Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multimodal rehabilitering St Trädgårdsgatans HC i samarbete med Samrehab distrikt, Västervik Förbättringsprogram 10 Teammedlemmar  Martina Sundberg, leg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multimodal rehabilitering St Trädgårdsgatans HC i samarbete med Samrehab distrikt, Västervik Förbättringsprogram 10 Teammedlemmar  Martina Sundberg, leg."— Presentationens avskrift:

1 Multimodal rehabilitering St Trädgårdsgatans HC i samarbete med Samrehab distrikt, Västervik Förbättringsprogram 10 Teammedlemmar  Martina Sundberg, leg. psykolog  Lena Ohlsson, leg. sjuksköterska/sjukskrivningskoordinator  Helena Bäckström, leg. specialistläkare i allmänmedicin  Thomas Aupers, leg. sjukgymnast  Ulrika Fröberg, leg. arbetsterapeut Tidsperiod för genomförande av förbättringsarbetet 2013-09-17 – 2014-04-24

2 Stora Trädgårdsgatans Hälsocentral och Samrehab Sedan 2009 arbete med MMR-1 för patienter med långvarig smärta på primärvårdsnivå Teamets sammansättning varierar utifrån patientens vårdkontakter Grad av utredning och målsättning med behandlingsperioden, samt strukturen på mötena har varierat

3 Förbättringsarbetets syfte  MMR1 ska genomföras enligt Nationella medicinska indikationer för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, för återgång i arbete  Utveckla teamarbetet, förbättra struktur och flöde i rehabiliteringen samt se över kunskapsnivå för teamdeltagarna  Att teamarbetet ska fortsätta även om stimulansmedlen tas bort

4 Baslinjemätning Gemensamt granskades fem patienters journaler och blankett för rehabiliteringsutredning MMR-1 för att mäta i vilken grad SMARTa mål var satta för rehabiliteringsperioden

5 Identifierade problem  Patienterna var inte färdigutredda innan teammötet  Målformulering för rehabiliteringsperioden hade i många fall brustit  Vårdgivarna hade bristande kunskap om hur MMR-1 ska genomföras enligt Nationella medicinska indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta  Teammöten saknade struktur och var inte effektiva  Det fanns ingen mall i Cosmic för gemensam dokumentation Att införa en gemensam dokumentationsmall i Cosmic kräver dock andra aktörers medverkan och ligger således utanför vårt förbättringsarbetet

6 Resultat av förbättringsarbetet  Varje profession har sammanställt kriterier för utredningsarbetet enligt de Nationella riktlinjerna för multimodal rehabilitering  MMR-processen har förtydligats  Ett PM över mötesstruktur har framtagits  Ett kontrakt där de SMARTa målen och schema över rehabiliteringsperioden har framtagits  Blankett för rehabiliteringsutredning och utvärdering av rehabilitering har reviderats

7 Koordinator Patienten medicinskt färdigutredd? Koordinator Patienten medicinskt färdigutredd? PAL Medicinsk utredning ”röda flaggor” PAL Medicinsk utredning ”röda flaggor” Psykolog Psykosocial bedömning ”gula flaggor” Psykolog Psykosocial bedömning ”gula flaggor” Arbetsterapeut Bedömning aktivitet och arbete Arbetsterapeut Bedömning aktivitet och arbete Koordinator Motivation? Livsstil? Koordinator Motivation? Livsstil? Anmäls NejNej JaJa Brev med info Sjukgymnast Fysiska förutsättningar Sjukgymnast Fysiska förutsättningar Patienten motiverad och redo Remiss Patienten ej redo Patienten Ej bedömning inför ev MMR Ny patient

8 Mötesstruktur vid teamträffar Teammöte utan patient (15 min)  Teammedlemmarna (PAL, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast) redovisar kort sina respektive bedömningar  MMR, ja eller nej?  Om ja: MMR 1 eller 2?  MMR 1: Samtliga behandlare har förslag på några tider som patienten kan få med sig redan vid rehabmötet Rehabmöte med patient (30 min)  PAL gör en kort sammanfattning av vad teamet kommit fram till  Om MMR 1 är aktuellt sätts smarta (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) delmål upp vid mötet. Huvudmålet alltid relaterat till arbete  Patientunderskrift av ”kontrakt”  Boka tid för uppföljning  Patienten erhåller ett behandlingsschema för perioden

9 Upplägg av patientens MMR- period (ca 8 veckor)  Behandling/träning/samtal hos de yrkeskategorier som är relevanta för just denna patient  Hemuppgifter  Telefonkontakt med PAL  Vid behov även besök hos PAL

10 Uppföljningsmöte efter ca 8 v Team utan patient (10 min)  Respektive behandlare redogör för sina insatser under behandlingsperioden och hur det gått för patienten Team + patient (20 min)  PAL öppnar mötet och sammanfattar behandlingsperioden  Måluppfyllelse?  Avslut och planerad fortsättning

11 Resultat av förändringen Från och med januari 2014 arbetar teamet enligt det nya flödesschemat och mötesstruktur och reviderade material som framtagits under förbättringsarbetet Under våren 2014 har sex patienter initierats enligt det nya flödesschemat. Fyra av dess bedömdes vara i behov av andra insatser i första skedet och gick inte vidare till en teamutredning Patienten får tack vare det nya arbetssättet mer väl avvägda insatser och teamarbetet blir mer effektivt

12 Så här arbetar vi vidare  Planerad uppföljning med journalgranskning har ännu ej fullföljts men kommer göras på de fem första patienterna som genomgår MMR1 bedömning och rehabilitering under 2014  Teamet fortsätter att ha regelbundna teamträffar  PM kommer att ses över årligen och revideras vid behov


Ladda ner ppt "Multimodal rehabilitering St Trädgårdsgatans HC i samarbete med Samrehab distrikt, Västervik Förbättringsprogram 10 Teammedlemmar  Martina Sundberg, leg."

Liknande presentationer


Google-annonser