Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några följder av heteronormativitet:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några följder av heteronormativitet:"— Presentationens avskrift:

1 Några följder av heteronormativitet:
Heterosexualitet lyfts som självkart på samhällets alla områden - i allt från skolans undervisning till reklam. Leder till bekräftande och osynliggörande. ”I fyran när jag skulle fråga chans kände jag i hela kroppen att jag ville fråga Martin. Men jag förstod samtidigt att det inte gick för sig. Därför frågade jag liksom flera andra killar på Hanna, klassens snyggaste tjej. Inte hade jag nån aning om det jag kände betydde att jag var homosexuell.” HBT-personer har generellt få bilder att bli bekräftade i - jag finns inte, därmed är jaginte så värdefull

2 Hälsa En tredjedel av de som deltog i Folkhälsoinstitutets undersökning om homo- och bisexuellas hälsa uppgav diskriminering de 12 senaste månaderna pga sexuell läggning. Studier visar att diskriminering påverkar psykisk hälsa negativt. 43 procent av homo- och bisexuella har varit utsatta för kränkande behandling de senaste tre månaderna (heterosexuella 27 %) Homo- och bisexuella skattar lägre självkänsla än heteroungdomarna Transungdomar saknar i större utsträckning emotionellt stöd än homo- och biungdomar Hälsan är betydligt sämre hos HBT-ungdomar än heteroungdomar Det gäller särskilt den psykiska ohälsan - en fjärdedel av HBT-ungdomarna har försökt ta livet av sig

3 Våld Var femte homo- och biungdom har utsatts för fysiskt våld av förälder, partner el. annan närstående vuxen.(Dubbelt så stor andel jämf. heterosexuella) Det är ofta i skolan unga möter hatbrott Unga HBT-personer mer utsatta för sexuella övergrepp än heterosexuella ungdomar Trots attitydförändringar utsätts homo- och bisexuella personer oftare för våld och trakasserier än den övriga befolkningen. 14 procent har utsatts för hot om våld de senaste 12 månaderna. Utsatthet för fysiskt våld är mycket vanligare bland homo- och bisexuella än heterosexuella. 40 procent av alla homo- och bisexuella personer (särskilt kvinnor) avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna eller ofredade på annat sätt.

4 Arbetsplatser Risken får dålig hälsa stiger betydligt för homo- och bisexuella personer pga trakasserier på arbetsplatsen. 13 % av homo- och bisexuella har blivit trakasserade. 60 % har blivit trakasserade på arbetsplatsen. 40 % uppger att det är chefer som trakasserat.

5 Exempel från forskning om socialt arbete med barn och unga (socialtjänst, utredningar, gruppverksamhet, BUP, fältverksamhet, skola, fritidshem) Pojkar får mer uppmärksamhet i skolsammanhang än flickor Flickors och pojkars sexualitet bedöms på olika sätt. Sällsynt att pojkars sexualitet ens diskuteras när det gäller pojkars beteenden. Heterosexualitet är norm, exempelvis i kontakt med föräldrar eller unga. Moderskapet står i förgrunden, exempelvis när föräldraskapat uppvisar brister - fäderna blir ansvarsbefriade I exvis jämställdhetssatsningar, såsom SKL:s ”Hållbar jämställdhet”, kan aspekter sexuell läggning helt uteslutas Dessutom: Många unga HBT-personer känner lågt förtroende för skola, polis, sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedling pga tidigare bemötande av personal

6 Diskrimineringslagen
Lagen skyddar mot diskriminering på arbetet, inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkringssystemet, viss näringsverksamhet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet osv. Lagen har sju diskrimineringsgrunder: Kön, könsöverskridande identitet/uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion/trosuppfattning, ålder Lagen reglerar även trakasserier, inkl. sexuella trakasserier. Om arbetsgivare eller anställd inom skola får kännedom om trakasserier måste dessa utredas och stoppas. Arbetsgivare och skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, sexuella läggning…

7 Kommunallagen § 2 Kommuner och landsting skall behandla sina människor lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.

8 Professionella förhållningssätt:
Låtsas inte om att du är fri från diskriminerande föreställningar och praktiker - granska dig själv och din arbetsplats och förändra: Vad behöver vi göra för att kunna ge personer lika villkor oavsett kön och sexualitet? (Utbildning? Likabehandlingsplan? Nya rutiner? Ändra info på hemsida?) Var tydlig med var du och din arbetsplats står - vi är ”HBT-vänliga” Strävan: Behandla människor som individer med rättigheter Hur kan jag, inom mitt arbete, få fler personer att vända sig till mig vid utsatthet? Hur kan jag, inom mitt arbete, skapa större trygghet för personer som faller utanför heteronormens ramar?


Ladda ner ppt "Några följder av heteronormativitet:"

Liknande presentationer


Google-annonser