Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genusperspektiv i förskola/skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genusperspektiv i förskola/skola"— Presentationens avskrift:

1 Genusperspektiv i förskola/skola

2 Vad är Genus? Kön Släkt Härkomst Stam

3 Globalisering

4 Lpo94 Skolan arbetar för att ”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende könstillhörighet.”

5 Förändring över tid Flick/pojkskola Pojkar värderas högre
Flickor blir mer synliga

6 Globalisering Skolan förändras

7 Religion Mångkultur

8 Skola - genus – religion - kultur
Vilka olika frågeställningar, relaterade till genusperspektivet utifrån religion och kultur kan vi möta i skolan?

9 Status och begränsningar man/kvinna
Hegemoni Yrkesval Människovärde Ansvarsbörda Respekt Könsrelaterade sysslor

10 En könsrelaterad symbol – slöjan
Varför slöja? Yttre eller inre kvalitéer, vem bestämmer? Delade åsikter Okunskap = fördomar

11 Synen på nakenhet Religion Avdramatisera Skolmiljö Kultur
Respektera den enskilda individen

12 Acceptans för varandra oavsett kön
Respekt Kommunikation Synsätt Barn/barn Barn/vuxen Vuxen/lärare

13 Samsyn Värderingar Medvetenhet
Allt detta påverkar skolan utifrån ett genus och religion/kulturellt perspektiv. Därför måste man arbeta med detta: Samsyn Värderingar Medvetenhet

14 Demokrati

15 Demokrati = Alla har lika värde oavsett kön Alla ska få göra sig hörda
Alla har rätt till sin åsikt

16 Normer Vi sätter normerna Normerna behöver inte vara rätt
Vi kan förändra normer

17 Lärarperspektiv Viktigt med medvetenhet
Bemötande - Ordval – färgval – klassrumspalcering m.m.

18 Lärarperspektiv Bemöter jag pojkar och flickor lika?
Hur kan jag stärka både pojkar och flickor i förskolan/skolan? Utesluter jag någon genom mina normer och värderingar?

19 Vad kan vi göra? Börja tidigt Diskussion – flick/pojkgrupper Föräldrar

20 Likabehandlingsplanen
”Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever”.

21 Referenser: Sahlström, J. ( 2006). En utmaning för heteronormen – lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi. Under ytan. Öhrn, E. (2002). Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. Stockholm: Liber Skolverket (2006) Nya allmänna råd för likabehandling. Skolverket (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Skolverket (1998). Läroplan för förskola, Lpfö 98. Stockholm: Fritzes AB Tallberg Broman I. (2002) Pedagogiskt arbete och kön med historiska och nutida eksempel. Lund Studentlitteratur Eilard A. (2004) Genus och etnicitet i en >läsebok< i den svenska mångetniska skolan. Pedagogisk forskning i Sverige 2004 årg 9 nr 4.

22 Referenser: Sahlström, J. ( 2006). En utmaning för heteronormen – lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi. Under ytan. Öhrn, E. (2002). Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. Stockholm: Liber Skolverket (2006) Nya allmänna råd för likabehandling. Skolverket (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Skolverket (1998). Läroplan för förskola, Lpfö 98. Stockholm: Fritzes AB Tallberg Broman I. (2002) Pedagogiskt arbete och kön med historiska och nutida eksempel. Lund Studentlitteratur Eilard A. (2004) Genus och etnicitet i en >läsebok< i den svenska mångetniska skolan. Pedagogisk forskning i Sverige 2004 årg 9 nr 4.


Ladda ner ppt "Genusperspektiv i förskola/skola"

Liknande presentationer


Google-annonser