Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupad fastighetsförvaltning LOU 2011-11-21. Lagen om offentlig handling, LOU  SFS 2007:1091 Bilogor 1, A tjänst, B tjänst  SFS 2007:1092 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupad fastighetsförvaltning LOU 2011-11-21. Lagen om offentlig handling, LOU  SFS 2007:1091 Bilogor 1, A tjänst, B tjänst  SFS 2007:1092 "— Presentationens avskrift:

1 Fördjupad fastighetsförvaltning LOU 2011-11-21

2 Lagen om offentlig handling, LOU  SFS 2007:1091 Bilogor 1, A tjänst, B tjänst  SFS 2007:1092  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm

3 Lite historik  De första reglerna i Sverige utfärdades i slutet av 1800-talet  Man syftade på upphandla svenska varor framför utländska, vilket kraftigt särskiljer denna lagstiftning från dagens.  Reglerna ändrades 1920 för att bättre passa det nya affärsliv som vuxit fram i Sverige. Fortfarande skyddade lagstiftningen svenska produkter.

4  Upphandlingskungörelsen 1952. Rättssäkerheten och offentlighetsprincipen ingick också som viktiga komponenter.  En modernisering av lagen 1973. Lagstiftningen hade så långt endast omfattat statliga upphandlingar men kommuner och landsting rekommenderades att frivilligt ansluta sig till lagstiftningens riktlinjer genom att själva införa kommunala upphandlingsreglementen.

5  Dagens regelverk kring offentliga upphandlingar utgörs i första hand av olika lagar  Lagen om offentlig upphandling LOU,  Lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentliga upphandlingar LIU  Konkurrenslagen  Avtalslagen

6 Vad är upphandling? Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. Upphandlingen är en auktion/marknad där Upphandlingen är en auktion/marknad där budgivning tillämpas i syfte att fastställa ett pris och fördela ett eller flera kontrakt. Marknad ”Plats där köpare och säljare möts för att göra affärer till ett pris som båda kan acceptera”

7 Varför upphandla? ”När företag tävlar – konkurrerar – på rättvisa villkor stimuleras de att bli mer effektiva. Ett marknadsmisslyckade är i en situation där den fria marknaden inte leder till en optimal resursanvändning i samhället. Exempel på marknadsmisslyckanden är kollektiva varor, asymmetrisk information, monopol, karteller

8  Kollektiva varor: de karakteriseras av att äganderätterna inte är väldefinierade och att ”min konsumtion av vara, inte påverkar din” ex, luftkvalitet, radiosignaler, vatten mm.  Kollektiva varor ska inte blandas ihop med de som produceras av offentligt sektor

9 Vinstintresset ät ett argument för att upphandla men: Lägre kostnad för företaget ≠ lägre kostnad för upphandlande enhet Men: Konkurrens → Lägre kostnader för upphandlande enhet

10 Exempel på en bra auktion Umeå kommun  530 bärbara PC  Tydlig kravspecifikation  Lägsta pris vinner

11 Villkor för auktionen  3 dagar mellan kl 9-10 (Lämna anbud)  Minst ett bud per dag  Minsta bud - 0,5%, högsta – 10%

12 Utgångsläge Lev 1: 4 654 460 Lev 2: 4 502 350 Lev 3: 4 922 110 Lev 4: 4 481 150

13 Dag 2Dag 3Dag 1 Kl 09:57 -9,83 %

14 Dag 2Dag 3Dag 1 Kl 09:57 -9,83 % Kl 09:58 -18,25 %

15 Dag 2Dag 3Sista bud 12:02Dag 1

16 Resultat  Vinnande Bud 3 081 213 Kr  Pris sänkning ca 31 %  Eller 1 399 937 Kr

17  Ju fler anbudsgivare som deltar i upphandlingen desto lägre blir priset som upphandlande enhet betalar och desto lägre blir anbudsgivarens vinstmarginal.  Samhällsekonomiskt effektiv upphandling – bästa möjliga användning av samhällets resurser! bästa möjliga användning av samhällets resurser! Kostnadseffektivitet → optimal resursanvändning (jämvikt intäkter/kostnader)

18  Välfärdsteorem Pareto optimale: Om en ekonomi förändras så att minst en aktör får högre nytta utan att situationen försämras för någon.

19

20

21

22

23  Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som  1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1 Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekonomisk funktion.

24 Myndighetens förfrågningsunderlag ska bestå av:  kravspecifikation  kommersiella villkor d v s kontraktsvillkoren  administrativa bestämmelser om vad som gäller, för anbudets avlämnande etc.  utvärderingskriterier  De krav som ställts får inte ändras under upphandlingen.

25 Prövning av anbuden De två utvärderingsprinciperna är:  Det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till de utvärderingskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget t ex pris, driftskostnader, kvalitet, service och underhåll. Utvärderingskriterierna skall vara rangordnade.  Det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till de utvärderingskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget t ex pris, driftskostnader, kvalitet, service och underhåll. Utvärderingskriterierna skall vara rangordnade.  Det anbud som har det lägsta priset.

26  5 kap. Upphandling av tjänster  A-tjänster t ex landtransporter, datatjänster, fastighets- förvaltning, underhåll och reparation av maskinutrustning, revision och bokföring.  B-tjänster t ex hotell- och restauranttjänster, säkerhets- och bevakningstjänster, utbildning, hälsö- och sjukvård 6 kap

27  Tröskelvärden 2010-01-01i euro, kommuner  Byggentreprenader4 845 000  Varor och tjänster 193 000

28  Upphandlingsförfarande över tröskelvärdena  Öppen upphandling: En upphandling där alla leverantörer som vill får lämna anbud.  Leverantören begär efter annonseringen ett förfrågningsunderlag från myndigheten.  Ingen förhandling med leverantören förekommer.

29  Upphandling under tröskelvärdena  Förenklad upphandling  Urvalsupphandling  Direktupphandling

30  Selektiv upphandling:  Myndigheten väljer ut lägst 5, högst 20, som får deltaga i upphandlingen.  Förfrågningsunder- laget skickas samtidigt ut till de som valts ut.  Någon förhandling med leverantörerna får inte förekomma.

31  Förhandlad upphandling:  En kvalificering av leverantörerna görs, därefter upptas förhandlingar.

32  Direktupphandling Upphandling utan krav på infordrande av anbud.  Direktupphandling får användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Ska hålla sig under en viss nivå/år.

33 Karteller mellan budgivare Alla eller några av anbudsgivarna är med Alla eller några av anbudsgivarna är med Uppdelning av områden (till exempel Uppdelning av områden (till exempelregioner) En vinnare som tar hem hela kontraktet men En vinnare som tar hem hela kontraktet men kartellen delar på vinsten Turordning ”Du vinner den här gången så Turordning ”Du vinner den här gången så tar jag nästa” Det finns säkert fler varianter … Det finns säkert fler varianter …

34 Ex på driftentreprenader som upphandlats  Tekniska området Sophämtning Sophämtning Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Vaktmästeri, tryckeri, telefonväxel, internpost, lokalvård Vaktmästeri, tryckeri, telefonväxel, internpost, lokalvård  Simhall  Äldre- och handikappomsorg  Företagshälsovård

35 Hur sker utvärderingen?  Kvalificering Formella krav på anbudsgivaren Formella krav på anbudsgivaren Kompetenskrav Kompetenskrav Specifika krav på tjänst/produkt Specifika krav på tjänst/produkt Här bestäms lägsta acceptabla nivå Här bestäms lägsta acceptabla nivå  Den som inte är kvalificerad utvärderas inte

36 Exempel på miljökrav  Byggmaterial www.sundahus.se www.sundahus.se www.sundahus.se www.bastaonline.se www.bastaonline.se www.bastaonline.se

37 Etiska krav  Kollektivavtal, barnarbete, arbetsmiljö, rättvisemärkt, svart arbetskraft  Kraven är ofta inte relevanta för varan men viktiga ur ett mänskligt perspektiv  Kan inte kräva svenska regler utomlands, men att inhemsk lag och internationella överenskommelser följs

38 Ex. på etiska krav  Antidiskriminering  Kollektivavtal eller liknande villkor  Vi ser till att det finns produkter exv rättvisemärkta att välja på bland sortimentet

39


Ladda ner ppt "Fördjupad fastighetsförvaltning LOU 2011-11-21. Lagen om offentlig handling, LOU  SFS 2007:1091 Bilogor 1, A tjänst, B tjänst  SFS 2007:1092 "

Liknande presentationer


Google-annonser