Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach 2009-09-28 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Hur ser väntetiderna ut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach 2009-09-28 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Hur ser väntetiderna ut."— Presentationens avskrift:

1 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Hur ser väntetiderna ut på UMAS? Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum, Malmö

2 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Vårdgarantin Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag. Om kontakt med läkare i primärvården behövs får väntetiden vara högst 7 dagar från det att beslut om sådant fattats. Från det att beslut om remiss fattats får det gå högst 90 dagar till det första besöket. Från det att beslut om behandling fattats ska behandling påbörjas inom 90 dagar.

3 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö  Att ge mig som patient en starkare ställning  Att ge vård på lika villkor i hela landet  Att vård efter behov ges ett starkare genomslag  Att öka tilltron till vården  Att stimulera effektivare resursutnyttjande Fem skäl för vårdgarantin

4 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Bra att känna till: Inget remisstvång i Region Skåne Remiss till specialist är inte lika med ett besök/ behandling/ operation – man har rätt till en bedömning Remiss till specialist är inte lika med läkarbesök – det kan också vara till annan vårdgivare (sjukgymnast, specialistsjuksköterska m.fl.) Medicinsk prioritering ”överordnad” Vårdgarantin (bortre gräns) All vård utförs inte överallt i Skåne All offentligt finansierad vård är en gemensam resurs i Region Skåne Jag som patient har rätt att välja vart remissen ska skickas Endast en remiss för samma sjukdomstillstånd Röntgen ingår inte i vårdgarantin, men det finns samordning till avdelningar med kortare väntetider även inom detta område

5 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Bra att känna till forts: Second opinion Följande fyra förutsättningar ska vara uppfyllda d.v.s. 1) Patienten vill ha en förnyad bedömning, 2) Sjukdomen ska vara livshotande eller särskilt allvarlig, 3) Det saknas en klar och entydig vägledning för det medicinska ställningstagandet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och 4) Föreslagna åtgärder innebär särskilda risker för patienten eller kan få stor betydelse för dennes framtida livskvalitet

6 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö FRITT VÅRDSÖKANDE I REGION SKÅNE Personer bosatta i Region Skåne har rätt att utan remiss söka: öppen sjukvård på valfri vårdcentral öppen sjukvård hos offentligt finansierade privata vårdgivare öppen och sluten vård på valfritt sjukhus Fritt vårdsökande omfattar inte medicinsk service

7 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö FRITT VÅRDSÖKANDE T O M LÄNSSJUKVÅRDSNIVÅ I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Personer bosatta i Region Skåne har rätt att utan remiss söka vård i Södra sjukvårdsregionen, d v s Blekinge, Halland och Kronoberg Öppen vård: på valfri vårdcentral på offentligt valfritt sjukhus hos offentligt finansierade privata vårdgivare Sluten vård: på offentligt valfritt sjukhus hos offentligt finansierade privata vårdgivare Vid fritt vårdsökande får patienten själv stå för resekostnaderna. Patienten betalar avgift i enlighet med vårdgivande landstings regelverk. Förutsättning: Avtal som medger utomlänspatienter samt pris enligt den prislista som finns i avtalet Förutsättning: Avtal som medger utomlänspatienter samt pris enligt den prislista som finns i avtalet

8 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö FRITT VÅRDSÖKANDE T O M LÄNSSJUKVÅRDSNIVÅ INOM LANDET I ÖVRIGT Personer bosatta i Region Skåne har rätt att söka: Öppen vård utan remiss: på valfri vårdcentral på offentligt valfritt sjukhus hos offentligt finansierade privata vårdgivare Sluten vård och/eller mer kostnadskrävande åtgärder Behov av vård måste vara fastställt i hemlandstinget, d v s för patient bosatt i Skåne ska remiss (betalningsförbindelse) utfärdas av offentligt anställd verksamhetschef inom specialistsjukvård. Patienten har då rätt att välja vård: på offentligt valfritt sjukhus Förutsättning: Avtal som medger utomlänspatienter samt pris enligt den prislista som finns i avtalet

9 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Vård utomlands Det är Försäkringskassan som informerar och eventuellt beviljar detta.

10 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Nationell vårdgaranti Vårdgarantin innebär att du har rätt att få tid inom 90 dagar från beslut om remiss. Ta kontakt med oss om du vill få vård hos annan vårdgivare och få tid inom vårdgarantin. Du behöver inte höra av dig om du vill stå kvar på klinikens väntelista och därmed accepterar du väntetiden hos oss. Ytterligare information finns på eller i Vårdkatalogen, din guide till hälso- och sjukvården inom Region Skånewww.skane.se/vårdgaranti Fritt vårdsökande och fritt vårdval Ytterligare information finns på eller i Vårdkatalogen, din guide till hälso- och sjukvården inom Region Skånewww.skane.se Information på remissbekräftelse

11 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Samordning av väntande patienter i Region Skåne Jag som patient har kontakt med den mottagning/klinik där jag väntar  Nätverket av tillgänglighetskoordinatorer fungerar som stöd till kliniken Jag som patient är införstådd med att samordning sker i första hand i Skåne, därefter södra sjukvårdsregionen och slutligen landet i övrigt Jag som patient kan i nuläget inte själv påverka var eller när tid för besök eller behandling erbjuds Jag som patient måste vara beredd att ta den tid som erbjuds Viktigt! Vid samordning ska du som patient få:  besked om mottagande vårdgivare av den klinik där du väntar Ev remitterande läkare ska också få besked  information om sjukresor (eller information om Skånetrafiken) ”Du mister inte ”din plats i kön” förrän du fått besked om vilken vårdgivare som kan ta hand om dig”

12 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Sjukvården i Region Skåne handlar om trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt. Alla ska få vård på lika villkor oavsett ålder, kön, social ställning eller etnisk tillhörighet. Du blir alltid bemött med respekt  Vården utgår från dina behov  Rätt till information  Patientens rätt i Region Skåne

13 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Vad kan jag som patient göra för att underlätta? Egenvård i första hand Egenvårdsguiden Sjukvårdsrådgivningen ger råd, 1177 Be inte om en remiss ”för säkerhets skull” Be er läkare att notera i remissen om ni vill anta erbjudande om vårdgarantin om väntetiderna är långa om ni kan komma med kort varsel – ange mobilnummer om ni vet att ni har tillfällen ni absolut inte kan komma Kom på överenskommen tid eller lämna återbud i god tid

14 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Helhetssyn Samverkan Förändrat arbetssätt Attitydförändringar Information och kommunikation Processutveckling Uppföljning av tillgänglighet Medicinska indikationer Rutiner för väntande Remisshantering Tillgänglighetsarbetet i Region Skåne Mer info på:

15 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö

16 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Hur ser väntetiderna ut på UMAS? Områden med lång väntetid: ortopedi ögonsjukvård hudsjukdomar handkirurgi kirurgi, mottagning överviktsbehandling ultraljudsundersökningar

17 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Här finns uppgifter om väntetider:

18 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Vem redovisar till nationella väntetidsdatabasen? Primärvården – 2 gånger per år Specialistvården – varje månad

19 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Vilket vårdutbud redovisas för primärvården? Offentligt finansierade vårdcentraler/ hälsocentraler Offentliga Privata

20 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Vilket vårdutbud redovisas för specialistvården? Besök – 26 mottagningar Första besök till läkare Kirurgi (10) Medicin (14) Psykiatri (2) Undersökning – 6 olika Skiktröntgen (1) Magnetröntgen (3) Skopier (2) Operation/ åtgärd – 42 olika Gynekologi (3) Handkirurgi (5) Hjärtsjukvård (2) Kirurgi (8) Ortopedi (8) Plastikkirurgi (3) Ryggkirurgi (4) Urologi (3) Ögonsjukvård (2) Öron-näsa-hals-sjukvård (4) Första besök kan också ske till annan yrkeskategori än läkare

21 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Vilka uppgifter redovisas för primärvården? Erbjuda kontakt eller besök samma dag Samtal för rådgivning eller bokning av läkarbesök (om så behövs) Inkommande samtal - Besvarade/ Ej besvarade Besök inom 7 dagar Till allmänläkare Besök inom 7 dagar/ Längre än 7 dagar

22 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Vilka uppgifter redovisas för specialistvården? Vem har kortast väntetid? ”Aktuellt väntetidsläge” – anges i antal veckor En preliminär uppskattning av hur lång tid patienten får vänta Vem kan ta emot patienter från andra vårdgivare ”Ledig kapacitet” – JA/ NEJ Talar om det finns möjlighet att ta emot patienter från andra vårdgivare Vänteläget ”Totalt antal väntande patienter” ”Väntande patienter längre än 90 dagar” ”Självvald/ medicinskt orsakad väntan” Första besök kan också ske till annan yrkeskategori än läkare

23 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Kortast väntetid - Operation/ åtgärd – Grå starr Exempel

24 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Hela listan i Sverige – Grå starr Exempel

25 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Listan i Skåne – Grå starr Dubbelklicka på Skåne Exempel

26 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Landstingens/regionernas preliminära aktuella väntetidsläge och ledig kapacitet Gråstarr i Skåne Landsting/ region Sjukhus/specialistmottagning Aktuellt väntetidsläge Uppdaterad Ledig Kapacitet SkåneLasarettet i Landskrona veckor Nej SkåneSjukhuset Ängelholm veckor Ja SkåneUniversitetssjukhuset MAS MalmöLängre än 13 veckor Nej SkåneLasarettet i YstadLängre än 13 veckor Nej SkåneHelsingborgs lasarettLängre än 13 veckor Nej SkåneUniversitetssjukhuset i LundLängre än 13 veckor Nej SkåneCentralsjukhuset KristianstadLängre än 13 veckor Nej Exempel

27 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Sök väntetider - primärvård och specialistvård Exempel

28 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Telefontillgänglighet/ besök samma dag i sydvästra Skåne Exempel

29 Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö Besök inom 7 dagar i sydvästra Skåne Exempel


Ladda ner ppt "Marie Nilsson och Lena Kjellman Kiebach 2009-09-28 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Hur ser väntetiderna ut."

Liknande presentationer


Google-annonser