Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Selin Niko Liljelund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Selin Niko Liljelund"— Presentationens avskrift:

1 Thomas Selin Niko Liljelund
Apollo Thomas Selin Niko Liljelund

2

3 Innehåll Inledning Metod Teori Empiri Tolkningar och slutsatser

4 Inledning Reklam har förekommit en lång tid tillbaka,
arkeologer menar att reklam förekommit i Antikens Rom 1800-talet utvecklades marknadsföringen Läskunnigheten ökade Tidningar och tidskrifter användes som marknadsföringsmedel 1900-talet var en ytterligare utveckling Nya mediekanaler som TV, Radio, telefon samt andra digitaliska och interaktiva medier Idag har Word-of-mouth (WOM) har också börjat användas som marknadsföringsmedel

5 Varför WOM? Den ökade reklammängden Tillämpning av WOM
Från oändligt många mediekanaler  Konsumenten är trött på all reklam Tillämpning av WOM vid sidan om all annan reklam där konsumenten delar med sig av sina erfarenheter och åsikter om en viss produkt eller tjänst till sina medkonsumenter Speciellt viktigt inom upplevelseindustrin (destinationsbranschen, restaurangbranschen etc.)

6 Fallstudie av Apollo Sveriges tredje största resebolag
Består av en kvalitativ och kvantitativ undersökning Kvalitativa undersökningen är en e- postintervju med Apollo Kvantitativa undersökningen är en enkätundersökning till resenärer i åldern 18 och uppåt

7 Undersökningar (kvalitativ och kvantitativ)
Metod Redogörelse för ansatser och metoder: Undersökningar (kvalitativ och kvantitativ) Datainsamling

8 Empirisk undersökning
Hermeneutik Förståelse och/eller fördomar i fokus Tidigare kunskap grunden -> tolkning Absolut sanning eftersträvas INTE T.ex. ”både” och ”varken eller” Positivism T.ex. ”Antingen eller” Mönster och regelmässigheter, orsaker och följder -> hitta dem Skribenternas väg

9 Hypotetisk-deduktion
Formulera hypoteser och problemställningar -> prövas med empirisk undersökning Fördel: samspel mellan teori och empiri

10 Kvalititativ och kvantitativ data
Kvantitativ: mäta företeelser som kan omvandlas till siffror. Analys av siffermaterial Kvalitativ: individers egna tolkning om miljön. Större flexibilitet Båda används paralellt-> paralell metodtriangluering

11 Datainsamlingsmetod Kvalititativ: Apollos marknadsföringschef
E-postintevju (öppna frågor): Apollos verksamhet Apollos syn på WOM Apollos framtidsvision Telefonintervju Kvantitativ: Resenärer (alla över 18) Enkät (50 personer svarar) Skillnader mellan populationen Utgör primärdatan Jämörelse -> är WOM viktigt för Apollo?

12 Analysmetod Målsättning: Apollos intentioner, motiv avsikter,
Verklighetstolkningar i användning av WOM marketing

13 Analysmetod forts. Analys av kvalitativ data:
Analys av meningsinnehåll (koncentration på datamaterialet) Samband mellan Apollo och WOM Analys av kvantitativ data: Korstabeller/grafer

14 Teori

15 Teoretisk relevans – Relationsmarknadsföring vs
Teoretisk relevans – Relationsmarknadsföring vs. Traditionell marknadsföring Traditionell marknadsföring Sälja till så många som möjligt, så mycket som möjligt Marknadsförings mixen Relationsmarknadsföring Kunden eller relationen i fokus Skapa relationer  kunder köper mycket mera

16 Connected marketing De traditionella metoderna har förändrats
Annonsering Förs.kampanjer PR Personlig försäljning  Connected marketing Är en samlingsterm som innehåller WOM marketing Viral marketing Buzz marketing

17 WOM marketing Personer delar med sig av sina uppfattningar, både positiva och negativ angående ett varumärke, produkt eller tjänst Idag inte bara muntig Internet E-post Word-of-mouse

18 WOM marketing Positiv WOM Negativ WOM
hjälper företaget att bygga upp affärsverksamhet Kraftigare än traditionella kanaler för avsändaren är icke kommersiell Negativ WOM skadar företaget Kan ha större nackdelar Svårt att kontrollera WOM betydelse stor vid köp av dyra tjänster (resor)

19 WOM i praktiken År 2004 Nike och Lance Armstrong WOM kampanj
Gult armband ”Live strong” 6 mån 20 milj. Sålda i 60 länder Efter ett år 40 milj. sålda Hotmail WOM kampanj  12 miljoner nya medlemmar på 18 månader Viral Marketing

20 Viral Marketing Reklam som sprider och förökar sig över Internet likt ett virus men i positiv mening Användning av kunders sociala nätverk för att vidareförmedla ett marknadsföringsbu dskap

21 Viral Marketing Fördelar Nackdelar Samma som WOM
Spridningen kan vara snabbare och större Opinionsbildning (tobak, djurplågeri..) Nackdelar Okontrollerbart Begränsningar i storlek (Mbit)

22 Buzz Marketing Taktik från företagets sida
Kampanj Jippo Händelse  media och konsumenter sprider positiv WOM Idag använder företag sig av en s.k. ”frivillig marknadsföringsarmé”

23 Nätverksteorier

24 Opinionsledarens roll
gnngfnf

25 Behov som skapar kommunikation
gf

26 Empiri Undersökningarna

27 Destinationsbranschen
Början i 50-talet Rimliga resekostnader (p.g.a. konkurrens) Mer fritid Valfrihet Företagen måste erbjuda bra service -> trogna kunder WOM ett medel att få kunder

28 Apollo Grundat år 1982 Från reseförsäljare till researrangör
Köptes år 2001 av schweizisk resekoncern Tredje störst Ledande på resor till Grekland Huvudmålgrupp: åriga reseglada människor Målsättning: Modern och flexibel Fokus: Frihet

29 Kvalitativa undersökningen
Intervju Staffan Jansson (e-post) Tio frågor, tre avsnitt Apollos marknadsuppfattning? Hur har destinationsbranschen förändrats? Apollos anpassing?

30 Resultat av kvalitativ undersökning
Marknaden: Prisen sjunkit (bl.a. konkurrens) Fler boende alternativ Internet WOM Fördelar: Mottagarens förtoende Hög tillitsfaktor Nackdelar: Svårt att kontrolera Negativ info om företaget

31 Resultat av kvalitativ undersökning forts.
Framtiden: Kunder förlitar på eget nätverk WOM växer

32 Kvantitativa undersökningen (Enkätundersökningen)
Södertörns Högskolas Bibliotek Flemingberg 13. april 2007. 65 respondenter (över 18 år) Enkätens frågor: 1-2 Bakgrundsinfo (ålder, kön) 3-5 informationsbyte mellan resenärer om researrangörer 6-7 preferenser och tillitsgrad 8 WOM viktigt för resenärerna?

33 Resultat av enkätundersökning
Fråga 1: Män 65% Kvinnor 35% Fråga 2: 65% år gamla (undersökningsplatsen )

34 Forts. Fråga 3: Fråga 4 85% någon gång diskuterat
80% någon gång rekommenderat

35 Forts.

36 Forts. Rangordna från 1-5 Vänner, familj och internet mest förtroende
Massmedier och reklam i vinstsyfte Internet stor informationskälla

37 Forts. Majoriteten följer tips Praktiken?

38 Tolkning och slutsatser

39 Tolkning av e-post intervju
Jansson hade goda uppfattningar om WOM Förvåning över WOMs marginella användning Face-to-face restriktioner Koncentration på viral marketing P.g.a. marknadsanpassning och stor spridning

40 Tolkning av enkätundersökning
Genereras WOM? 85% diskuterar researrangörerna Litet mera positiv WOM än negativ WOM svårt att kontrollera för företag WOM viktigt för resenärer? Ja; åsikter, råd och tips värnas Förtroende i information från vänner och familj

41 Slutsatser Apollo arbetar mera med Viral marketing än WOM
Apollos arbete med WOM sporadiskt och enformigt WOM viktigt för resenärer -> WOM viktigt för Apollo

42 Diskussion

43 Reflektioner Apollo tredje störst -> framgångsrikt
Har inte arbetat med WOM (dock medveten om WOM) Negativ WOM förödande effekter Inget arbete med WOM, går miste om marknadsandelar? Marknadsföring many-to-many (nätverk) Trådlös teknologi & marknadsföring

44 Teori & litteratur Researrangörers hemsida, wikipedia
Validitet, Reliabilitet

45 Egna åsikter Frågor?

46 Tack! Frågor?


Ladda ner ppt "Thomas Selin Niko Liljelund"

Liknande presentationer


Google-annonser