Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande inom ett par områden som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande inom ett par områden som."— Presentationens avskrift:

1 Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande inom ett par områden som attraherar framgångsrika forskare från hela världen.

2 Forskningsstödjande infrastruktur VR’s definition: ”…verktyg som tillhandahåller viktiga tjänster till forskarvärlden för grundforskning eller tillämpad forskning. De täcker hela skalan av vetenskapliga och tekniska områden, från samhällsvetenskap till astronomi, genomik eller nanoteknologi. De kan vara centraliserade, distribuerade eller virtuella. Forskningsinfrastrukturer utgör de nödvändiga verktygen för framtida forskning av högsta kvalitet inom många områden.” Kan även delas upp i – Övergripande forskningsinfrastruktur som omfattar dels sådan forskningsinfrastruktur som är av nationellt intresse och dels utrustning för forskningsändamål med ett inköpsvärde över 2 000 000 SEK. – Medeldyr utrustning utgörs av utrustning för forskningsändamål med ett inköpsvärde från 250 000 SEK till 2 000 000 SEK.

3 Delmål 3.5. Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur (övergripande forskningsinfrastruktur) Delmål 3.5.1 TN. Universitetet och fakulteten har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur (medeldyr utrustning)

4 Fakulteten vill tillsammans med universitetsledningen och andra fakulteter utreda och möjliggöra: UmU-gemensamma definitioner av forskningsinfrastruktur en förteckning vid UmU över övergripande forskningsinfrastruktur ett tydligt system för identifiering av ny övergripande forsknings­ infrastruktur att institutioner skall kunna ansöka om att bli utnämnda till värd för forskningsinfrastrukturer att UmU centralt årligen budgeterar medel för stöd till övergripande forskningsinfrastrukturer, har en öppen årlig återkommande utlysning och en transparent fördelning av medel att strategier och villkor för delfinansiering av forskningsstödjande infrastruktur utvecklas att UmU identifierar övergripande infrastrukturer som är unika ur ett nationellt perspektiv att UmU identifierar de existerande och framtida infrastrukturer som kan ingå som en nod i distribuerade nationella infrastrukturer

5 Medeldyr utrustning Fakulteten eftersträvar en fungerande och transparent process för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur. Medeldyr utrustning avser framförallt utrustning av intresse för ett flertal olika forskande lärare men kan även röra sådan som är av intresse för en enskild forskare/forskargrupp. Medel ska framförallt kunna sökas för del av totalkostnaden (medfinansiering), men även för full kostnadstäckning. Villkor ska utarbetas.

6 Fakultetens forskare ska ges möjlighet att utnyttja nationella och internationella infrastrukturer Utifrån UmUs behov ska fakulteten, gemensamt med UmU centralt, verka för att UmU och fakulteten har stark representation vid stora, främst nationella infrastruktur- faciliteter, t ex MaxIV, ESS, SciLifeLab, etc. Fakulteten ska utlysa riktade medel för att möjliggöra att nuvarande och framtida forskare förlägger en del av sin forskningstid vid nationella infrastrukturfaciliteter.

7 Fakultetens fortsatta arbete Fakulteten kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska definiera, inventera, utveckla system för utlysning och villkor samt budgetera för detta. Gruppen bör samverka med UmU centralt för att klargöra ömsesidiga ansvarsförhållanden Under en femårsperiod kommer fakultetsnämnden inledningsvis att avsätta upp till 5Mkr/år för avskrivningar. Fakulteten avsätter sökbara medel (ca 300 kkr/år) för forskningsvistelser vid nationella och internationella forskningsfaciliteter.


Ladda ner ppt "Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande inom ett par områden som."

Liknande presentationer


Google-annonser