Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universitetsgemensam utveckling av

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universitetsgemensam utveckling av"— Presentationens avskrift:

1 Universitetsgemensam utveckling av
utbildningen vid Lunds universitet

2 EQ11 Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete
Samla och förnya universitetets strategiska utveckling inom utbildning Ledord: Enkelt, tydligt, användbart Skild från men kongruent med Högskoleverkets utvärdering av nuläget Inriktning på områdesnivån (strategisk ledning), men med universitetsövergripande perspektiv och generaliserbarhet som huvudprincip Kvalitetsindikatorerna värderas mot exempel från kursnivå och olika undervisningssituationer Resultaten ska kunna användas i kärnverksamheten

3 EQ11 – Långsiktiga effekter
Hög utbildningskvalitet Kontinuerlig utveckling 5. Engagemang Uthållighet och glädje 4. Genomförande Återkoppling och stöd 3. Acceptans Acceptans av mål och förutsättningar 2. Förståelse/insikt Innebörd? Konsekvenser? 1. Introduktion/ presentation Projekt, slutmål och förväntningar

4 EQ11 skall svara på frågan:
Hur kan vi medvetandegöra vårt sätt att utveckla våra utbildningar för att välja vägar som med hög grad av sannolikhet ökar kvaliteten?

5 EQ11 Utbildning på grundnivå Utbildning på avancerad nivå
Utbildning på forskarnivå Fortbildning (livslångt lärande) All utbildning

6 EQ11 Focus på forskningsbaserade utbildningsprocesser
Gemensamma indikatorer för framgångsrik utveckling, men med olika tyngd Examensarbetet knyter samman utbildningen på avancerad nivå och forskarnivå Utbildning på forskarnivå inkluderar forskning och examination

7 Forskningsbaserad undervisning
Undervisningen genomförs i en forskande/konstnärligt utvecklande miljö Vetenskapligt förhållningssätt tydligt i både forskning och undervisning Studenterna tillämpar forskningsbaserad metodik för lärande och tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt till livslångt lärande Utgår från evidens-baserad kunskapsfront och beprövad erfarenhet

8 Studenterna är deltagare
Forskningsassisterad Forskningsbaserad Engagera studenterna i forskningsdiskussioner Studenterna engageras i att formulera forsknings-frågor och genomföra forskningsprojekt Fokus på forskning- ens inne- håll Fokus på forsknings- process och problem Forskningsledd Forskningsorienterad Studenterna lär sig om pågående forskning inom ämnet Studenterna tillägnar sig forskningsteori och forsk- ningsmetodologi Studenterna är åhörare (Enligt Healey 2009)

9 Lärande (inom och utanför curriculum)
Undervisning Förväntade läranderesultat Examinations-uppgifter Utvärdering

10 The relationship between assessment and facets of the curriculum (alignment) The student´s perspective

11 EQ11. LU:s strategiska plan omsatt till fram- gångsfaktorer
LU’s/Områdenas definition Hur åstadkommes kvalitet i grundutbildning, forskarutbild-ning och livslångt lärande? Kvalitet Framgångsfaktorer i starka utbildningsmiljöer Kvalitetssäkring Lärarskap/ledarskap Resultat Alignment Ledning/ Management Scholarship Internationalisering Gränsöverskridande Internationell samverkan Samhällsinteraktion Gränsöverskridande Tvärprofessionellt Innovation

12 Kvalitetsindikatorer
Framgångsfaktor Indikator Resultat Alignment Bokslut, inkl. examinations-resultat Examensarbeten/publikationer i forskarutbildningen Val av metoder för undervisning och examination - Djuplärande. Utbildningsmiljö Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan

13 Framgångsfaktor Indikator Beslutsstruktur och resursstyrning Studentsamverkan Pedagogisk meritvärdering Forskningsanknytning i genom- förandet, inkl. pedagogisk forskning/utveckling Ledning/Management Scholarship

14 Academic scholarship (Boyer)
Teaching Fokus på studenternas lärande Discovery Ny kunskap (forskning) Application Yrkesverksamhet och annan tillämpning Integration Sammanställa/använda/kommunicera kunskap från olika områden/källor En akademisk organisation skall uppvisa scholarship inom samtliga sina verksamheter

15 Scholarship of teaching
Methods Dissemination Critical analysis and re-evaluation Development over time Focus on the results of students’ learning

16 Framgångsfaktor Indikator Internationalisering Gränsöverskridande Innovation Förmåga hos studenterna att medverka i internationella sammanhang Lärarutbyte Tvärprofessionell utbildning Val av metoder för undervisning och examination. Djuplärande IKT som stöd för lärande och kommunikation i yrkeslivet Samhällsinteraktion. Utbild- ning mot framtidens behov

17 EQ11. Utveckling på områdesnivå
Områdenas definition av kvalitetsbegreppet och relation till framgångsfaktorerna Områdena definierar 3 särskilt viktiga indikatorer och beskriver det långsiktiga utvecklingsarbetet. Dessa indikatorer kan ingå i de universitetsgemensamma eller vara andra självvalda. Kontrasterar 3 starka utbildningsprocesser mot 3 utvecklings- områden Dessutom får områdena belysa sitt arbete med de universitets- gemensamma indikatorerna, med exempel från kursplaner, examinationsuppgifter och styrelseprotokoll. (vt 2010)

18 EQ11 - Genomförande Styrgrupp Internationell bedömargrupp
Ordförande: prorektor Eva Åkesson Medlemmarna i styrgruppen är utsedda av prorektor 12-16 personer Ordf. Judyth Sachs Områdena föreslår vardera två experter, varav en utses Representanter från Uppsala universitet, Göteborgs univer- sitet och Karolinska institutet Studeranderepresentanter

19 EQ11 - Genomförande Medlemmar i Styrgruppen
Ordförande: prorektor Eva Åkesson Kristina Eneroth, Ekonomihögskolan Magnus Fontes, Matematikcentrum Ylva Hofvander Trulsson, Musikhögskolan Malin Irhammar, Lednings- och kompetensutveckling/CED Kristina Josefson, Planering och utvärdering Ingalill Rahm Hallberg, Rektor och universitetsledning Sanimir Resic, Språk- och litteraturcentrum Anita Sjölander, Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö Jenny Pobiega, Lunds Universitets Studentkårer Christian Stråhlman, Lunds Universitets Studentkårer Jan Aldoson, OFR Anneli Carlsson, SACO

20 EQ11 - Genomförande Referensgrupper Arbetsgrupper
Sammanställning/analys av tidigare rapporterat kvalitetsarbete. Vad hände? Framtagande av självvärderings-formulär Biblioteksgrupp. Publikationer och rapporter avs. pedagogiskt FoUU Indikatorer och kriterier för forskar-utbildning. Rådet för utbildning på forskarnivå + Uppsala universitet Kriterier för värdering av kvalitets-indikatorerna. CED/Genombrottet, LTH Ledningsgruppen LU Utvecklingsrådet Rådet för utbildning på forskarnivå Interpol Dekanrådet Studentkårerna Externa representanter för Uppsala universitet, Göteborgs universitet, KI, HSV, SUHF

21 Exempel på frågor i självvärderingen (1)
What is the definition of ”quality in education” used in your faculty? How is this obvious/visible? How can it be improved? How do you prioritize education in relation to research in your faculty? Which of these activities would you consider your primary obligation? Do you consider your faculty to be scholarly in all your activities? If not – why and what do you lack? Do you request from your teachers to be excellent in one of the three activities and scholarly competent in the others? Or is it sufficient to be excellent in research?

22 Exempel på frågor i självvärderingen (2)
Does your decision structure support the needs of education? Provide a simple figure to demonstrate levels of decision and resource allocation in relation to your educational courses and programmes. Describe how and where you would decide on a major change in one of your courses/programmes with consequences for resource allocation. What proportion of your over-all educational budget is allocated to the core activity education and what proportion to support/adminsitrative functions? How do you secure continuity over longer periods of competent leadership for your educational courses/programmes?

23 Exempel på frågor i självvärderingen (3)
How do students contribute to quality development in your faculty? How would you define ”research based education”? How is this definition obvious/visible in the courses/programmes at your faculty? Illustrate your position in Figure 1. Is research at your faculty ”education based”? Motivate! Are decisions on methods for teaching and assessment in separate courses and programmes centralized or decentralized? Specify!

24 Exempel på frågor i självvärdering (4)
How do you make sure that students reach the expected learning results? Do results from assessments form part of the agenda of meetings with the faculty board/management? Exemplify from protocols Provide examples from the recruitment committee (lärarförslags- nämnd) to illustrate decisions on recruitment of teachers on the basis of pedagogic merits in a competetive situation. Exemplify from protocols! Do you analyse the competence needed by the students you educate to meet expectations and needs from society in the future? If so, what is your time perspective? Do you see as your role to react to demands of today on academic/professional/artistic competence or to contribute to the future development of society in these aspects? If you consider yourself proactive – describe your network and cooperation with other relevant stakeholders!

25 EQ11 - Genomförande Samverkande projekt
Examinationsprojektet Examensarbeten Masterutbildningar Handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Policy för internationalisering VETA Barometer- och Alumnundersökningar Campusutvecklingsplanen Orpheus och andra internationella projekt Avdelningen för Internationella relationer Kommunikationsavdelningen

26 EQ11. Tidsplan 2010 2011 maj 2-7 maj nov. sept Rektors- beslut Grupper
utses* Rapport fr arbetsgrupper Start av självvärdering Självvärdering Plats- besök Rapport * Utses Styrgrupp, Referensgrupp, Arbetsgrupper, Internationell bedömargrupp Områdesvis översyn och översätt- ning av vissa dokument och infor-mation på hemsidor till engelska

27 EQ11. Tidsplan forts. 2012 2013 Enkelt Tydligt Användbart!
Seminarier, konferenser, work-shops. Uppföljning, genomförande. Fortsatt samverkan med Uppsala, Göteborg, KI. Vissa av projekten fort-sätter Internationell kongress (U21?) Diskussion, implementering, spridning 2013 Uppföljning/utvärdering. Vad har hänt? Enkelt Tydligt Användbart!

28 EQ11. Kontakter Hemsida: http://www.lu.se/EQ11
Engelsk hemsida: I Facebook, sök: EQ11 grupp Projektledare: professor Stefan Lindgren Projektkoordinator:


Ladda ner ppt "Universitetsgemensam utveckling av"

Liknande presentationer


Google-annonser