Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet

2 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Engagemang Hög utbildningskvalitet Kontinuerlig utveckling Uthållighet och glädje Acceptans, återkoppling och stöd EQ11

3 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 EQ11. Tidsplan 2010 2011 maj 2-7 maj nov. okt Rektors- beslut Grupper utses* Rapport fr arbetsgrupper Start av självreflexionen Självreflexion Plats- besök Rapport * Utses Styrgrupp, Referensgrupper, Arbetsgrupper, Internationell grupp av externa rådgivare Områdesvis översyn och översätt- ning av vissa dokument och infor- mation på hemsidor till engelska

4 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 EQ11. Tidsplan forts. 2012 Seminarier, konferenser, work-shops. Uppföljning, genomförande. Fortsatt samverkan med Uppsala, Göteborg, KI. Vissa av projekten fort- sätter Internationell kongress (U21?) Diskussion, implementering, spridning Uppföljning/utvärdering. Vad har hänt? Enkelt Tydligt Användbart! 2014

5 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Studenterna är åhörare Fokus på forskning- ens inne- håll Fokus på forsknings- process och problem Forskningsassisterad Forskningsbaserad ForskningsleddForskningsorienterad Engagera studenterna i forskningsdiskussioner Studenterna engageras i att formulera forsknings- frågor och genomföra forskningsprojekt Studenterna lär sig om pågående forskning inom ämnet Studenterna tillägnar sig forskningsteori och forsk- ningsmetodologi Studenterna är deltagare

6 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Framgångsfaktorer i starka utbildningsmiljöer Internationell samverkan Samhällsinteraktion Scholarship Innovation Gränsöverskridande Tvärprofessionellt Resultat Alignment KvalitetssäkringLärarskap/ledarskap Internationalisering Gränsöverskridande Ledning/ Management

7 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Förväntade läranderesultat Examinations- uppgifter Lärande (inom och utanför curriculum) Undervisning Utvärdering Alignment. Kopplingen mellan förväntade läranderesultat, examinationsuppgifter och studenternas lärande

8 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Kvalitetsindikatorer för framgångsfaktorerna Resultat Alignment Ledning/Management Bokslut, inkl. examinationsresultat Examensarbeten Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande. Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan Framgångsfaktor Indikator

9 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Scholarship Internationalisering Pedagogisk meritvärdering Forskningsanknytning i genom- förandet, inkl. pedagogisk forskning/utveckling Förmåga hos studenterna att medverka i internationellt arbete Lärarmobilitet Andel studenter med internationella studier Internationalisering på hemmaplan FramgångsfaktorIndikator

10 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Gränsöverskridande Innovation Tvärprofessionell utbildning Interprofessionellt lärande Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande IKT som stöd för lärande och kommunikation i yrkeslivet Samhällsinteraktion. Utbildning mot framtidens behov Framgångsfaktor Indikator

11 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Ytterligare framgångsfaktorer av särskilt stor betydelse för kvalitetsutveckling av utbildningar, identifierade under den fortsatta EQ11 processen. Infrastruktur, lärandemiljö, pedagogisk metodologi Tvärvetenskaplighet Långsiktig strategi snarare än kortsiktig taktik Studenterna som ”agents for change”, särskilt med inriktning på strategiskt tänkande ”A connected university”

12 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Delprojekt i steg 2 Tidigare rapporterat kvalitetsarbete. Vad hände? Starka akademiska mikrokulturer Pedagogiska publikationer och rapporter Måluppfyllelse i forskarutbildningen Lunds universitet är bra på diagnos. Mindre bra på uppföljning. Utbildningsfrågor tas i varierande grad upp i fakultetsstyrelserna. Ledare på nivån ovanför mikrokulturerna saknar gemensam värdegrund avseende kvalitets i utbildning. Framgångsrika mikrokulturer byggs inifrån. Bristande akademisk scholarship-tradition beträffande ”dissemination” av pedagogiskt arbete. Inte alla mål accepterade/examinerade.

13 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Pedagogy Academy Medical Education Centre Case Teaching Supplemental Instruction Inter Arts Centre Research in Ed Centre Mentoring New Teachers Asia House Teaching Close to Research Student Centered Environment Framgångsrika exempel från olika delar av LU kan göras tillgängliga för alla i ett koordinerande nätverk

14 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Utbildningsledning

15 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Teaching and learning activities are continuously developed and reformed at teacher/student/ course level, based on ongoing analysis of scientific/artistic developments and the needs of students, society, employers and other stakeholders, and education research. The faculty management and programme/department management is well-informed about ongoing global developments. Clear long-term development goals are agreed and known to all students and teachers. Quality development is built from below and supported from above. Reform work congruent with the long-term goals is supported by the faculty management. Teaching staff, students and administrative staff work together to develop education. Directives from above are general and usually confirm what is already ongoing.

16 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 100 % 0 % Discovery (Research) Teaching IntegrationApplication Akademiskt scholarship

17 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Ett systemperspektiv på curriculum- utveckling

18 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 System Pathway Connection Activity Improvement 1. The skills and knowledge someone should acquire in one stage of education before advancing to the next stage is specified. 2. No shared common or harmonized expectations of what should be mastered at each stage. 3. It is specified who will provide what skill or knowledge at what stage of education. Learning sequence established. 4. No definition as to what the students should master before moving to the next stage of education. 5. Those responsible for successive stages communicate with each other to reassure that the learning process is progressing as desired. 6. No such communication or interaction. 7. The content and pedagogy of each step is specified. 8. Learning through random interactions. 9. Reform issues address system (expectations), pathway (assignment of responsibility) and connection (communicating between the elements). 10. Proposals for reform are largely about pedagogy and activities. 1. 2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9. 10.

19 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Student centered Teacher centered Problem-based Integrated teaching Future career-based Electives Systematic Information gathering Discipline-based University curriculum-based Standard Opportunistic Långsiktig utveckling av studenternas lärandemiljö

20 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Reflecting Thinking Doing Experiencing Why? What? If? How? Q 1 Q 2 Q 4 Q 3 Growth Creating an experience Analyze Develop new concepts Integrate Practical application Applyto new and complex experiences Synthesize Lärandeprocessen

21 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Students´ evaluationsTeachers´ evaluations Results from assessments/ examinations Synthesis/action plan Report back to students From teachers From students Kursutvärdering

22 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Kultur  Studenternas engagemang och delaktighet är unik och bör utnyttjas för strategisk utveckling  Ekonomiskt stöd för att initiera gränsöverskridande samverkan  Utveckla nätverk för att sprida goda exempel  Erkänn och belöna pedagogiskt arbete De externa rådgivarnas rekommendationer till Lunds universitet

23 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Struktur och processer  Förstärk det universitetsgemensamma perspektivet i förhållande till de områdesspecifika  Inrätta pedagogiska akademier inom samtliga områden  Förstärk och förbättra rekryteringsprocessen för att säkra generationsväxlingen  Repetera EQ11-dialogen med 3-5 års intervall  Inrätta en kommitté för att implementera prioriterade undervisningsaktiviteter inom hela universitetet

24 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 Utbildning  Inrätta en särskild utredning om kvaliteten i forskarutbildningen  Förbättra stödet till de forskarstuderande Infrastruktur  Förbättra infrastrukturen för IT och investera i elektroniskt lärande över hela universitetet  Förbättra överblicken och användandet av lärandemiljöer vid universitetet. Sprid goda exempel

25 Lunds universitet / Stefan Lindgren/ September 2011 B asis for recommendations - External factors, Quality and relevance - Internal factors, Connected University and faculty diversity respected B alance of education and research - Faculty strategy based on EQ 11 and new incentives - Make sure education is rewarded in merits B asic principles - Employability, civic engagement and critical academic thinking B ank of ideas - Best practice and incentives – sharing and seed money - Barriers for cross border – suggestions on how to overcome B etter processes - Use of ICT, QA of PhD education De externa rådgivarnas 5 B:s - a concise summary of the main issues observed during the course of the review


Ladda ner ppt "Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser