Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationalitet, etnicitet, klass & kön

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationalitet, etnicitet, klass & kön"— Presentationens avskrift:

1 Nationalitet, etnicitet, klass & kön
Individ och identitet Nationalitet, etnicitet, klass & kön

2 EN individ kan tillhöra FLERA kategorier
Kategorier är en social konstruktion Ett sätt att dela in människor i, utifrån föreställningar i samhället Tillhörigheten till kategorier kan i sin tur påverka individens identitet

3 Kategorier ger oss…. Olika tillhörigheter Trygghet och gemenskap
Normer Status Makt i samhället Utanförskap och utstötning

4 Exemplet Fredrik Man Svensk Vit Medelålders Medelklass

5 Nationalitet Juridisk term för medborgarskap (i en stat)
I Sverige blir man som svensk (medborgare) om ens förälder är svensk medborgare (härstamningsprincipen) Utländska medborgare kan bli svenska medborgare efter ansökan om medborgarskap

6 Etnicitet Ett begrepp som innebär tillhörighet och gemenskap
Delande av kultur, seder och bruk, språk, religion & historia Ett flyktigt begrepp, utan klara gränser Innehållet tydligast i mötet med människor från andra etniciteter Gränserna för etnicitetens innehåll är föränderliga: Kultur, språk, seder, religion förändras

7 Sverige idag? År 1930: endast 1% födda utomlands
Idag är 14% födda i ett annat land än Sverige 4% av invånarna i Sverige har föräldrar som båda fötts utomlands, 6% har en förälder som fötts utomlands

8 Etnicitet: Över- och underordning
Lägre arbetslöshet bland svenskfödda Andelen tidsbegränsade anställningar är högre hos utrikes födda än hos inrikes födda Utlandsfödda och inrikes födda med utländsk bakgrund har svårare i konkurrensen på både arbets- och bostadsmarknaden: riskerar utsättas för diskrimination. Personer med utlandsklingande namn döms hårdare i rättssystemet

9 Klass (samhällsklass)
Kan definieras olika Marx: arbetare som säljer arbetskraft till borgarklassen som äger produktionsmedel (företag och fabriker) Utöver ekonomiska faktorer kan innehav av socialt och kulturellt kapital avgöra klasstillhörighet (Bourdieu) Socioekonomisk indelning: Företagare, tjänstemän och arbetare. Tjänstemän har lång eftergymnasial utbildning, arbetar i högkvalificerade yrken Arbetare har ingen eller kort gymnasial utbildning

10 Klass: Över- och underordning
Forskning visar att barn till arbetare tenderar stanna kvar inom arbetaryrken, medan barn till tjänstemän mer sannolikt läser vidare på universitetet Arbetare har sämre hälsa och kortare förväntad livslängd än tjänstemän Arbetare har sämre ekonomi. Svårare klara löpande utgifter Klass spelar alltså roll för individers livschanser och hälsa

11 Kön Flickor har högre betyg än pojkar efter avklarade gymnasiestudier
Kvinnor är i majoritet på universitet och högskolor (56%) Bland de som vill forska (doktorera) på universitet är män i majoritet De kvinnor som forskar får generellt sett lägre tjänster och mindre betalt än männen på universiteten Mönstret är liknande även inom andra sektorer: kvinnor tjänar mindre än män. De sektorer som domineras av kvinnor har lägre löner än dem som domineras av män (samtliga uppgifter från SCB, 2010)

12

13 Kön och genus Kön avser det biologiska könet – kvinna och man
Genus avser det forskning menar är socialt konstruerade skillnader mellan kvinnor och män Enligt genusteorier är kvinnor och män fostrade av samhället och dess normer. Kvinnor och män förväntas agera och vara på olika sätt, i enlighet med könsroller Diskutera: Finns det några exempel på könsroller?

14 Genusforskning Utgår från en genusordning som upprätthåller könsroller hindrar jämställdhet mellan könen Historikern Yvonne Hirdman talar om ett genussystem, med två principer: Principen om könens isärhållande – kvinnor och män arbetar inom olika sektorer Principen om mäns överordning och kvinnors underordning: Män tjänar mer och har mer makt över sina liv, medan kvinnors arbete värderas lägre. Mannen ses i samhället som norm och kvinnan som en avvikelse.

15 Diskutera! Ligger det något i Yvonne Hirdmans genussystem? Kan det förklara att kvinnor tjänar mindre pengar än män? Diskutera sedan frågorna D1-D8 på s. 63


Ladda ner ppt "Nationalitet, etnicitet, klass & kön"

Liknande presentationer


Google-annonser