Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Selin Niko Liljelund.  Inledning  Metod  Teori  Empiri  Tolkningar och slutsatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Selin Niko Liljelund.  Inledning  Metod  Teori  Empiri  Tolkningar och slutsatser."— Presentationens avskrift:

1 Thomas Selin Niko Liljelund

2

3  Inledning  Metod  Teori  Empiri  Tolkningar och slutsatser

4  Reklam har förekommit en lång tid tillbaka, ◦ arkeologer menar att reklam förekommit i Antikens Rom  1800-talet utvecklades marknadsföringen ◦ Läskunnigheten ökade ◦ Tidningar och tidskrifter användes som marknadsföringsmedel  1900-talet var en ytterligare utveckling ◦ Nya mediekanaler som TV, Radio, telefon samt andra digitaliska och interaktiva medier  Idag har Word-of-mouth (WOM) har också börjat användas som marknadsföringsmedel

5  Den ökade reklammängden ◦ Från oändligt många mediekanaler ◦  Konsumenten är trött på all reklam  Tillämpning av WOM ◦ vid sidan om all annan reklam ◦ där konsumenten delar med sig av sina erfarenheter och åsikter om en viss produkt eller tjänst till sina medkonsumenter  Speciellt viktigt inom upplevelseindustrin (destinationsbranschen, restaurangbranschen etc.)

6  Sveriges tredje största resebolag  Består av en kvalitativ och kvantitativ undersökning  Kvalitativa undersökningen är en e- postintervju med Apollo  Kvantitativa undersökningen är en enkätundersökning till resenärer i åldern 18 och uppåt

7 Redogörelse för ansatser och metoder: Undersökningar (kvalitativ och kvantitativ) Datainsamling

8  Hermeneutik ◦ Förståelse och/eller fördomar i fokus ◦ Tidigare kunskap grunden -> tolkning ◦ Absolut sanning eftersträvas INTE ◦ T.ex. ”både” och ”varken eller”  Positivism ◦ T.ex. ”Antingen eller” ◦ Mönster och regelmässigheter, orsaker och följder -> hitta dem ◦ Skribenternas väg

9  Formulera hypoteser och problemställningar -> prövas med empirisk undersökning  Fördel: samspel mellan teori och empiri

10  Kvantitativ: mäta företeelser som kan omvandlas till siffror. ◦ Analys av siffermaterial  Kvalitativ: individers egna tolkning om miljön. ◦ Större flexibilitet  Båda används paralellt-> paralell metodtriangluering

11  Kvalititativ: Apollos marknadsföringschef ◦ E-postintevju (öppna frågor):  Apollos verksamhet  Apollos syn på WOM  Apollos framtidsvision ◦ Telefonintervju  Kvantitativ: Resenärer (alla över 18) ◦ Enkät (50 personer svarar)  Skillnader mellan populationen  Utgör primärdatan  Jämörelse -> är WOM viktigt för Apollo?

12  Målsättning: Apollos ◦ intentioner, ◦ motiv ◦ avsikter, ◦ Verklighetstolkningar i användning av WOM marketing

13  Analys av kvalitativ data: ◦ Analys av meningsinnehåll (koncentration på datamaterialet) ◦ Samband mellan Apollo och WOM  Analys av kvantitativ data: ◦ Korstabeller/grafer

14

15  Traditionell marknadsföring ◦ Sälja till så många som möjligt, så mycket som möjligt ◦ Marknadsförings mixen  Relationsmarknadsföring ◦ Kunden eller relationen i fokus ◦ Skapa relationer  kunder köper mycket mera

16  De traditionella metoderna har förändrats ◦ Annonsering ◦ Förs.kampanjer ◦ PR ◦ Personlig försäljning   Connected marketing  Är en samlingsterm som innehåller ◦ WOM marketing ◦ Viral marketing ◦ Buzz marketing

17  Personer delar med sig av sina uppfattningar, både positiva och negativ angående ett varumärke, produkt eller tjänst  Idag inte bara muntig ◦ Internet ◦ E-post ◦ Word-of-mouse

18  Positiv WOM ◦ hjälper företaget att bygga upp affärsverksamhet ◦ Kraftigare än traditionella kanaler för avsändaren är icke kommersiell  Negativ WOM ◦ skadar företaget ◦ Kan ha större nackdelar ◦ Svårt att kontrollera  WOM betydelse stor vid köp av dyra tjänster (resor)

19  År 2004 Nike och Lance Armstrong WOM kampanj ◦ Gult armband ”Live strong” ◦ 6 mån 20 milj. Sålda i 60 länder ◦ Efter ett år 40 milj. sålda  Hotmail WOM kampanj ◦  12 miljoner nya medlemmar på 18 månader ◦ Viral Marketing

20  Reklam som sprider och förökar sig över Internet likt ett virus men i positiv mening  Användning av kunders sociala nätverk för att vidareförmedla ett marknadsföringsbu dskap

21  Fördelar ◦ Samma som WOM ◦ Spridningen kan vara snabbare och större ◦ Opinionsbildning (tobak, djurplågeri..)  Nackdelar ◦ Okontrollerbart ◦ Begränsningar i storlek (Mbit)

22  Taktik från företagets sida ◦ Kampanj ◦ Jippo ◦ Händelse ◦  media och konsumenter sprider positiv WOM  Idag använder företag sig av en s.k. ”frivillig marknadsföringsarmé”

23

24

25

26 Undersökningarna

27  Början i 50-talet  Rimliga resekostnader (p.g.a. konkurrens)  Mer fritid  Valfrihet  Företagen måste erbjuda bra service -> trogna kunder  WOM ett medel att få kunder

28  Grundat år 1982  Från reseförsäljare till researrangör  Köptes år 2001 av schweizisk resekoncern  Tredje störst  Ledande på resor till Grekland  Huvudmålgrupp: 15-74-åriga reseglada människor  Målsättning: Modern och flexibel  Fokus: Frihet

29  Intervju Staffan Jansson (e-post)  Tio frågor, tre avsnitt ◦ Apollos marknadsuppfattning? ◦ Hur har destinationsbranschen förändrats? ◦ Apollos anpassing?

30  Marknaden: ◦ Prisen sjunkit (bl.a. konkurrens) ◦ Fler boende alternativ ◦ Internet  WOM ◦ Fördelar:  Mottagarens förtoende  Hög tillitsfaktor ◦ Nackdelar:  Svårt att kontrolera  Negativ info om företaget

31  Framtiden: ◦ Kunder förlitar på eget nätverk ◦ WOM växer

32  Södertörns Högskolas Bibliotek Flemingberg 13. april 2007.  65 respondenter (över 18 år)  Enkätens frågor: ◦ 1-2 Bakgrundsinfo (ålder, kön) ◦ 3-5 informationsbyte mellan resenärer om researrangörer ◦ 6-7 preferenser och tillitsgrad ◦ 8 WOM viktigt för resenärerna?

33  Fråga 1: ◦ Män 65% ◦ Kvinnor 35%  Fråga 2: ◦ 65% 20-29 år gamla (undersökningsplatsen )

34  Fråga 3: ◦ 85% någon gång diskuterat  Fråga 4 ◦ 80% någon gång rekommenderat

35

36  Rangordna från 1-5  Vänner, familj och internet mest förtroende ◦ Massmedier och reklam i vinstsyfte ◦ Internet stor informationskälla

37  Majoriteten följer tips ◦ Praktiken?

38

39  Jansson hade goda uppfattningar om WOM  Förvåning över ◦ WOMs marginella användning  Face-to-face restriktioner ◦ Koncentration på viral marketing  P.g.a. marknadsanpassning och stor spridning

40  Genereras WOM? ◦ 85% diskuterar researrangörerna ◦ Litet mera positiv WOM än negativ ◦ WOM svårt att kontrollera för företag  WOM viktigt för resenärer? ◦ Ja; åsikter, råd och tips värnas  Förtroende i information från vänner och familj

41  Apollo arbetar mera med Viral marketing än WOM  Apollos arbete med WOM sporadiskt och enformigt  WOM viktigt för resenärer -> WOM viktigt för Apollo

42

43  Apollo tredje störst -> framgångsrikt  Har inte arbetat med WOM (dock medveten om WOM)  Negativ WOM förödande effekter  Inget arbete med WOM, går miste om marknadsandelar?  Marknadsföring many-to-many (nätverk)  Trådlös teknologi & marknadsföring

44  Researrangörers hemsida, wikipedia  Validitet, Reliabilitet

45  Egna åsikter  Frågor?

46 Frågor?


Ladda ner ppt "Thomas Selin Niko Liljelund.  Inledning  Metod  Teori  Empiri  Tolkningar och slutsatser."

Liknande presentationer


Google-annonser