Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen Källa: Sveriges kommuner och landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen Källa: Sveriges kommuner och landsting."— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen Källa: Sveriges kommuner och landsting

2 Syftet med ny patientlag Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

3 9 kap. Val av utförare 1 § En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.

4 Möjlighet att välja utförare i andra landsting Patientlagen – öppen vård Välja öppen vård i andra landsting - Omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti - Följa hemlandstingets remisskrav - I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna invånare Lista sig i andra landsting Få ny medicinsk bedömning Välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård Välja fast läkar- och vårdkontakt

5 Komplettering av HSL 4 § tredje st. Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det landstinget ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs.

6 Möjlighet att välja vårdcentral Kan en patient lista sig på en annan vårdcentral i ett annat landsting? Ja, patienten kan ”lista” sig inom primärvården i andralandsting. En ”listad” patient får inte företräde till primärvård utan hänsyn skaendast tas till de medicinska behov som patienten har. Har de patienter som bor i ett landsting företräde till primärvård och övrig öppenvård där? Nej. De patienter som har störst behov av vård går alltid först. Alla patienter ska behandlas lika och få samma förutsättningar. Ett landsting får inte prioritera de egna patienterna framför patienter från andra landsting. Kan patienten välja flera vårdcentraler beroende på behandling? Till exempel för sin diabetes har man en vårdcentral men för psykologsamtal en annan vårdcentral i annan kommun? Nej, man väljer fortfarande en fast vårdcentral. Skillnaden är att man kan välja att lista sig på en vårdcentral var som helst i landet.

7 Frågor och svar En östgöte söker sig till primärvården med anledning av värk i sitt knä. Primärvårdsläkaren bedömer att patienten har behov av att träffa en ortoped, varpå denne erbjuder sig att skicka en remiss till ortopeden på US. Patienten informerar primärvårdsläkaren om att denne hellre vill komma till Örebro för en bedömning. Hur gör ni? - Eftersom Örebro kräver remiss till specialiserad vård kommer östgöten att behöva ha med sig en remiss från sitt hemlandsting alternativt från primärvården i Örebro. För att hantera denna typ av begäran från patienter kommer landstinget i Östergötland att ge remissrätten för öppen vård även till primärvården. Överläkare vid sjukhus kan fortfarande remittera patienter till annat landsting för öppen och sluten vård. Inom primärvården kan läkare endast remittera för öppen specialiserad vård till annat landsting. Primärvårdsläkaren kan således i ovanstående fall remittera patienten till Örebro för ett öppenvårdsbesök.

8 Frågor och svar En patient vänder sig till primärvården i Östergötland med sina åderbråck som denne önskar få åtgärdade inom landstinget. Patienten uppfyller inte de kriterier som ställs inom landstinget för att få en remiss till specialist för åtgärd. Patienten vill då istället åka till Västmanland för att få sina åderbråck åtgärdade. Vad gör du? Om åtgärd av patientens åderbråck inte bedöms vara medicinskt motiverade så kan primärvårdsläkaren neka en remiss till Västmanland. Patienten skulle i detta fall ändå kunna söka sig till primärvården i Västmanland som får göra en bedömning av om patienten uppfyller kriterierna för att få vård inom deras landsting. Primärvårdsläkaren bör informera patienten om att andra kriterier för åtgärd kan gälla i andra landsting. Patienten får däremot eftersöka vilka kriterier som gäller i respektive landsting. Bedömer primärvårdsläkaren att en åtgärd är nödvändig, men att patienten inte uppfyller landstingets kriterier skulle denne kunna skriva en remiss till specialistvården i Västmanland som patienten önskar. Om patienten inte uppfyller kriterierna för att få vård i Västmanland kommer Västmanland att avvisa remissen.

9 Förändrat befolkningsansvar Beskattningsrätt Länets befolkning Beskattningsrätt Länets befolkning Vårdansvar De som söker öppenvård i länet Vårdansvar De som söker öppenvård i länet Betalningsansvar Länets befolkning Betalningsansvar Länets befolkning


Ladda ner ppt "Patientlagen Källa: Sveriges kommuner och landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser