Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskriminering och hälsa med fokus på sexuell läggning, ålder och funktionshinder Regionala beredningen den 20 augusti 2008 Annika Nordstrand, utredare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskriminering och hälsa med fokus på sexuell läggning, ålder och funktionshinder Regionala beredningen den 20 augusti 2008 Annika Nordstrand, utredare."— Presentationens avskrift:

1 Diskriminering och hälsa med fokus på sexuell läggning, ålder och funktionshinder Regionala beredningen den 20 augusti 2008 Annika Nordstrand, utredare Folkhälsa

2 Några nyckelord Diskriminering Utanförskap - att stå utanför viss gemenskap i hem, arbets-, kultur, eller samhällsliv, mellan medlemmar av ett land, folk, etc (NE) Välfärd - samlad benämning på människors levnadsförhållanden. Redovisning av välfärd bygger som regel på deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden, etc (NE)

3

4

5

6

7

8

9

10 Mål för folkhälsoarbetet i Sverige Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen De 11 målområdena är grundläggande för välfärd oavsett individ eller grupptillhörighet Politisk vilja

11 De 11 målområdena 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Hälsans bestämningsfatorer En förnyad folkhälsopolitik, Prop 2007/08:110

12 Upplägg Politisk vilja Bakgrund om grupperna Fysisk och psykisk hälsa -Självmord -Destruktiva levnadsvanor Delaktighet och inflytande -Diskriminering Hälsa och ekonomisk tillväxt -Arbete, ekonomi, utbildning, sjukskrivning

13 Politisk vilja Tydlig vilja att främja jämlik hälsa i flera styrdokument Utgå från hälsans bestämningsfaktorer Lagar mot diskriminering, hatbrott Diskrimineringsombudsmän Lagar för tillgänglighet och rätt till särskilt stöd (funktionshindrade) Äldrepolitik, Handikappolitik med handlingsplaner Specifika internationella konventioner om rättigheter för barn respektive funktionshindrade

14 Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten, 2007 Bärande pelare: Attraktiva livsmiljöer, god folkhälsa och stark ekonomisk tillväxt Norrbotten vill främja en god folkhälsa så att människor mår bra och därmed kan bidra till en långsiktig tillväxt och välfärd I Norrbotten ska finnas förutsättningar för personlig utveckling och karriärmöjligheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder säkras en differentierad och öppen arbetsmarknad med särskilt fokus på grupper som i mindre omfattning är etablerade på arbetsmarknaden unga känna tillhörighet och ges inflytande ohälsa och utanförskap förebyggas genom goda livsvillkor Politisk vilja

15 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten, 2007 Kommuner och landsting ska (bl.a) ha hälsofrämjande helhetsperspektiv vid all planering och inom verksamheterna med särskilt beaktande av tillgängligheten för funktionshindrade främja jämlik hälsoutveckling hos länets befolkning stödja barns och ungdomars positiva utveckling – stärka självkänsla, självtillit, känsla av sammanhang, ge grunder för hälsosamma levnadsvanor bidra till att äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg söka möjligheter för att de äldres erfarenheter tas tillvara mellan generationer Politisk vilja

16 Bakgrund om grupperna, faktaunderlag och komplexiteten i att mäta deras hälsa

17 Alla grupper utom ålder går in i varandra Äldre Yngre HBT Funkth ”Vuxna mellan ungdom och pensionsålder” Bakgrund

18 Äldre Vårdbehoven uppstår generellt vid 80 års ålder - mest omfattande vid 85-90 år. Denna kategori kommer att fördubblas till år 2035, och 8% av befolkningen kommer vara 80 år eller äldre Ca 80% i åldrar 75-84 år uppger att har långvarig sjukdom eller funktionshinder. Många upplever ändå sin hälsa som god. I särskilt boende (2001): 7,7% av dem över 65 år, 11% 80-84, 31% av dem över 85 år Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade, FHI 2003 Bakgrund

19 Kunskapsbrist Knapphändig information finns om hälsa och levnadsvanor för unga, äldre, funktionshindrade, homo- bisexuella eller transpersoner (HBT) Problemet ses nu över Vissa menar att denna bristande informationsinhämtning är uttryck för diskriminering – man bryr sig inte ens om att göra analyserna Bakgrund

20 Hur många funktionsnedsatta/-hindrade? FHI (befolkningsenkät) -23% av befolkningen 16-84 år har funktionsnedsättning (1,5 miljoner) Nedsatt -hörsel 10% (650 000) -syn 4% (250 000) -rörelseförmåga 8% (500 000) Troligt bortfall: utvecklingsstörda, psykiskt funktionshindrade, synskadade. (Utvecklingsstörda har ökad sårbarhet för både fysisk och psykisk ohälsa, samt motionerar mer sällan 1 ) Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning, 2008 Bakgrund

21 Vem är funktionshindrad? Problem med avgränsningar och bortfall, men självrapportering anses bäst som metod Administrativ definition: -Definierar utifrån emottagande av stöd och ersättningar avsedda för ”personer med funktionshinder” Bakgrund

22 Vem är funktionshindrad? Arbete pågår med ny terminologi – skilj på: Funktionsnedsättning – nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd, eller till följd av medfödd eller förvärvad skada. Kan vara av bestående eller övergående natur. Funktionshinder – den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen Funktionshinder kan därför i vissa fall vara påverkbart De studier som gjorts har haft olika inklusionsgrund och ger sällan möjlighet att särskilja i vilken grad nedsättningen utgör ett hinder i vardagen Men år 2009 ska det bli ändring på det! Bakgrund

23 Självskattad hälsa

24 Allmänt om hälsan i grupperna Äldre upplever i högre grad än yngre sin hälsa som dålig, medan yngre personer upplever sin psykiska hälsa som sämre än äldre Sämre hälsa bland homo- och bisexuella än övriga befolkningen Mkt sämre hälsa bland transpersoner än övriga bef Sämre hälsa bland funktionsnedsatta även om det råder stora variationer inom gruppen Hälsa Källa: Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland personer med funktionsnedsättning, Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer, Folkhälsoinstitutet, 2006

25 Funktionshinder och hälsa Funktionsnedsatta (FHI) - ca 1 miljon under och en halv miljon över 65 år Hälsa på lika villkor?, 2005-2007

26 Funktionshinder och hälsa Vanligare bland funktionsnedsatta att uppge dålig hälsa - Beräknas att om man skulle ta bort faktorer som inte funktionshindret förklarar, skulle siffrorna minska med 37% för män 29% för kvinnor

27 Vanligare bland homo- och bisexuella - sämre självskattad hälsa bland yngre män och kvinnor, samt äldre kvinnor Sexuell läggning och hälsa

28 Psykisk hälsa Självmord bland kvinnor 15-24 ökar Äldre Fyra ggr så stor risk att drabbas av depression som äldre än som ung Stor grupp äldre lider av depression, ångest eller andra orostillstånd som sätter ned livskvaliteten Äldre med psykisk ohälsa, sjukdom, eller funktionsnedsättning utgör mycket stor grupp som ställer stora krav på landsting och kommuner Självmord vanligt bland äldre, överrepresentation av män Ålder och hälsa Socialstyrelsen: Vård och omsorg om äldre, 2008 Yngre

29 Vanligare bland homo-bisexuella - nedsatt psykiskt välbefinnande Källa: Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer, Folkhälsoinstitutet, 2006 Sexuell läggning och hälsa

30 Vanligare bland funktionsnedsatta - att känna sig stressad Funktionshinder och hälsa Psykisk ohälsa nästan tre ggr så vanligt

31 Vanligare bland homo-bisexuella - att ha haft självmordstankar Källa: Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer, Folkhälsoinstitutet, 2006 Sexuell läggning och självmord

32 Vanligare bland funktionsnedsatta - att ha haft självmordstankar Funktionshinder och självmord

33 Vanligare bland funktionsnedsatta - att ha försökt ta sitt liv Funktionshinder och självmord 2-3 ggr så vanligt

34 Levnadsvanor

35 Vanligare bland homo-bisexuella - att röka dagligen Sexuell läggning och destruktiva levnadsvanor

36 Vanligare bland funktionsnedsatta - att röka dagligen Funktionshinder och destruktiva levnadsvanor

37 Vanligare bland homo-bisexuella - att riskkonsumera alkohol Sexuell läggning och destruktiva levnadsvanor

38 Delaktighet och inflytande Hot och våld Tillit Socialt stöd Tillgänglighet Diskriminering och dess konsekvenser

39 Bestämningsfaktorer för delaktighet och inflytande i samhället Delaktighet och inflytande Jämställdhet Diskriminering Demokratisk delaktighet Deltagande i kulturaktivitet Tillgänglighet Socialt deltagande Socialt stöd Folkhälsopolitisk rapport, FHU, 2005 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET FOLKHÄLSA

40 Vanligare bland homo-bisexuella: Att ha varit utsatt för hot och våld - särskilt bland unga män Att sakna tillit till andra Källa: Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer, Folkhälsoinstitutet, 2006 Att sakna emotionellt stöd Att sakna praktiskt stöd Att ha ett lågt socialt deltagande Att ha förtroende för riksdagen och kommunpolitiker Sexuell läggning och delaktighet

41 Vanligare bland funktionsnedsatta: Att ha varit utsatt för hot och våld Att sakna tillit till andra Källa: Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer, Folkhälsoinstitutet, 2006 Att sakna emotionellt stöd Att sakna praktiskt stöd Att ha ett lågt socialt deltagande Att ha lågt förtroende för sjukvård, polis, försäkringskassa, riksdag - dock inte lågt för kommun- och landstingspolitiker Funktionshinder och delaktighet

42 Att komma ut..

43 Tillgänglighet och socialt deltagande För äldre och funktionshindrade är närmiljön särskilt viktig Socialtjänstlagen: ”Kommunerna ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livssituation erbjudas möjligheter att delta i samhällets gemenskap och leva som andra” Bygglagstiftningen: Allt som byggs nytt eller ändras ska vara tillgängligt och användbart för personer med funktionshinder Funktionshinder och delaktighet

44 Bristande tillgänglighet – indirekt diskriminering av funktionshindrade? Upplevs som hinder att leva som andra Författarna drar slutsatsen att målet jämlika levnadsvillkor och fullt deltagande i samhällslivet inte är uppnått och att bristande tillgängligheten försvårar för funktionshindrade att studera, arbeta och ägna sig åt sina fritidsintressen Av dem med svåra rörelsehinder i Sverige bor 60% i otillgängliga bostäder Av statliga myndigheter har 25% lokaler otillgängliga för människor med rörelsehinder Särbehandlad och kränkt, FHI, 2005 Handikappombudsmannen, 2003 Funktionshinder och delaktighet

45 Vanligare bland funktionsnedsatta - fetma Funktionshinder och hälsa

46 Hinder för utevistelse för äldre och fysiskt funktionshindrade Tidsbrist - egen förflyttning, annans tid Avstånd – fysisk utmaning Otrygghet -Har avstått från att gå ut på kvällen av oro för våld: ÅlderAndel 55-6415% 65-7424% 75-8433% Skötsel Fysisk hälsa och umgänge Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade, FHI 2003 Äldre, funktionshinder och delaktighet

47 Vanligare bland funktionsnedsatta - att ha varit utsatta för våld Funktionshinder och delaktighet

48 Synskadade i Norr- och Västerbotten upplever hinder för delaktighet 47% av de synskadade går sällan eller aldrig ut på egen hand, en tredjedel aldrig 71% av gravt synskadade och 52% av synsvaga tycker det är svårt att använda kollektivtrafik Under senaste månaden har 40% av gravt synskadade och 29% av synsvaga känt sig diskriminerade eller blivit illa behandlade/ bemötta pga sin synskada Synskadade i Norrland, Synskadades Riksförbund, 2006 yrkesverksam ålder Funktionshinder och delaktighet

49 Utevistelsens betydelse för hälsan Skelettet stärks, benskörhet motverkas Muskulatur, rörlighet bibehålls Övervikt motverkas Sömnkvalitet förbättras Depression och ångest motverkas Motståndskraft mot infektioner ökar Stresstolerans höjs Socialt liv främjas och ensamhet motverkas Sänkt puls, blodtryck Smärta lindras Minskad läkemedelskonsumtion Kortare sjukhusvistelse Förbättrad koncentration och uppmärksamhet Ökat välbefinnande Förbättrad hormonbalans Delaktighet Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade, FHI 2003

50 Äldre i Norrbotten deltar mindre ofta i sociala aktiviteter än riket i övrigt Deltagit i få sociala aktiviteter det senaste året, procent Äldre och delaktighet Luleå kommun NorrbottenRiketLuleå kommun NorrbottenRiket 65-84 år 375140384236 Hälsa på lika villkor? FHI, 2006

51 Grupper utsatta för kränkande bemötande/ behandling 43% av de homo- eller bisexuella 35% av de yngre kvinnorna 27% av dem födda utanför Europa 26% av funktionsnedsatta Disk ett hot mot folkhälsan - slutrapport Diskriminering

52 Psykiskt välbefinnande bland kränkta - sämst vid diskriminering som grund Särbehandlad och kränkt – en rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa, FHI 2005 Diskriminering

53 Ohälsan bland diskriminerade och icke diskriminerade Disk ett hot mot folkhälsan - slutrapport Diskriminering Självmordstankar 3-4 ggr vanligare Dålig självskattad hälsa 3 ggr vanligare

54 Ju fler diskrimineringsgrunder desto sämre allmäntillstånd Disk ett hot mot folkhälsan - slutrapport Diskriminering

55 Teori för sambandet diskriminering och ohälsa Diskriminering Hot Rädsla, ilska, förnekelse Fysiologisk respons: Hjärt/ kärl, hormonell, neurologisk, immunologisk Hälsoutfall Disk ett hot mot folkhälsan – slutrapport Nancy Krieger

56 Faktorer av betydelse för reaktionen Disk ett hot mot folkhälsan - slutrapport Coping-förmåga Diskriminering

57 Diskriminerades tillgång till stöd Bland dem som diskriminerats var det vanligare eller mycket vanligare att sakna praktiskt och emotionellt stöd, ha lågt förtroende för institutioner och ha lågt förtroende för sin omgivning Diskriminering

58 Ålder Samband påvisades mellan diskriminering på grund av ålder och Källa: Rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa, Folkhälsoinstitutet, 2006 Lägre självskattat välmående Diskriminering

59 Sexuell läggning Samband påvisades mellan diskriminering på grund av sexuell läggning och Källa: Rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa, Folkhälsoinstitutet, 2006 Psykisk ohälsa Ångest Självmordstankar Minskad livskvalitet Nedstämdhet Större användning av psykvården Diskriminering

60 Funktionshinder Samband påvisades mellan diskriminering på grund av funktionshinder och Källa: Rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa, Folkhälsoinstitutet, 2006 Olaglig droganvändning Problem med att acceptera sitt funktionshinder Diskriminering

61 Hur stor del av ohälsan skulle försvinna om människor inte kränks? Diskriminering och hälsa

62 Hälsa och ekonomisk tillväxt Arbete Ekonomi Sjukskrivningar

63 Effekter av hälsa på individ- och hushållsnivå Stort antal studier visar att Dålig hälsa -påverkar människors löner och inkomster negativt -hos barn gör att föräldrar måste anpassa sitt beteende på arbetsmarknaden God hälsa ökar sannolikhet att -delta i arbetskraften (ökad produktivitet och inkomst) -utbilda sig -spara (kan användas för investeringar i produktionen) Hälsa och ekonomisk tillväxt Hälsa och ekonomisk tillväxt, FHI 2008

64 Hälsans bidrag till ekonomisk utveckling och tillväxt Hälsa och ekonomisk tillväxt Hälsa Produktivitet Arbetsutbud Utbildning Sparande Ekonomisk tillväxt Hälsa och ekonomisk tillväxt, FHI 2008

65 Funktionshindrade och arbetet Arbetslösa 2006 6,2% bland funktionshindrade (oförändrat sedan 2004) 4,5% övriga befolkningen (Minskat från 5,1% 2004). Sysselsatta 2000: 56%, 2006: 52% Utgör ökande andel av de långtidsarbetslösa Strategi för fler personer med funktionshinder i arbete, rapport 2008 Arbetsmarknaden, maj 2008 Funktionshindrade och ekonomisk tillväxt

66 Funktionshindrade och arbetet 53% har ett förvärvsarbete Andel med lönebidrag av förvärvsarbetande 1990: 30% 2005: 53% Andel med heltid 1990 : 24% 2005: 13% Synskadade Synskadade i Norrland, SRF 2006 Funktionshindrade och ekonomisk tillväxt

67 Vanligare bland funktionsnedsatta - att inte arbeta och att vara sjukskriven Stora skillnader inom gruppen: ex arbetar endast 40% av rörelsehindrade och dem med psykiska besvär jmf med 80% ev dem med nedsatt hörsel och övrig befolkning Funktionshindrade och ekonomisk tillväxt

68 Hälsa på lika villkor? 2005-2007 Vanligare bland funktionsnedsatta - lägre inkomst och sämre kontantmarginal Funktionshindrade och ekonomisk tillväxt

69 Fattigdom ökar bland yngre Avgörande skillnaden för fattigdom i Sverige är mellan att ha och inte ha förvärvsarbete Andel fattiga bland icke förvärvsarbetande mot förvärvsarbetande: Slutet av 90-talet: 4 ggr högre, år 2006: 6 ggr högre Fattigdomen mest utbredd bland ungdomar 20- 24 år (22%) Unga vuxna 20-29 år är den enda grupp som sedan år 2000 har fått relativt sett betydligt fler fattiga Folkhälsa och sociala förhållanden, Socialstyrelsen 2007 Yngre och ekonomisk tillväxt

70 Äldre och samhällssynen Äldre ges sämre möjligheter på arbetsmarknaden eftersom de anses vara gamla och mindre produktiva Reklam cementerar ofta bilden av äldre som nöjda, asexuella och hjälpbehövande Äldre och ekonomisk tillväxt

71 Äldres nytta i samhällets ekonomi I hälsoekonomiska analyser fastnar man oftast vid yrkesproduktion, missar att räkna med seniorproduktion Om landets 1,5 miljoner ålderspensionärer skulle utföra en tredjedel av landets ideella arbete, motsvarar det ca 25 000 kr per senior Lägg till barnpassning, anhörigvård etc Är det lönsamt med prevention efter 65? FHI 2006 Äldre och ekonomisk tillväxt

72 Samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Hur många skulle få bättre hälsa om de samhälleliga förutsättningarna för bästa möjliga hälsa skulle förbättras för diskrimineringsgrupperna? -delaktighet, tillgänglighet, värderingar, socialt stöd, etc Och vad skulle det göra för samhället/ regionen?

73 Folkhälsa Läs mer om folkhälsan och mänskliga rättigheter på www.nll.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Diskriminering och hälsa med fokus på sexuell läggning, ålder och funktionshinder Regionala beredningen den 20 augusti 2008 Annika Nordstrand, utredare."

Liknande presentationer


Google-annonser