Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information för medföljande familj

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information för medföljande familj"— Presentationens avskrift:

1 Information för medföljande familj

2 Tjänstledighet för medföljaren
Tjänstledighetsförordningen Studieledighetslagen Föräldraledighetslagen Ledighet för att bedriva näringsverksamhet Medföljarhandläggaren kan skriva intyg att den medföljandes make/maka/partner/sambo är utlandstationerad av Utrikesdepartementet. Tjänstledighetsförordningen - medföljare till tjänsteman anställd inom utrikesförvaltningen har rätt till tjänstledighet från annan statlig anställning i sammanlagt högst 12 år. Studier - ledighet för studier ska beviljas. Krav: varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Tydlig inriktning, liksom mål och syfte för utbildningen ska finnas. Ingen begränsning av ledighetens längd. Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten. Förälder - ger dig som förälder till barn under 18 månader rätt att vara ledig från arbetet, med eller utan föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Näringsverksamhet - högst sex månaders ledighet för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Verksamheten får inte innebära väsentlig olägenhet för eller konkurrera med tidigare arbetsgivarens verksamhet. Ansökan om ledighet ska göras hos arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens start.

3 Viktig lagstiftning för UD-familjen
Inkomstskattelagen Folkbokföringslagen Socialförsäkringsbalken Lagen om arbetslöshetsförsäkring IL: Huvudregel – obegränsat skattskyldig för alla inkomster. Särregel för statsanställda (1 jan 2007) - skattefrihet för: bostad, förskola, skolbarnomsorg, skolgång för barn, resor, medföljandetillägg, merkostnadstillägg, flyttning samt kostnadsersättningar för sjukvård och läkemedel. Två olika bosättningsbegrepp: - bosatt enligt Folkbokföringslagen och bosatt (eller anses bosatt som i ert fall) enligt Socialförsäkringsbalkens definition Folkbokföringslagen: Huvudregel - tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras. §14 – undantag för statsanställda och deras medföljande familjemedlemmar som ska stå kvar i folkbokföringen under hela utlandsvistelsen. Det viktiga här är att man flyttar ut tillsammans och har för avsikt att bo ihop som en familj utomlands. Sambo inkluderas i särregeln. När det gäller barn så talar Skatteverket om hemmavarande barn så det finns ingen övre åldersgräns. Folkbokföringen avgör var man ska betala skatt och rösta. Och – en viktig del – den som är folkbokförd har rätt till sjukvård mot patientavgift i sitt hemlandsting. SFB – Huvudregel – längd och orsak till utlandsvistelsen spelar in när FK ska avgöra om du fortsatt ska tillhöra svensk socialförsäkring. Den som flyttar utomlands för längre tid än ett år blir utskriven ur FK och svensk socialförsäkring. För statsanställda och deras familjemedlemmar finns ett undantag som säger att de ska ”anses bosatta i Sverige under hela utlandsvistelsen”. SFB definition av familjemedlemmar är make/maka och barn som inte fyllt 18 år. Sambo kan likställas med make om man tidigare varit gift med den statsanställde alternativt har eller har haft gemensamma barn. Sambo där man inte har gemensamma barn och som har för avsikt att vara medföljare längre tid än ett år blir utskriven ur svensk socialförsäkring. För medföljande barn som fyllt 18 år finns undantag i lagen för utlandsstuderande att åberopa – studiestödsberättigad utbildning på utlandsort innebär att man får stå kvar i svensk socialförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringen – undantag för medföljare till som innebär att hela utlandsvistelsen betraktas som överhoppningsbar tid. A-kassan ska pröva rätten till ersättning utifrån de omständigheter som gällde innan medföljaren lämnade Sverige. Den som är medlem i A-kassa ska därför vara noga med att fortsätta betala in avgiften under hela utlandsvistelsen för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning när man är åter i Sverige.

4 A-kassa för medföljaren
undantag i Lagen om arbetslöshetsförsäkring som innebär att hela utlandsvistelsen betraktas som överhoppningsbar tid för den som är medföljare till utsänd den som har kvalificerat sig för A-kasse-ersättning på inkomstrelaterad nivå rekommenderas starkt att fortsätta betala avgiften till sin A-kassa under hela utlandsvistelsen. A-kassan prövar rätten till ersättning och tittar på ramtiden. Ramtiden är alltid 12 månader och är det år som du har på dig att klara arbetsvillkoret. Ramtiden startar vid din anmälan på arbetsförmedlingen. Arbetslöshetsförsäkringen ger ersättning med grundbelopp eller ersättning baserad på din lön. Om du vill veta mer kontakta din A-kassa.

5 Socialförsäkringsskydd och sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för medföljaren
Administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten Uppdelad i två försäkringsgrenar bosättningsbaserade förmåner arbetsbaserade förmåner Särregel för statsanställda och medföljande familjemedlemmar - anses bosatt i Sverige under hela utlandsvistelsen. - sambo som inte har gemensamma barn med tjänstemannen omfattas ej av särregeln och blir (enligt huvudregeln) utskriven om utlandsvistelsen beräknas vara längre än ett år. Den utsände omfattas av båda grenarna Medföljare som lämnar sitt arbete –3 månaders efterskydd för SGI - därefter faller SGI ner till 0 kr - rätten till de arbetsbaserade förmånerna upphör. Arbetsbaserade förmåner kan jämställas med en inkomstförsäkring – den täcker upp för förlorad inkomst när man är sjuk eller föräldraledig. Den som inte arbetar och har inkomst i Sverige omfattas inte av den här delen i socialförsäkringen. Det finns möjlighet att skydda sin SGI även när man inte arbetar. T ex är den skyddad när man vårdar barn under ett år, studerar med studiestöd, är föräldraledig med föräldrapenning. Man skulle i teorin kunna stapla olika typer av SGI-skydd på varandra och på så sätt behålla sin SGI-nivå. Men det är svårt i praktiken.

6 Pension för medföljaren
Svenska pensionssystemet - livsinkomstprincipen. Allmän pension - 18,5% av PGI (16% inkomstpensionen och 2,5% till premiepensionen) Kollektivavtalad tjänstepension. Inom staten – PA03 För medföljaren görs inga pensionsavsättningar varken av UD eller av staten. Därför viktigt att tänka på privat pensionssparande! Skattebefriat medföljandetillägg på kr/mån motiveras delvis med att UD-familjen ges möjlighet att själva t ex genom inbetalningar till privat pensionsförsäkring, kompensera för att medföljaren går miste om pensionsrätter i det svenska allmänna pensionssystemet, dels tjänstepension. Pensionsrätt vid vård av barn under fyra år. Läs mer: i faktabladet Barn och pensionsrätt. Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen. Förändring fr o m 1 januari 1999. Avsättningar till den allmänna pensionen görs med 18,5% av den pensions-grundande inkomsten (16% inkomstpensionen och 2,5% till premiepensionen) Högsta PGI 2013 = kr eller kr/mån efter avdragen pensionsavgift på 7%. Därutöver har de flesta en kollektivavtalad tjänstepension. PA03 – inom staten. När du är medföljare och inte arbetar görs inga pensionsavsättningar för dig varken av UD eller av staten. Skattefriheten av medföljandetillägget motiveras delvis med att UD-familjen ges möjlighet att själva t ex genom inbetalningar till privat pensionsförsäkring kompensera för att medföljaren går miste om pensionsrätter i det svenska allmänna pensionssystemet, dels tjänstepension. Pensionsrätt vid vård av barn under fyra år. Läs mer: i faktabladet Barn och pensionsrätt.

7 Sysselsättning för medföljaren
Inom EU/EES råder fri arbetsmarknad Sverige har bilaterala avtal om arbetstillstånd för medföljare med: Australien, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Etiopien, Indien, Israel, Kanada, Namibia, Rumänien USA och zimbabwe samt ett motsvarande administrativt avtal med Sydafrika. Förhandlingar pågår med Serbien, Turkiet samt Bosnien och Herzegovina. Studera på distans eller gå utbildning på stationeringsorten. Stationsrapporten samt kontaktpersonen på UM för information. Utlandsmyndigheterna uppmanas att öka samarbetet med andra länders ambassader och i förekommande fall internationella organisationer på plats, i syfte att underlätta för medföljare att kunna få en lokal anställning. Arbetsförmedlingen har information om att arbeta i EU-länderna i form av faktablad. Arbetsförmedlingens hemsida – jobba utomlands.

8 Förberedelser/praktiska råd inför flytten utomlands
Till ny post Checklista Blanketter Informera dig om försäkringsskyddet och ta ställning till vilka privata försäkringar du behöver teckna utöver utlandshemförsäkring. Kom ihåg inventarieförteckning för flyttgodsförsäkringen.

9 Folkbokföring Folkbokföringslag (1991:481)
1§ Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

10 14§ Den som är utsänd för anställning på utländsk ort i
svenska statens tjänstfolkbokförs under denna tjänstgöring tillsammans med sin medföljande familj på den fastighet och i den kommun där den utsände senast var eller borde ha varit folkbokförd eller, om ändrade förhållanden föranleder det, endast i kommunen. Den utsände får efter ansökan till Skatteverket medges att tillsammansmed sin medföljande familj folkbokföras på en fastighet i en kommun där den utsände eller någon annan i familjen disponerar en bostad.

11 Viktiga blanketter Obligatorisk för utsända till Eu-/EES-land/Schweiz för sjukvård: ”Begäran om intyg gällande tillämplig lagstiftning vid utsändning (FK 6209)” Obligatorisk för medföljare till EU-/EES-land/Schweiz för social- försäkringstillhörighet ”Uppgifter Flyttning till eller arbete i annat land (FK 5459)”

12 Medföljare organiserar sig…
SAK - Sophia Albertina Klubben EUFASA – European Union Foreign Affairs Spouse Association


Ladda ner ppt "Information för medföljande familj"

Liknande presentationer


Google-annonser