Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219, rev 090218 / btr Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219, rev 090218 / btr Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete."— Presentationens avskrift:

1 1 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219, rev 090218 / btr Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012, HSV rev dec 2008 En orientering om Högskoleverkets granskning av Högskolans kvalitetsarbete under 2009. rev 090218, bild 2,14,15 ny bild, bild 17

2 2 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219, rev 090218 / btr Innehållsförteckning Bild 3 Inledning m.m. Bild 4 HSVs utvärderingsmodell Bild 5 Vad skall självvärderingen innehålla (1) Bild 6 Vad skall självvärderingen innehålla (2) Bild 7 Vad skall självvärderingen innehålla (3) Bild 8 Fördjupningsmiljöer – syfte Bild 9 Fördjupningsmiljöer – utgångspunkter Bild 10 Fördjupningsmiljöer – förslag från lärosätet Bild 11 Fördjupningsmiljöer – kriterier för lärosätets förslag Bild 12 Fördjupningsmiljöer – material (1) Bild 13 Fördjupningsmiljöer – material (2) Bild 14 HSVs beslut och omdömen Bild 15 Tidplan Bild 16 HSVs aspekter Bild 17 Bedömargrupp Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012, HSV rev dec 2008

3 3 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr Inför varje granskningsomgång uppdateras HSVs anvis- ningar. Så snart anvisningarna finns tillgängliga kan Högskolan påbörja arbetet med självvärdering och andra förberedelser. Av erfarenhet (HSV) kräver självvärdering m.m. en stor arbetsinsats. Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 7ff), HSV rev dec 2008 I samband med att de uppdaterade anvisningarna ges ut bör Högskolan ha klarat ut hur självvärdering m.m. skall organiseras och genomföras. Det är av stor betydelse att självvärderingen är förankrad vid Högskolan. Alla berörda parter – ledning, lärare, stude- rande, administrativ personal m.fl. – bör involveras.

4 4 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr Utvärderingsmodellen består av skriftlig rapport lärosätesbesök självvärdering Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 7), HSV rev dec 2008 uppföljning extern bedömning enligt peer-review-modellen 1 5 4 3 2

5 5 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr Vad skall självvärderingen innehålla (1) redovisningen skall fokusera på resultaten av kvali- tetsarbetet aspekternas struktur och disposition skall styra ut- formningen skall innehålla beskrivande, reflekterande och analyserande delar – högst 20 sidor Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 9), HSV rev dec 2008 bör behandla organisation och genomförande av kvalitetsarbetet – det skall framgå hur ansvaret för detta arbete är fördelat 1 2 3 4

6 6 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr Vad skall självvärderingen innehålla (2) följande skall särskilt beaktas: Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 9), HSV rev dec 2008 självvärderingen skall avslutas med en sammanfattning där styrkor och förbättringsområden beskrivs för varje del av det redovisade kvalitetsarbetet en överskådlig syntes av kvalitetssäkringssystemets uppbygg- nad och funktion – skiss förändringar och kvalitetsförbättrande åtgärder i verksamheten som vidtagits till följd av kvalitetsarbetet, t.ex. resultat från upp- följningar och utvärderingar uppnådda resultat, kortsiktiga och långsiktiga, av de kvalitetsför- bättrande åtgärderna framtida utveckling av kvalitetssäkringssystemet och planerade insatser 1 2

7 7 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr Vad skall självvärderingen innehålla (3) följande bilaga skall bifogas självvärderingen: Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 9), HSV rev dec 2008 organisationsplan över lärosätet med enhetsansvariga följande bilagor, om de är upprättade, skall bifogas: övergripande kvalitetsdokument beslutade av rektor eller styrelse arbetsbeskrivningar för personer med särskilt ansvar i kvalitets- arbetssystemet, t.ex. dekaner, enhetschefer, prefekter, studie- rektorer, studievägledare eller motsvarande samt delegations- ordning strategiska planer för verksamheten övriga dokument som är av hög relevans för granskningen och som hänvisas till i självvärderingen 1 2

8 8 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr Fördjupningsmiljöer – syfte undersöka om och hur kvalitetsarbetet genomsyrar organisationens olika delar få konkreta exempel på lärosätets kvalitetsarbete få en helhetsbild av lärosätets kvalitetsarbete, hur olika delar är relaterade till varandra och till lärosä- tets ledningsstruktur Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 8), HSV rev dec 2008 1 3 2

9 9 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr Fördjupningsmiljöer – utgångspunkter en fördjupningsmiljö bör vara en organisatorisk enhet (t.ex. en institution) ett utbildningsprogram ett huvudområde/ämne en miljö som bedriver grund- eller forskarutbildning bibliotek, IT- och administrativa enheter kommer ej att utgöra fördjupningsmiljöer – ej heller rena forsknings- miljöer Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 8), HSV rev dec 2008 1 2

10 10 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr Fördjupningsmiljöer – förslag från lärosätet lärosätet skall föreslå två fördjupningsmiljöer – därav ett utbildningsprogram förslagen skall motiveras med utgångspunkt i två angivna kriterier (bild 11) även studentkåren vid respektive lärosäte skall be- redas möjlighet att föreslå fördjupningsmiljöer Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 8), HSV rev dec 2008 1 3 2 HSVs beslut om fördjupningsmiljöer baseras dels på förslagen från lärosätena och studentkårerna dels på HSVs tidigare granskningar, ett urval statistik i NU-statistikdatabasen samt annan tillgänglig information 4

11 11 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr Fördjupningsmiljöer – kriterier för lärosätets förslag någon/några miljöer skall vara av särskilt intresse miljöerna skall representera olika organisatoriska nivåer Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 8), HSV rev dec 2008 1 2

12 12 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Fördjupningsmiljöer – material (1) resultaten av kvalitetsarbetet genom befintligt och relevant material kort beskrivning av kvalitetsarbetets olika delar och hur dessa är relaterade till lärosätets övergripande kvali- tetsarbete (max två sidor) följande bilaga skall bifogas Presentationsmaterial 081219 / btr organisationsplan över fördjupningsmiljön med funktionsansvariga Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 10), HSV rev dec 2008 1 2 3

13 13 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Fördjupningsmiljöer – material (2) följande bilagor, om de är upprättade, skall även bifogas självvärderingen Presentationsmaterial 081219 / btr övergripande dokument som beskriver rutiner för kvalitetsar- betet/kvalitetsutveckling policydokument och strategiska planer för verksamheten t.ex. dokument som beskriver bedömning och examination, stra- tegiska planer för kompetensutveckling och kompetensför- sörjning verksamhetsplaner verksamhetsberättelser Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 10), HSV rev dec 2008 1

14 14 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219, rev 090218 / btr Högskoleverket fattar beslut med något av följande omdömen: Nivå C: Ett icke godtagbart kvalitetsarbete som kräver åtgärder inom ett år enligt de brister som utvärderingen visat. Nivå B: Ett godtagbart kvalitetsarbete som visar att delar av kvalitetsarbetet fungerar väl men att vissa områden behöver förbättras. Nivå A: Ett gott kvalitetsarbete som visar att det finns ett väl fungerande system som dock alltid kan förbättras. Källa: Bedömning av beslutsnivåer vid granskning av lärosätenas kvalitetsarbete, HSV 090210 1 3 2

15 15 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219, rev 090218 / btr Tidplan lärosätesgranskning oktnovdecjanfebmarsaprilmaj 5 avstämningsmöte HSV 8 6 HSVs beslut fördjupningsmiljöer 10 2 lämna självvärdering HSVs anvisningar lämna förslag fördjupningsmiljöer lämna material fördjupningsmiljöer självvärdering organisatoriska enheter självvärdering lärosätesnivå fördjupningsmiljöer föreslå, förbereda fördjupningsmiljöer genomföra förbereda granskning 11 1 3 94 Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012, HSV rev dec 2008 7 juni

16 16 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219 / btr HSVs aspekter: systematiskt kvalitetsarbete regelbundet återkommande granskning och revidering av utbildningar bedömning och examination av studerande personalens kompetens och möjligheter till kompetensutveckling lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande systematisk insamling av information om utbildningar- nas kvalitet information till allmänheten Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden 2008-2012 (sid. 15f), HSV rev dec 2008 1 2 3 4 5 6 7

17 17 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 090218, ny bild / btr Bedömare som ingår i HSVs bedömargrupp: Källa: HSVs upptaktsmöte 090218 Annika Lundmark – tidigare chef för utvärderingsavdel- ningen vid Uppsala universitet Lennart Nilsson – extern avnämare, styrelseordförande Högskolan i Kalmar Jan Atle Toska – direktör Norgeuniversitetet Studeranderepresentant


Ladda ner ppt "1 Granskning av Högskolans kvalitetsarbete Presentationsmaterial 081219, rev 090218 / btr Källa: Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser