Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbeloppen fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procent av basarvodet, som är riksdagsmännens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbeloppen fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procent av basarvodet, som är riksdagsmännens."— Presentationens avskrift:

1 Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbeloppen fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procent av basarvodet, som är riksdagsmännens arvode. Årsarvodet för 2015 är 732 000 kronor och månadsarvodet är 61 000 kronor.

2 Ersättningsformer Arvode i form av årsarvode, grundarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode, gruppledararvode Kostnadsersättning i form av traktamente, reseersättning och övriga ersättningar Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Ersättning för förlorad tjänste-pensionsförmån

3 Årsarvode och grundarvode
Årsarvode utgår enligt Bilaga A och B Grundarvode utgår till ledamöter och ersättare enligt Bilaga C Arvoden betalas ut per månad 12 gånger per år Avgår förtroendevald, som har årsarvode, under mandatperioden, fördelas arvodet i förhållande till den tid var och en innehaft uppdraget

4 Bilaga A Årsarvoden till kommunråd och ordförande/vice ordförande i KS:s utskott Den maximala ersättningen till kommunstyrelsens ordförande är 110 % av basarvodet (67100 kr/mån) Den maximala ersättningen till övriga kommunråd är 100 % av basarvodet ( kr/mån)

5 Bilaga B Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i alla nämnder och styrelser, anges med % av basarvodet Ej rätt till annat arvode vid det som berör nämnden som årsarvodet avser Vid deltagande i utbildning utgår alltid förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst Likaså vid förrättning utom kommunen

6 Bilaga B Vid deltagande i ordförande- resp. vice ordförandeträffar utgår sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst Ordförande som är utskottsordförande i samma nämnd har båda uppdragen inkluderade i arvodet som ordförande Ordförandeuppgifter angivna i § 5

7 Bilaga B Vid bortovaro mer än 3 mån prövar KPU frågan om reducering av årsarvode Ordförande och vice ordförande kan få ersättning förförlorad arbetsförtjänst vid extra ordinära händelser; KPU prövar

8 Bilaga C Grundarvode till ledamot och ersättare
Ersättning för gruppsammanträde, inläsning av sammanträdeshandlingar och förberedelser inför sammanträdet Utöver grundarvode erhålles sammanträdesarvode och förrättningsarvode

9 Bilaga C KF 2% 1220 kr/mån KS 1,5% 915 kr/mån
KS:s utskott ,5% 915 kr/mån Nämnder och styrelser 1,5 % 915 kr/mån Individutskott % kr/mån Valnämnd ej valår % kr/mån

10 Gruppledararvode 1-10 mandat 10 % (73 200 kr/år)
11 eller fler mandat 15 % ( kr/år) Utöver detta arvode utgår ingen annan ersättning (till gruppledare) för uppdraget som gruppledare. Det utgår endast ett gruppledararvode per parti. Stadskonoret

11 Sammanträdesarvode Utbetalas automatiskt utifrån närvarolista
För varje påbörjat sammanträde utgår ersättning med 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, oavsett hur långt sammanträdet är eller om det går över dygns bryt, 732 kr För KF:s budgetsammanträde som pågår mer än 7 timmar utgår dubbelt arvode

12 Sammanträdesarvode För ledamot i valnämnd utgår dubbelt sammanträdesarvode på valdagen Vid flera sammanträde under ett och samma dygn högst två arvode Ej vid protokollsjustering, möte med valberedning i anslutning till KF, ej heller vid sammanträde med arbetsutskott, beredning eller dylikt i anslutning till respektive nämnds sammanträde

13 Förrättningsarvode Vid deltagande i förrättning utgår arvode med 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, 732 kr, oavsett förrättningens längd och antal per dygn Sammanträde och förrättning under samma dygn för samma organ endast ett arvode Vid deltagande för olika organ högst två arvoden per dygn Förrättning = utbildning, planeringsdag och dylikt

14 Kontaktdagar Ledamot och ersättare har rätt till kontaktdagar, t.ex studiebesök i verksamheterna eller kontaktverksamhet. 6 heldagar eller 12 halvdagar per år. Stadskontoret

15 Kontaktdagar KF Kontaktdagar tillämpas även för ledamöter och ersättare i KF, som inte har uppdrag i nämnd eller styrelse. 3 heldagar alternativt 6 halvdagar. . Stadskontoret

16 Kontaktdagar KF, och respektive nämnd och styrelse ska närmare utforma regler för kontaktdagar. Kostnaden ska rymmas budget. Vid deltagande i kontaktdagar utgår förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Stadskontoret

17 Traktamente och reseers.
Traktamente vid förrättning utanför kommunen ( 50 km) enligt för anställda gällande traktamentsavtal Ersättning för resa och parkering i samband med sammanträde inom kommunen enligt för anställda gällande reseersättningsavtal Stadskontoret

18 Traktamente och reseers.
Ersättning för resa även vid protokollsjustering Lämna in blankett för att få ersättning, kvitto är obligatoriskt KF har fastställt reseriktlinjer Stadskontoret

19 Ers förlorad arbetsförtjänst
Vid sammanträde eller förrättning utgår ersättning med högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp, 366 kr/tim för maximalt 10 timmar/dygn Ej till ordförande/vice ordförande vid sammanträde eller förrättning inom kommunen som berör samma nämnd som årsarvodet avser Stadskontoret

20 Ers förlorad arbetsförtjänst
Ej till kommunråd ej heller till gruppledare Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska, på begäran, kunna styrkas genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande Vid deltagande i utbildning utgår alltid ersättning för förlorad arbetsförtjänst Stadskontoret

21 Ers förlorad arbetsförtjänst
För förtroendevalda som är anställda i Halmstads kommun erhålls bibehållen lön. OBS Avvikande objekt För egen företagare ska årsinkomsten (eller genom jämförelse med normallöner i respektive bransch) utgöra underlag för beräkning av förlorad arbetsförtjänst Lämna in blankett för att få ersättning Stadskontoret

22 Ers förlorad pensionsförmån
Förtroendevald äger rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån utgår schabloniserat på så sätt att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Stadskontoret

23 Ers förlorad pensionsförmån
Avgiften uppgår till samma procentsats, 4,5 % som i anställdas pensionsavtal. Beräknas på den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som utbetalats till den förtroendevalda. Blankett för begäran om förlorad pensionsförmån utdelas en gång per år och ska inlämnas i den mån den förtroendevalde önskar ersättning. Stadskontoret

24 Ers förlorad pensionsförmån
till ordförande och vice ordförande Baseras på 35 % av årsarvodet och ersätts med 4.5 % som avsätts till pensionsförsäkring Blankett för begäran om förlorad pensionsförmån utdelas en gång per år och ska inlämnas i den mån den förtroendevalde önskar ersättning. Stadskontoret

25 Barntillsynskostnader
Ersätter kostnader som föranletts av uppdraget Ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år. Inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem, mor-eller farföräldrar eller sammanboende och inte heller för tid, då barnet vistas i barnomsorg. Stadskontoret

26 Barntillsynskostnader
Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn meddelar stadskontoret vem man anlitat för barntillsyn. Den personen ersätts av kommunen för uppdraget med ett arvode per timme samt i förekommande fall ersättning för obekväm tid. Stadskontoret

27 Vård av funktionshindrad
Ersättning utgår för skäliga kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende. Stadskontoret

28 Funktionshindrad förtroendevald
Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar o.dyl. Förtroendevald som önskar ersättning för ledsagare meddelar stadskontoret vem man anlitat. Den personen ersätts av kommunen för uppdraget med ett arvode per timme samt i förekommande fall ersättning för obekväm tid. Stadskontoret

29 Tolkning av arvodesbestämmelser
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och utfärdar tillämpningsföreskrifter Frågor om tillämpning av dessa bestämmelser handläggs av stadskontorets HR-avdelning Stadskontoret

30 Översyn av arvodesbestämmelser
Arvodesbestämmelserna ska , inför varje ny mandatperiod, bli föremål för översyn Stadskontoret

31 OPF-KL Omställningsstöd Aktiva omställningsinsatser
Ekonomiskt omställningsstöd Pensionsbestämmelser Avgiftsbestämd ålderspension Sjukpension Efterlevandeskydd, familjeskydd Stadskontoret

32 OPF-KL Avgiftsbestämd pension Fristående från allmän pension
Beräknas på alla års- sammanträdes- och förrättningsarvoden 4,5 % upp tom 7,5 inkomstbasbelopp 30 % på inkomst därutöver Avsätts till pensionsbehållning Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet Stadskontoret

33 Försäkringar Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Tjänstereseförsäkring
Grupplivförsäkring Stadskontoret

34 Ann-Christin Olsson Halmstads kommun Box 153 301 05 Halmstad
Stadskontoret


Ladda ner ppt "Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbeloppen fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procent av basarvodet, som är riksdagsmännens."

Liknande presentationer


Google-annonser