Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget Kronoberg 2009-03-16 FÖRSÄKRINGS- MEDICINSK UTBILDNING FÖR REHABTEAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget Kronoberg 2009-03-16 FÖRSÄKRINGS- MEDICINSK UTBILDNING FÖR REHABTEAM."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 FÖRSÄKRINGS- MEDICINSK UTBILDNING FÖR REHABTEAM

2 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 SJUKSKRIVNINGSMILJARDEN 2009 Missbruk Kvinnors sjukskrivning Beslutsstödet Medicinska underlag

3 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 SJUKSKRIVNINGSMILJARDEN FÖRSÄKRINGSMEDICINSKT FORUM ÅTGÄRDSPLAN MINSKAT OHÄLSOTAL

4 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 BERÄKNING AV OHÄLSOTALET Under en tolvmånaders period nettodagar nettodagarnettodagar sjukpenning + rehabpenning + sjuk/aktivitets ersättning __________________________________ Antalet personer 16-64 år

5 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Ohälsotal fördelat kvinnor - män Dec. 2008AllaKvinnorMän Riket35,842,928,8 Länet32,239,525,3 Alvesta34,841,628,6 Lessebo39,648,931,1 Ljungby35,643,828,0 Markaryd41,248,534,5 Tingsryd37,246,928,4 Uppvidinge36,145,627,6 Växjö28,234,621,8 Älmhult29,437,022,2

6 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 MINSKAD OHÄLSA GER FLERA EFFEKTER  0,1 OHÄLSODAG innebär för Kronobergs län en minskning med 11 197 dagar  Detta betyder en lägre kostnad för sjukförsäkringen motsvarande ca 5 260 000 KR  MÄNNISKOR I AKTIVITET I SAMHÄLLET, VILKET I SIG MINSKAR OHÄLSAN

7 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 FÖRSÄKRINGSMEDICINSKT BESLUTSSTÖD Övergripande riktlinjer Specifika rekommendationer 200710 beslutstöd FÖR SOMATISKA DIAGNOSER 200803 gäller nytt försäkringsmedicinskt underlag (sjukintyg) 200805 beslutsstöd FÖR PSYKISKA DIAGNOSER 200902 gäller nytt läkarutlåtande om hälsotillstånd (LOH)

8 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 BRA SJUKSKRIVNING Kvalitetssäkrad och rättssäker sjukskrivningsprocess Dokument har tagits fram för: -Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen -UPPDRAG REHABILITERINGSTEAM

9 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Uppdrag Rehabiliteringsteam Patienter som riskerar långvarig sjukskrivning Patienter som omfattas av rehabiliteringsgarantin Patienter med långvariga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar

10 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 REHABILITERINGSTEAMETS BETYDELSE FÖR HELHETEN Varje yrkesgrupp har sina ”ögon” Patienten ger den information som denne tycker är lämplig till varje individ i teamet Patienten ger ofta ytterligare en annan bild till FK Olika kompetenser ger en helhetsbild vad gäller aktuella funktionshinder och behov av behandlingar En teammedlem är patientens kontaktperson

11 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader *** Rehabiliteringskedjan

12 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Att notera… Sjukskrivningsperioder läggs samman Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras Den sjukskrivne får ett utökat ansvar Krav på underlag – ”arbetsgivarutlåtande” – från och med 1 januari 2009

13 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Ettårsgräns för sjukpenning Sjukpenning i högst 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar Fortsatt sjukpenning kan beviljas efter ansökan (synnerliga skäl) Ersättningsnivå 80 %

14 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Förlängd sjukpenning Förlängd sjukpenning kan beviljas i högst 550 dagar efter ansökan Ersättningsnivå 75 %

15 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Kraven skärps för att få sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Särskilda skäl ska inte beaktas

16 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Tidsbegränsad sjukersättning upphör Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter1 juli kan beviljas för ytterligare perioder Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

17 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Samordnad re/habilitering Sjukskrivningskoordinatorernas uppdrag Rehabiliteringsgaranti Rehabiliteringsplan Rehabiliteringsteamens praktiska arbete

18 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Sjukskrivningskoordinatorer koordinera rehabiliteringsinsatser och vara kontaktperson för försäkringskassan, arbetsgivare, företagshälsovård och andra rehabiliteringsaktörer rörande enskilda sjukskrivningsärenden. vara Försäkringskassans naturliga samarbetspartner och tillsammans med sjukskrivningsansvarig läkare vara vårdens kontaktperson ta ut statistik, sammanställa och återrapportera delta i kompetensutveckling och fortlöpande informera övrig personal på vårdcentral/klinik om sjukskrivningsprocessen

19 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Rehabiliteringsgaranti Evidensbaserad medicinsk behandling/rehabilitering i syfte att åstadkomma återgång i arbete Inriktas på de stora diagnosgrupperna när det gäller sjukskrivningar - smärta i axlar, nacke och rygg - depressioner, ångestsyndrom och stress

20 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Ersättning för påbörjad/genomförd åtgärd Kognitiv beteendeterapi 10 000 kronor för lättare - medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress Multimodal rehabilitering 40 000 kronor för smärta i rygg, nacke och axlar

21 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Rehabiliteringsgarantin Landstingen ska redovisa till Försäkringskassan var tredje månad antalet patienter som påbörjat eller genomfört behandling/rehabiliteringsåtgärd. Medlen betalas löpande var tredje månad i efterhand

22 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Rehabiliteringsgarantin Av redovisningen ska framgå vilka insatser som påbörjats/genomförts inom vilken tid och vem som genomfört återgång i arbete (behöver ej vara sjukskriven) avidentifierad rehabiliteringsplan bifogas Uppgifterna skickas till Ingrid Sivermo Landstingets kansli Växjö tfn 0709 84 45 81

23 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Rehabiliteringsgarantin 2009-2010 560 mkr 2009 och 960 mkr 2010 Landstingen får ersättning i förhållande till de rehabiliterings- eller behandlingsinsatser som produceras Dessutom ytterligare 25% ersättning som en bonus för att stimulera till utveckling av de aktuella insatserna

24 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Kognitiv beteendeterapi ersättning utgår till Behandlare med adekvat grundutbildning med påbyggnadsutbildning i KBT med minst 7,5 högskolepoäng eller psykolog under utbildning där behandlaren har handledning minst 2 ggr/månaden av handledarkompetent psykolog eller psykoterapeut Behandlingsmetoderna ska vara uppföljningsbara och omfatta minst 5-10 samtal

25 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Kognitiv beteendeterapi ersättning utgår till 1.Legitimerad psykolog med KBT eller IPT inriktning 2.Legitimerad psykolog med annan inriktning men som använder sig av KBT eller IPT 3.Behandlare som har adekvat grundutbildning t ex sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare eller pedagog med påbyggnadsutbildning i KBT eller IPT i omfattning som motsvarar steg 1

26 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 SBU:S metoder för behandling av långvarig smärta multimodal behandling En kombination av åtgärder som är välplanerade och synkroniserade och består av: - genomtänkta psykologiska insatser - fysisk träning och gradvis ökad aktivitet - undervisning om smärta och hanteringsstrategier - stärka individens handlingskraft och ansvarstagande ex med hemuppgifter -planera för arbetsåtergång ex arbetsplatsbesök

27 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 SBU:S metoder för behandling av långvarig smärta multimodal behandling Insatserna ska ske minst 2-3 dagar under 6-8 veckor. Varje dag omfattar minst 4 tim Teamet består av flera professioner läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykosocial resurs och ev. sjuksköterska

28 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Samordnad re/habiliteringsplan SOSFS 2008:20 Rehabiliteringsplanen fungerar för flera patientgrupper Blankett i Cambio cosmic, prova och ev revidera Diskuterad med brukarorganisationer, landstingets rehabverksamheter,Fk, Kommunala rehabchefer

29 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Samordnad re/habiliteringsplan Datum: NAMNPERSONNUM MER BRUKARE SIGN: Brukarens samtycke för samordning mellan myndigheters insatser: Ja Nej Kontaktuppgif ter ansvarig samordnare: SAMORDNARE SIGN: Professionellt nätverk Uppgifter kontaktperson Kroppsfunktioner resurserKroppsfunktioner hinder Psykiska funktioner resurserPsykiska funktioner hinder

30 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 AKTIVITETSFÖRMÅGA/DELAKTIGHET BRUKARENS FÖRVÄNTNINGAR OCH BEHOV Omgivningsfaktorer/Sociala förhållandenOmgivningsfaktorer/Skola, arbetsförhållanden HUVUDMÅLUPPFÖLJNING/DATUM DatumDelmålÅtgärder med tidsplaneringAnsvarigUp pf ölj ni ng Målet uppnått datum Anvisningar finns sidan 4

31 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Erfarenheter kring rehabmöten Tydlig struktur vid möten Alla väl förberedda Tydlighet gällande kommunikation, kontakt med patient, vem gör vad? Rehabplanen ”nyckeln” Ta tillvara samtligas kompetens Ge det tid

32 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Avstämningsmöte Försäkringskassans ansvar Tid och plats för avstämningsmötet Syftet med mötet Vilka övriga deltagare som kallats Stödperson Dokumentationsansvar Arvode

33 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Avstämningsmöte Genomförandet Försäkringskassans uppdrag och handl roll Övriga deltagares roll AFL villkor, rättigheter och skyldigheter. Tidpunkterna i rehab kedjan, vad innebär det Syftet med mötet? Vad ska uppnås? Tid till förfogande Avslutning Sammanfattning, vad som beslutats

34 Landstinget Kronoberg 2009-03-16 Hur går vi vidare…….. Första nätverksträff för arbetsterapeuter em. 27/4 kl 13.00 Ingelstadv 9 Växjö Informations em. 13/5 sjukskrivningskoordinatorer kl 13.30,Föreläsningssalen Sigfrid


Ladda ner ppt "Landstinget Kronoberg 2009-03-16 FÖRSÄKRINGS- MEDICINSK UTBILDNING FÖR REHABTEAM."

Liknande presentationer


Google-annonser