Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genusperspektiv i förskola/skola. Vad är Genus? Härkomst Släkt Stam Kön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genusperspektiv i förskola/skola. Vad är Genus? Härkomst Släkt Stam Kön."— Presentationens avskrift:

1 Genusperspektiv i förskola/skola

2 Vad är Genus? Härkomst Släkt Stam Kön

3 Globalisering

4 Lpo94 Skolan arbetar för att ”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende könstillhörighet.”

5 Förändring över tid • Flick/pojkskola • Pojkar värderas högre • Flickor blir mer synliga

6 Globalisering Skolan förändras

7 Religion Mångkultur

8 Skola - genus – religion - kultur Vilka olika frågeställningar, relaterade till genusperspektivet utifrån religion och kultur kan vi möta i skolan?

9 Status och begränsningar man/kvinna •Hegemoni •Yrkesval •Människovärde •Ansvarsbörda •Respekt •Könsrelaterade sysslor

10 En könsrelaterad symbol – slöjan • Varför slöja? Yttre eller inre kvalitéer, vem bestämmer? • Delade åsikter • Okunskap = fördomar

11 Synen på nakenhet •Religion •Avdramatisera •Skolmiljö •Kultur •Respektera den enskilda individen

12 Acceptans för varandra oavsett kön •Barn/barn •Barn/vuxen •Vuxen/lärare •Respekt •Kommunikation •Synsätt

13 Allt detta påverkar skolan utifrån ett genus och religion/kulturellt perspektiv. Därför måste man arbeta med detta: Samsyn Värderingar Medvetenhet

14 Demokrati

15 Demokrati = • Alla har lika värde oavsett kön • Alla ska få göra sig hörda • Alla har rätt till sin åsikt

16 Normer • Vi sätter normerna • Normerna behöver inte vara rätt • Vi kan förändra normer

17 Lärarperspektiv • Viktigt med medvetenhet • Bemötande - Ordval – färgval – klassrumspalcering m.m.

18 Lärarperspektiv • Bemöter jag pojkar och flickor lika? • Hur kan jag stärka både pojkar och flickor i förskolan/skolan? • Utesluter jag någon genom mina normer och värderingar?

19 Vad kan vi göra? • Börja tidigt • Diskussion – flick/pojkgrupper • Föräldrar

20 Likabehandlingsplanen ”Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever”.

21 Referenser: • Sahlström, J. ( 2006). En utmaning för heteronormen – lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi. Under ytan. • Öhrn, E. (2002). Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. Stockholm: Liber • Skolverket (2006) Nya allmänna råd för likabehandling. • Skolverket (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet • Skolverket (1998). Läroplan för förskola, Lpfö 98. Stockholm: Fritzes AB • http://hem.passagen.se/mson/Islam/Svar/omslojan.htm • www.fhi.se/templates/Page__195.aspx • www.educ.umu.se/siv/iktgenus.html • Tallberg Broman I. (2002) Pedagogiskt arbete och kön med historiska och nutida eksempel. Lund Studentlitteratur • Eilard A. (2004) Genus och etnicitet i en >läsebok< i den svenska mångetniska skolan. Pedagogisk forskning i Sverige 2004 årg 9 nr 4.

22 Referenser: • Sahlström, J. ( 2006). En utmaning för heteronormen – lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi. Under ytan. • Öhrn, E. (2002). Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. Stockholm: Liber • Skolverket (2006) Nya allmänna råd för likabehandling. • Skolverket (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet • Skolverket (1998). Läroplan för förskola, Lpfö 98. Stockholm: Fritzes AB • http://hem.passagen.se/mson/Islam/Svar/omslojan.htm • www.fhi.se/templates/Page__195.aspx • www.educ.umu.se/siv/iktgenus.html • Tallberg Broman I. (2002) Pedagogiskt arbete och kön med historiska och nutida eksempel. Lund Studentlitteratur • Eilard A. (2004) Genus och etnicitet i en >läsebok< i den svenska mångetniska skolan. Pedagogisk forskning i Sverige 2004 årg 9 nr 4.


Ladda ner ppt "Genusperspektiv i förskola/skola. Vad är Genus? Härkomst Släkt Stam Kön."

Liknande presentationer


Google-annonser