningssituationer

2 Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11 Utbildning på grundnivå Utbildning på avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Fortbildning (livslångt lärande)

3 Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11 Focus på forskningsbaserade utbildningsprocesser Gemensamma indikatorer för framgångsrik utveckling, men med olika tyngd Examensarbetet knyter samman utbildningen på avancerad nivå och forskarnivå Utbildning på forskarnivå inkluderar forskning och examination

4 Lunds universitet / Stefan Lindgren Forskningsbaserad undervisning Undervisningen genomförs i en forskande miljö Vetenskapligt förhållningssätt tydligt i både forskning och undervisning Studenterna tillämpar forskningsbaserad metodik för lärande och tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt till livslångt lärande Utgår från evidens-baserad kunskapsfront och beprövad erfarenhet

5 Lunds universitet / Stefan Lindgren Förväntade läranderesultat Examinations- uppgifter Lärande (inom och utanför curriculum) Undervisning Utvärdering

6 Lunds universitet / Stefan Lindgren Kvalitet LU’s/Fakulteternas definition Hur åstadkommes kvalitet i grundutbildning, forskarutbild- ning och livslångt lärande? Framgångsfaktorer i starka utbildningsmiljöer Internationell samverkan Samhällsinteraktion Ledning Scholarship Innovation Gränsöverskridande Tvärprofessionellt EQ11. LU:s strategiska plan omsatt till fram- gångsfaktorer Resultat Constructive alignment KvalitetssäkringLärarskap/ledarskap Internationalisering Gränsöverskridande

7 Lunds universitet / Stefan Lindgren Kvalitetsindikatorer Resultat Constructive alignment Kursbokslut, inkl. examinations- resultat Examensarbeten/publikationer i forskarutbildningen Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan Framgångsfaktor Indikator

8 Lunds universitet / Stefan Lindgren Ledarskap Scholarship Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan Pedagogisk meritvärdering Forskningsanknytning i genom- förandet, inkl. pedagogisk forskning/utveckling FramgångsfaktorIndikator

9 Lunds universitet / Stefan Lindgren Internationalisering Gränsöverskridande Innovation Förmåga hos studenterna att medverka i internationellt arbete Tvärprofessionell utbildning Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande IKT som stöd för lärande och kommunikation i yrkeslivet Samhällsinteraktion. Utbildning mot framtidens behov Framgångsfaktor Indikator

10 Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11. Utveckling på fakultetsnivå Fakulteternas definition av kvalitetsbegreppet och relation till framgångsfaktorerna Fakulteterna definierar 3 särskilt viktiga indikatorer och beskriver det långsiktiga utvecklingsarbetet. Dessa indikatorer kan ingå i de universitetsgemensamma eller vara andra självvalda. Kontrasterar 3 starka utbildningsprocesser mot 3 utvecklings- områden Dessutom får fakulteterna belysa sitt arbete med de universitets- gemensamma indikatorerna, med exempel från kursplaner och examinationsuppgifter

11 Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11 - Genomförande Cirka 10 personer. Prorektor utser Styrgrupp Internationell bedömargrupp 12-16 personer Ordf. Judyth Sachs Områdena föreslår vardera två experter, varav en utses Representanter från Uppsala universitet, Göteborgs univer- sitet + ev. KI

12 Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11 - Genomförande Ledningsgruppen LU Utvecklingsrådet Rådet för utbildning på forskarnivå Dekanrådet Studentkårerna Externa representanter för Uppsala universitet, Göteborgs universitet, KI, HSV, SUHF ReferensgrupperArbetsgrupper Sammanställning/analys av tidigare rapporterat kvalitetsarbete. Vad hände? Framtagande av självvärderings- formulär Biblioteksgrupp. Publikationer och rapporter avs. pedagogiskt FoUU Indikatorer och kriterier för forskar- utbildning. Rådet för utbildning på forskarnivå + Uppsala universitet Kriterier för värdering av kvalitets- indikatorerna. Genombrottet, LTH

13 Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11 - Genomförande Examinationsprojektet Examensarbeten Masterutbildningar Handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå Policy för internationalisering VETA Alumnundersökningar Orpheus och andra internationella projekt Internationella enheten Media och kommunikation Samverkande projekt

14 Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11. Tidsplan 2010 2011 mars aprilsept. juni Rektors- beslut Grupper utses* Rapport fr ar- betsgrupper Möte med bedömar- grupp Start av själv- värdering Självvärdering Plats- besök Rapport * Utses Styrgrupp, Referensgrupp, Arbetsgrupper, Internationell bedömargrupp Områdesvis översyn och översätt- ning av vissa dokument och infor- mation på hemsidor till engelska

15 Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11. Tidsplan forts. 2011 hösten 2012 Seminarier, konferenser, work-shops. Uppföljning, genomförande. Fortsatt samverkan med Uppsala, Göteborg, KI. Vissa av projekten fort- sätter Internationell kongress (U21?) Diskussion, implementering, spridning


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Stefan Lindgren EQ11 - Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser