Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet

2 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11 Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete Samla och förnya universitetets strategiska utveckling inom utbildning Ledord: Enkelt, tydligt, användbart Skild från men kongruent med Högskoleverkets utvärdering av nuläget Inriktning på områdesnivån (strategisk ledning), men med universitetsövergripande perspektiv och generaliserbarhet som huvudprincip Kvalitetsindikatorerna värderas mot exempel från kursnivå och olika undervisningssituationer Resultaten ska kunna användas i kärnverksamheten

3 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11 – Långsiktiga effekter 1. Introduktion/ presentation 2. Förståelse/insikt 3. Acceptans 4. Genomförande 5. Engagemang Hög utbildningskvalitet Kontinuerlig utveckling Uthållighet och glädje Återkoppling och stöd Acceptans av mål och förutsättningar Innebörd? Konsekvenser? Projekt, slutmål och förväntningar

4 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11 skall svara på frågan: Hur kan vi medvetandegöra vårt sätt att utveckla våra utbildningar för att välja vägar som med hög grad av sannolikhet ökar kvaliteten?

5 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11 Utbildning på grundnivå Utbildning på avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Fortbildning (livslångt lärande) All utbildning

6 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11 Focus på forskningsbaserade utbildningsprocesser Gemensamma indikatorer för framgångsrik utveckling, men med olika tyngd Examensarbetet knyter samman utbildningen på avancerad nivå och forskarnivå Utbildning på forskarnivå inkluderar forskning och examination

7 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Forskningsbaserad undervisning Undervisningen genomförs i en forskande/konstnärligt utvecklande miljö Vetenskapligt förhållningssätt tydligt i både forskning och undervisning Studenterna tillämpar forskningsbaserad metodik för lärande och tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt till livslångt lärande Utgår från evidens-baserad kunskapsfront och beprövad erfarenhet

8 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Studenterna är deltagare Studenterna är åhörare Fokus på forskning- ens inne- håll Fokus på forsknings- process och problem Forskningsassisterad Forskningsbaserad ForskningsleddForskningsorienterad Engagera studenterna i forskningsdiskussioner Studenterna engageras i att formulera forsknings- frågor och genomföra forskningsprojekt Studenterna lär sig om pågående forskning inom ämnet Studenterna tillägnar sig forskningsteori och forsk- ningsmetodologi (Enligt Healey 2009)

9 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Förväntade läranderesultat Examinations- uppgifter Lärande (inom och utanför curriculum) Undervisning Utvärdering

10 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 The relationship between assessment and facets of the curriculum (alignment) The student´s perspective

11 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Kvalitet LU’s/Områdenas definition Hur åstadkommes kvalitet i grundutbildning, forskarutbild- ning och livslångt lärande? Framgångsfaktorer i starka utbildningsmiljöer Internationell samverkan Samhällsinteraktion Scholarship Innovation Gränsöverskridande Tvärprofessionellt EQ11. LU:s strategiska plan omsatt till fram- gångsfaktorer Resultat Alignment KvalitetssäkringLärarskap/ledarskap Internationalisering Gränsöverskridande Ledning/ Management

12 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Kvalitetsindikatorer Resultat Alignment Bokslut, inkl. examinations- resultat Examensarbeten/publikationer i forskarutbildningen Val av metoder för undervisning och examination - Djuplärande. Utbildningsmiljö Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan Framgångsfaktor Indikator

13 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Ledning/Management Scholarship Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan Pedagogisk meritvärdering Forskningsanknytning i genom- förandet, inkl. pedagogisk forskning/utveckling FramgångsfaktorIndikator

14 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Academic scholarship (Boyer) TeachingFokus på studenternas lärande DiscoveryNy kunskap (forskning) ApplicationYrkesverksamhet och annan tillämpning IntegrationSammanställa/använda/kommunicera kunskap från olika områden/källor En akademisk organisation skall uppvisa scholarship inom samtliga sina verksamheter

15 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Scholarship of teaching Methods Dissemination Critical analysis and re-evaluation Development over time Focus on the results of students’ learning

16 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Internationalisering Gränsöverskridande Innovation Förmåga hos studenterna att medverka i internationella sammanhang Lärarutbyte Tvärprofessionell utbildning Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande IKT som stöd för lärande och kommunikation i yrkeslivet Samhällsinteraktion. Utbild- ning mot framtidens behov Framgångsfaktor Indikator

17 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11. Utveckling på områdesnivå Områdenas definition av kvalitetsbegreppet och relation till framgångsfaktorerna Områdena definierar 3 särskilt viktiga indikatorer och beskriver det långsiktiga utvecklingsarbetet. Dessa indikatorer kan ingå i de universitetsgemensamma eller vara andra självvalda. Kontrasterar 3 starka utbildningsprocesser mot 3 utvecklings- områden Dessutom får områdena belysa sitt arbete med de universitets- gemensamma indikatorerna, med exempel från kursplaner, examinationsuppgifter och styrelseprotokoll. (vt 2010)

18 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11 - Genomförande Ordförande: prorektor Eva Åkesson Medlemmarna i styrgruppen är utsedda av prorektor Styrgrupp Internationell bedömargrupp 12-16 personer Ordf. Judyth Sachs Områdena föreslår vardera två experter, varav en utses Representanter från Uppsala universitet, Göteborgs univer- sitet och Karolinska institutet Studeranderepresentanter

19 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11 - Genomförande Medlemmar i Styrgruppen Ordförande: prorektor Eva Åkesson Kristina Eneroth, Ekonomihögskolan Magnus Fontes, Matematikcentrum Ylva Hofvander Trulsson, Musikhögskolan Malin Irhammar, Lednings- och kompetensutveckling/CED Kristina Josefson, Planering och utvärdering Ingalill Rahm Hallberg, Rektor och universitetsledning Sanimir Resic, Språk- och litteraturcentrum Anita Sjölander, Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö Jenny Pobiega, Lunds Universitets Studentkårer Christian Stråhlman, Lunds Universitets Studentkårer Jan Aldoson, OFR Anneli Carlsson, SACO

20 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11 - Genomförande Ledningsgruppen LU Utvecklingsrådet Rådet för utbildning på forskarnivå Interpol Dekanrådet Studentkårerna Externa representanter för Uppsala universitet, Göteborgs universitet, KI, HSV, SUHF ReferensgrupperArbetsgrupper Sammanställning/analys av tidigare rapporterat kvalitetsarbete. Vad hände? Framtagande av självvärderings- formulär Biblioteksgrupp. Publikationer och rapporter avs. pedagogiskt FoUU Indikatorer och kriterier för forskar- utbildning. Rådet för utbildning på forskarnivå + Uppsala universitet Kriterier för värdering av kvalitets- indikatorerna. CED/Genombrottet, LTH

21 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Exempel på frågor i självvärderingen (1) What is the definition of ”quality in education” used in your faculty? How is this obvious/visible? How can it be improved? How do you prioritize education in relation to research in your faculty? Which of these activities would you consider your primary obligation? Do you consider your faculty to be scholarly in all your activities? If not – why and what do you lack? Do you request from your teachers to be excellent in one of the three activities and scholarly competent in the others? Or is it sufficient to be excellent in research?

22 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Exempel på frågor i självvärderingen (2) Does your decision structure support the needs of education? Provide a simple figure to demonstrate levels of decision and resource allocation in relation to your educational courses and programmes. Describe how and where you would decide on a major change in one of your courses/programmes with consequences for resource allocation. What proportion of your over-all educational budget is allocated to the core activity education and what proportion to support/adminsitrative functions? How do you secure continuity over longer periods of competent leadership for your educational courses/programmes?

23 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Exempel på frågor i självvärderingen (3) How do students contribute to quality development in your faculty? How would you define ”research based education”? How is this definition obvious/visible in the courses/programmes at your faculty? Illustrate your position in Figure 1. Is research at your faculty ”education based”? Motivate! Are decisions on methods for teaching and assessment in separate courses and programmes centralized or decentralized? Specify!

24 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 Exempel på frågor i självvärdering (4) How do you make sure that students reach the expected learning results? Do results from assessments form part of the agenda of meetings with the faculty board/management? Exemplify from protocols Provide examples from the recruitment committee (lärarförslags- nämnd) to illustrate decisions on recruitment of teachers on the basis of pedagogic merits in a competetive situation. Exemplify from protocols! Do you analyse the competence needed by the students you educate to meet expectations and needs from society in the future? If so, what is your time perspective? Do you see as your role to react to demands of today on academic/professional/artistic competence or to contribute to the future development of society in these aspects? If you consider yourself proactive – describe your network and cooperation with other relevant stakeholders!

25 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11 - Genomförande Examinationsprojektet Examensarbeten Masterutbildningar Handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Policy för internationalisering VETA Barometer- och Alumnundersökningar Campusutvecklingsplanen Orpheus och andra internationella projekt Avdelningen för Internationella relationer Kommunikationsavdelningen Samverkande projekt

26 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11. Tidsplan 2010 2011 maj 2-7 maj nov. sept Rektors- beslut Grupper utses* Rapport fr arbetsgrupper Start av självvärdering Självvärdering Plats- besök Rapport * Utses Styrgrupp, Referensgrupp, Arbetsgrupper, Internationell bedömargrupp Områdesvis översyn och översätt- ning av vissa dokument och infor- mation på hemsidor till engelska

27 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11. Tidsplan forts. 2012 Seminarier, konferenser, work-shops. Uppföljning, genomförande. Fortsatt samverkan med Uppsala, Göteborg, KI. Vissa av projekten fort- sätter Internationell kongress (U21?) Diskussion, implementering, spridning Uppföljning/utvärdering. Vad har hänt? Enkelt Tydligt Användbart! 2013

28 Lunds universitet / Stefan Lindgren / 14 September 2010 EQ11. Kontakter Hemsida: http://www.lu.se/EQ11http://www.lu.se/EQ11 Engelsk hemsida:http://www5.lu.se/o.o.i.s/4311http://www5.lu.se/o.o.i.s/4311 I Facebook, sök:EQ11 grupp Projektledare: professor Stefan Lindgren Stefan.Lindgren@med.lu.se Projektkoordinator: Eva.Lindgren@rektor.lu.seEva.Lindgren@rektor.lu.se


Ladda ner ppt "Universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser