Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015

2 Processen Dokumentet Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015 beslutas av universitetsstyrelsen den 12 juni 2014. Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar och ger förutsättningar och riktlinjer för de verksamhetsplaner och budgetar som fakulteter, nämnden för lärarutbildning (NLU), universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket tar fram under hösten. Fakulteternas/NLU:s verksamhetsplaner behandlas i en höstdialog med rektorerna. Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015 ersätts av dokumentet Verksamhetsplan och budget 2015 som beslutas av universitetsstyrelsen december 2015.

3

4 Prioriterade områden 2015 kompetensförsörjning utbildningskvalitet översyn av utbildningsutbudet internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön externfinansieringen och publicering interna samverkansformer effektiv administration

5 Prioriterat område: kompetensförsörjning Universitetet ska inför 2015: integrera kompetensförsörjningsplaner i kvalitetsprocessen ta fram ett enhetligt sätt att organisera rekryteringsarbetet fortsätta satsa på att öka andelen kvinnliga professorer ta fram en plan för hur Linnéuniversitetets attraktivitet som arbetsgivare ska stärkas se över stödet till fakulteterna för nyrekryteringar Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2015: beskriva arbetet med strategiska kompetensförsörjningsplaner presentera en sammanfattning av kompetensförsörjningsplanen visa hur andelen disputerade ska öka visa hur den internationella rekryteringen ska öka redovisa arbetet med att behålla och utveckla befintlig personal visa hur andelen kvinnliga professorer ska öka

6 Utmanande utbildningar Universitetet ska inför 2015: implementera projektet utbildningskvalitet 2014-2016 integrera utbildning på forskarnivå i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet samordna utvecklingen av en alumnverksamhet ta fram lämpliga ekonomiska spelregler och organisatoriska förutsättningar som stödjer uppdragsutbildning Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa en plan för det systematiska arbetet med utbildningskvalitet visa hur antalet studenter på avancerad nivå ska öka presentera en prognos av det framtida söktrycket visa hur studenternas efterfrågan respektive arbetsmarknadens behov påverkar utbildningsutbudet visa hur fakulteten bidrar till studenters inträde på arbetsmarknaden redovisa en plan för hur uppdragsutbildning ska utvecklas

7 Framstående forskning Universitetet ska inför 2015: besluta hur Linnéuniversitetet ska organisera sig och hantera regeringens nya fördelningsmodell för forskningsanslag Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa hur forskningens externfinansiering ska öka redovisa hur vetenskaplig publicering ska öka redovisa strategier för arbetet i relation till Familjen Kamprads stiftelse

8 Samhällelig drivkraft Universitetet ska inför 2015: utveckla interna samverkansformer för att underlätta samarbetet med externa parter utveckla särskilda insatser som ska stödja ökad uppdragsutbildning Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa en plan för arbetet med samhällelig drivkraft, inklusive hur medel ska kunna erhållas från strukturfonderna, Horisont 2020 och KK-stiftelsen. Planen ska även innehålla åtgärder för ökad uppdragsutbildning. Den ska vara möjlig att följa upp och visa hur avdelade resurser ska användas

9 Globala värden - internationalisering Universitetet ska inför 2015: inleda arbetet med att ta fram en ny policy för internationalisering fortsätta arbetet mot strategiska internationella partnerskap ta fram en kvalitetssäkring av mottagandet av internationella studenter, lärare och forskare formulera en plan för hur den internationella miljön på Linnéuniversitetet ska stärkas och utvecklas Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa en plan för internationaliseringsarbetet redovisa hur antalet ut- och inresande studenter ska öka redovisa hur det internationella lärarutbytet ska öka

10 Globala värden - hållbar utveckling Universitetet ska inför 2015: utveckla verktyg för integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen utveckla det systematiska miljöledningsarbetet i syfte att miljöcertifiera universitetet under 2016 erbjuda fortbildning för lärare och övriga medarbetare i hållbar utveckling fortsätta att skapa mötesplatser som workshops, föreläsningar, nätverk och diskussionsfora för studenter och medarbetare i syfte att främja det tvärvetenskapliga arbetet med hållbar utveckling Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen inför 2015: redovisa hur hållbarhetsmålen ska uppnås

11 Globala värden – lika villkor Universitetet ska inför 2015: utveckla jämställdhetsindikatorer så att beslut vilar på underlag där konsekvenser för kön beaktas kartlägga hinder för lika villkor och ta fram åtgärder för dess undanröjande se till att medarbetare och studenter känner till ansvar och rättigheter inom lika villkorsområdet och hur de går tillväga om någon är utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling fortsätts integreringen av lika villkorsarbetet i all ordinarie verksamhet erbjuda lärare kompetensutveckling i normkritisk pedagogik

12 Globala värden – lika villkor Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa planer för utbildningsinsatser inom lika villkorsområdet redovisa planer för att integrera lika villkor i all ordinarie verksamhet, särskilt i berednings- och beslutsprocesser redovisa hur utbildning följs upp med avseende på: - inslag av lika villkor, till exempel innehåll i utbildningen, pedagogik, litteratur - typ av information om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som förmedlats till lärare och studenter

13 Verksamhetsstöd Universitetsförvaltningen ska inför 2015: redovisa hur arbetet med att effektivisera universitetsförvaltningen fortsätter redovisa hur det fortsatta arbetet ska bedrivas för effektivitet och kvalitet för det samlade verksamhetsstödet Varje fakultet/NLU ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa hur kanslierna deltar i arbetet med att effektivisera och förbättra hela verksamhetsstödet redovisa hur kansliet arbetar med effektivitet och kvalitet

14 Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna bygger på underlag från 2013 års budgetproposition inför verksamhetsåret 2014, 2014 års ekonomiska vårproposition samt den under våren 2014 aviserade utökningen av utbildningsplatser inom lärarutbildningen. Förändringar i höstens budget­ proposition och andra eventuella förändringar beaktas i höstens budgetarbete inför 2015. Universitetets budget 2015 beslutas av universitetsstyrelsen i december 2014. För detaljerad information, se hela dokumentet Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015. (Dnr 2014/244-1.1)


Ladda ner ppt "Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser