Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se BLUE 11 Better Learning in University Education - översyn alla utbildningsprogram GU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se BLUE 11 Better Learning in University Education - översyn alla utbildningsprogram GU."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se BLUE 11 Better Learning in University Education - översyn alla utbildningsprogram GU

2 www.gu.se Tidplan 2011 Programansvariga har skrivit programrapporter Auditgrupper har granskat alla program Fakulteterna har skrivit sammanfattande bedömning 15 feb 2012 Allt BLUE-material inrapporterat till rektor 15 mars 2012 Visionsseminarium, presentation första bearbetningen av innehållet i fakultetsrapporter Våren 2012 Arbete med tematisk granskning av BLUE-materialet i sin helhet Hösten 2012 Avrapportering vid temaseminarier, uppföljning bl a vid fakultetsdialoger, åtgärdsarbete

3 www.gu.se Tematisk granskning (våren 2012) Sakkunniga gör tematisk granskning av BLUE-materialet i sin helhet (alla program-, audit- och fakultetsrapporter) •Beskriva och kommentera de problem- och styrkeområden som framträder •Lyfta fram goda exempel på arbetsmetoder •Beskriva befintliga faktorer som stödjer eller försvårar programmens arbete med den tematiska frågan •Lyfta fram efterfrågade kvalitetsstödjande, -utvecklande, -säkrande funktioner Personer från bl a Ledningskansliet, Personalavdelningen, Analys- och utvärdering, GUS och PIL anlitade för granskningen.

4 www.gu.se Göteborgs universitets kvalitetsplan: ” Varje enhet ska arbeta systematiskt med att utveckla kvaliteten i sin verksamhet, och arbetet ska följas upp av närmast överordnade organ.”

5 www.gu.se

6 Om fakulteternas arbete med BLUE - variationer Programrapporter Auditgranskning Fakulteternas samlade bedömning Uppföljning fakultetsledning - programledning

7 www.gu.se Aktiviteter vid fakulteterna med betydelse för BLUE Högskoleverkets utvärderingar Organisationsförändringar Ackrediteringar Tidigare initierat utvecklingsarbete Omfattande förändringar av utbildningsutbudet

8 www.gu.se BLUE 11 och HSV – likheter/olikheter? o Program – huvudområden/yrkesexamen o Processer/innehåll – resultat o Översyn/kvalitetsutveckling – prövning av examenstillstånd

9 www.gu.se Ett urval av BLUE-teman med anknytning till Visionsarbetet o Studentrekrytering- utbildningsutbud o Samverkan arbetsmarknad o Internationella perspektiv o Vetenskaplig/ konstnärlig kvalitet o Lärarkompetens o Utbildningsorganisation och kvalitetsarbete o Planerade förändringar Styrkor och utvecklingsarbete beskrivs av fakulteterna

10 www.gu.se Studentrekrytering (förenklad sammanställning)

11 www.gu.se Utvecklingsområden Information och marknadsföring Marknadsföring och rekrytering, speciellt internationellt Information till studenter och avnämare om värde av utbildning på avancerad nivå Utbildningsstruktur och innehåll Skapa tydlig utbildningsstruktur (3+2, progression) Profilering av programmen

12 www.gu.se Om utbildningsutbud avancerad nivå Mycket talar för att problemet istället handlar om bristande överensstämmelse mellan samhälleliga behov och ett utbud av program som i alltför hög grad stöps i en och samma form – tvååriga masterprogram som ges på helfart /…/ behövs fördjupad diskussion om bättre matchning mellan samhälleliga behov och ett mer differentierat utbud på den avancerade nivån /…/även inrymma granskning och överväganden av rimligheten i en del av de programsatser som förekommer i GU:s policy för utbildning på avancerad nivå. (SFN)

13 www.gu.se Programmen och arbetsmarknaden Styrkor: Anställningsbarhet efter avslutad utbildning i allmänhet god Programutbudet och dess dimensionering sammankopplat med arbetsmarknadens behov Kontinuerligt och gott samarbete med arbetsgivare i planering och genomförande av utbildning Problemområden: Inga direkta problembeskrivningar Snarare: utveckling behövs, utveckling pågår

14 www.gu.se Programmen och arbetsmarknaden

15 www.gu.se Internationella perspektiv Styrkor: Goda exempel lyfts fram Problemområden: Internationell studentrekrytering efter avgiftsreformen I övrigt få problemområden som beskrivs, snarare generellt behov av förstärkt internationalisering

16 www.gu.se Masterprogram på engelska Internationella studenter Internationell arbetsmarknad Internationell lärarrekrytering T ex gästprofessurer Lärar- och studentmobilitet Partneruniversitet, utbytesavtal Kurser på engelska Mobilitetsfönster Internationalisering på hemmaplan Tillvarata internationella erfarenheter Litteratur på engelska Internationell a perspektiv

17 www.gu.se Vetenskaplig/konstnärlig kvalitet Styrkor: Utbildningar som bedrivs i starka forskningsmiljöer Problemområden: Starka forskningsmiljöer resp starka utbildningsmiljöer inte alltid samma Hård konkurrens forskningsmedel Planeringsosäkerhet gällande tid för undervisning/forskning i tjänster

18 www.gu.se Hög vetenskaplig lärarkompetens Forskande lärare Professorer på alla nivåer Internationella lärarrekryteringar Forskning i utbildning Forskningsprojekt integrerade i programmens kurser Examensarbeten kopplas till forskningsprojekt Samverkan Programmiljöer – andra miljöer Tvärprofessionella – tvärdisciplinära Utbildning avancerad nivå – forskarnivå Utbildning på vetenskaplig grund Vetenskapligt baserade val av metoder för undervisning och examination Högskolepedagogiska utbildningar Vetenskaplig /konstnärlig kvalitet

19 www.gu.se Lärarkompetens Styrkor: Generellt sett hög lärarkompetens Kompetensförsörjning som problemområde: Generationsväxling God extern arbetsmarknad Organisatoriska svårigheter samordning av lärarkompetens Höga krav, trippelkompetens Planeringsosäkerhet: framtida utbildningsuppdrag, tid för undervisning i tjänst (forskning) Tidsödande rekryteringsprocesser Olika kompetenser i olika delar av org, svårt att integrera Balans mellan fast och rörlig personal samt breddat deltagande

20 www.gu.se Vetenskaplig Ideal forskande lärare Alla lärare ska kunna forska Professorer redan på grundnivå Pedagogisk Värdesättas på samma sätt som vetenskaplig kompetens Prövning och erkännande Pedagogisk utbildning Professionsrelaterad Former för verksamhetsanknutna lärare VFU-handledare nyckelroll i yrkesprogram Utbildning VFU-handledare Kompetensförsörjning Samordning mellan utbildningar Underlätta samverkan Proaktivt utlysningsarbete Internationella rekryteringar Personalansvariga i beredningsorgan Lärar- kompetens

21 www.gu.se Utbildningsorganisation och kvalitetsarbete Beskrivs … ibland som styrkor, goda exempel lyfts fram … ibland som problem- eller utvecklingsområden

22 www.gu.se Organisation Utveckling av programorganisation Pedagogisk idé eller filosofi Samverkan t ex CTH, VFU- organisationer Studentinflytande Studentmedverkan i beslutande och beredande organ Kursvärderingar Säkring av examensmål Examensbenämningar Examensmålsmatriser Examensarbeten Progression Kursuppföljning kursutveckling Konstruktiv länkning Systematik Kvalitets- arbete

23 www.gu.se Planerade förändringar på kort och lång sikt Program- utbud Tidigare beskrivet utvecklings- arbete Start nya program Förändringar utbildnings- innehåll

24 www.gu.se Fakulteternas kommentarer till BLUE Hur BLUE bidragit till fakulteternas kvalitetsarbete - Många fakulteter kommenterar BLUEs positiva bidrag till fakultetens kvalitetsarbete Hur verktyget kan göras bättre till ny utvärderingsomgång - Konkreta förslag till förbättringar ges GU-stöd - Bättre systemstöd och analysunderlag efterfrågas

25 www.gu.se Utbud utbildningsprogram vid GU Samanställning med grund i uppgifter från planeringsavdelningen (HSTK 2011). Inrapporterade helårsstudieekvivalenter. Andel program av fakultetens totala utbildningsutbud

26 www.gu.se

27 Utbud utbildningsprogram vid GU Samanställning med grund i uppgifter från planeringsavdelningen (HSTK 2011) Inrapporterade helårsstudieekvivalenter per program Skuggade cirklar= program som ges på engelska

28 www.gu.se


Ladda ner ppt "Www.gu.se BLUE 11 Better Learning in University Education - översyn alla utbildningsprogram GU."

Liknande presentationer


Google-annonser