Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMPETENS OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMPETENS OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER"— Presentationens avskrift:

1 KOMPETENS OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Utbildning, forskning och utveckling (FoU), barnrätt samt pilotverksamheter

2 UTBILDNING OCH FORSKNING OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Jan Terneby & Anjelica Hammersjö

3 Uppdrag – pekar ut politiker och ledningar
Budget 2014: ”kommittén för rättighetsfrågor i uppdrag att höja kompetensen iregionorganisationen om ett rättighetsbaserat arbete för att minska ojämlikhet och diskriminering”. ”genom satsningar på ökad kunskap om rättighetsbaserat arbetssätt ska verksamheterna tillföras kompetens och mognad att möta alla invånare oavsett bakgrund”.

4 Utbildningskoncept Att väcka intresse och engagemang
Ge grundläggande kunskaper om MR Diskussionsföreläsning med dialog och övningar Introducera några MR-verktyg Vilka skyldigheter har man som politiker och förvaltningsledning? Hur kan jag ta med kunskaperna i vardagsarbetet?

5 Program Inledning, uppdrag och incheckning
Grundläggande om mänskliga rättigheter Normer och diskriminering Rättighetsbaserat arbetssätt Hur går vi vidare?

6 2. Grundläggande om MR Kort om historia och bakgrund till FN:s arbete med MR Allmänna förklaringen ESK och politiska och medborgerliga rättigheter Juridiskt bindande konventioner för Sverige Nationell implementering Övning: plocka rättigheter Rättigheterna är odelbara och universella Olika typer av mänskliga rättigheter Vad händer med rättigheterna i skarpt läge, t ex budgetnedskärningar

7 3. Normer och diskriminering
Utgångspunkt i konventionstexter – oftast artikel 2 Diskrimineringslagen Juridisk, strukturell och institutionell diskriminering Normer, normkritik, makt och intersektionalitet

8 4. Rättighetsbaserat arbetssätt
Ansvarsnivåer Rättighetsbärare och skyldighetsbärare Från behov till rättigheter MR-koppling till relevant område (artiklar, General Comments) FN:s definition av ett rättighetsbaserat arbete (6 principer) Rättighetsanalys 3AQ från GC om rätten till hälsa/kultur

9 5. Uppsummering – din/er roll som skyldighetsbärare
Vad vill jag ta med mig från den här utbildningen till min vardag/mina arbetsuppgifter? Något särskilt nytt och/eller viktigt? Idéer och tankar inför fortsatt arbete?

10 Utvärdering Utbildningens nivå passade mina förkunskaper
Ge gärna exempel från respektive verksamhet hur konventionstexten kan användas Utvärdering Det pedagogiska upplägget var bra men jag skulle gärna önskat en heldag Jag har lärt mig nytt om MR, viktigt med odelbarheten och universalismen Fler praktiska exempel på hur jag kan omsätta kunskapen i arbete med utredningar och beslutsunderlag En insikt jag fått är att om jag får in detta som en självklar del i mitt arbete så skulle det ge ett större djup/en ytterligare dimension till mitt arbete Mer verktyg och någon liten checklista med konkreta att tänka-på-tips Jag har fått ökad medvetenhet om vilka skyldigheter jag har som politiker

11 Våra egna reflektioner/erfarenheter
Stort intresse från politiker Lite tuffare med förvaltningsledningar Viktigt att pedagogisk form och utbildningsinnehåll harmonierar Önskvärt men svårt att konkretisera för varje unik målgrupp Vi på kansliet har lärt oss mycket Vi har skapat intresse och engagemang för MR Mandat från politik och ledning för vidare insatser med MR

12 FoU på kansliet - en överblick
Kvalitetssäkrad beställning Utlysning, tilldelning, återkoppling, mallar, återrapportering Forskarseminarier Återföring till beslutsfattare Regelbundna presentationer av uppdragsforskning Förbättrade beslutsunderlag Kunskapshöjning inom regionen Fredagsseminarier Rapportserie Externa relationer (utvecklingsområde) Kontaktnät med andra FoU-miljöer Kunskapsspridning till invånare Avstämning med civilsamhället

13 Rapportserie Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning
Uppdragsforskning, konsultrapporter, student- och praktikantrapporter, utredningar från kansliet

14 Rapportserie Vol 1, hösten 2014
Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning Vol 1, hösten 2014 Vol 2, våren 2015 Möjligheter och svårigheter med mätning av mänskliga rättigheter Mätning av mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter som bedömningskriterium vid utvärdering Mätning av mänskliga rättigheter på Bohusläns museum

15 Rapportserie Vol 2, våren 2015
Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning Vol 1, hösten 2014 Vol 2, våren 2015 Rättighetsperspektivet i den löpande uppföljningen Väst-SOM:s användbarhet för analyser av rättighets-situationen i VGR Tillgänglighetsdatabasen (TD) som verktyg för att främja mänskliga rättigheter Jämställdhetsintegrerade budgetindikatorer som verktyg för att främja mänskliga rättigheter

16 Uppdragsforskning Slutrapport våren 2015:
Ungas medskapande – lärande av ungas erfarenheter Invånardialogens roll och former Mänskliga rättigheter i offentlig upphandling Utlysning av ny uppdragsforskning: 29 Januari 2015 4 juni 2015

17 Barnets mänskliga rättigheter Anna-Karin Bragd & Anni Rydberg

18 Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter
Västra Götalandsregionen ska bli ännu bättre på att tillgodose barnets mänskliga rättigheter – därför finns vi!

19 Mål 1 Fokus Mål 2

20 Mål 1 Fokus Utbildningar grund, skräddarsydda
Ombud för barnets rättigheter Startsamtal och processtöd Praktiska verktyg Fokus

21 Mål 2 Referensgrupper Kunskapsspridning Barnrättsutvecklare Fokus

22 Vad händer 2015? Exempel Utveckling utbildning
Folktandvården, Regionservice och Närhälsan Fler ombud för barnets rättigheter Utbildning kommuner Högskolan Väst Sveriges Kommuner och Landsting

23 Vad händer 2015? Exempel Fler referensgrupper Barnrättsutvecklare
Nätverk med referensgrupper Samverkan

24 Tack! anna-karin.bragd@vgregion.se anni.rydberg@vgregion.se

25 Pilotprojekt om rättighetsbaserat arbetssätt Emma Broberg

26 Vårt uppdrag Kommitténs reglemente: Kommitténs strategi:
stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter lyfta fram fördelarna för individen och organisationen med ett rättighetsbaserat arbetssätt Kommitténs strategi: pröva ett rättighetsbaserat arbetssätt i praktiken inom några av Västra Götalandsregionens verksamheter Rättighetskommitténs kansli

27 Övergripande mål för pilotarbetet
Fram till sommaren 2015 ska tre verksamheter inom Västra Götalandsregionen ska ha prövat och utvecklat ett rättighetsbaserat arbetssätt (Bohusläns museum/Västarvet, Angereds Närsjukhus och Psykosvårdkedja Nordost). Erfarenheter, kunskaper och metoder från de tre piloterna ska fortlöpande dokumenteras och utgöra underlag för Västra Götalandsregionens arbete för mänskliga rättigheter. Från oktober 2015 sker spridning till resten av regionen. Rättighetskommitténs kansli

28 Kriterier för ett rättighetsbaserat arbetssätt
1. Inventera olika individers och gruppers tillgång till en eller flera mänskliga rättigheter 2. Målen relateras mänskliga rättigheter 3. Verksamheten/uppgiften fokuserar särskilt på områden och/eller grupper där skyddet är svagast

29 Samtliga arbetsprocesser bygger på central
rättighetsprinciper som delaktighet och inkluderande, icke- diskriminering och jämlikhet, tydligt ansvarstagande och transparens 5. Utvärdering görs av både mål/effekter och arbetsprocesser Rättighetsskyddet stärks genom ansvarigas förmåga att leva upp till sina åtaganden och rättighetsbärarnas förmåga att kräva och åtnjuta sina rättigheter

30 Insatser – genomsyrade av ett rättighetsbaserat förhållningssätt
Nollmätning Gemensam handlingsplan för arbetet Basutbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete, workshops på olika teman kring rättighetsbaserat arbete I samband med utbildningen definiera uppgifter, situationer och dilemman kring mänskliga rättigheter som är lämpliga att arbeta vidare med Följeforskning av MR-piloterna Kansliet ansvarar för utbildning och process-stöd, själva omsättningen ansvarar verksamheterna för.

31 Bohusläns museum / Västarvet
MR workshops Rättighetsintegrering av VP 2015 Spridning till resten av Västarvet MR-Ambassadörer och MR-plan Internutvärdering och fortsättning Berätta om MR-workshops:en, upplägget och hur de kommer att spridas vidare till ambassadörer och chefer. Också visa på hur de har mottagits av den övriga personalen – plocka från deras sammanställning av utvärderingen och komplettera med utdrag från MR-check ups.

32 Psykosvårdkedjan Nordost
Öppet Hus – film Rätten att rösta Studiecirkel till brukarna Rättighetsanalyser – rätten till bostad, tvångsbehandling Kulturformuleringen Lyfta vikten av brukarinflytandet och att de kopplar arbetet till brukaren på ett tydligare sätt än de andra piloterna.

33 Angereds Närsjukhus Dilemman – arbete med rättighetsanalyser på teamtid Tolkar, individ- kontra grupprättigheter, klädpolicy, MR-perspektiv i anamnes, information mm. Brukarinflytande genom hearings och dialog MR-mentorer – ett långsiktigt tänk! Informera om några av de dilemman som har kommit upp hittills och strukturen för deras fortsatta arbete. Visa funktions-beskrivningen för MR-mentorer.

34 Effekter av arbetet hittills…
Legitimitet för nytt arbetssätt Viktigt forum/utrymme reflektion Kopplingar mellan MR och det egna arbetsuppdraget MR är mer synliggjort i verksamheterna Perspektivskiftning från enbart behov till rättigheter


Ladda ner ppt "KOMPETENS OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER"

Liknande presentationer


Google-annonser