Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupad fastighetsförvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupad fastighetsförvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Fördjupad fastighetsförvaltning
LOU

2 Lagen om offentlig handling, LOU
SFS 2007:1091 Bilogor 1, A tjänst, B tjänst SFS 2007:1092

3 Lite historik De första reglerna i Sverige utfärdades i slutet av 1800-talet Man syftade på upphandla svenska varor framför utländska, vilket kraftigt särskiljer denna lagstiftning från dagens. Reglerna ändrades 1920 för att bättre passa det nya affärsliv som vuxit fram i Sverige. Fortfarande skyddade lagstiftningen svenska produkter.

4 Upphandlingskungörelsen 1952
Upphandlingskungörelsen Rättssäkerheten och offentlighetsprincipen ingick också som viktiga komponenter. En modernisering av lagen Lagstiftningen hade så långt endast omfattat statliga upphandlingar men kommuner och landsting rekommenderades att frivilligt ansluta sig till lagstiftningens riktlinjer genom att själva införa kommunala upphandlingsreglementen.

5 Dagens regelverk kring offentliga upphandlingar utgörs i första hand av olika lagar
Lagen om offentlig upphandling LOU, Lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentliga upphandlingar LIU Konkurrenslagen Avtalslagen

6 Vad är upphandling? • Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. • Upphandlingen är en auktion/marknad där budgivning tillämpas i syfte att fastställa ett pris och fördela ett eller flera kontrakt. Marknad ”Plats där köpare och säljare möts för att göra affärer till ett pris som båda kan acceptera”

7 Varför upphandla? ”När företag tävlar – konkurrerar – på rättvisa villkor stimuleras de att bli mer effektiva. Ett marknadsmisslyckade är i en situation där den fria marknaden inte leder till en optimal resursanvändning i samhället. Exempel på marknadsmisslyckanden är kollektiva varor, asymmetrisk information, monopol, karteller

8 Kollektiva varor: de karakteriseras av att äganderätterna inte är väldefinierade och att ”min konsumtion av vara, inte påverkar din” ex, luftkvalitet, radiosignaler, vatten mm. Kollektiva varor ska inte blandas ihop med de som produceras av offentligt sektor

9 Vinstintresset ät ett argument för att upphandla men:
Lägre kostnad för företaget ≠ lägre kostnad för upphandlande enhet Men: Konkurrens → Lägre kostnader för upphandlande enhet

10 Exempel på en bra auktion Umeå kommun
530 bärbara PC Tydlig kravspecifikation Lägsta pris vinner

11 Villkor för auktionen 3 dagar mellan kl 9-10 (Lämna anbud) Minst ett bud per dag Minsta bud - 0,5%, högsta – 10%

12 Utgångsläge Lev 1: 4 654 460 Lev 2: 4 502 350 Lev 3: 4 922 110

13 Kl 09:57 -9,83 % Dag 1 Dag 2 Dag 3

14 Kl 09:57 -9,83 % Kl 09: ,25 % Dag 1 Dag 2 Dag 3

15 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Sista bud 12:02

16 Pris sänkning ca 31 % Resultat Vinnande Bud 3 081 213 Kr
Eller Kr

17 Ju fler anbudsgivare som deltar i upphandlingen desto lägre blir priset som upphandlande enhet betalar och desto lägre blir anbudsgivarens vinstmarginal. Samhällsekonomiskt effektiv upphandling – bästa möjliga användning av samhällets resurser! Kostnadseffektivitet → optimal resursanvändning (jämvikt intäkter/kostnader)

18 Välfärdsteorem Pareto optimale: Om en ekonomi förändras så att minst en aktör får högre nytta utan att situationen försämras för någon.

19

20

21

22

23 Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som
1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1 Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekonomisk funktion.

24 Myndighetens förfrågningsunderlag ska bestå av:
kravspecifikation kommersiella villkor d v s kontraktsvillkoren administrativa bestämmelser om vad som gäller, för anbudets avlämnande etc. utvärderingskriterier De krav som ställts får inte ändras under upphandlingen.

25 Prövning av anbuden De två utvärderingsprinciperna är:
Det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till de utvärderingskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget t ex pris, driftskostnader, kvalitet, service och underhåll. Utvärderingskriterierna skall vara rangordnade.   Det anbud som har det lägsta priset.

26 5 kap. Upphandling av tjänster
A-tjänster t ex landtransporter, datatjänster, fastighets- förvaltning, underhåll och reparation av maskinutrustning, revision och bokföring. B-tjänster t ex hotell- och restauranttjänster, säkerhets- och bevakningstjänster, utbildning, hälsö- och sjukvård 6 kap

27 Tröskelvärden 2010-01-01 i euro, kommuner
Byggentreprenader Varor och tjänster

28 Upphandlingsförfarande över tröskelvärdena
Öppen upphandling: En upphandling där alla leverantörer som vill får lämna anbud. Leverantören begär efter annonseringen ett förfrågningsunderlag från myndigheten. Ingen förhandling med leverantören förekommer.

29 Upphandling under tröskelvärdena
Förenklad upphandling Urvalsupphandling Direktupphandling

30 Selektiv upphandling:
Myndigheten väljer ut lägst 5, högst 20, som får deltaga i upphandlingen. Förfrågningsunder- laget skickas samtidigt ut till de som valts ut. Någon förhandling med leverantörerna får inte förekomma.

31 Förhandlad upphandling:
En kvalificering av leverantörerna görs, därefter upptas förhandlingar. EPC

32 Direktupphandling Upphandling utan krav på infordrande av anbud.
Direktupphandling får användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Ska hålla sig under en viss nivå/år.

33 Karteller mellan budgivare
• Alla eller några av anbudsgivarna är med • Uppdelning av områden (till exempel regioner) • En vinnare som tar hem hela kontraktet men kartellen delar på vinsten • Turordning ”Du vinner den här gången så tar jag nästa” • Det finns säkert fler varianter …

34 Ex på driftentreprenader som upphandlats
Tekniska området Sophämtning Fastighetsskötsel Vaktmästeri, tryckeri, telefonväxel, internpost, lokalvård Simhall Äldre- och handikappomsorg Företagshälsovård

35 Hur sker utvärderingen?
Kvalificering Formella krav på anbudsgivaren Kompetenskrav Specifika krav på tjänst/produkt Här bestäms lägsta acceptabla nivå Den som inte är kvalificerad utvärderas inte

36 Exempel på miljökrav Byggmaterial

37 Etiska krav Kollektivavtal, barnarbete, arbetsmiljö, rättvisemärkt, svart arbetskraft Kraven är ofta inte relevanta för varan men viktiga ur ett mänskligt perspektiv Kan inte kräva svenska regler utomlands, men att inhemsk lag och internationella överenskommelser följs När vi köper tjänster så ska detta uppfyllas

38 Ex. på etiska krav Antidiskriminering
Kollektivavtal eller liknande villkor Vi ser till att det finns produkter exv rättvisemärkta att välja på bland sortimentet

39


Ladda ner ppt "Fördjupad fastighetsförvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser