Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRSÄKRINGS-MEDICINSK UTBILDNING FÖR REHABTEAM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRSÄKRINGS-MEDICINSK UTBILDNING FÖR REHABTEAM"— Presentationens avskrift:

1 FÖRSÄKRINGS-MEDICINSK UTBILDNING FÖR REHABTEAM

2 SJUKSKRIVNINGSMILJARDEN 2009
Missbruk Kvinnors sjukskrivning Beslutsstödet Medicinska underlag

3 SJUKSKRIVNINGSMILJARDEN
FÖRSÄKRINGSMEDICINSKT FORUM ÅTGÄRDSPLAN MINSKAT OHÄLSOTAL

4 BERÄKNING AV OHÄLSOTALET
Under en tolvmånaders period nettodagar nettodagar nettodagar sjukpenning + rehabpenning + sjuk/aktivitets ersättning __________________________________ Antalet personer år

5 Ohälsotal fördelat kvinnor - män
Dec. 2008 Alla Kvinnor Män Riket 35,8 42,9 28,8 Länet 32,2 39,5 25,3 Alvesta 34,8 41,6 28,6 Lessebo 39,6 48,9 31,1 Ljungby 35,6 43,8 28,0 Markaryd 41,2 48,5 34,5 Tingsryd 37,2 46,9 28,4 Uppvidinge 36,1 45,6 27,6 Växjö 28,2 34,6 21,8 Älmhult 29,4 37,0 22,2

6 MINSKAD OHÄLSA GER FLERA EFFEKTER
0,1 OHÄLSODAG innebär för Kronobergs län en minskning med dagar Detta betyder en lägre kostnad för sjukförsäkringen motsvarande ca KR MÄNNISKOR I AKTIVITET I SAMHÄLLET, VILKET I SIG MINSKAR OHÄLSAN

7 FÖRSÄKRINGSMEDICINSKT BESLUTSSTÖD
Övergripande riktlinjer Specifika rekommendationer beslutstöd FÖR SOMATISKA DIAGNOSER gäller nytt försäkringsmedicinskt underlag (sjukintyg) beslutsstöd FÖR PSYKISKA DIAGNOSER gäller nytt läkarutlåtande om hälsotillstånd (LOH)

8 BRA SJUKSKRIVNING Kvalitetssäkrad och rättssäker sjukskrivningsprocess
Dokument har tagits fram för: Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen UPPDRAG REHABILITERINGSTEAM

9 Uppdrag Rehabiliteringsteam
Patienter som riskerar långvarig sjukskrivning Patienter som omfattas av rehabiliteringsgarantin Patienter med långvariga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar

10 REHABILITERINGSTEAMETS BETYDELSE FÖR HELHETEN
Varje yrkesgrupp har sina ”ögon” Patienten ger den information som denne tycker är lämplig till varje individ i teamet Patienten ger ofta ytterligare en annan bild till FK Olika kompetenser ger en helhetsbild vad gäller aktuella funktionshinder och behov av behandlingar En teammedlem är patientens kontaktperson

11 Rehabiliteringskedjan
Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader ***

12 Att notera… Sjukskrivningsperioder läggs samman
Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras Den sjukskrivne får ett utökat ansvar Krav på underlag – ”arbetsgivarutlåtande” – från och med 1 januari 2009

13 Ettårsgräns för sjukpenning
Sjukpenning i högst 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar Fortsatt sjukpenning kan beviljas efter ansökan (synnerliga skäl) Ersättningsnivå 80 %

14 Förlängd sjukpenning Förlängd sjukpenning kan beviljas i högst 550 dagar efter ansökan Ersättningsnivå 75 %

15 Kraven skärps för att få sjukersättning
Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Särskilda skäl ska inte beaktas

16 Tidsbegränsad sjukersättning upphör
Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter1 juli kan beviljas för ytterligare perioder Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

17 Samordnad re/habilitering
Sjukskrivningskoordinatorernas uppdrag Rehabiliteringsgaranti Rehabiliteringsplan Rehabiliteringsteamens praktiska arbete

18 Sjukskrivningskoordinatorer
koordinera rehabiliteringsinsatser och vara kontaktperson för försäkringskassan, arbetsgivare, företagshälsovård och andra rehabiliteringsaktörer rörande enskilda sjukskrivningsärenden. vara Försäkringskassans naturliga samarbetspartner och tillsammans med sjukskrivningsansvarig läkare vara vårdens kontaktperson ta ut statistik, sammanställa och återrapportera delta i kompetensutveckling och fortlöpande informera övrig personal på vårdcentral/klinik om sjukskrivningsprocessen

19 Rehabiliteringsgaranti
Evidensbaserad medicinsk behandling/rehabilitering i syfte att åstadkomma återgång i arbete Inriktas på de stora diagnosgrupperna när det gäller sjukskrivningar - smärta i axlar, nacke och rygg - depressioner, ångestsyndrom och stress

20 Ersättning för påbörjad/genomförd åtgärd
Kognitiv beteendeterapi kronor för lättare - medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress Multimodal rehabilitering kronor för smärta i rygg, nacke och axlar

21 Rehabiliteringsgarantin
Landstingen ska redovisa till Försäkringskassan var tredje månad antalet patienter som påbörjat eller genomfört behandling/rehabiliteringsåtgärd. Medlen betalas löpande var tredje månad i efterhand

22 Rehabiliteringsgarantin
Av redovisningen ska framgå vilka insatser som påbörjats/genomförts inom vilken tid och vem som genomfört återgång i arbete (behöver ej vara sjukskriven) avidentifierad rehabiliteringsplan bifogas Uppgifterna skickas till Ingrid Sivermo Landstingets kansli Växjö tfn

23 Rehabiliteringsgarantin 2009-2010
560 mkr 2009 och 960 mkr 2010 Landstingen får ersättning i förhållande till de rehabiliterings- eller behandlingsinsatser som produceras Dessutom ytterligare 25% ersättning som en bonus för att stimulera till utveckling av de aktuella insatserna

24 Kognitiv beteendeterapi ersättning utgår till
Behandlare med adekvat grundutbildning med påbyggnadsutbildning i KBT med minst 7,5 högskolepoäng eller psykolog under utbildning där behandlaren har handledning minst 2 ggr/månaden av handledarkompetent psykolog eller psykoterapeut Behandlingsmetoderna ska vara uppföljningsbara och omfatta minst 5-10 samtal

25 Kognitiv beteendeterapi ersättning utgår till
Legitimerad psykolog med KBT eller IPT inriktning Legitimerad psykolog med annan inriktning men som använder sig av KBT eller IPT Behandlare som har adekvat grundutbildning t ex sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare eller pedagog med påbyggnadsutbildning i KBT eller IPT i omfattning som motsvarar steg 1

26 SBU:S metoder för behandling av långvarig smärta multimodal behandling
En kombination av åtgärder som är välplanerade och synkroniserade och består av: - genomtänkta psykologiska insatser - fysisk träning och gradvis ökad aktivitet - undervisning om smärta och hanteringsstrategier - stärka individens handlingskraft och ansvarstagande ex med hemuppgifter -planera för arbetsåtergång ex arbetsplatsbesök

27 SBU:S metoder för behandling av långvarig smärta multimodal behandling
Insatserna ska ske minst 2-3 dagar under 6-8 veckor. Varje dag omfattar minst 4 tim Teamet består av flera professioner läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykosocial resurs och ev. sjuksköterska

28 Samordnad re/habiliteringsplan SOSFS 2008:20
Rehabiliteringsplanen fungerar för flera patientgrupper Blankett i Cambio cosmic, prova och ev revidera Diskuterad med brukarorganisationer, landstingets rehabverksamheter,Fk, Kommunala rehabchefer

29 Samordnad re/habiliteringsplan
Datum: NAMN PERSONNUMMER BRUKARE SIGN: Brukarens samtycke för samordning mellan myndigheters insatser: Ja Nej Kontaktuppgifter ansvarig samordnare: SAMORDNARE SIGN: Professionellt nätverk Uppgifter kontaktperson Kroppsfunktioner resurser Kroppsfunktioner hinder Psykiska funktioner resurser Psykiska funktioner hinder

30 Anvisningar finns sidan 4
AKTIVITETSFÖRMÅGA/DELAKTIGHET BRUKARENS FÖRVÄNTNINGAR OCH BEHOV Omgivningsfaktorer/Sociala förhållanden Omgivningsfaktorer/Skola, arbetsförhållanden HUVUDMÅL UPPFÖLJNING/DATUM Datum Delmål Åtgärder med tidsplanering Ansvarig Uppföljning Målet uppnått datum Anvisningar finns sidan 4

31 Erfarenheter kring rehabmöten
Tydlig struktur vid möten Alla väl förberedda Tydlighet gällande kommunikation, kontakt med patient, vem gör vad? Rehabplanen ”nyckeln” Ta tillvara samtligas kompetens Ge det tid

32 Avstämningsmöte Försäkringskassans ansvar
Tid och plats för avstämningsmötet Syftet med mötet Vilka övriga deltagare som kallats Stödperson Dokumentationsansvar Arvode

33 Avstämningsmöte Genomförandet
Försäkringskassans uppdrag och handl roll Övriga deltagares roll AFL villkor, rättigheter och skyldigheter. Tidpunkterna i rehab kedjan, vad innebär det Syftet med mötet? Vad ska uppnås? Tid till förfogande Avslutning Sammanfattning, vad som beslutats

34 Hur går vi vidare…….. Första nätverksträff för arbetsterapeuter em. 27/4 kl Ingelstadv 9 Växjö Informations em. 13/5 sjukskrivningskoordinatorer kl 13.30,Föreläsningssalen Sigfrid


Ladda ner ppt "FÖRSÄKRINGS-MEDICINSK UTBILDNING FÖR REHABTEAM"

Liknande presentationer


Google-annonser