Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2013 & verksamhetsplanering 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2013 & verksamhetsplanering 2014"— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2013 & verksamhetsplanering 2014

2 Här är vi ! När verksamhetsåret 2013 summeras blir det tydligt att Linnéuniversitetet alltmer närmar sig det som var motivet för fusionen - att genom större kritisk massa skapa förutsättningar för högre kvalitet i utbildning, forskning och samverkan. Vägen har inte varit spikrak och sannolikt väntar en del hinder även i framtiden, men med en formulering från en extern utvärdering av Linnéuniversitetets tre första år är Linnéuniversitetet ”ett framsynt beslut”. På den vägen är det.

3 Kort fakta för Lnu 15 300 helårstudenter ca 2 000 anställda
148 professorer ca 330 studerande på forskarnivå 90-tal utbildningsprogram på grundnivå 50-tal utbildningsprogram på avancerad nivå ca 900 inresande studenter, avser inresande utbytesstudenter, betalstudenter och freemovers (helårsstudenter) ca 190 utresande utbytesstudenter (helårsstudenter) 180 betalande tredjelandstudenter 1 615 Mkr i totala intäkter (fördelning: 64% utbildning, 9% uppdragsutbildning, 27% forskning och utbildning på forskarnivå)

4 Verksamhetens intäkter 1 615 tkr (2010:1 535 tkr)

5 Prioriterade riskområden
Andel professorer, lektorer ökat till 60% (2011:55%) Mer långsiktigt rekryteringsperspektiv Kompetensförsörjningsplaner Kompetensförsörjning Resurseffektivitet Ny organisation 2013 Fusionen: Få saker att fungera Mer långsiktigt perspektiv 2010 2012 2011 2013

6 Återkoppling inom kompetensförsörjning
Strategier Åtgärder/resultat Rekrytera framstående forskare och lärare nationellt och internationellt Lnuc-miljöerna underlättar rekrytering, internationell rekrytering tillämpas, ökad medvetenhet om strategisk rekrytering Ge samtliga lärare möjlighet att vara delaktiga i forskning, alternativt konstnärlig vidareutveckling, och alla forskare möjlighet att undervisa Skapa möjligheter för att lärare med vetenskaplig kompetens och lärare med yrkeserfarenhet ska kunna arbeta tillsammans i professionsutbildningar Delade tjänster Erbjuda alla medarbetare kompetensutveckling av högsta kvalitet UPE, docentskolor/docentakademi, personalavdelningens initiativ i kompetensutvecklingsfrågor, exempelvis ledarskapsutbildning Öka meritvärdet av pedagogiskt utvecklingsarbete Förslag har utarbetats

7 & utbildning på grundnivå och avancerad nivå
fortsatt gott söktryck Lyckad lansering av Linnéuniversitetet Bra söktryck betalstudenter – 4:e plats Shanghai kontoret Kommunikationsavdelningen ansvarar även för internationell studentrekrytering Anpassning av utbildningsutbudet till takbeloppet Översyn utbildningsutbud UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar Utbildningskvalitet 2010 2011 2012 2013

8 Återkoppling inom attraktiv kunskapsmiljö
Strategier Åtgärder/resultat Uppmuntra och stödja gränsöverskridande tvärvetenskapliga initiativ som sträcker sig över fakultetsgränser Innovationsmaster, lärarutbildning, bildningskurser Etablera programråd med externa ledamöter för utbildningsprogrammen Fakulteterna arbetar för att externt inflytande ska finnas i programråd eller motsvarande konstellationer Tillse att utbildningsprogrammen innehåller någon form av arbetsplatsförlagd utbildning Ett fast inslag i framförallt professionsutbildningar Erbjuda studenterna en mentor för kortare eller längre period från universitetet, näringslivet eller offentlig sektor Har inte följts upp Utveckla ett pedagogiskt handlingsprogram som ger riktlinjer för det pedagogiska arbetet på samtliga nivåer Pedagogiskt plan för Linnéuniversitetet Erbjuda medarbetare och studenter de modernaste verktygen för lärande och forskning En lärplattform istället för flera, UB samordningsansvar i pedagogiskt stöd Satsa på tillämpning och användning av digitala verktyg, flexibelt lärande och ett webbaserat utbildningsutbud En gemensam lärplattform och digitala pedagogiska verktyg, UB har ett samordningsansvar Ge alla studenter goda kunskaper i informationssökning, muntlig och skriftlig kommunikation och annan färdighetsträning Informationshantering inkluderas i utbildningarna, studieverkstaden ger stöd i akademiskt skrivande

9 Helårsstudenter och helårsprestationer

10 & forskning och utbildning på forskarnivå
Regeringens forskningstilldelning Förlorar 15 Mkr i utökade forskningsanslag 4 Lnuc Utlysning Lnuc - profilering Strategiarbete, 3 forskningssamordnare Familjen Kamprads Stiftelse Avd. för externa relationer Grants and Innovation Office Fyrklövern samarbetet Extern forskningsfinansiering ökar till 37 % (2012:34%) Balans forskning och forskarutbildningen Antal stud på forskarnivå minskar till 332 (2010:364) 2010 2011 2012 2013

11 Återkoppling inom framstående forskning
Strategier Åtgärder/resultat Identifiera starka forskningsmiljöer med hjälp av internationellt erkända kvalitetsbedömningar och ge uthålligt stöd till dessa miljöer Lnuc, Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Stödja professionsutbildningarnas forskningsbas Behöver stärkas. NLU:s strategi, professions-forskningsmiljön vid FSV, sjöfartsvetenskap Utlysa och tilldela medel för etablering av Lnuc genom samverkan mellan universitetsstyrelse och fakultetsnämnder 4 Lnuc och ny ansökningsomgång pågår Stimulera samverkan över fakultetsnämndsgränser Lnuc, vision om universitetets fysiska miljö, samlokaliseringsprojekt i Kalmar Stödja och utveckla den infrastruktur som svarar mot olika forskningsbehov Stimulera ökad publicering i nationellt och internationellt erkända tidskrifter Antal vetenskapliga publiceringar ökar, bra publicering i förhållande till samlade resurser, åtgärder inom UB. Prestationsbaserade principer för tilldelning av fakultetsmedel Stödja olika typer av initiativ som kan leda till ökad extern forskningsfinansiering Prestationsbaserade principer för tilldelning av fakultetsmedel. Extern forskningsfinansiering ökar, åtgärder inom GIO

12 & samhällelig drivkraft
Exempelvis, det entreprenöriella universitetet Strukturfondsprojekten Utvecklad dialog med bland annat landsting och kommuner Styrka: professionsutbildning The Bridge, Centrum för informationslogistik Smart Housing Småland 2010 2012 2011 2013

13 Återkoppling samhällelig drivkraft
Strategier Åtgärder/resultat Utveckla såväl etablerade som nya former för utbildnings- och forskningssamverkan med samhället Flera olika former har utvecklats Stödja entreprenörskap och kommersialisering av idéer och patent Det entreprenöriella universitetet, Innovationskontoret, Smart Housing Småland Verka för kompetensförsörjning, kompetensutveckling och forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för regionens näringsliv, kultur och offentliga sektor The Bridge, ämnesnätverk lärarutbildning, CIL, kompetenscentrum i Pukeberg, landstingsavtalen, samarbete med kommunerna inom olika ämnesområden Skapa ett väl utvecklat alumnnätverk Finns en databas, mer verksamhet inom internationellt alumnnätverk Fördjupa en pågående dialog med regionen Landstingsavtal, bred dialog i samband med prioriteringar avseende Familjen Kamprads Stiftelse, RUC Premiera populärvetenskaplig forskningskommunikation Utvecklat olika former för detta

14 Återkoppling globala värden
Strategier Åtgärder/resultat Ta tillvara mångfald bland medarbetare, studenter och andra samarbetspartner Plan för lika villkor 2013 Stödja initiativ som integrerar internationalisering, mångfald och hållbar utveckling Erbjuda medarbetare kompetensutveckling om globala värden Introduktion för nyanställda, seminarium kunskap utan gränser, personalutbildning i hållbar utveckling planeras. Globala värden tas upp i chefs- och ledarskapsutbildning Ge medarbetare och studenter möjlighet att knyta varaktiga internationella kontakter och ta del av internationella utbildnings- och forskningsmiljöer Ny organisation för olika aspekter av internationalisering, översyn av utbytesavtal, strategiska medel för internationalisering Erbjuda studier vid minst ett utländskt lärosäte av god kvalitet inom samtliga utbildningsprogram Översyn av utbytesavtal Erbjuda möjligheter för samtliga forskarstuderande att förlägga någon del av sin forskarutbildningen vid ett utländskt lärosäte av god kvalitet Strategiska medel för doktoranders utlandsvistelser Miljöcertifiera Linnéuniversitetet

15 Vad händer nu? Verksamhetsplaneringen 2014

16 Linnéuniversitetets övergripande årscykel
Förslag:Visa bilden och berätta från bildtext från de efterföljande två sidorna ( s 10-11)

17 Kompetensförsörjning
Mål enligt strategi Linnéuniversitetet ska: - vara en plats för engagerade, kreativa och kritiska medarbetare och studenter Sammanfattning inför 2014: Arbetsgivarvarumärket Öka andelen professorer och docenter Öka andelen kvinnliga professorer Adjunkter ska ha minst magisterexamen Utveckling av system för lärare pedagogiska meritering Effektivare lärarrekrytering Fortsatt utveckling av kompetensförsörjningsplaner

18 En attraktiv kunskapsmiljö
Mål enligt strategi Linnéuniversitetet ska: - vara en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö som samverkar med det omgivande samhället - vara en plats för engagerade, kreativa och kritiska medarbetare och studenter - erbjuda utbildningar som är attraktiva, efterfrågade och har högt ställda kunskapsmål - erbjuda en kunskapsmiljö som kännetecknas av pedagogik av högsta kvalitet Projekt: utbildningskvalitet              - expertgrupp              - bildnings/breddningskurser              - projekt: undervisning

19 En attraktiv kunskapsmiljö
Sammanfattning inför 2014: Utveckling av utbildningsutbudet Fortsatt genomförande av Pedagogisk plan Samlad studiemiljö för studieort Kalmar Fortsatt utbyggnad av ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar med anledning av arbetsmarknadens behov Öka andelen helårsstudenter på avancerad nivå Specifika omställningsmedel

20 Framstående forskning
Mål enligt strategi Linnéuniversitetet ska: - ha en nationellt och internationellt framstående forskning - ha en internationellt erkänd spetsforskning inom några Linnæus University Centers - vara en attraktiv forskningsmiljö som stöds av och samverkar med näringsliv, kommuner, landsting och andra intressenter -uppnå en balans mellan intern och extern forskningsfinansiering Sammanfattning inför 2014: Satsning på framstående forskningsmiljöer, Linnaeus University Centers, Lnuc Fördelning av forskningsmedel utifrån bibliometri och externa forskningsmedel Internt strategiarbete med anledning av Familjen Kamprads stiftelse Öka extern forskningsfinansiering Öka antalet forskningspubliceringar och citeringar Rimlig balans i finansieringen av utbildning på forskarnivå och forskning

21 Samhällelig drivkraft
Mål enligt strategi Linnéuniversitetet ska: - uppvisa en mångfald av former för utbildnings- och forskningssamverkan med samhället - vara en drivkraft för regionen Sammanfattning inför 2014: •       Fortsatt utveckling av uppdragsutbildning •       Öka andelen forskningsbaserad nyttiggörande kunskap •       Utveckling av företagsforskarskola (KK-stiftelsen) •       Öka inslagen av entreprenörskap i utbildning och forskning

22 Globala värden Sammanfattning inför 2014:
Mål enligt strategi Linnéuniversitetet ska: - vara en kunskapsmiljö som integrerar internationalisering, mångfald och hållbar utveckling - vara en kunskapsmiljö som stimulerar öppenhet och kunskapsutbyte mellan olika länder, kulturer, åldrar och vetenskapliga discipliner Sammanfattning inför 2014: Stärka arbetet i områdena hållbar utveckling och lika villkor genom kommittéer och nätverk Utveckla hållbarhetsbegreppet  Samtliga studenter ska erbjudas möjlighet att studera utomlands Öka antalet utresande lärare och forskarstuderande Översyn av utbytesavtalen Öka internationell rekrytering av personal Fler internationella forskarkonferenser vid Linnéuniversitetet Öka rekrytering av avgiftsfinansierade studenter

23 Se även på Medarbetare Här finns information och stöd för olika processer: Stöd och service Styrning och regelverk


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2013 & verksamhetsplanering 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser