Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnyelseplanering – så arbetar vi exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall AB VA-mässan 2014, seminariepass Förnyelseplanering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnyelseplanering – så arbetar vi exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall AB VA-mässan 2014, seminariepass Förnyelseplanering."— Presentationens avskrift:

1 Förnyelseplanering – så arbetar vi exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall AB VA-mässan 2014, seminariepass Förnyelseplanering av VA-nät – planering, utmaningar och lösningar

2 Vad ska förvaltas? Cirka 60 mil vattenledningar
Cirka 60 mil spillvattenledningar Cirka 50 mil dagvattenledningar exkl serviser För cirka anslutna

3 Förnyelsearbete löpande
”Saneringsgrupp” med utredningsingenjör och tekniker Inspektion Läcksökning Projektering och utförande i egen regi Mål: Bibehålla och förbättra ledningsnätets funktion Ha en tillräckligt hög förnyelsetakt så att kapitalförstöring motverkas Minska antalet driftstörningar Minska mängden tillskottsvatten till reningsverken

4 FÅP-projektet En långsiktig förnyelse- och åtgärdsplan som
visar lämplig nivå –gör vi lagom? och stöttar framtagandet av objekt –gör vi rätt saker? Syfte: Bild av status, behov samt framtida utmaningar Resultat: Kunskapssammanställning Plan för utredningar och åtgärder på längre sikt Förutsättningar för framtagande av objekt

5 Vad händer på nätet? Staden växer Överföringsledningar
Omvandlingsområden Förvaltning

6 Arbetsmetod

7 Grundfakta Egenskaper ledningsnät- ålder, material, dimension
Konsekvensledningar Brister- återkommande driftstörningar, kända problem Nyckeltal Hydraulisk beskrivning Kunskap Staden växer Sekundära avrinningsvägar/Klimatanpassning …plus LTP-analys Vad behöver vi veta om vårt nät för att kunna göra en bra planering och prioritering?

8 LTP-analys LTP-analys Vatten: 2010-2019: 33 km ledning
LTP-analys Avlopp: : 59 km ledning, varav 25 km spill och 34 km dag : 126 km ledning, varav 54 km spill och 72 km dag : 278 km ledning, varav 124 km spill och 154 km dag

9 Konsekvensledningar Vatten till enkelmatade områden av viss storlek Ledningar under järnväg Ledningar under motorväg samt väg typ I och II Ledningar under vattendrag Dimensionskriterie: V>500 mm, S>800 mm, D>1400 mm Råvatten till större verk

10 Brister Problem dokumenterade i ledningsnätsdatabas utifrån:
BTG225 L:79m Rotskär mellan SNB12296 & SNB12206 Problem dokumenterade i ledningsnätsdatabas utifrån: Källaröversvämningar vid regn Ledningar med rötter Ledningar med återkommande stopp Ledningar med flera läckor Spolobjekt

11 Nyckeltal Nyckeltal Mål Stopp Enligt definition i VA-web:
Uppnå God uthållighet för kommunen totalt Inget VA-distrikt ska ha dålig uthållighet Bräddning ska inte förekomma, nollvision. Vattenläckor Utläckage Tillskottsvatten Vattenkvalitet KÖV Spillvatten Nollvision, KÖV på spillvatten är inte accepterat, systematiskt arbeta mot 0. KÖV Dagvatten Ingen fastighetsägare ska drabbas av översvämning pga brister i den allmänna dagvattenanläggningen enligt P90 senare P110. Uppsala Vatten ska verka för att ytledes dagvatten tas om hand utan att drabba enskild fastighetsägare. Förnyelsetakt Förnyelsetakten skall följa behovet enligt LTP-analys. LTP avlopp: 0,4% per år, LTP vatten: 0,4% per år

12 Hydraulisk beskrivning och kunskap om nätet
Genomgång av utförda utredningar över områden, modelleringar osv Genomgång av nätet med kloka gubbar - vad är känt

13 Staden växer och klimatanpassning
Genomgång av mer och mindre planerade områden för framtida utbyggnad- konsekvenser på befintligt nät Användning och utveckling av modell ”vattenvägar och instängda områden”

14 Vad har vi nu? En enkel rapport (ej fastställd)
En väldig massa listor + en väldig massa kartor Analys, diskussion, målformulering, prioritering har gett planer för nästa varv i spiralen =bättre koll på läget!

15 FÅP-ens framtid Årlig översyn Avstämning inför varje kvartal
Uppföljning och nytt krafttag vart 5:e år

16 Reflektioner planering
Svårighet avgränsning av objekt Dokumentera genomförda insatser på klokt sätt Hur kunskapsöverföra på bästa sätt, uppdimensionering mm

17 Reflektioner arbetssätt
Avsätt resurser Rätt ambitionsnivå, gör det inte för svårt Tidsavgränsat kontra löpande

18 Förvaltning är häftigt. Tack för mig! elin.jansson@uppsalavatten.se


Ladda ner ppt "Förnyelseplanering – så arbetar vi exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall AB VA-mässan 2014, seminariepass Förnyelseplanering."

Liknande presentationer


Google-annonser