Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt?"— Presentationens avskrift:

1 Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt?
Vilken bild har de fått av kommunen vid den kontakten? Är vi till också för företagen? Blev de lotsade till flera personer eller förvaltningar? Det är ju nästan alla företag i kommunen – vad vill de när de hör av sig? Hur var bemötandet? Fick de den hjälp de ville ha? Behövs det en återkoppling? 8 av 10 företag har nån gång kontakt med kommunen. Följdfrågor uppstår - Det är ju nästan alla företag i kommunen – vad vill de när de hör av sig? - Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt? - Vilken bild har de fått av kommunen vid den kontakten? Fick de den hjälp de ville ha? Blev de lotsade rätt? Vem är vi egentligen till för? Är vi till också för företagen? Betyder det att många fler än näringslivskontoret har kontakt med företagare? Företagen möter i sina kontakter kommunen i en mängd olika roller. Det är kommunen som myndighet, som servicegivare, som uppdragsgivare, som markägare eller som remissinstans. Arbetet inom de flesta, för att inte säga alla, förvaltningar eller sektorer har inverkan på företagens villkor. Det är därför viktigt att hela kommunen genomsyras av en positiv attityd till företagen och arbetar för att utveckla goda relationer.

2 Hur kan kommunen bli bättre på att möta företagen?
Vet vi vad vi behöver göra för att möta företagen bättre? Hur tar vi reda på svaren till dessa frågor? Ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Att hitta de lösningar som skapar attraktiva miljöer för näringslivets utveckling blir alltmer avgörande för kommuners, regioners och länders konkurrenskraft. Var människor och företag väljer att etablera sig och driva sitt företag påverkas i regel av många faktorer. Tillgången till kapital, arbetskraft, närhet till marknad, nätverk och goda livsmiljöer för att nämna några. Att vara företagare i Sverige innebär också en omfattande kontakt med myndigheter. Hur regler är utformade och hur myndigheter möter företag påverkar även det företagsklimatet. På lokal och regional nivå handlar det om exempelvis tillståndsgivning och tillsyn, men också mer aktivt näringslivsfrämjande arbete som att hantera etableringsfrågor och rådgivning till företag. Att de myndigheter som företagen är beroende av är tillgängliga, ger en god service, agerar rättssäkert och effektivt kan vara avgörande för företagen.

3 Utbildningen Förenkla - helt enkelt
Ett steg på vägen Utbildningen Förenkla - helt enkelt Att på olika sätt göra det enklare för företagen att följa regler och utvecklas är ett sätt för kommunen att skapa ett bättre företagsklimat –och där spelar den egna organisationen och alla medarbetare en viktig roll. Här kan Utbildningen Förenkla - helt enkelt vara ett steg på vägen.

4 Mål med utbildningen Utbildningen ska leda till bättre och effektivare kontakter mellan kommunen och företagen. Utbildningen ska visa på metoder och verktyg som kan leda till utvecklade arbetssätt och ett positivt förhållningssätt till företagandet. Målet med utbildningen är bättre och effektivare kontakter mellan kommunen och företagen. Utbildningen ska visa på metoder och verktyg som kan leda till utvecklade arbetssätt och ett positivt förhållningssätt till företagandet inom förvaltningarna. Genom exempelvis ökad service och tillgänglighet, nya rutiner, förändrade attityder och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och mellan kommunföreträdare som har olika roller och uppgifter

5 som ger… … ökade insikter om näringslivets betydelse /villkor. … inblick i hur regelverk påverkar företagen och hur de kan förenklas. … ökat engagemang och ansvarstagande i mötet med företagen. … verktyg för att ge bra service utan avkall på god myndighetsutövning. … en bild av vinsterna med ett samarbete mellan förvaltningar. … tydligare roller och ansvar mellan förvaltningar, mellan politiker, tjänstemän och företag. … grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på hemmaplan. Målet med utbildningen uppnås genom att: … ge deltagarna ökade insikter om näringslivets betydelse för att skapa resurser till välfärden, och insikter om företagens villkor … ge inblick i hur regelverk påverkar företagen och hur regelverken kan förenklas och handläggningsrutiner förbättras … ge deltagarna ökat engagemang och ansvarstagande när de som tjänstemän eller politiker möter företag i sin vardag … ge deltagarna verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning. … visa på vinsterna för både företag och kommun med ett samarbete mellan förvaltningar där alla bidrar till en gemensam utveckling … tydliggöra roller och ansvar mellan förvaltningar, mellan politiker, tjänstemän och företag. … ge deltagande kommuner grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på hemmaplan

6 För alla som möter företagen i sitt arbete
Vem är utbildningen till för? Utbildningen vänder sig till kommuner som vill arbeta med ett förändringsarbete för att skapa ett bättre företagsklimat. Målgruppen är bred i kommunen. Utbildningen är förvaltningsöverskridande och vänder sig till samtliga förvaltningschefer, handläggare och politiker som möter företagen i sitt dagliga arbete. Bl. a näringsliv, samhällsbyggnad, miljökontor, tekniska kontor, utbildning, fastigheter samt upphandlingsenheter eller motsvarande.

7 Konceptet Att ta del av andras erfarenheter och naturligtvis dela med sig av sina egna är en drivande faktor i utbildningen. En annan är att praktiska övningar ger färdigheter som lättare kan omsättas i det dagliga arbetet. De idéer som deltagarna får under kursen om hur den egna kommunen kan bli bättre på att möta företag ska leda fram till en handlingsplan. Att ta del av andras erfarenheter och naturligtvis dela med sig av sina egna är en drivande faktor i utbildningen. Delar av utbildningen kommer därför att genomföras tillsammans med andra kommuner för erfarenhetsutbyte. En annan drivande faktor är att praktiska övningar ger färdigheter som lättare kan omsättas i det dagliga arbetet. Företagsbesök, ”läxor”, och enklare övningar är delar i utbildningen. De idéer som deltagarna får under kursen om hur den egna kommunen kan bli bättre på att möta företag ska leda fram till en handlingsplan. Planen ska sedan ligga till grund för de förändringar som kommunen ska genomföra.

8 Hålls i den egna kommunen (obegränsat antal deltagare)
Block 1 och 3 Hålls i den egna kommunen (obegränsat antal deltagare) Block 2 Internat för ett 20-tal nyckelpersoner Ett halvår - ett år Utbildningen innehåller ett grundkoncept bestående av olika block . Varje block innehåller ett antal moment där föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussion i mindre grupper. Innan block ett startar genomförs en förankrings- och informationsträff med kommunens ledning. Block ett och tre genomförs i kommunen med ett stort antal deltagare från flera olika förvaltningar och block två är ett internat för 20 personer. Tidpunkter för respektive utbildningstillfälle planeras gemensamt av den kursansvarige i kommunen och med kontaktpersoner på SKL. För att ge god tid för förankring, hemarbete och praktiska övningar på hemmaplan kommer utbildningen att pågå från ett halvår till ett år.

9 Vad ingår SKL och Tillväxtverket erbjuder en processledare som sätter ihop och leder utbildningen samt fungerar som stöd till kommunen Alla föreläsare och deras omkostnader i samtliga utbildningsblocken. Lokal, måltider, studiematerial och fasta omkostnader till internatblocket. Processtöd under utbildningens genomförande och i arbetet med att ta fram en handlingsplan. Utvärdering av utbildningsinsatsen. En utbildningsansvarig processledare som sätter ihop och leder stora delar av utbildningen. Utbildningsansvarig fungerar också som stöd till den person som kommunen utser för att samordna utbildningsinsatsen i organisationen. Alla föreläsare och deras omkostnader i samtliga utbildningsblocken. Lokal, studiematerial och fasta omkostnader till internatblocket. Dessutom ingår då all förtäring; fika, luncher och middag för deltagarna. Processtöd under utbildningens genomförande och i arbetet med att ta fram en handlingsplan för utveckling av verksamheten som ska arbetas fram inom ramen för utbildningen. Utbildningsinsatsen utvärderas genom att sammanställa deltagarnas tankar och synpunkter kring innehåll och genomförande. Processledare Thomas Forslin

10 Kommunens egen insats Priset för utbildningen är 160 000 kr.
Kommunen utser en kursansvarig person som förankrar, driver och följer upp arbetet i den egna organisationen. Kommunen står för lokal samt eventuell förtäring i samband med block 1 och 3 som hålls i den egna kommunen Kommunen bokar och bekostar deltagarnas resa och logi i samband med internatet i block 2 Den kursansvarige samordnar kommunens egna handlingsplansarbetet Kostnaden för en kommun är kronor. Då är antalet platser endast begränsat för internatblocket (max 20 personer). I priset ingår bl. a: En utbildningsansvarig processledare som sätter ihop och leder stora delar av utbildningen. Kommunens utser en kursansvarig i kommunen som förankrar, driver och följer upp arbetet i den egna organisationen. Alla föreläsare och deras omkostnader i samtliga utbildningsblocken ingår, liksom lokal, förtäring, studiematerial och fasta omkostnader till internatblocket. Tillkommer gör kostnader som är relaterade till antalet deltagare i Block 1 och 3 för lokaler (om inte egna utbildningslokaler kan användas), eventuell förtäring samt studiematerial till dessa deltagare. Till internatblocket tillkommer kostnader för resa och logi. Mer information och anmälan finns på

11 Utbildningen ger verktyg!

12 Några röster om utbildningen
Vi ska inte sänka vår kvalitet på myndighetsutövningen men lägga till en dimension – ett företagarperspektiv. SKL:s utbildning ger oss verktygen att förädla vår service till företagen. /Thomas Forsberg, Miljö- och hälsoskydd, Västerås stad ” Att ha erbjudit och genomfört kompetens-utveckling gör det lättare att sedan ställa krav när nya arbetssätt tas fram. Det gäller ju att få varje individ i organisationen att även tänka utifrån företagens behov i allt vi gör, från hur en text ser ut på webben till hur vi bemöter företag” /Annika Larsson, kommunchef i Tibro kommun Här är några röster om utbildningen. Västerås stad som ska genomföra utbildningen samt Tibro kommun som genomfört en liknande utbildning tidigare.

13 finns på www.skl.se/forenkla
Mer information finns på


Ladda ner ppt "Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt?"

Liknande presentationer


Google-annonser