Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Får inte flickor klä sig i rosa nu

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Får inte flickor klä sig i rosa nu"— Presentationens avskrift:

1

2 Får inte flickor klä sig i rosa nu
Får inte flickor klä sig i rosa nu? När jämställdhet hamnar utanför uppdraget… Kajsa Svaleryd

3 JA NEJ Flickor och pojkar möter ojämställda normer och värderingar i skolan i Sverige. Flickor och pojkar möter ojämställda normer och värderingar i skolan i din kommun. Flickor och pojkar möter ojämställda normer och värderingar i din skola. Du bemöter pojkar och flickor utifrån ojämställda normer och värderingar.

4 könsnorm kön könsöverskridande identitet sexuell läggning heteronorm
funktionsnedsättning funktionsnorm ålder åldersnorm etnicitet vithetsnorm religion kristendomsnorm

5 Normer är inte regler men normer reglerar

6 Flickor och pojkar i skolan
Pojkar trivs något sämre i skolan, men är mindre stressade av skolarbetet. Flickor känner sig mer utsatta för alla former av kränkningar. Flickor rapporterar psykisk ohälsa i högre grad. Programvalen till gymnasiet är ofta könsstereotypa. Källa SOU 2010:99

7 Flickor och pojkar i skolan
Flickor har i genomsnitt bättre betyg än pojkar. 10 % bättre meritvärdespoäng i grundskolan, lika skillnad i gymnasieskolan. Könsskillnaden i betyg är i det närmaste konstant oavsett elevernas socioekonomiska bakgrund. Flickorna har bättre resultat än pojkarna även på de nationella proven i svenska och engelska. Källa SOU 2010:99

8 Flickor och pojkar i skolan
Begåvningsforskning pekar entydigt på att könsskillnaderna i kognitiva förutsättningar är små eller obefintliga. Det förefaller finnas skillnader i flickors och pojkars olika förhållningssätt till skolan och olika arbetssätt. Lärares medveten om värderingar och normer har betydelse. Källa SOU 2010:99

9 och genom att lära om problemen, kan vi få en mer jämställd skola.”
”Arbetet med att öka jämställdheten i skolan måste bedrivas varje dag. Genom att som lärare bli medveten om att små detaljer i hur flickor och pojkar bemöts spelar roll, och genom att lära om problemen, kan vi få en mer jämställd skola.” SOU 2009:64

10

11 Regleringen av skolans jämställdhetsarbete
Skollagen Diskrimineringslagen • Läroplanerna (Lpfö98/10, Lgr11, Lgy11) Innehåller krav på jämställdhetssträvanden och arbete mot könsstereotypa förväntningar. FN´s Mänskliga rättigheter

12 Jämställdhet är ingen färg eller leksak.
Det är fördelning av makt, resurser och tid. Det handlar om livsutrymme och möjligheter.

13 Läraren har betydelse för flickors och pojkars möjlighet att få vara just den de är. Lärarens egen reflektion är avgörande.

14 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Får inte flickor klä sig i rosa nu"

Liknande presentationer


Google-annonser